PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB O MIENIA OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW odstawy prawa w ochronie osób i mienia BH z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej odstawy ekonomii w ochronie osób i mienia Język obcy w ochronie osób i mienia Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń Zabezpieczenie imprez masowych Ochrona osób Konwojowanie Wyszkolenie strzeleckie Techniki interwencyjne i samoobrona raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: Szkoła olicealna 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Zenon Drożdż, dr Beata Służalska, mgr Jarosław Służalski Recenzenci: Konsultanci: mgr inż. Grażyna Krogulec 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie, co najmniej, następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. 7. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA Zmiany systemowe, jakie miały miejsce w polskiej gospodarce oraz nakładające się na nie nowe zjawiska w technice, organizacji pracy i bezpieczeństwie zapoczątkowały dynamiczny rozwój komercyjnych usług związanych z ochroną osób i mienia. Ustawodawca wyszczególnił obszary obowiązkowej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego i określił zarazem zasady tworzenia odpowiednich służb do ich zabezpieczenia, nadając im, niespotykane dotychczas w polskim prawie, uprawnienia i obowiązki. Nowością stała się swoista prywatyzacja bezpieczeństwa i nadanie komercyjnym służbom ochrony osób i mienia uprawnień do użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej do ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów szczególnie ważnych dla obronności państwa, porządku publicznego, interesu gospodarczego oraz innych ważnych interesów państwa. rofesjonalne przygotowanie pracowników ochrony do zadań związanych z zabezpieczeniem tak ważnych elementów naszej gospodarki przy użyciu tak niebezpiecznych środków i skomplikowanych systemów alarmowych stanowi, zatem warunek konieczny do skutecznego zapewniania bezpieczeństwa. Technik ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Absolwent w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie przez właściwą Komendę Wojewódzką olicji licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia. odstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także czynności przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych działań jak również nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. racownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych. 8. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB O MIENIA Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka. Zarówno pojedyncze osoby jak i grupy społeczne czy państwa starają się zapewnić sobie akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, postępem, wzrasta ilość i świadomość zagrożeń a tym samym wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalne usługi ochrony. Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych pracowników ochrony, których wiedza i umiejętności przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Osoby przedsiębiorcze w tej branży mogą ubiegać się o uzyskanie koncesji i otworzyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony osób i mienia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że ochrona osób i mienia jest obszarem, w którym zapotrzebowanie na pracowników jest stosunkowo duże. Najwięcej ofert pracy w branży ochrona osób i mienia skierowanych było do: pracowników ochrony, pracowników grup interwencyjnych, wartowników-konwojentów czy też szefów ochrony. W rankingu 30 zawodów wg deficytu podaży siły roboczej w I półroczu 2011 roku ogłoszonym przez Ministerstwo racy i olityki Społecznej Departament Rynku racy 1, zawód pracownika ochrony bez licencji znajduje się na wysokiej 3 pozycji. racownicy ochrony z licencją I stopnia są notowani w rankingu zawodów deficytowych na pozycji 19. Zawód pracownika ochrony z licencją pierwszego lub drugiego stopnia znajduje się również w rankingu 15 najbardziej deficytowych zawodów w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Należy dodać, że poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie a stosunek bezrobotnych do wolnych miejsc pracy w zawodzie pracownik ochrony, w pierwszym półroczu 2011 wynosił 1467 bezrobotnych i 4905 ofert pracy. 2 1 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w i półroczu 2011 roku Ministerstwo racy i olityki Społecznej, Departament Rynku racy, Warszawa dostęp Tamże. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 9. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Zawód technik ochrony fizycznej osób i mienia kształcony jest na poziomie szkoły policealnej i ze względu na swoją specyfikę nie posiada wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami figurującymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Inne wyszczególnione w podstawie programowej elementy wspólne to organizacja małych zespołów i umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia. Symbol Kwalifikacja Zawód Elementy wspólne zawodu Z.3. Ochrona osób i mienia Technik ochrony fizycznej osób i mienia OMZ KZ(Z.b) Brak wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami, Brak zawodów o wspólnych efektach kształcenia w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w tym zawodzie. 10. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego; 2) organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie; 3) organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych; 4) organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych. Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, JOZ,,KS, OMZ) ; efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach lub grupie zawodów KZ(Z.b); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia Z.3. Ochrona osób i mienia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 11. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych 800 godzin i na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji Z.1 przeznaczono minimum 1050 godzin. - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 300 godzin. Tabela 3. lan nauczania programu o strukturze przedmiotowej Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II I II I II Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w okresie nauczania rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 odstawy prawa w ochronie osób i mienia BH z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej odstawy ekonomii w ochronie osób i mienia 3 2 2, Język obcy w ochronie osób i mienia ,5 80 Łączna liczba godzin rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym* 1 Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń Zabezpieczenie imprez masowych Ochrona osób 5 4 4,5 144 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 4 Konwojowanie 4 5 4, Wyszkolenie strzeleckie Techniki interwencyjne i samoobrona Łączna liczba godzin raktyki zawodowe 2 tyg. 2 tyg. 160 *zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.3. odbywa się pod koniec klasy drugiej. Wykaz przedmiotów i działów programowych w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia 1. odstawy prawa w ochronie osób i mienia 1.1. rzepisy ogólne 1.2. Obiekty i mienie podlegające ochronie 1.3. Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony 1.4. Zasady prowadzenia ochrony osób i mienia 2. BH z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej 2.2. rawne podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy 2.3. Organizacja i realizacja działań związanych z BH i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej w ochronie osób i mienia 3. odstawy ekonomii w ochronie osób i mienia 3.1. odstawy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej 3.2. rowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 4. Język obcy w ochronie osób i mienia 4.1. orozumiewanie się w języku obcym zawodowym podczas wykonywania ochrony osób i mienia 4.2. Informacja o działaniach zawodowych 5. Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń 5.1. lanowanie i organizacja ochrony mienia oraz technicznych środków zabezpieczeń 5.2. rowadzenie działań z zakresu ochrony mienia i technicznych środków zabezpieczeń 6. Zabezpieczenie imprez masowych 6.1. rzygotowanie i organizacja działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 6.2. Realizacja zabezpieczenia imprez masowych 7. Ochrona osób 7.1. Główne zagrożenia chronionych osób 7.2. Organizowanie i prowadzenie ochrony osób 8. Konwojowanie 8.1. lanowanie konwoju 8.2. Realizacja konwoju 9. Wyszkolenie strzeleckie 9.1. lanowanie i organizacja wyszkolenia strzeleckiego 9.2. Realizacja wyszkolenia strzeleckiego 10. Techniki interwencyjne i samoobrona Samoobrona Techniki interwencyjne 11. raktyki zawodowe Organizacja ochrony osób i mienia Realizacja ochrony osób i mienia Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 12. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia zastosowano taksonomię celów AB B. Niemierko 1. odstawy prawa w ochronie osób i mienia 544 godziny 2. BH z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej 96 godzin 3. odstawy ekonomii w ochronie osób i mienia 80 godzin 4. Język obcy w ochronie osób i mienia 80 godzin 5. Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń 224 godziny 6. Zabezpieczenie imprez masowych 96 godzin 7. Ochrona osób 144 godziny 8. Konwojowanie 144 godziny 9. Wyszkolenie strzeleckie 64 godziny 10.Techniki interwencyjne i samoobrona 128 godzin 11.raktyki zawodowe 160 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 1. odstawy prawa w ochronie osób i mienia 1.1 rzepisy ogólne 1.2 Obiekty i mienie podlegające ochronie 1.3 Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony 1.4 Zasady prowadzenia ochrony osób i mienia 1.1 rzepisy ogólne Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.b)(1)1 charakteryzować podstawowe akty prawne dotyczące ochrony osób i mienia w olsce; KZ(Z.b)(1)2 interpretować przepisy prawa karnego materialnego i procesowego Ustawa o ochronie osób i mienia wraz z przepisami wykonawczymi i komentarzami. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wraz z oraz wykroczeń w ochronie osób i mienia; KZ(Z.b)(1)3 interpretować przepisy prawa cywilnego i administracyjnego w przepisami wykonawczymi i komentarzami. rawo wykroczeń: podział, źródła, postępowanie ochronie osób i mienia; przedmiot. KZ(Z.b)(1)4 interpretować przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych w Odpowiedzialność za wykroczenia i formy popełniania ochronie osób i mienia; wykroczeń. KZ(Z.b)(2)1 wyjaśniać terminy zawarte w aktach prawnych dotyczących ochrony B Rodzaje kar i środków karnych za wykroczenia. osób i mienia w olsce; odział prawa karnego jego źródła i zakres. KZ(Z.b)(2)2 stosować terminy zawarte w aktach prawnych dotyczących ochrony rzestępstwa i ich podział. osób i mienia w olsce; KZ(Z.b)(2)3 rozróżniać terminy z zakresu kryminalistyki i kryminologii; B Zasady odpowiedzialności karnej. Formy popełniania przestępstw. Z.3.3(5)1 rozróżniać środki stosowane przez pracownika ochrony fizycznej w Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. reakcji na zaistniałe zagrożenia; Zakres prawa karnego procesowego. Z.3.3(5)2 opisać odpowiedzialność karną pracownika ochrony; B Źródła i zakres prawa administracyjnego. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 ostępowanie administracyjne. Zakres prawa cywilnego. Stosunki cywilnoprawne. Odpowiedzialność cywilna. ostępowanie cywilne. Klasyfikacja i ochrona informacji niejawnych. Taktyka i technika kryminalistyczna. odstawy kryminologii. lanowane zadania Stosowanie przepisów prawa w określonych sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu. Lider podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli hipotetyczne sytuacje zawodowe, wymagające opracowania zasad postępowania pracownika ochrony, podejmującego interwencje w reakcji na zagrożenia chronionych osób i mienia. Opracowaniu podlegać będzie algorytm działania z uwzględnieniem przepisów prawa stosowanych środków przymusu bezpośredniego oraz elementów kryminalistyki i kryminologii. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni ochrony osób i mienia, wyposażonej w: tablice poglądowe, wzory dokumentów sporządzanych w związku z ochrona osób i mienia; piśmiennictwo zawodowe, zestaw przepisów prawa dotyczących zasad ochrony osób i mienia, plansze poglądowe zawierające zasady ochrony fizycznej osób, mienia i transportu wartości pieniężnych; dokumentację techniczną urządzeń oraz pojazdów używanych do transportu wartości pieniężnych; środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej lub ich schematy i plansze; schematy technicznych środków zabezpieczeń; Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Akty prawne, wzory dokumentów, formularze. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce ochrony osób i mienia. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych pracownika ochrony. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji i wykonywania czynności związanych ze stosowaniem przepisów prawa w działaniach związanych z ochrona osób i mienia. Dział programowy rzepisy ogólne wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przypadków, metody sytuacyjnej i gier dydaktycznych. Dominującymi metodami powinny być metoda sytuacyjna. Metoda polegająca na analizie, a następnie dyskusji nad przedstawionym ciągiem zdarzeń. Analiza opisu sytuacji dokonywana jest przez słuchacza z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, a następnie prowadzona jest dyskusja nad zawartymi w opisie problemami. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem pracy zbiorowej jednolitej i zróżnicowanej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 1.2 Obiekty i mienie podlegające ochronie Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.b)(3)1 scharakteryzować współczesne zagrożenia osób i mienia; Geneza i bieżące potrzeby prowadzenia działań ochronnych. KZ(Z.b)(3)2 analizować bieżący stan zagrożeń chronionych osób, obszarów, D obiektów, urządzeń, transportów oraz imprez masowych; Zagrożenia, na które narażone są chronione osoby, KZ(Z.b)(3)3 przewidywać potencjalny stan zagrożeń chronionych osób, D mienie i obiekty. obszarów, obiektów, urządzeń, transportów oraz imprez masowych; zynniki mające wpływ na stopień zagrożenia. KZ(Z.b)(4)1 scharakteryzować czynniki determinujące stan bezpieczeństwa; zynniki wpływające na wzrost zagrożenia. KZ(Z.b)(4)2 analizować stan bezpieczeństwa chronionych osób; D Źródła aktualnych zagrożeń. Rodzaje aktualnych zagrożeń. KZ(Z.b)(4)3 analizować stan bezpieczeństwa, obszarów, obiektów, urządzeń; D Obszary obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej KZ(Z.b)(4)4 analizować stan bezpieczeństwa, transportów; D ochronie. odmioty sporządzające wykazy obszarów, obiektów i KZ(Z.b)(4)5 analizować stan bezpieczeństwa, imprez masowych; D urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie oraz Z.3.3(5)1 wskazać środki stosowane przez pracownika ochrony fizycznej w reakcji B Kryteria sporządzania tych wykazów. na zaistniałe zagrożenia; Z.3.3(5)2 opisać odpowiedzialność karną pracownika ochrony; B Zasady prowadzenia ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na terenie województwa. KZ(Z.b)(5)1 opisać obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające B Odpowiedzialność karna związana z brakiem obowiązkowej ochronie; zapewnienia fizycznej lub technicznej ochrony KZ(Z.b)(5)2 wskazać elementy struktury planu ochrony; B obszarów, obiektów i urządzeń podlegających KZ(Z.b)(5)3 scharakteryzować podstawowe zasady opracowywania i uzgadniania obowiązkowej ochronie. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 planu ochrony; Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Z.3.3(4)1 opisać zagrożenia charakterystyczne dla różnych obiektów; B Z.3.3(4)2 sklasyfikować obszary obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie; Z.3.3(4)3 scharakteryzować ochronę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie; lan ochrony jednostki. Rodzaje działalności jednostki. Analiza stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki. Ocena aktualnego stanu ochrony jednostki. Dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. Dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych. Zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki. Zasady sporządzania planu ochrony. Tryb uzgadniania planu ochrony. lanowane zadania Sporządzanie planu ochrony obszaru, obiektu, urządzenia, transportu, imprezy masowej. Lider podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli obszary, obiekty, urządzenia transporty, imprezy masowe dla którego należy sporządzić plan ochrony. Opracowaniu podlegać będzie sporządzenie struktury oraz uzupełnienie treściami planu ochrony oraz określenie procedury uzgodnienia go. Następnie grupy porównają wykonaną pracę oraz wskażą elementy wspólne dla wszystkich planów ochrony. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni ochrony osób i mienia, wyposażonej w: tablice poglądowe, wzory dokumentów sporządzanych w związku z ochrona osób i mienia; piśmiennictwo zawodowe, zestaw przepisów prawa dotyczących zasad ochrony osób i mienia, plansze poglądowe zawierające zasady ochrony fizycznej osób, mienia i transportu wartości pieniężnych; dokumentację techniczną urządzeń oraz pojazdów używanych do transportu wartości pieniężnych; środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej lub ich schematy i plansze; schematy technicznych środków zabezpieczeń; Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Akty prawne, wzory dokumentów, formularze. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce ochrony osób i mienia. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych pracownika ochrony. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji, wykonywania czynności i sporządzania dokumentacji związanej z ochroną obszarów, obiektów, urządzeń, transportów, imprez masowych. Dział programowy Obiekty i mienie podlegające ochronie wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przypadków, metody projektów oraz metody sytuacyjnej. Dominującymi metodami powinny być metody przypadków i metoda projektów, w których przedstawia się sytuację problemową w taki sposób, aby można było wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie lub przedstawia się procedurę rozwiązania danego problemu. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem pracy zbiorowej jednolitej i zróżnicowanej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę projektów dokonana przez nauczyciela lub zespół przez niego powołany oraz test wielokrotnego wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 1.3 Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.b)(6)1 scharakteryzować obowiązki pracownika ochrony wynikające z posiadanych kwalifikacji; KZ(Z.b)(6)2 rozróżniać uprawnienia pracownika ochrony wynikające z posiadanych B Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony. ojecie i rodzaje licencji. Warunki uzyskania poszczególnych rodzajów licencji. kwalifikacji; KZ(Z.b)(6)3 określić status prawny pracownika ochrony; Zakres uprawnień i obowiązków osoby w zależności od rodzaju i stopnia posiadanej licencji. KZ(Z.b)(8)1 scharakteryzować specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne; Wydanie, odmowa, zawieszanie praw, cofniecie i wygaśnięcie licencji. KZ(Z.b)(8)2 scharakteryzować wewnętrzne służby ochrony; Wewnętrzne służby ochrony, zadania, struktura KZ(Z.b)(8)3 porównać WSO i SUFO; organizacyjna i zakres działania. Zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony. KZ(Z.b)(8)4 opisać strukturę i uprawnienia WSO i SUFO; B Zasady i tryb tworzenia wewnętrznej służby ochrony. KZ(Z.b)(9)1 określić płaszczyzny współpracy z olicją, jednostkami ochrony B Uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie WSO. przeciwpożarowej, obroną cywilną i strażami gminnymi (miejskimi); KZ(Z.b)(9)2 scharakteryzować prawne obowiązki współpracy z olicją, jednostkami Sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej przez wewnętrzne służby ochrony. ochrony przeciwpożarowej, obroną cywilną i strażami gminnymi (miejskimi); Z.3.3(3)1. scharakteryzować zadania dla pracowników ochrony stosowne do stopnia Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Zakres i tryb sprawowania przez olicje nadzoru nad posiadanej licencji; Z.3.3(3)2. dobierać zadania dla pracowników ochrony stosownie do zajmowanego stanowiska; specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO). Obowiązki pracowników ochrony w zakresie współpracy rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 z olicją i innymi wyspecjalizowanymi jednostkami oraz konsekwencje w przypadku jej zaniechania. Współpraca z innymi służbami publicznymi lanowane zadania Sporządzanie wykazu obowiązków dla pracownika ochrony stosownie do stopnia posiadanej licencji, zajmowanego stanowiska i miejsca pracy. Lider podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli hipotetyczne licencje i stanowiska. Opracowaniu podlegać będzie sporządzenie wykazu obowiązków w zależności od stopnia licencji, stanowiska i miejsca pracy. Następnie grupy porównają wykonaną pracę oraz wskażą elementy wspólne i rozdzielne dla wszystkich wykazów obowiązków. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni ochrony osób i mienia, wyposażonej w: tablice poglądowe, wzory dokumentów sporządzanych w związku z ochrona osób i mienia; piśmiennictwo zawodowe, zestaw przepisów prawa dotyczących zasad ochrony osób i mienia, plansze poglądowe zawierające zasady ochrony fizycznej osób, mienia i transportu wartości pieniężnych; dokumentację techniczną urządzeń oraz pojazdów używanych do transportu wartości pieniężnych; środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej lub ich schematy i plansze; schematy technicznych środków zabezpieczeń; Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Akty prawne, wzory dokumentów, formularze. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce ochrony osób i mienia. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych pracownika ochrony. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji, wykonywania czynności i sporządzania dokumentacji związanej stosownie do posiadanych kwalifikacji i uprawnień. Dział programowy Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przypadków, metody sytuacyjnej oraz gier dydaktycznych. Dominującymi metodami powinny być metody przypadków i projektów, w których przedstawia się sytuację problemową w taki sposób, aby można było wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie lub przedstawia się procedurę rozwiązania danego problemu. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem pracy zbiorowej jednolitej i zróżnicowanej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę projektów dokonana przez nauczyciela lub zespół przez niego powołany oraz test wielokrotnego wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 1.4 Zasady prowadzenia ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia Z.3.1(1)1 określić rodzaje zagrożeń chronionych osób oraz tendencje ich rozwoju; Rodzaje i źródła zagrożeń osób. Ochrona osób w świetle ochrony praw i wolności Z.3.1(1)2 scharakteryzować na czym polega ochrona życia, zdrowia i nietykalności osobistych. cielesnej; Ochrona informacji niejawnych. Z.3.1(2)1scharakteryzować informacje użyteczne dla potrzeb działań ochronnych; Ochrona danych osobowych. Z.3.1(2)2 rozróżniać sposoby pozyskiwania informacji dotyczących potencjalnych B Sposoby pozyskiwania informacji. zagrożeń w trakcie prowadzenia działań ochronnych; Środki ochrony fizycznej w ochronie osób i mienia. Z.3.1(8)1. klasyfikować środki ochrony fizycznej stosowane przez pracownika Środki porządkowe w ochronie osób i mienia. ochrony; odstawy bezpieczeństwa imprez masowych - regulacje Z.3.1(8)2. przewidywać następstwa stosowania środków ochrony fizycznej przez D prawne. pracownika ochrony; Służby porządkowe i informacyjne imprezy masowej. Z.3.1(8)3. znać procedury stosowania środków ochrony fizycznej przez B Techniczne środki zabezpieczeń charakterystyka pracownika ochrony; regulacje prawne. Z.3.1(8)4. rozróżniać środki porządkowe stosowane przez pracownika ochrony; B Transport wartości pieniężnych regulacje prawne. Z.3.2(4)1 rozróżnić zadania służby porządkowej i informacyjnej; B Z.3.2(4)2 charakteryzować służby porządkowe imprezy masowej; Z.3.2(4)3 charakteryzować służby informacyjne imprezy masowej; Z.3.2(5)1 wskazać charakterystyczne zagrożenia imprez masowych; B Z.3.2(5)2 scharakteryzować warunki zapewnienia bezpieczeństwa na imprezie masowej stosownie do stopnia zagrożenia; Z.3.4(4)1 opisać na czym polega zabezpieczenie techniczne; Z.3.4(4)2 zidentyfikować techniczne środki zabezpieczeń stosowane w ochronie osób i mienia; A rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 Z.3.5(1)1 scharakteryzować wymagania dotyczące konwojowanego transportu wartości pieniężnych; Z.3.5(1)2 klasyfikować przedmiot konwojowania ze względu na rodzaj i wartość; Z.3.5(6)1 rozróżniać charakterystyczne zagrożenia bezpieczeństwa konwoju; B Z.3.5(6)2 scharakteryzować działania podejmowane w celu rozpoznania i usunięcia zagrożeń konwoju; lanowane zadania Określenie konsekwencji prawnych czynności podejmowanych w związku z ochrona osób lub mienia. Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli hipotetyczne sytuacje zawodowe związane z ochroną osób lub miena. Opracowaniu podlegać będzie sporządzenie wykazu konsekwencji prawnych proponowanych działań zawodowych. Następnie grupy porównają wykonaną pracę oraz wskażą elementy wspólne i rozdzielne wykonanych prac. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni ochrony osób i mienia, wyposażonej w: tablice poglądowe, wzory dokumentów sporządzanych w związku z ochrona osób i mienia; piśmiennictwo zawodowe, zestaw przepisów prawa dotyczących zasad ochrony osób i mienia, plansze poglądowe zawierające zasady ochrony fizycznej osób, mienia i transportu wartości pieniężnych; dokumentację techniczną urządzeń oraz pojazdów używanych do transportu wartości pieniężnych; środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej lub ich schematy i plansze; schematy technicznych środków zabezpieczeń; Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Akty prawne, wzory dokumentów, formularze. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce ochrony osób i mienia. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych pracownika ochrony. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji, związanych z zasadami prowadzenia ochrony osób i mienia. Dział programowy Zasady prowadzenia ochrony osób i mienia wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody przypadków, metody sytuacyjnej oraz gier dydaktycznych. Dominującymi metodami powinny być metody przypadków i projektów, w których przedstawia się sytuację problemową w taki sposób, aby można było wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie lub przedstawia się procedurę rozwiązania danego problemu. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem pracy zbiorowej jednolitej i zróżnicowanej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się ocenę projektów dokonana przez nauczyciela lub zespół przez niego powołany oraz test wielokrotnego wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 2. BH z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej 2.1. rawne podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy 2.2. Organizacja i realizacja działań związanych z BH i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej w ochronie osób i mienia 2.1. rawne podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia BH(1)1 rozróżniać pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy i ergonomią w ochronie osób i mienia; BH(1)2 rozróżniać pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową w ochronie osób i B B rzepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, obowiązujące w ochronie osób i mienia. mienia; BH(1)3 identyfikować pojęcia związane z ochroną środowiska A rzepisy prawa pracy związane z wykonywaniem zawodu pracownika ochrony. w ochronie osób i mienia; BH(2)1 wskazać instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony B środowiska w olsce; BH(2)2 wymienić zadania instytucji i służb działających A w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; BH(2)3 wymienić obowiązki instytucji i służb działających A w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; BH(3)1 scharakteryzować prawa i obowiązki pracownika ochrony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; BH(3)2 scharakteryzować prawa i obowiązki pracodawcy świadczącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; BH(3)3 określić prawa i obowiązki pracownika ochrony w zakresie bezpieczeństwa i B higieny pracy; lanowane zadania Stosowanie przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz określanie praw i obowiązków pracodawców i pracowników, funkcjonujących w sektorze ochrony osób i mienia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

21 Zadaniem uczniów będzie ustalenie zakresu praw i obowiązków przedsiębiorców posiadających koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz pracowników ochrony. Zadaniem będzie również identyfikacja podstawowych instytucji i służb działających na rzecz ochrony pracy, środowiska naturalnego oraz zasady i zakresu współpracy pracowników ochrony z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni ochrony osób i mienia, wyposażonej w: tablice poglądowe, wzory dokumentów sporządzanych w związku z ochrona osób i mienia; piśmiennictwo zawodowe, zestaw przepisów prawa dotyczących zasad ochrony osób i mienia, plansze poglądowe zawierające zasady ochrony fizycznej osób, mienia i transportu wartości pieniężnych; dokumentację techniczną urządzeń oraz pojazdów używanych do transportu wartości pieniężnych; środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej lub ich schematy i plansze; schematy technicznych środków zabezpieczeń; Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych pracowników ochrony. owinny być kształtowane umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w ochronie osób i mienia oraz zapobiegania czynnikom szkodliwym dla życia i zdrowia pracowników ochrony. Należy także kształtować właściwą postawę przy wykonywaniu zadań zawodowych. Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Akty prawne, wzory dokumentów, formularze. zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczące zagrożeń dla życia i zdrowia występujących w ochronie osób i mienia. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia, przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych pracownika ochrony oraz przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia. W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji i wykonywania czynności związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy i bhp. Dominującymi metodami powinny być metoda sytuacyjna oraz metoda polegająca na analizie, a następnie dyskusji nad przedstawionym ciągiem zdarzeń. Analiza opisu sytuacji dokonywana powinna być przez słuchacza z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem pracy zbiorowej jednolitej i zróżnicowanej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

22 2.2. Organizacja i realizacja działań związanych z BH i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej w ochronie osób i mienia Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia BH(4)1 przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony osób i mienia; D BH(4)2 charakteryzować zagrożenia dla środowiska związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony osób i mienia; BH(5)1 wskazać czynniki szkodliwe w pracy pracownika ochrony; B BH(5)2 opisać następstwa związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; B BH(6)1 scharakteryzować skutki oddziaływania szkodliwych czynników na organizm człowieka podczas ochrony osób i mienia; BH(6)2 wyjaśnić skutki oddziaływania szkodliwych czynników na organizm człowieka; BH(7)1 stosować zasady ergonomii przy organizowaniu stanowiska pracy i zadań pracowników ochrony; BH(7)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska realizując zadania z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia; BH(8)1 rozróżniać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas B wykonywania zadań ochrony osób i mienia; BH(8)2 scharakteryzować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań ochrony osób i mienia; BH(9)1 wskazać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w ochronie osób i mienia; B BH(9)2 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BH(10)1 opisać zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach podczas ochrony osób i mienia oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; B Organizacja stanowiska pracy w ochronie osób i mienia zgodnie z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. zynniki szkodliwe dla życia i zdrowia człowieka występujące w środowisku pracy, związanym z ochroną osób i mienia. Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych pracowników ochrony. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas wykonywania obowiązków zawodowych pracowników ochrony. Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych pracowników ochrony. ierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

23 BH(10)2 dobrać metodę udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w zależności od rodzaju urazu; BH(10)3 zaplanować czynności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w D wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; lanowane zadania Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w ochrony osób i mienia. Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni ochrony osób i mienia, wyposażonej w: tablice poglądowe, wzory dokumentów sporządzanych w związku z ochrona osób i mienia; piśmiennictwo zawodowe, zestaw przepisów prawa dotyczących zasad ochrony osób i mienia, plansze poglądowe zawierające zasady ochrony fizycznej osób, mienia i transportu wartości pieniężnych; dokumentację techniczną urządzeń oraz pojazdów używanych do transportu wartości pieniężnych; środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej lub ich schematy i plansze; schematy technicznych środków zabezpieczeń; Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych pracowników ochrony. owinny być kształtowane umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w ochronie osób i mienia oraz zapobiegania czynnikom szkodliwym dla życia i zdrowia pracowników ochrony. Należy także kształtować właściwą postawę przy wykonywaniu zadań zawodowych. Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów. Urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Akty prawne, wzory dokumentów, formularze, fantomy do nauki resuscytacji, apteczkę pierwszej pomocy chusty trójkątne, bandaże dziane i elastyczne, koc termiczny, gaziki jałowe, kompresy gazowe, maseczki do prowadzenia sztucznej wentylacji, nożyczki, plastry zwykłe, plaster z opatrunkiem, rękawiczki jednorazowe zasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce BH w ochronie osób i mienia oraz pomoc przedmedyczna. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, zasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy BH z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Dominują metodą powinna być metoda ćwiczeń. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu próba pracy. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia;

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓ I MIENIA 541315 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 9 1. Organizowanie ochrony osób i mienia 2. Realizowanie ochrony osób i mienia 1. Organizowanie ochrony osób i mienia Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK UL. CHOPINA 26-28; 62-800 KALISZ TEL. 62 767 68 40 E-MAIL KALISZ@ZAK.EDU.PL Praktyka zawodowa do zrealizowania na III semestrze w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK UDOWNITWA 311204 na podbudowie kwalifikacji.18. w zawodzie murarz-tynkarz O STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ 732201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OBSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG OZTOWYH I FINANSOWYH 421108 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RZETWÓRSTWA MLEZARSKIEGO 314402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych (P lub PP) Zadania organów administracji centralnych administracji P C

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych (P lub PP) Zadania organów administracji centralnych administracji P C 1. raktyki zawodowe 9.1. raktyki zawodowe w urzędzie administracji Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POŻARNICTWA 311919 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POŻARNICTWA 311919 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OŻARNITWA 311919 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ; 343902 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 02.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZADZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce ZESÓŁ SZKÓŁ EKONOMIZNYH IM.OSKARA LANGEGO ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HANDLOWIE 522305 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK USŁUG OZTOWYH I FINANSOWYH 421108 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 26.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR, 333108. wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012. Warszawa 2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR, 333108. wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012. Warszawa 2012 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK SEDYTOR, 333108 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 311513 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ 311921 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ 311921 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ERAMIZNEJ 311921 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 311209 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 311209 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYH, 311209 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE MOUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 24.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROESÓW DRUKOWANIA 311935 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 31.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 19.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYH, 311209 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MURARZ-TYNKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MURARZ-TYNKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MURARZ-TYNKARZ 711204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 rzedmiot: Administracja bazami danych TY SZKOŁY: Technikum 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY ROGRAMU NAUCZANIA: Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR 732301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYH, 311209 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 8.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYH 834201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ, 515203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ, ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI, 314403 na podbudowie zawodu IEKARZ, 751204 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN LEŚNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN LEŚNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN LEŚNYH, 834105 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKJI BUDOWLANYH 711102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, 712905 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, 712905 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃZENIOWYH W BUDOWNITWIE, 712905 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MURARZ-TYNKARZ 711204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MURARZ-TYNKARZ 711204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MURARZ-TYNKARZ 711204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy OMZ PKZ(MS.d) TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent

Bardziej szczegółowo