PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU OWIĄZANIA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU LAN NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW Zarys anatomii, fizjologii i patologii Metody badania słuchu Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu Metody doboru aparatów słuchowych udowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych Otoplasytka Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia Język obcy w protetyce słuchu Język migowy adania słuchu - pracownia Dopasowanie aparatów słuchowych Opieka audioprotetyczna raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

3 TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr arbara Włodarczyk, inż. Witold Żuchowski, mgr Krzysztof is (język migowy). Recenzenci: Konsultanci: mgr Urszula Wojtkiewicz 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu ROTETYK SŁUHU opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocniczymi. 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

4 elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu opiekunka dziecięca uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

5 7. INFORMAJA O ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Zawód protetyk słuchu wymaga wszechstronnej wiedzy i wysokich kwalifikacji z wielu dziedzin nauki: medycyny, elektroniki, psychologii, akustyki, fizyki, matematyki, jak również i marketingu. Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. W momencie potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego. acjent po zaprotezowaniu zostaje pod opieką protetyka, który powinien zapewnić mu komfort psychiczny i ułatwić asymilację ze społeczeństwem. rotetycy słuchu pracują głównie w firmach prywatnych zajmujących się sprzedażą aparatów słuchowych, ale również jako audiometryści. Narodowy Fundusz Zdrowia narzuca coraz większe wymogi, m.in. to, aby pacjent idąc do laryngologa, audiologa miał możliwość kompleksowego badania słuchu, a w przypadku stwierdzenia niedosłuchu doboru aparatu słuchowego. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na protetyków - audiometrystów, którzy te badania wykonują. Rozwinęła się również medycyna pracy, w której jednym z podstawowych badań jest kontrola słuchu. Wymusza to regularne badania u pracowników, z czym wiąże się większe zapotrzebowanie na osoby badające słuch. oraz więcej też osób ma uszkodzony słuch w wyniku hałasu, panującego zarówno w szkołach, środowisku pracy jak i podczas zbyt głośno słuchanej muzyki głównie przez młodzież, dlatego protetycy słuchu mają coraz więcej pracy związanej z badaniami, dopasowaniem i sprzedażą aparatów. 8. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU otrzeby rynku protetycznego w olsce są coraz większe. orocznie wzrasta liczba osób cierpiących z powodu niedosłuchu. Szacuje się, iż uszkodzenia narządu słuchu dotyczą 10% populacji, a w samej olsce żyje około 4 mln osób, które powinny korzystać z aparatów słuchowych (http://pl.wikipedia.org). W coraz większej mierze skutki rozwoju cywilizacyjnego dotykają najmłodszych obywateli krajów wysoko zurbanizowanych. Na 1000 urodzeń notuje się jedno dziecko niesłyszące. Niedosłuchy są zmorą wielu grup zawodowych. Liczba osób pracujących w hałasie przekraczającym 85 d wynosi ok Każdego roku przybywa więc przeszło 3000 pracowników dotkniętych poważną wadą słuchu (http://www.ifps.org.pl). Szacuje się, iż w stosunku do roku 2006, odnotowano 27% wzrost sprzedaży aparatów słuchowych (A.Ruta, 2008). Za wzrostem sprzedaży aparatów, idzie równie duży wzrost firm protezujących niedosłyszących ludzi, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Indukuje to ogromne zapotrzebowanie kadrowe na osoby mające kwalifikacje zawodowe protetyka słuchu. Dynamicznie rozwijająca się od około 15 lat dziedzina protetyki słuchu w olsce indukuje dysonans pomiędzy potrzebami pracodawców, a możliwościami dostarczenia odpowiedniej liczby wyspecjalizowanego personelu medycznego, ponieważ ciągle brakuje w kraju form edukacji i doskonalenia zawodowego. Rozwijający się rynek protetyki słuchu w olsce wymaga coraz większej liczby pracowników, ludzi z kierunkowym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. Niewielka liczba uczelni i szkół policealnych kształcących protetyków słuchu, powoduje dość duże braki kadrowe. olsce daleko jeszcze do europejskich standardów, gdzie jeden specjalista przypada na mieszkańców. Należy jednak mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości duże ośrodki akademickie, dysponujące sprzętem oraz kadrą naukową będą otwierać kierunki studiów poświęcone nauce zawodu przyszłych protetyków słuchu, co rozwiąże problemy kadrowe niejednego pracodawcy w olsce. 1) rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

6 1) OWIĄZANIA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Zawód protetyk słuchu posiada wspólne efekty kształcenia z zawodami z obszaru kształcenia medyczno-społecznego, określonymi kodem KZ(Z.a), które stanowią podbudowę kształcenia w tych zawodach. Dotyczy to zawodów: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, ratownik medyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, opiekunka dziecięca, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej. 10. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci; 2) analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania; 3) dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie; 4) sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych; 5) wykonywania odlewu ucha; 6) produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego; 7) prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie protetyk słuchu: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, KS, OMZ)) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(Z.a) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie protetyk słuchu Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

7 11. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w policealnej szkole zawodowej z dwuletnim cyklem kształcenia, minimalna ilość godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na przedmioty teoretyczne zostaje przeznaczonych 800 godzin i na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin. W podstawie programowej kształcenia na kierunku protetyk słuchu minimalna ilość godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji Z.18 przeznaczono minimum 950 godzin - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 430 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

8 Tabela 3. lan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej Lp Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I Klasa semestr 1 semestr 2 semestr 1 semestr 2 II Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w okresie nauczania rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Zarys anatomii, fizjologii i patologii , Metody badania słuchu , Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu 2 1 1, Metody doboru aparatów słuchowych udowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych Otoplastyka 2 1 1, Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia , Język obcy w protetyce słuchu Język migowy 3 1,5 48 Łączna liczba godzin rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym* 10 adania słuchu - pracownia Dopasowanie aparatów słuchowych Opieka audioprotetyczna Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego raktyki zawodowe 4 tyg. 160 *zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY IERWSZĄ KWALIFIKAJĘ Z.18. ODYWA SIĘ OD KONIE II SEMESTRU KLASY DRUGIEJ. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

9 Wykaz działów programowych dla zawodu ROTETYK SŁUHU Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Nazwa przedmiotu Nazwa działu Liczba godzin przewidziana na dział 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii 1.1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu z elementami ogólnej budowy organizmu człowieka atologia narządu słuchu ierwsza pomoc odstawowe pojęcia z promocji zdrowia Metody badania słuchu 2.1. Metody badania słuchu u dorosłych Metody badania słuchu u dzieci Akustyka i psychoakustyka w protetyce 3.1. odstawy akustyki 24 słuchu 3.2. odstawy psychoakustyki Metody doboru aparatów słuchowych 4.1. Rodzaje aparatów słuchowych Metody doboru aparatów słuchowych u dorosłych Metody doboru aparatów słuchowych u dzieci rogramy komputerowe do doboru aparatów słuchowych udowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych 5.1. udowa aparatów słuchowych Naprawa aparatów słuchowych Miernictwo aparatów słuchowych Otoplastyka 6.1. Materiałoznawstwo otoplastyczne Techniki wykonywania odlewu ucha roces wykonywania wkładek usznych i obudów aparatów wewnątrzusznych Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 7.1. odstawy prowadzenia działalności gospodarczej rowadzenie działalności gospodarczej w zakresie protetyki słuchu System ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych w olsce Język obcy w protetyce słuchu 8.1. Terminologia obcojęzyczna w protetyce słuchu Obcojęzyczne katalogi, instrukcje obsługi aparatów słuchowych Komunikacja z obcojęzycznym pacjentem w protetyce słuchu Język migowy 9.1. Niesłyszący i język migowy Daktylografia Ideografia adania słuchu - pracownia Organizacja pracy w pracowni badań słuchu adania słuchu dorosłych i dzieci Dopasowanie aparatów słuchowych Analiza potrzeb pacjenta pod katem doboru aparatów słuchowych Dobór aparatów słuchowych u dorosłych i dzieci 224 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

10 12. Opieka audioprotetyczna Komunikacja z pacjentem Serwis aparatów słuchowych, wkładek i urządzeń wspomagających słyszenie Laboratorium otoplastyczne raktyki zawodowe raktyki zawodowe 160 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

11 12. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu protetyk słuchu zastosowano taksonomię celów A. Niemierko 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii 144 godziny 2. Metody badania słuchu 112 godzin 3. Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu 48 godzin 4. Metody doboru aparatów słuchowych 128 godzin 5. udowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych 96 godziny 6. Otoplastyka 48 godzin 7. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 112 godzin 8. Język obcy w protetyce słuchu 64 godziny 9. Język migowy 48 godzin 10.raktyki zawodowe 160 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

12 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii 1.1 Anatomia i fizjologia narządów słuchu z elementami ogólnej budowy organizmu człowieka 1.2 atologia narządu słuchu. 1.3 ierwsza pomoc 1.4 odstawowe pojęcia z promocji zdrowia 1.1 Anatomia i fizjologia narządów słuchu z elementami ogólnej budowy organizmu człowieka Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11 Materiał kształcenia KZ(Z.a)(1)1 wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka - odstawowe pojęcia z anatomii i fizjologii KZ(Z.a)(1)2 wyjaśnić funkcje organizmu człowieka człowieka. Z.18.1(1)1 objaśnić budowę narządu słuchu - lan budowy ciała ludzkiego. Z.18.1(1)2 omówić fizjologię narządu słuchu - udowa i funkcje narządu słuchu. Z.18.1(2)1 opisać drogę przewodzenia bodźców słuchowych - udowa i funkcje układu nerwowego. Z.18.1(8)1 opisać budowę ucha zewnętrznego - udowa i funkcje nerwu przedsionkowo - Z.18.1(8)2 dokonać analizy wyglądu ucha D ślimakowego. Z.18.3(2)1 opisać normy słuchu charakterystyczne dla poszczególnych grup - Rola i budowa narządów zmysłu. wiekowych - Fizjologia narządu zmysłu. Droga przewodzenia bodźców słuchowych. - udowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego - Normy słuchu zgodnie z wiekiem. lanowane zadania Rozróżnianie części anatomicznych. Na otrzymanej karcie pracy z ryciną układu słuchowego człowieka, zaznacz i nazwij poszczególne części układu. Uczeń pracuje samodzielnie. Na otrzymanej karcie pracy zapisuje wyniki, które porównuje ze wzorcem. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie protetyk słuchu powinna posiadać pracownię anatomiczną, wyposażoną w: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, przeźrocza, filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe Środki dydaktyczne Filmy dydaktyczne z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, preparaty, przeźrocza, plansze i tablice anatomiczne, modele, foliogramy, atlasy anatomiczne, albumy.

13 Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyki słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności stosowania nazewnictwa z zakresu anatomii, wykorzystywanego w sytuacji pracy zawodowej. Dział programowy Anatomia i fizjologia narządów słuchu z elementami ogólnej budowy organizmu człowieka wymaga stosowania zróżnicowanych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu i wykładu. W realizacji poszczególnych metod warto zastosować metody multimedialne. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy nauczania zbiorowego. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru a także odpowiedzi ustnej za pomocą pytań problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 1.2 atologia narządu słuchu Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.a)(4)1 wytłumaczyć pojęcia z zakresu patologii - ojęcie zdrowia i choroby. KZ(Z.a)(4)2 rozróżnić objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych - zynniki chorobotwórcze. Z.18.1(3)1 scharakteryzować zjawisko niedosłuchu - Objawy i przyczyny chorób układu słuchowego. Z.18.1(3)2 wskazać czynniki wpływające na powstanie niedosłuchu - zynniki powodujące uszkodzenie słuchu. Z.18.1(4)1 rozróżnić rodzaj niedosłuchu - harakterystyka niedosłuchu: typy, rodzaje Z.18.1(4)2 wskazać lokalizację uszkodzenia narządu słuchu - Lokalizacje niedosłuchu Z.18.3(2)2 sklasyfikować potrzeby pacjenta z upośledzeniem słuchu - Klasyfikacja potrzeb pacjenta z upośledzeniem Z.18.3 (3)1 określić ogólnorozwojowe następstwa uszkodzenia słuchu słuchu Z.18.3 (3)2 omówić społeczne następstwa uszkodzenia słuchu - Ogólnorozwojowe skutki niedosłuchu - Społeczne skutki niedosłuchu Z.18.3 (4)1 opisać sposoby rehabilitacji zaburzeń słuchu u dorosłych - Formy Rehabilitacja niedosłuchu u dorosłych - Sposoby rehabilitacji niedosłuchu u dzieci lanowane zadania harakterystyka niedosłuchu. rzygotuj prezentację przedstawiającą wybrany rodzaj niedosłuchu: omów jego typ, rodzaj, czynniki chorobotwórcze, lokalizację, oraz społeczno rozwojowe następstwa wraz z możliwymi sposobami rehabilitacji. rzygotowane zadanie należy zaprezentować przed całą klasą. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie protetyk słuchu powinna posiadać pracownię anatomiczną, wyposażoną w: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, przeźrocza, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

14 filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe Środki dydaktyczne Modele, zdjęcia rentgenowskie, wyniki badan, albumy, zdjęcia tomografii. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyki słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności stosowania wiadomości z zakresu patologii, które będą wykorzystywane w sytuacji pracy zawodowej. Dział programowy atologia narządu słuchu wymaga stosowania zróżnicowanych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu i wykładu problemowego. W realizacji poszczególnych metod warto zastosować metody multimedialne. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy nauczania zbiorowego. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru a także odpowiedzi ustnej za pomocą pytań problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia ierwsza pomoc Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13 Materiał kształcenia KZ(Z.a)(5)1 rozpoznać zjawisko przemocy A -Definicja podstawowych pojęć: przemoc, pierwsza KZ(Z.a)(5)2 reagować w przypadku podejrzenia występowania przemocy pomoc KZ(Z.a)(6)1 opisać objawy nagłego zagrożenia życia -Zasady postępowania w przypadku występowania KZ(Z.a)(6)2 rozpoznać stany nagłego zagrożenia życia A przemocy KZ(Z.a)(7)1 scharakteryzować parametry podstawowych funkcji życiowych -Objawy nagłego zagrożenia życia i zdrowia KZ(Z.a)(7)2 ocenić parametry podstawowych funkcji życiowych D -odstawowe parametry funkcji życiowych KZ(Z.a)(8)1 rozpoznać stan zagrożenia życia i zdrowia A -Udzielanie pierwszej pomocy KZ(Z.a)(8)2 udzielić zgodnie z kompetencjami zawodowymi pierwszej pomocy w -Materiały biologicznie skażone: rodzaje, zasady stanach zagrożenia życia i zdrowia reagowania w przypadku kontaktu, zasady KZ(Z.a)(9)1 rozpoznać materiały biologicznie skażone A bezpieczeństwa KZ(Z.a)(9)2 rozróżnić sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z -Zasady aseptyki i antyseptyki materiałem biologicznie skażonym KZ(Z.a)(10)1 wymienić zasady bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi A

15 KZ(Z.a)(10)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi KZ(Z.a)(11)1 rozróżnić pojęcia aseptyki i antyseptyki KZ(Z.a)(11)2 stosować zasady aseptyki i antyseptyki lanowane zadania Udzielanie pierwszej pomocy Na otrzymanej karcie pracy uczeń otrzymuje opis sytuacji, podczas której doszło do wypadku. Jego zadaniem jest omówienie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia życia, ocena parametrów podstawowych funkcji życiowych, rozpoznanie występowania materiałów biologicznie skażonych i omówienie zasad postepowania w takiej sytuacji. W kolejnym etapie zadania - na przygotowanym fantomie ma zaprezentować udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni anatomicznej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować się: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, przeźrocza, filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe. onadto w pracowni powinien być komputer z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny. Środki dydaktyczne Fantom do reanimacji osoby dorosłej i dziecka, apteczka pierwszej pomocy, plansze anatomiczne, filmy dydaktyczne, foliogramy zawierające schematy postępowania, tablice edukacyjne, pakiety edukacyjne dla uczniów, programy multimedialne, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika protetyki słuchu. W dziale powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu rehabilitacji osób niedosłyszących, niezbędne w realizacji zadań zawodowych technika protetyki słuchu. Dział programowy ierwsza pomoc wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu, wykładu, ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych grupach. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowo. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie obserwacji podczas wykonywanego zadania oraz odpowiedzi ustnej za pomocą pytań problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

16 1.4. odstawowe pojęcia z promocji zdrowia Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.a)(2)1 wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu promocji zdrowia -odstawowe pojęcia: zdrowie, promocja zdrowia, KZ(Z.a)(2)2 omówić zasady profilaktyki zdrowia profilaktyka KZ(Z.a)(3)1 przestrzegać zasad promocji zdrowia -Zasady profilaktyki zdrowia KZ(Z.a)(3)1 przestrzegać zasad zdrowego stylu życia - Zasady zdrowego stylu życia - Dekalog zdrowego życia lanowane zadania romowanie zdrowego trybu życia rzygotuj plakat promujący zdrowy tryb życia. rzygotowaną pracę zaprezentuj na forum klasy. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni anatomicznej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować się: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, przeźrocza, filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe. onadto w pracowni powinien być komputer z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny. Środki dydaktyczne Tablice i plansze edukacyjne, fotografie, ulotki, broszury, albumy, atlasy, przewodniki, filmy dydaktyczne, pakiety edukacyjne dla uczniów, programy multimedialne, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika protetyki słuchu. W dziale powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu rehabilitacji osób niedosłyszących, niezbędne w realizacji zadań zawodowych technika protetyki słuchu. Dział programowy odstawowe pojęcia z promocji zdrowia wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu, wykładu, ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych grupach. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowo. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

17 2. Metody badania słuchu 2.1. Metody badania słuchu u dorosłych 2.2. Metody badania słuchu u dzieci 2.1. Metody badania słuchu u dorosłych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16 Materiał kształcenia Z.18.1(10)1 omówić metody badania słuchu u dorosłych A - adania słuchu rodzaje i sposób przeprowadzania Z.18.1 (11)1 wskazać aparaturę do badania słuchu -Wstępne badania słuchu Z.18.1 (11)2 rozróżnić urządzenia do badania słuchu dorosłych i dzieci - Subiektywne badania słuchu Z.18.1 (14)1 opisać sposób przeprowadzania badań audiometrycznych - róby nadprożowe, okołoprogowe i zmęczeniowe, Z.18.1 (16)1 zinterpretować zachowanie pacjenta podczas badania słuchu D audiometria mowy Z.18.1 (16)2 wskazać rodzaje zachowania pacjenta podczas badania słuchu, na - Obiektywne metody badań słuchu które należy zwrócić uwagę - Urządzenia do badań słuchu zasada działania - Zachowanie pacjenta podczas badania - Wykrywanie symulacji podczas badania - Interpretacja wyników badań. - Ocena i analiza ubytku słuchu Z.18.1 (18)1 wskazać ubytek słuchu Z.18.1 (18)2 zinterpretować wynik badania słuchu Z.18.1 (18)3 dokonać oceny ubytku słuchu D Z.18.1(10)1 omówić metody badania słuchu u dorosłych A lanowane zadania Rozróżnianie badań słuchu. ogrupuj otrzymany zestaw badań słuchu zgodnie z podziałem na rodzaj badania. Omów rodzaje badań i wskazać rodzaje zachowania pacjenta podczas badania, na które należy zwrócić uwagę. Na otrzymanej karcie pracy zapisz wyniki pracy. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie protetyk słuchu powinna posiadać pracownię audiometrii, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska: a) stanowisko do wykonywania badań wstępnych umożliwiające prowadzenie rozmowy z pacjentem, wykonywanie badania otoskopowego ucha, akumetrii i prób stroikowych, b) stanowisko do wykonywania badań audiometrycznych, c) stanowisko do wykonywania badań otoemisji akustycznych; ponadto pracownia powinna być wyposażona w: kabinę audiometryczną, audiometr diagnostyczny, zestaw testów do audiometrii słownej, tympanometr diagnostyczny, aparaturę do badania otoemisji akustycznych i potencjałów wywołanych, komplet stroików, terkotkę araniego, otoskop, komplet druków do rejestracji wyników, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z pakietem programów biurowych, z drukarkami i skanerami (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska); Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, filmy dydaktyczne, opisy przypadków, instrukcje do aparatury, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.

18 Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu metodologii badań słuchu, niezbędne w realizacji zadań zawodowych. Dział programowy Metody badania słuchu wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu. Dominującymi metodami powinny być metoda podająca np. wykład informacyjny lub metoda przewodniego tekstu. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Metody badania słuchu u dzieci Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia Z.18.1(10)2 omówić metody badania słuchu u dzieci A - adania słuchu u dzieci: rodzaje i sposób Z.18.1 (14)2 wyjaśnić specyfikę przeprowadzenia badań audiometrycznych u przeprowadzania: dzieci -Wstępne badania słuchu - Subiektywne badania słuchu - Obiektywne metody badań słuchu lanowane zadania Opisywanie metod badania słuchu. rzygotuj prezentację multimedialną dotyczącą wybranej metody badania słuchu u dzieci. Wyniki pracy zaprezentuj na forum klasy. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie protetyk słuchu powinna posiadać pracownię audiometrii, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska: a) stanowisko do wykonywania badań wstępnych umożliwiające prowadzenie rozmowy z pacjentem, wykonywanie badania otoskopowego ucha, akumetrii i prób stroikowych, b) stanowisko do wykonywania badań audiometrycznych, c) stanowisko do wykonywania badań otoemisji akustycznych; ponadto pracownia powinna być wyposażona w: kabinę audiometryczną, audiometr diagnostyczny, zestaw testów do audiometrii słownej, tympanometr diagnostyczny, aparaturę do badania otoemisji akustycznych i potencjałów wywołanych, komplet stroików, terkotkę araniego, otoskop, komplet druków do rejestracji wyników, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z pakietem programów biurowych, z drukarkami i skanerami (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska); rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

19 Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, filmy dydaktyczne, opisy przypadków, instrukcje do aparatury, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu metodologii badań słuchu, niezbędne w realizacji zadań zawodowych. Dział programowy Metody badania słuchu wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu. Dominującymi metodami powinny być metoda podająca np. wykład informacyjny lub metoda przewodniego tekstu. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

20 3. Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu 3.1. odstawy akustyki 3.2. odstawy psychoakustyki 3.1.odstawy akustyki Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19 Materiał kształcenia Z.18.1(13)1 nagrywać i odtwarzać dźwięki z wykorzystaniem urządzeń analogowych i cyfrowych Z.18.1(13)2 posługiwać się typowymi programami do edycji i obróbki dźwięku - Urządzenia i programy do nagrywania i obróbki dźwięku - odstawowe pojęcia: dźwięk, drgania akustyczne, Z.18.2(2)1 opisać podstawowe pojęcia z zakresu akustyki fala akustyczna, miary dźwięku Z.18.2 (12)1 rozpoznać układy obróbki sygnałów stosowanych w aparatach - odstawy akustyki słuchu i mowy słuchowych Z.18.2 (12) 2 wyjaśnić funkcję układów obróbki sygnałów stosowanych w - Układy akustyczne w aparatach słuchowych; funkcje aparatach słuchowych - rzetworniki elektroakustyczne: podstawowe rodzaje, głośniki, mikrofony, słuchawki; funkcje lanowane zadania Rozróżnianie elementów elektroakustycznych w aparatach słuchowych. Na otrzymanej karcie pracy ze schematem aparatu słuchowego wskaż przetworniki elektroakustyczne i opisz zasady ich działania. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni pomiarów akustycznych, wyposażonej w komorę bezechową lub zapewniającą dostęp do pomiarów w warunkach pola swobodnego (brak odbić). onadto pracownia powinna być wyposażona w: generator sygnałowy, mikrofony pomiarowe, wzmacniacz pomiarowy, wzmacniacz mocy, zestaw głośnikowy, analizator akustyczny z zestawem filtrów tercjowych i oktawowych, stanowisko komputerowe do pomiarów elektroakustycznych z oprogramowaniem i drukarką. Środki dydaktyczne Filmy dydaktyczne, projekcje multimedialne, nagrania audio, tablice. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności stosowania wiadomości z zakresu akustyki w sytuacji pracy zawodowej protetyka słuchu. Dział programowy odstawy akustyki wymaga stosowania różnorodnych metod kształcenia. Dominującymi metodami powinny być metody wykładu i pokazu. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uzupełnienie stanowią metody ćwiczeń i warsztatu. Formy organizacyjne

21 Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowe oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 3.2 odstawy psychoakustyki Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia Z.18.2(2)2 opisać podstawowe pojęcia z zakresu psychoakustyki - Elementy psychoakustyki w budowie i fizjologii Z.18.2(2)4 wykorzystywać terminologię z zakresu psychoakustyki słyszenia - odstawowe pojęcia z zakresu psychoakustyki: percepcja głośności sygnału, wysokości dźwięku, barwy dźwięku, rozdzielczość częstotliwościowa, lokalizacja dźwięków, percepcja mowy - Zastosowanie psychoakustyki w protezowaniu słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk psychoakustycznych zachodzących w przypadku uszkodzenia słuchu lanowane zadania Rozpoznawanie pojęć psychoakustycznych Na otrzymanej karcie pracy opisz podstawowe pojęcia z zakresu psychoakustyki i wskaż ich zastosowanie w protezowaniu słuchu. orównaj wynik swojej pracy ze wzorcem. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni pomiarów akustycznych, wyposażonej w komorę bezechową lub zapewniającą dostęp do pomiarów w warunkach pola swobodnego (brak odbić). onadto pracownia powinna być wyposażona w: generator sygnałowy, mikrofony pomiarowe, wzmacniacz pomiarowy, wzmacniacz mocy, zestaw głośnikowy, analizator akustyczny z zestawem filtrów tercjowych i oktawowych, stanowisko komputerowe do pomiarów elektroakustycznych z oprogramowaniem i drukarką. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, filmy dydaktyczne, tablice anatomiczne układu słuchowego, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu psychoakustyki niezbędne w realizacji zadań zawodowych protetyki słuchu. Dział programowy odstawy psychoakustyki wymaga stosowania różnorodnych metod kształcenia, Dominującymi metodami powinny być metoda wykładu, pokazu z rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

22 objaśnieniem, ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusja dydaktyczna. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych grupach. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowe oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

23 4. Metody doboru aparatów słuchowych 4.1. Rodzaje aparatów słuchowych 4.2. Metody doboru aparatów słuchowych u dorosłych 4.3. Metody doboru aparatów słuchowych u dzieci 4.4. rogramy komputerowe do doboru aparatów słuchowych 4.1. Rodzaje aparatów słuchowych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22 Materiał kształcenia Z.18.2 (1)1 wskazać pacjenta wymagającego protezowania aparatami słuchowymi i/lub urządzeniami wspomagającymi słyszenie Z.18.2 (1)2 dokonać analizy potrzeb pacjenta pod kątem doboru aparatów A D - Analiza potrzeb osoby niedosłyszącej - Wskazania i przeciwwskazania do protezowania - Etapy doboru aparatów słuchowych słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie; Z.18.2 (3)1 rozróżnić etapy doboru aparatów słuchowych i urządzeń - Rodzaje aparatów słuchowych - Rodzaje protezowania wspomagających słyszenie Z.18.2 (3)2 omówić poszczególne etapy doboru aparatów słuchowych i urządzeń A - Urządzenia wspomagające słyszenie - Nowości techniczne w produkcji aparatów wspomagających słyszenie Z.18.2 (14)1 rozpoznać różne rodzaje aparatów słuchowych słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie u różnych producentów Z.18.2 (14)2 sklasyfikować rodzaje aparatów słuchowych według określonych kryteriów Z.18.2 (16)1 rozpoznać urządzenia wspomagające słyszenie Z.18.2 (16)2 różnicować urządzenia wspomagające słyszenie u dorosłych i dzieci Z.18.2 (17)1 wymienić osiągnięcia techniki w dziedzinie produkcji aparatów A słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie Z.18.2 (17)2 zinterpretować osiągnięcia techniki wykorzystywane w aparatach słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie lanowane zadania Rozróżnianie rodzajów aparatów słuchowych. rzygotuj prezentacje multimedialną dotycząc rodzajów aparatów słuchowych zgodnie z podanymi zasadami protezowania. Wskaż nowości techniczne w produkcji aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie u różnych producentów. rezentacje zaprezentuj na forum klasy. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

24 Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni komputerowego doboru aparatów słuchowych, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska: a) stanowisko do wykonywania badania wstępnego, b) stanowisko dopasowania aparatu słuchowego. onadto pracownia powinna być wyposażona w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), drukarki, interfejsy do dobierania aparatów słuchowych, zestaw kabli i łączników do aparatów słuchowych różnych producentów, różne rodzaje aparatów słuchowych wraz z danymi technicznymi, zestaw wkładek uniwersalnych; oprogramowanie do dobierania aparatów słuchowych różnych producentów. Środki dydaktyczne Modele różnych aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie, dane techniczne, instrukcje obsługi, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu rozpoznawania aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie, które będą wykorzystywane w sytuacji pracy zawodowej. Dział programowy Rodzaje aparatów słuchowych wymaga stosowania różnorodnych metod nauczania. Dominującymi metodami powinny być metoda wykładu i pokazu. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uzupełnienie kształcenia stanowią metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów i ćwiczeń. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Metody doboru aparatów słuchowych u dorosłych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia Z.18.2 (20)1 wyjaśnić metody protezowania słuchu u dorosłych -Metody dopasowania liniowych aparatów Z.18.2 (21)1 dobrać i dopasować aparat słuchowy do potrzeb pacjentów słuchowych dorosłych Z.18.2 (22)1 dobrać i dopasować urządzenia wspomagające słyszenie do potrzeb -Metody dopasowania nieliniowych aparatów słuchowych pacjentów dorosłych -Metody oparte na dźwiękach mowy, skalowaniu głośności - Regulacja aparatu słuchowego w komorze pomiarowej -omiar i dopasowanie z uwzględnieniem RED i RUR lanowane zadania Wyjaśnianie metod doboru aparatów słuchowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, 321401 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Protetyk słuchu; symbol 321401 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Protetyk słuchu 321401

Protetyk słuchu 321401 Protetyk słuchu 321401 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz. 184). 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Protetyk słuchu 321401 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, 321401 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ortoptystka; symbol 325906 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 0 / 0 INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ, SYMBOL CYFROWY 311411 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ, SYMBOL CYFROWY 311411 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYZNEJ, SYMOL YFROWY 311411 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 23.09.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik masażysta 325402 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Ortoptystka 325906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Ortoptystka 325906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Ortoptystka 325906 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz. 184). 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PROTETYK SŁUCHU SYMBOL CYFROWY 322[17] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PROTETYK SŁUCHU SYMBOL CYFROWY 322[17] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PROTETYK SŁUCHU SYMBOL CYFROWY 322[17] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ 732201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU AKUSTYKA STUDIA I STOPNIA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 0 Spis treści. Program Studiów....

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik sterylizacji medycznej 321104 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGIZNA 325102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny)

Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) Program zajęć dla jednostki 322[17].Z3.02 słuchaczy studium w zawodzie protetyk słuchu (tryb zaoczny) Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych Program

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Opiekun medyczny 532102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje: K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21.) Klasa I II III.

Kwalifikacje: K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21.) Klasa I II III. Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna /dla młodzieży/ Zawód: Technik elektroradiolog; symbol 321103 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie 2,5 letni okres

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** 322904 zawód pozaszkolny

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** 322904 zawód pozaszkolny PROTETYK SŁUCHU 321401 - CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: PROTETYK SŁUCHU Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodach (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY, SYMBOL CYFROWY 321402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK DENTYSTYCZNY, SYMBOL CYFROWY 321402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK DENTYSTYZNY, SYMBOL YFROWY 321402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK UDOWNITWA 311204 na podbudowie kwalifikacji.18. w zawodzie murarz-tynkarz O STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUNKA DZIEIĘA 325905 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA 321403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA 321403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORTOEDA 321403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik sterylizacji medycznej; symbol 321104

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OHRONY FIZYZNEJ OSÓB I MIENIA 541315 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, 321103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, 321103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRORADIOLOG, 321103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 311513 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK FARMAEUTYZNY 321301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ; 343902 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 02.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN W DOMU OMOY SOŁEZNEJ, 341203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Opiekun medyczny 532102

Opiekun medyczny 532102 Opiekun medyczny 532102 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012 r., poz. 184). 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRORADIOLOG, 321103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 12.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RZETWÓRSTWA MLEZARSKIEGO 314402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI, 334306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ADMINISTRAJI, 334306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik elektroniki i informatyki medycznej;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MASAŻYSTA 325402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 341203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN W DOMU OMOY SOŁEZNEJ, 341203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 422103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OBSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy pierwszej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy pierwszej. Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA -symbol 325101

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2014-11-12 11:08

1 z 5 2014-11-12 11:08 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Terapeuta zajęciowy 325907 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORTOEDA 321403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY 532102 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROESÓW DRUKOWANIA 311935 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 31.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Dietetyk; symbol 322001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 rzedmiot: Administracja bazami danych TY SZKOŁY: Technikum 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY ROGRAMU NAUCZANIA: Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POŻARNICTWA 311919 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POŻARNICTWA 311919 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OŻARNITWA 311919 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik ortopeda; symbol 321403 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN LEŚNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN LEŚNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN LEŚNYH, 834105 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ roczny okres nauczania Zawód: Opiekun medyczny; symbol 532102 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYH, 311209 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 8.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OIEKUNKA DZIECIĘCA 325905 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLICEALNA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

13. Praktyka zawodowe. 13.1 Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13. raktyka zawodowe 13.1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 13.2 odstawy prowadzenia działalności logistycznej 13.3 rocesy transportowe i magazynowe 13.1 hp, ochrona

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU RATOWNIK MEDYZNY, 325601 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 08.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jeżeli jesteś wrażliwa/y na ludzką krzywdę, lubisz pomagać innym i satysfakcjonuje Cię praca z osobami niepełnosprawnymi, to jest to zawód dla Ciebie.

Jeżeli jesteś wrażliwa/y na ludzką krzywdę, lubisz pomagać innym i satysfakcjonuje Cię praca z osobami niepełnosprawnymi, to jest to zawód dla Ciebie. Asystent Osoby Niepełnosprawnej Jeżeli jesteś wrażliwa/y na ludzką krzywdę, lubisz pomagać innym i satysfakcjonuje Cię praca z osobami niepełnosprawnymi, to jest to zawód dla Ciebie. Kierunek przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR 732301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 24.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA, NUMER PROGRAMU: 20/321403/T/2012/2013

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORTOPEDA, NUMER PROGRAMU: 20/321403/T/2012/2013 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORTOEDA, 321403 NUMER ROGRAMU: 20/321403/T/2012/2013 TY SZKOŁY: TEHNIKUM 4-LETNIE NA ODUDOWIE GIMNAZJUM 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK WŁÓKIENNIZYH WYROÓW DEKORAYJNYH 311931 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, 325907 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TERAEUTA ZAJĘIOWY, 325907 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo