PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PROTETYK SŁUCHU, 321401 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU, O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU OWIĄZANIA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU LAN NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW Zarys anatomii, fizjologii i patologii Metody badania słuchu Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu Metody doboru aparatów słuchowych udowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych Otoplasytka Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia Język obcy w protetyce słuchu Język migowy adania słuchu - pracownia Dopasowanie aparatów słuchowych Opieka audioprotetyczna raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

3 TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr arbara Włodarczyk, inż. Witold Żuchowski, mgr Krzysztof is (język migowy). Recenzenci: Konsultanci: mgr Urszula Wojtkiewicz 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu ROTETYK SŁUHU opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocniczymi. 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

4 elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu opiekunka dziecięca uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

5 7. INFORMAJA O ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Zawód protetyk słuchu wymaga wszechstronnej wiedzy i wysokich kwalifikacji z wielu dziedzin nauki: medycyny, elektroniki, psychologii, akustyki, fizyki, matematyki, jak również i marketingu. Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. W momencie potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego. acjent po zaprotezowaniu zostaje pod opieką protetyka, który powinien zapewnić mu komfort psychiczny i ułatwić asymilację ze społeczeństwem. rotetycy słuchu pracują głównie w firmach prywatnych zajmujących się sprzedażą aparatów słuchowych, ale również jako audiometryści. Narodowy Fundusz Zdrowia narzuca coraz większe wymogi, m.in. to, aby pacjent idąc do laryngologa, audiologa miał możliwość kompleksowego badania słuchu, a w przypadku stwierdzenia niedosłuchu doboru aparatu słuchowego. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na protetyków - audiometrystów, którzy te badania wykonują. Rozwinęła się również medycyna pracy, w której jednym z podstawowych badań jest kontrola słuchu. Wymusza to regularne badania u pracowników, z czym wiąże się większe zapotrzebowanie na osoby badające słuch. oraz więcej też osób ma uszkodzony słuch w wyniku hałasu, panującego zarówno w szkołach, środowisku pracy jak i podczas zbyt głośno słuchanej muzyki głównie przez młodzież, dlatego protetycy słuchu mają coraz więcej pracy związanej z badaniami, dopasowaniem i sprzedażą aparatów. 8. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU otrzeby rynku protetycznego w olsce są coraz większe. orocznie wzrasta liczba osób cierpiących z powodu niedosłuchu. Szacuje się, iż uszkodzenia narządu słuchu dotyczą 10% populacji, a w samej olsce żyje około 4 mln osób, które powinny korzystać z aparatów słuchowych (http://pl.wikipedia.org). W coraz większej mierze skutki rozwoju cywilizacyjnego dotykają najmłodszych obywateli krajów wysoko zurbanizowanych. Na 1000 urodzeń notuje się jedno dziecko niesłyszące. Niedosłuchy są zmorą wielu grup zawodowych. Liczba osób pracujących w hałasie przekraczającym 85 d wynosi ok Każdego roku przybywa więc przeszło 3000 pracowników dotkniętych poważną wadą słuchu (http://www.ifps.org.pl). Szacuje się, iż w stosunku do roku 2006, odnotowano 27% wzrost sprzedaży aparatów słuchowych (A.Ruta, 2008). Za wzrostem sprzedaży aparatów, idzie równie duży wzrost firm protezujących niedosłyszących ludzi, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Indukuje to ogromne zapotrzebowanie kadrowe na osoby mające kwalifikacje zawodowe protetyka słuchu. Dynamicznie rozwijająca się od około 15 lat dziedzina protetyki słuchu w olsce indukuje dysonans pomiędzy potrzebami pracodawców, a możliwościami dostarczenia odpowiedniej liczby wyspecjalizowanego personelu medycznego, ponieważ ciągle brakuje w kraju form edukacji i doskonalenia zawodowego. Rozwijający się rynek protetyki słuchu w olsce wymaga coraz większej liczby pracowników, ludzi z kierunkowym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. Niewielka liczba uczelni i szkół policealnych kształcących protetyków słuchu, powoduje dość duże braki kadrowe. olsce daleko jeszcze do europejskich standardów, gdzie jeden specjalista przypada na mieszkańców. Należy jednak mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości duże ośrodki akademickie, dysponujące sprzętem oraz kadrą naukową będą otwierać kierunki studiów poświęcone nauce zawodu przyszłych protetyków słuchu, co rozwiąże problemy kadrowe niejednego pracodawcy w olsce. 1) rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

6 1) OWIĄZANIA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Zawód protetyk słuchu posiada wspólne efekty kształcenia z zawodami z obszaru kształcenia medyczno-społecznego, określonymi kodem KZ(Z.a), które stanowią podbudowę kształcenia w tych zawodach. Dotyczy to zawodów: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, ratownik medyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, opiekunka dziecięca, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej. 10. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE ROTETYK SŁUHU Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci; 2) analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania; 3) dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie; 4) sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych; 5) wykonywania odlewu ucha; 6) produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego; 7) prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie protetyk słuchu: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, KS, OMZ)) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(Z.a) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie protetyk słuchu Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

7 11. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU ROTETYK SŁUHU Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w policealnej szkole zawodowej z dwuletnim cyklem kształcenia, minimalna ilość godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na przedmioty teoretyczne zostaje przeznaczonych 800 godzin i na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin. W podstawie programowej kształcenia na kierunku protetyk słuchu minimalna ilość godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji Z.18 przeznaczono minimum 950 godzin - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 430 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

8 Tabela 3. lan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej Lp Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I Klasa semestr 1 semestr 2 semestr 1 semestr 2 II Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w okresie nauczania rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Zarys anatomii, fizjologii i patologii , Metody badania słuchu , Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu 2 1 1, Metody doboru aparatów słuchowych udowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych Otoplastyka 2 1 1, Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia , Język obcy w protetyce słuchu Język migowy 3 1,5 48 Łączna liczba godzin rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym* 10 adania słuchu - pracownia Dopasowanie aparatów słuchowych Opieka audioprotetyczna Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego raktyki zawodowe 4 tyg. 160 *zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY IERWSZĄ KWALIFIKAJĘ Z.18. ODYWA SIĘ OD KONIE II SEMESTRU KLASY DRUGIEJ. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

9 Wykaz działów programowych dla zawodu ROTETYK SŁUHU Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Nazwa przedmiotu Nazwa działu Liczba godzin przewidziana na dział 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii 1.1. Anatomia i fizjologia narządu słuchu z elementami ogólnej budowy organizmu człowieka atologia narządu słuchu ierwsza pomoc odstawowe pojęcia z promocji zdrowia Metody badania słuchu 2.1. Metody badania słuchu u dorosłych Metody badania słuchu u dzieci Akustyka i psychoakustyka w protetyce 3.1. odstawy akustyki 24 słuchu 3.2. odstawy psychoakustyki Metody doboru aparatów słuchowych 4.1. Rodzaje aparatów słuchowych Metody doboru aparatów słuchowych u dorosłych Metody doboru aparatów słuchowych u dzieci rogramy komputerowe do doboru aparatów słuchowych udowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych 5.1. udowa aparatów słuchowych Naprawa aparatów słuchowych Miernictwo aparatów słuchowych Otoplastyka 6.1. Materiałoznawstwo otoplastyczne Techniki wykonywania odlewu ucha roces wykonywania wkładek usznych i obudów aparatów wewnątrzusznych Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 7.1. odstawy prowadzenia działalności gospodarczej rowadzenie działalności gospodarczej w zakresie protetyki słuchu System ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych w olsce Język obcy w protetyce słuchu 8.1. Terminologia obcojęzyczna w protetyce słuchu Obcojęzyczne katalogi, instrukcje obsługi aparatów słuchowych Komunikacja z obcojęzycznym pacjentem w protetyce słuchu Język migowy 9.1. Niesłyszący i język migowy Daktylografia Ideografia adania słuchu - pracownia Organizacja pracy w pracowni badań słuchu adania słuchu dorosłych i dzieci Dopasowanie aparatów słuchowych Analiza potrzeb pacjenta pod katem doboru aparatów słuchowych Dobór aparatów słuchowych u dorosłych i dzieci 224 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

10 12. Opieka audioprotetyczna Komunikacja z pacjentem Serwis aparatów słuchowych, wkładek i urządzeń wspomagających słyszenie Laboratorium otoplastyczne raktyki zawodowe raktyki zawodowe 160 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

11 12. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu protetyk słuchu zastosowano taksonomię celów A. Niemierko 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii 144 godziny 2. Metody badania słuchu 112 godzin 3. Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu 48 godzin 4. Metody doboru aparatów słuchowych 128 godzin 5. udowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych 96 godziny 6. Otoplastyka 48 godzin 7. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 112 godzin 8. Język obcy w protetyce słuchu 64 godziny 9. Język migowy 48 godzin 10.raktyki zawodowe 160 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

12 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii 1.1 Anatomia i fizjologia narządów słuchu z elementami ogólnej budowy organizmu człowieka 1.2 atologia narządu słuchu. 1.3 ierwsza pomoc 1.4 odstawowe pojęcia z promocji zdrowia 1.1 Anatomia i fizjologia narządów słuchu z elementami ogólnej budowy organizmu człowieka Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11 Materiał kształcenia KZ(Z.a)(1)1 wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka - odstawowe pojęcia z anatomii i fizjologii KZ(Z.a)(1)2 wyjaśnić funkcje organizmu człowieka człowieka. Z.18.1(1)1 objaśnić budowę narządu słuchu - lan budowy ciała ludzkiego. Z.18.1(1)2 omówić fizjologię narządu słuchu - udowa i funkcje narządu słuchu. Z.18.1(2)1 opisać drogę przewodzenia bodźców słuchowych - udowa i funkcje układu nerwowego. Z.18.1(8)1 opisać budowę ucha zewnętrznego - udowa i funkcje nerwu przedsionkowo - Z.18.1(8)2 dokonać analizy wyglądu ucha D ślimakowego. Z.18.3(2)1 opisać normy słuchu charakterystyczne dla poszczególnych grup - Rola i budowa narządów zmysłu. wiekowych - Fizjologia narządu zmysłu. Droga przewodzenia bodźców słuchowych. - udowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego - Normy słuchu zgodnie z wiekiem. lanowane zadania Rozróżnianie części anatomicznych. Na otrzymanej karcie pracy z ryciną układu słuchowego człowieka, zaznacz i nazwij poszczególne części układu. Uczeń pracuje samodzielnie. Na otrzymanej karcie pracy zapisuje wyniki, które porównuje ze wzorcem. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie protetyk słuchu powinna posiadać pracownię anatomiczną, wyposażoną w: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, przeźrocza, filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe Środki dydaktyczne Filmy dydaktyczne z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, preparaty, przeźrocza, plansze i tablice anatomiczne, modele, foliogramy, atlasy anatomiczne, albumy.

13 Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyki słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności stosowania nazewnictwa z zakresu anatomii, wykorzystywanego w sytuacji pracy zawodowej. Dział programowy Anatomia i fizjologia narządów słuchu z elementami ogólnej budowy organizmu człowieka wymaga stosowania zróżnicowanych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu i wykładu. W realizacji poszczególnych metod warto zastosować metody multimedialne. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy nauczania zbiorowego. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru a także odpowiedzi ustnej za pomocą pytań problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 1.2 atologia narządu słuchu Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.a)(4)1 wytłumaczyć pojęcia z zakresu patologii - ojęcie zdrowia i choroby. KZ(Z.a)(4)2 rozróżnić objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych - zynniki chorobotwórcze. Z.18.1(3)1 scharakteryzować zjawisko niedosłuchu - Objawy i przyczyny chorób układu słuchowego. Z.18.1(3)2 wskazać czynniki wpływające na powstanie niedosłuchu - zynniki powodujące uszkodzenie słuchu. Z.18.1(4)1 rozróżnić rodzaj niedosłuchu - harakterystyka niedosłuchu: typy, rodzaje Z.18.1(4)2 wskazać lokalizację uszkodzenia narządu słuchu - Lokalizacje niedosłuchu Z.18.3(2)2 sklasyfikować potrzeby pacjenta z upośledzeniem słuchu - Klasyfikacja potrzeb pacjenta z upośledzeniem Z.18.3 (3)1 określić ogólnorozwojowe następstwa uszkodzenia słuchu słuchu Z.18.3 (3)2 omówić społeczne następstwa uszkodzenia słuchu - Ogólnorozwojowe skutki niedosłuchu - Społeczne skutki niedosłuchu Z.18.3 (4)1 opisać sposoby rehabilitacji zaburzeń słuchu u dorosłych - Formy Rehabilitacja niedosłuchu u dorosłych - Sposoby rehabilitacji niedosłuchu u dzieci lanowane zadania harakterystyka niedosłuchu. rzygotuj prezentację przedstawiającą wybrany rodzaj niedosłuchu: omów jego typ, rodzaj, czynniki chorobotwórcze, lokalizację, oraz społeczno rozwojowe następstwa wraz z możliwymi sposobami rehabilitacji. rzygotowane zadanie należy zaprezentować przed całą klasą. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie protetyk słuchu powinna posiadać pracownię anatomiczną, wyposażoną w: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, przeźrocza, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

14 filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe Środki dydaktyczne Modele, zdjęcia rentgenowskie, wyniki badan, albumy, zdjęcia tomografii. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyki słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności stosowania wiadomości z zakresu patologii, które będą wykorzystywane w sytuacji pracy zawodowej. Dział programowy atologia narządu słuchu wymaga stosowania zróżnicowanych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu i wykładu problemowego. W realizacji poszczególnych metod warto zastosować metody multimedialne. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy nauczania zbiorowego. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru a także odpowiedzi ustnej za pomocą pytań problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia ierwsza pomoc Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13 Materiał kształcenia KZ(Z.a)(5)1 rozpoznać zjawisko przemocy A -Definicja podstawowych pojęć: przemoc, pierwsza KZ(Z.a)(5)2 reagować w przypadku podejrzenia występowania przemocy pomoc KZ(Z.a)(6)1 opisać objawy nagłego zagrożenia życia -Zasady postępowania w przypadku występowania KZ(Z.a)(6)2 rozpoznać stany nagłego zagrożenia życia A przemocy KZ(Z.a)(7)1 scharakteryzować parametry podstawowych funkcji życiowych -Objawy nagłego zagrożenia życia i zdrowia KZ(Z.a)(7)2 ocenić parametry podstawowych funkcji życiowych D -odstawowe parametry funkcji życiowych KZ(Z.a)(8)1 rozpoznać stan zagrożenia życia i zdrowia A -Udzielanie pierwszej pomocy KZ(Z.a)(8)2 udzielić zgodnie z kompetencjami zawodowymi pierwszej pomocy w -Materiały biologicznie skażone: rodzaje, zasady stanach zagrożenia życia i zdrowia reagowania w przypadku kontaktu, zasady KZ(Z.a)(9)1 rozpoznać materiały biologicznie skażone A bezpieczeństwa KZ(Z.a)(9)2 rozróżnić sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z -Zasady aseptyki i antyseptyki materiałem biologicznie skażonym KZ(Z.a)(10)1 wymienić zasady bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi A

15 KZ(Z.a)(10)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi KZ(Z.a)(11)1 rozróżnić pojęcia aseptyki i antyseptyki KZ(Z.a)(11)2 stosować zasady aseptyki i antyseptyki lanowane zadania Udzielanie pierwszej pomocy Na otrzymanej karcie pracy uczeń otrzymuje opis sytuacji, podczas której doszło do wypadku. Jego zadaniem jest omówienie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia życia, ocena parametrów podstawowych funkcji życiowych, rozpoznanie występowania materiałów biologicznie skażonych i omówienie zasad postepowania w takiej sytuacji. W kolejnym etapie zadania - na przygotowanym fantomie ma zaprezentować udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni anatomicznej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować się: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, przeźrocza, filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe. onadto w pracowni powinien być komputer z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny. Środki dydaktyczne Fantom do reanimacji osoby dorosłej i dziecka, apteczka pierwszej pomocy, plansze anatomiczne, filmy dydaktyczne, foliogramy zawierające schematy postępowania, tablice edukacyjne, pakiety edukacyjne dla uczniów, programy multimedialne, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika protetyki słuchu. W dziale powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu rehabilitacji osób niedosłyszących, niezbędne w realizacji zadań zawodowych technika protetyki słuchu. Dział programowy ierwsza pomoc wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu, wykładu, ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych grupach. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowo. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie obserwacji podczas wykonywanego zadania oraz odpowiedzi ustnej za pomocą pytań problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

16 1.4. odstawowe pojęcia z promocji zdrowia Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia KZ(Z.a)(2)1 wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu promocji zdrowia -odstawowe pojęcia: zdrowie, promocja zdrowia, KZ(Z.a)(2)2 omówić zasady profilaktyki zdrowia profilaktyka KZ(Z.a)(3)1 przestrzegać zasad promocji zdrowia -Zasady profilaktyki zdrowia KZ(Z.a)(3)1 przestrzegać zasad zdrowego stylu życia - Zasady zdrowego stylu życia - Dekalog zdrowego życia lanowane zadania romowanie zdrowego trybu życia rzygotuj plakat promujący zdrowy tryb życia. rzygotowaną pracę zaprezentuj na forum klasy. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni anatomicznej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować się: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, przeźrocza, filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka, atlasy anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe. onadto w pracowni powinien być komputer z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny. Środki dydaktyczne Tablice i plansze edukacyjne, fotografie, ulotki, broszury, albumy, atlasy, przewodniki, filmy dydaktyczne, pakiety edukacyjne dla uczniów, programy multimedialne, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika protetyki słuchu. W dziale powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu rehabilitacji osób niedosłyszących, niezbędne w realizacji zadań zawodowych technika protetyki słuchu. Dział programowy odstawowe pojęcia z promocji zdrowia wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu, wykładu, ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych grupach. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowo. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

17 2. Metody badania słuchu 2.1. Metody badania słuchu u dorosłych 2.2. Metody badania słuchu u dzieci 2.1. Metody badania słuchu u dorosłych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16 Materiał kształcenia Z.18.1(10)1 omówić metody badania słuchu u dorosłych A - adania słuchu rodzaje i sposób przeprowadzania Z.18.1 (11)1 wskazać aparaturę do badania słuchu -Wstępne badania słuchu Z.18.1 (11)2 rozróżnić urządzenia do badania słuchu dorosłych i dzieci - Subiektywne badania słuchu Z.18.1 (14)1 opisać sposób przeprowadzania badań audiometrycznych - róby nadprożowe, okołoprogowe i zmęczeniowe, Z.18.1 (16)1 zinterpretować zachowanie pacjenta podczas badania słuchu D audiometria mowy Z.18.1 (16)2 wskazać rodzaje zachowania pacjenta podczas badania słuchu, na - Obiektywne metody badań słuchu które należy zwrócić uwagę - Urządzenia do badań słuchu zasada działania - Zachowanie pacjenta podczas badania - Wykrywanie symulacji podczas badania - Interpretacja wyników badań. - Ocena i analiza ubytku słuchu Z.18.1 (18)1 wskazać ubytek słuchu Z.18.1 (18)2 zinterpretować wynik badania słuchu Z.18.1 (18)3 dokonać oceny ubytku słuchu D Z.18.1(10)1 omówić metody badania słuchu u dorosłych A lanowane zadania Rozróżnianie badań słuchu. ogrupuj otrzymany zestaw badań słuchu zgodnie z podziałem na rodzaj badania. Omów rodzaje badań i wskazać rodzaje zachowania pacjenta podczas badania, na które należy zwrócić uwagę. Na otrzymanej karcie pracy zapisz wyniki pracy. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie protetyk słuchu powinna posiadać pracownię audiometrii, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska: a) stanowisko do wykonywania badań wstępnych umożliwiające prowadzenie rozmowy z pacjentem, wykonywanie badania otoskopowego ucha, akumetrii i prób stroikowych, b) stanowisko do wykonywania badań audiometrycznych, c) stanowisko do wykonywania badań otoemisji akustycznych; ponadto pracownia powinna być wyposażona w: kabinę audiometryczną, audiometr diagnostyczny, zestaw testów do audiometrii słownej, tympanometr diagnostyczny, aparaturę do badania otoemisji akustycznych i potencjałów wywołanych, komplet stroików, terkotkę araniego, otoskop, komplet druków do rejestracji wyników, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z pakietem programów biurowych, z drukarkami i skanerami (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska); Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, filmy dydaktyczne, opisy przypadków, instrukcje do aparatury, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.

18 Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu metodologii badań słuchu, niezbędne w realizacji zadań zawodowych. Dział programowy Metody badania słuchu wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu. Dominującymi metodami powinny być metoda podająca np. wykład informacyjny lub metoda przewodniego tekstu. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Metody badania słuchu u dzieci Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia Z.18.1(10)2 omówić metody badania słuchu u dzieci A - adania słuchu u dzieci: rodzaje i sposób Z.18.1 (14)2 wyjaśnić specyfikę przeprowadzenia badań audiometrycznych u przeprowadzania: dzieci -Wstępne badania słuchu - Subiektywne badania słuchu - Obiektywne metody badań słuchu lanowane zadania Opisywanie metod badania słuchu. rzygotuj prezentację multimedialną dotyczącą wybranej metody badania słuchu u dzieci. Wyniki pracy zaprezentuj na forum klasy. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie protetyk słuchu powinna posiadać pracownię audiometrii, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska: a) stanowisko do wykonywania badań wstępnych umożliwiające prowadzenie rozmowy z pacjentem, wykonywanie badania otoskopowego ucha, akumetrii i prób stroikowych, b) stanowisko do wykonywania badań audiometrycznych, c) stanowisko do wykonywania badań otoemisji akustycznych; ponadto pracownia powinna być wyposażona w: kabinę audiometryczną, audiometr diagnostyczny, zestaw testów do audiometrii słownej, tympanometr diagnostyczny, aparaturę do badania otoemisji akustycznych i potencjałów wywołanych, komplet stroików, terkotkę araniego, otoskop, komplet druków do rejestracji wyników, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z pakietem programów biurowych, z drukarkami i skanerami (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska); rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

19 Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, filmy dydaktyczne, opisy przypadków, instrukcje do aparatury, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu metodologii badań słuchu, niezbędne w realizacji zadań zawodowych. Dział programowy Metody badania słuchu wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody pokazu. Dominującymi metodami powinny być metoda podająca np. wykład informacyjny lub metoda przewodniego tekstu. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

20 3. Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu 3.1. odstawy akustyki 3.2. odstawy psychoakustyki 3.1.odstawy akustyki Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19 Materiał kształcenia Z.18.1(13)1 nagrywać i odtwarzać dźwięki z wykorzystaniem urządzeń analogowych i cyfrowych Z.18.1(13)2 posługiwać się typowymi programami do edycji i obróbki dźwięku - Urządzenia i programy do nagrywania i obróbki dźwięku - odstawowe pojęcia: dźwięk, drgania akustyczne, Z.18.2(2)1 opisać podstawowe pojęcia z zakresu akustyki fala akustyczna, miary dźwięku Z.18.2 (12)1 rozpoznać układy obróbki sygnałów stosowanych w aparatach - odstawy akustyki słuchu i mowy słuchowych Z.18.2 (12) 2 wyjaśnić funkcję układów obróbki sygnałów stosowanych w - Układy akustyczne w aparatach słuchowych; funkcje aparatach słuchowych - rzetworniki elektroakustyczne: podstawowe rodzaje, głośniki, mikrofony, słuchawki; funkcje lanowane zadania Rozróżnianie elementów elektroakustycznych w aparatach słuchowych. Na otrzymanej karcie pracy ze schematem aparatu słuchowego wskaż przetworniki elektroakustyczne i opisz zasady ich działania. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni pomiarów akustycznych, wyposażonej w komorę bezechową lub zapewniającą dostęp do pomiarów w warunkach pola swobodnego (brak odbić). onadto pracownia powinna być wyposażona w: generator sygnałowy, mikrofony pomiarowe, wzmacniacz pomiarowy, wzmacniacz mocy, zestaw głośnikowy, analizator akustyczny z zestawem filtrów tercjowych i oktawowych, stanowisko komputerowe do pomiarów elektroakustycznych z oprogramowaniem i drukarką. Środki dydaktyczne Filmy dydaktyczne, projekcje multimedialne, nagrania audio, tablice. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności stosowania wiadomości z zakresu akustyki w sytuacji pracy zawodowej protetyka słuchu. Dział programowy odstawy akustyki wymaga stosowania różnorodnych metod kształcenia. Dominującymi metodami powinny być metody wykładu i pokazu. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uzupełnienie stanowią metody ćwiczeń i warsztatu. Formy organizacyjne

21 Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowe oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 3.2 odstawy psychoakustyki Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia Z.18.2(2)2 opisać podstawowe pojęcia z zakresu psychoakustyki - Elementy psychoakustyki w budowie i fizjologii Z.18.2(2)4 wykorzystywać terminologię z zakresu psychoakustyki słyszenia - odstawowe pojęcia z zakresu psychoakustyki: percepcja głośności sygnału, wysokości dźwięku, barwy dźwięku, rozdzielczość częstotliwościowa, lokalizacja dźwięków, percepcja mowy - Zastosowanie psychoakustyki w protezowaniu słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk psychoakustycznych zachodzących w przypadku uszkodzenia słuchu lanowane zadania Rozpoznawanie pojęć psychoakustycznych Na otrzymanej karcie pracy opisz podstawowe pojęcia z zakresu psychoakustyki i wskaż ich zastosowanie w protezowaniu słuchu. orównaj wynik swojej pracy ze wzorcem. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni pomiarów akustycznych, wyposażonej w komorę bezechową lub zapewniającą dostęp do pomiarów w warunkach pola swobodnego (brak odbić). onadto pracownia powinna być wyposażona w: generator sygnałowy, mikrofony pomiarowe, wzmacniacz pomiarowy, wzmacniacz mocy, zestaw głośnikowy, analizator akustyczny z zestawem filtrów tercjowych i oktawowych, stanowisko komputerowe do pomiarów elektroakustycznych z oprogramowaniem i drukarką. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, filmy dydaktyczne, tablice anatomiczne układu słuchowego, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu psychoakustyki niezbędne w realizacji zadań zawodowych protetyki słuchu. Dział programowy odstawy psychoakustyki wymaga stosowania różnorodnych metod kształcenia, Dominującymi metodami powinny być metoda wykładu, pokazu z rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

22 objaśnieniem, ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusja dydaktyczna. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych grupach. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowe oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

23 4. Metody doboru aparatów słuchowych 4.1. Rodzaje aparatów słuchowych 4.2. Metody doboru aparatów słuchowych u dorosłych 4.3. Metody doboru aparatów słuchowych u dzieci 4.4. rogramy komputerowe do doboru aparatów słuchowych 4.1. Rodzaje aparatów słuchowych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22 Materiał kształcenia Z.18.2 (1)1 wskazać pacjenta wymagającego protezowania aparatami słuchowymi i/lub urządzeniami wspomagającymi słyszenie Z.18.2 (1)2 dokonać analizy potrzeb pacjenta pod kątem doboru aparatów A D - Analiza potrzeb osoby niedosłyszącej - Wskazania i przeciwwskazania do protezowania - Etapy doboru aparatów słuchowych słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie; Z.18.2 (3)1 rozróżnić etapy doboru aparatów słuchowych i urządzeń - Rodzaje aparatów słuchowych - Rodzaje protezowania wspomagających słyszenie Z.18.2 (3)2 omówić poszczególne etapy doboru aparatów słuchowych i urządzeń A - Urządzenia wspomagające słyszenie - Nowości techniczne w produkcji aparatów wspomagających słyszenie Z.18.2 (14)1 rozpoznać różne rodzaje aparatów słuchowych słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie u różnych producentów Z.18.2 (14)2 sklasyfikować rodzaje aparatów słuchowych według określonych kryteriów Z.18.2 (16)1 rozpoznać urządzenia wspomagające słyszenie Z.18.2 (16)2 różnicować urządzenia wspomagające słyszenie u dorosłych i dzieci Z.18.2 (17)1 wymienić osiągnięcia techniki w dziedzinie produkcji aparatów A słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie Z.18.2 (17)2 zinterpretować osiągnięcia techniki wykorzystywane w aparatach słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie lanowane zadania Rozróżnianie rodzajów aparatów słuchowych. rzygotuj prezentacje multimedialną dotycząc rodzajów aparatów słuchowych zgodnie z podanymi zasadami protezowania. Wskaż nowości techniczne w produkcji aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie u różnych producentów. rezentacje zaprezentuj na forum klasy. Dokonaj oceny swojej pracy na KARIE SAMOOENY. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

24 Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni komputerowego doboru aparatów słuchowych, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska: a) stanowisko do wykonywania badania wstępnego, b) stanowisko dopasowania aparatu słuchowego. onadto pracownia powinna być wyposażona w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), drukarki, interfejsy do dobierania aparatów słuchowych, zestaw kabli i łączników do aparatów słuchowych różnych producentów, różne rodzaje aparatów słuchowych wraz z danymi technicznymi, zestaw wkładek uniwersalnych; oprogramowanie do dobierania aparatów słuchowych różnych producentów. Środki dydaktyczne Modele różnych aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie, dane techniczne, instrukcje obsługi, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych protetyka słuchu. W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności korzystania z wiadomości z zakresu rozpoznawania aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie, które będą wykorzystywane w sytuacji pracy zawodowej. Dział programowy Rodzaje aparatów słuchowych wymaga stosowania różnorodnych metod nauczania. Dominującymi metodami powinny być metoda wykładu i pokazu. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uzupełnienie kształcenia stanowią metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów i ćwiczeń. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowej oraz grupowej. Grupy maksymalnie 10 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz odpowiedzi ustnej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Metody doboru aparatów słuchowych u dorosłych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia Z.18.2 (20)1 wyjaśnić metody protezowania słuchu u dorosłych -Metody dopasowania liniowych aparatów Z.18.2 (21)1 dobrać i dopasować aparat słuchowy do potrzeb pacjentów słuchowych dorosłych Z.18.2 (22)1 dobrać i dopasować urządzenia wspomagające słyszenie do potrzeb -Metody dopasowania nieliniowych aparatów słuchowych pacjentów dorosłych -Metody oparte na dźwiękach mowy, skalowaniu głośności - Regulacja aparatu słuchowego w komorze pomiarowej -omiar i dopasowanie z uwzględnieniem RED i RUR lanowane zadania Wyjaśnianie metod doboru aparatów słuchowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK FARMAEUTYZNY 321301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, 514207 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, 514207 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK USŁUG KOSMETYZNYH, 514207 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKJI BUDOWLANYH 711102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC 522305 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HANDLOWIE 522305 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU 331402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU 331402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK AGROIZNESU 331402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK GEODETA 311104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU KUHARZ 512001 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo