POWIATOWY URZĄD PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2012 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych GiŜycko sierpień 2013 rok

2 1. Napły absolentó edług szkół i zaodó 2012 roku 1. W 2012 roku do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 580 absolentó (tj. 10,7% ogółu rejestrujących się bezrobotnych) okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Grupa ta, obejmoała zaróno osoby kończące naukę 2011 jak rónieŝ 2012 roku, a rejestrujące się Dominoały niej kobiety, które zarejestroały się liczbie 314, tj. 54,1% ogólnej liczby rejestrujących się absolentó. W porónaniu z 2011 rokiem zarejestroało się o 4,9% ięcej osób po zakończeniu nauki. Spośród tej grupy bezrobotnych osób ( tym 192 kobiety), to którzy ukończyli naukę yłącznie omaianym roku. Absolenci 2012 roku stanoili 53,5% ogółu osób rejestrujących się okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Absolenci szkół yŝszych kończących naukę 2012 roku Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. Pryatna WyŜsza Szkoła Specjalista administracji publicznej 5 5 Zaodoa GiŜycku 2. Wszechnica Mazurska Pedagog 2 1 Olecku Resocjalizacja Uniersytet Warmińsko- Specjalista administracji publicznej 12 7 Mazurski Olsztynie InŜynier geodeta 1 0 InŜynier rolnicta 3 2 InŜynier budonicta 1 0 Lekarz eterynarii 1 0 Biolog 1 1 InŜynier ogrodnicta 1 1 Politolog 2 1 Pedagog 6 6 Filozof 1 1 Specjalista ds. rodziny (familiolog) 1 1 Pranik legislator 4 3 Dziennikarz 4 3 Mediator 1 1 Specjalista ochrony środoiska 1 1 Specjalista kontroli jakości 1 0 Pozostali specjaliści ds. zarządzania i 1 0 organizacji Pozostali kartografoie i geodeci 1 0 Architekt krajobrazu 1 1 Specjalista zastosoań informatyki 2 0 Toaroznaca 2 2 InŜynier technologii Ŝyności Olsztyńska Szkoła WyŜsza im. J.Rusieckiego 5. WyŜsza Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztynie InŜynier mechanizacji rolnicta 2 0 Specjalista ds. zarządzania i organizacji 1 0 Kosmetolog 1 1 Fizjoterapeuta 3 3 Pedagog Opracoano na podstaie: danych PUP, informacji pozyskanych ze szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego oraz danych z Systemu Informacji Ośiatoej MEN. 2

3 6. Politechnika Gdańska Specjalista ds. stosunkó międzynarodoych 1 1 InŜynier mechanik transportu WyŜsza Szkoła Turystyki i Specjalista do spra organizacji usług 1 1 Hotelarsta Gdańsku gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 8. Uniersytet Warszaski Specjalista resocjalizacji Uniersytet Białymstoku InŜynier budonicta 1 0 InŜynier gospodarki przestrzennej 1 1 Pedagog Politechnika Białostocka Architekt krajobrazu 1 1 InŜynier organizacji i planoania produkcji 1 0 Specjalista zastosoań informatyki Uniersytet Medyczny Białymstoku 12. WyŜsza Szkoła Finansó i Zarządzania Białymstoku Pozostali specjaliści ds. zarządzania i organizacji 1 1 Specjalista zdroia publicznego 1 1 Specjalista administracji publicznej 1 1 Specjalista ds. rachunkoości Uniersytet im. M. Kopernika Toruniu 14. Uniersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy 15. WyŜsza Szkoła Gospodarki Bydgoszczy 16. Uniersytet Gdański InŜynier budonicta 1 1 Specjalista administracji publicznej 1 0 Psycholog 1 1 Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, 1 1 hotelarskich i tury- stycznych Specjalista ds. zarządzania i organizacji 1 0 Specjalista ds. finansó 1 0 Specjalista ds. kadr WyŜsza Szkoła Pedagogiczna Pedagog 1 1 TWP Warszaie 18. WyŜsza Szkoła Policji Specjalista zarządzania kryzysoego 1 0 Szczytnie Specjalista administracji publicznej WyŜsza Szkoła Społeczno- Fizjoterapeuta 1 1 Przyrodnicza im. Win- centego Pola Lublinie 20. Szkoła Głóna Gospodarsta Lekarz eterynarii 2 1 Wiejskiego InŜynier technologii Ŝyności 1 0 Warszaie 21. Akademia Pedagogiki Pedagog 1 1 Specjalnej Warszaie 22. Pedagogium WyŜsza Pedagog 1 1 Szkoła Nauk Społecznych Warszaie 23. WyŜsza Szkoła Zarządzania Fizjoterapeuta 1 0 Gdańsku 24. WyŜsza Szkoła Bankoa Specjalista zastosoań informatyki 1 0 Gdańsku 25. Uniersytet Kardynała Filozof 1 1 Stefana Wyszyńskiego Warszaie RAZEM

4 1.2. Absolenci szkół średnich (technika, szkoły policealne i pomaturalne) kończących naukę 2012 roku Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. Technikum nr 1 Zespole Technik agrobiznesu 7 3 Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu Technik inŝynierii środoiska i melioracji 4 3 GiŜycku, ul. Kościuszki 23 Technik architektury krajobrazu 8 7 Technik budonicta Technikum nr 3 GiŜycku, Technik organizacji usług gastrono- 8 6 ul. Kościuszki 16 micznych Technik hotelarsta Technik handloiec 1 1 Kucharz Zespół Szkół Elektronicznych Technik elektronik 1 0 i Informatycznych Technik informatyk 8 3 GiŜycku, Technikum nr 2, Technik mechatronik 6 0 ul. Mickieicza 27 Technik ekonomista Szkoła Policealna nr 4 przy CKU,PiDN GiŜycku, ul. Smętka 5 Technik administracji Szkoła Policealna im. Opiekun medyczny 3 3 Hanny Chrzanoskie Ratonik medyczny 3 2 GiŜycku, ul. Sikorskiego 3 Technik masaŝysta Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ Białymstoku zs GiŜycku Technik usług kosmetycznych 5 5 Technik bezpieczeństa i higieny pracy Szkoła Policealna Ełku Technik farmacji Technikum przy Zespole Szkół Zaodoych nr 1 Ełku Technik technologii Ŝyności- przetórsto oocoo arzyne Technikum nr 3 Ełku Technik technologii odzieŝy Pomaturalne Studium Technik dentystyczny 1 1 Zaodoe ŁomŜy 11. Technikum Rolnicze Technik rolnik 1 0 Karoleie 12. Technikum przy Zespole Technik Ŝyienia i gospodarsta domoego 2 1 Szkół Zaodoych Mrągoie Technik mechanik Technikum przy Zespole Technik organizacji usług gastronomicznych 1 1 Szkół Technicznych Olecku 14. Technikum nr 1 Pułaach 15. Szkoła Policealna Olsztynie 16. Policealne Studium Zaodoe Białymstoku 17. Policealna Szkoła Olsztynie Centrum Nauki i Biznesu śak Technik organizacji usług gastronomicznych 1 1 Technik usług kosmetycznych 1 1 Technik informatyk 1 0 Technik administracji 1 1 RAZEM

5 1.3. Absolenci Liceó Ogólnokształcących kończących naukę 2012 roku Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. I Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu` 11 9 GiŜycku 2. II Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 7 6 GiŜycku 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 5 3 GiŜycku 4. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 8 5 dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s GiŜycku 5. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 6 2 ZDZ Białystok z/s GiŜycku 6. II Liceum Uzupełniające Bez zaodu 4 3 przy CKU,PiDN GiŜycku 7. Samorządoe Liceum Bez zaodu 5 2 Ogólnokształcące Wydminach 8. IV Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 1 1 ŁomŜy 9. Liceum Profiloane Bez zaodu 1 0 Olecku 10. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 1 1 Ełku 11. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 1 1 Olsztynie 12. Liceum Profiloane Bez zaodu 1 1 Zespole Szkół Zaodoych Piszu RAZEM Absolenci Szkół Zasadniczych Zaodoych kończących naukę 2012 roku Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym 1 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 2 GiŜycku, ul. Kościuszki 16 2 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychoaczym GiŜycku, ul. Białostocka 3 kobiety Fryzjer 2 2 Mechanik pojazdó samochodoych 9 0 Piekarz 1 0 Stolarz 5 0 Sprzedaca 9 9 Murarz 2 0 Monter elektronik 1 0 Kucharz małej gastronomi 7 6 Tapicer 1 0 Stolarz 2 0 5

6 3 Zasadnicza Szkoła Zaodoa Stolarz 1 0 Nr 5 przy Centrum Kształcenia Ustaicznego GiŜycku, ul. Smętka 5 4 Zasadnicza szkoła zaodoa Kucharz 1 0 Zespole Szkół Resocjalizujących Smolniku RAZEM Rejestracja "absolentó 2012" szkół ponadgimnazajlnych i yŝszych g ykształcenia 13% 16% 35% 36% yŝsze śr.zaodoe/policealne ogólnokształcące zasadnicze zaodoe 1.5 Porónanie rejestrujących się absolentó latach szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych [g szkół] Absolenci rejestrujący się 2011 roku % udział ogólnej liczbie zarejestroanych Absolenci rejestrujący się 2012 roku % udział ogólnej liczbie zarejestroanych [+/-] skaźnik zmian pkt% WyŜsze 79 32, ,5 + 1,9 Średnie techniczne (technika, licea zaodoe i , ,8-6,4 szkoły policealne) Licea ogólnokształcące 27 11, ,5 + 5,3 Zaodoe 34 14, ,2-0,8 RAZEM

7 2. Bezrobocie śród absolentó szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych z terenu poiatu giŝyckiego (g zaodó) 2012 roku oraz przeidyana ich liczba roku W 2012 roku do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 150 absolentó kończących naukę szkołach ponadgimnazjalnych i uczelni yŝszej z terenu poiatu giŝyckiego ( tym 82 kobiety). Stanoili oni 48,4% ogólnego napłyu do eidencji osób kończących naukę 2012 roku. Wyszczególnienie Zarejestroani szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych Ogółem Kobiety tym ze szkół poiecie gi- Ogółem Ŝyckim Kobiety Szkoły yŝsze Szkoły średnie (technika, licea zaodoe, szkoły policealne) Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zaodoe RAZEM Szkoły yŝsze W poiecie giŝyckim naukę szkole yŝszej 2012 roku ukończyło 154 absolentó. Wszystkie osoby ukończyły naukę jedynej tego typu placóce na terenie poiatu - Pryatnej WyŜszej Szkole Zaodoej GiŜycku. Do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 5 absolentó, którzy stanoili 3,3% ogółu osób kończących naukę tej uczelni. Byli to ostatni tej uczelni, która 2012 roku zakończyła działalność. Lp Naza szkoły Kod zaodu Naza zaodu Absolenci z końcu Przeidyana liczba absolentó 2013r. [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Pryatna WyŜsza Specjalista administracji publicznej Szkoła Zaodoa GiŜycku (administracja publiczna/ admini X X stroanie bezpieczeństem) RAZEM X X 2 Opracoano na podstaie informacji złoŝonych przez szkoły ponadgimnazjalne z poiatu giŝyckiego oraz dane z Systemu Informacji Ośiatoej MEN. 7

8 2.2. Szkoły średnie (technika, licea zaodoe, szkoły policealne) W 2012 roku naukę giŝyckich szkołach średnich ukończyło 435 osób. Najliczniejsza ich grupa ukończyła naukę Technikum nr 1 Zespole Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu GiŜycku, tj. 128 osób, które stanoiły 29,4% ogółu kończących naukę omaianych szkołach. Z osób kończących szkoły średnie do bezrobocia trafiło 98, które stanoiły 22,5% absolentó tych szkół. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 68 osób, które stanoiły 69,4% ogólnej liczby absolentó zarejestroanych po ukończeniu nauki omaianym typie szkół. W 2013 roku naleŝy spodzieać się napłyu na rynek pracy 458 absolentó szkół średnich, tj. o 5,3% ięcej niŝ omaianym roku. Lp Naza szkoły Naza zaodu z Kod zaodu Absolenci końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2013r. 8 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN GiŜycku, ul. Mickieicza 27 Technikum nr 1 Zespole Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu GiŜycku, ul. Kościuszki 23 Technikum nr 3 Zespół Szkół Zaodoych Gi- Ŝycku-, ul. Kościuszki 16 Szkoła Policealna im. H. Chrzanoskiej GiŜycku Technik elektryk X Technik elektronik , Technik informatyk , Technik ekonomista , Technik teleinformatyk X Technik mechatronik ,7 Technik inŝynierii środoiska i melioracji , ,7 agrobiz- Technik nesu Technik budonicta , Technik rolnik X Technik architektury krajobrazu , Kucharz , Technik hotelarsta ,3 Technik organizacji usług gastro ,0 nomicznych Technik handloiec , Technik masaŝysta , Ratonik medyczny , Opiekun medyczny ,3

9 Szkoła policealna dla Dorosłych ZDZ Białystok Z/S Gi- Ŝycko, ul. Kopernika 5 Szkoła Policealna nr 4 przy CKU, PiDN GiŜycku, ul. Smętka 5 Szkoła Policealna Rachunkoości GiŜycku Zespół Szkół Policealnych Suałkach/ Stoarzyszenie Księgoych Polsce Technik usług kosmetycznych Technik bezpieczeństa i higieny pracy admini- Technik stracji rachun- Technik koości X X X X RAZEM , Licea ogólnokształcące Na podstaie pozyskanych danych, naleŝy stierdzić, Ŝe 2012 roku naukę liceach ogólnokształcących poiatu giŝyckiego ukończyło 427 absolentó, z których do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 46 osób, tj. 10,8%. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Gizeiusza GiŜycku, tj. 147 osób, które stanoiły 34,4% ogółu kończących naukę omaianym typie szkół. Na koniec omaianego roku pozostaało bezrobociu 25 absolentó, którzy stanoili 54,4% ogólnej liczby osób zarejestroanych po ukończeniu nauki omaianym typie szkół. W 2013 roku prognozoany jest napły na rynek pracy 415 absolentó liceó ogólnokształcących, tj. o 2,8% mniej niŝ omaianym roku. Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2013r. 9 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego GiŜycku II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizeiusza Gi- Ŝycku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s GiŜycko Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu ,0

10 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s GiŜycko Liceum Ogólnokształcące ZDZ Białystok z/s Gi- Ŝycko, ul. Kopernika 5 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Brunona GiŜycku, ul Kopernika 7 Samorządoe Liceum Ogólnokształcące Zespole Szkół Ogólnokształcących Wydminach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych GiŜycku, ul. Kopernika 7 II Liceum Uzupełniające przy CKU,PiDN Gi- Ŝycku, ul. Smętka Bez zaodu X Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu X Bez zaodu ,0 RAZEM , Zasadnicze szkoły zaodoe W 2012 roku naukę zasadniczych szkołach zaodoych ukończyło 106 absolentó, z których zarejestroało się 40 osób, tj. 37,7% Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę ZSZ nr 2 przy Zespole Szkół Zaodoych GiŜycku, tj. 75 osób, które stanoiły 70,8% ogółu kończących naukę szkołach zaodoych. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 32 absolentó, którzy stanoili 80,0% ogólnej liczby osób zarejestroanych po nauce szkołach zaodoych. W 2013 roku naleŝy spodzieać się napłyu na rynek pracy 115 absolentó szkół zaodoych tj. o 8,5% ięcej niŝ 2012 roku.. 10

11 Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2013r. [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Kucharz małej gastronomii , Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 2 przy Zespole Szkół Zaodoych GiŜycku Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 5 przy CKU,PiDN GiŜycku, ul. Smętka 5 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychoaczym GiŜycku, ul. Białostocka Fryzjer Sprzedaca , , Murarz , Monter instalacji i urządzeń sanitarnych X Blacharz samochodoy X Mechanik pojazdó samochodo ,0 ych Elektromechanik pojazdó samochodoych X Cukiernik X Piekarz , Stolarz , Elektromechanik X Monter elektronik X Tapicer X Sprzedaca X Malarz- tapeciarz X Ślusarz X Kucharz małej gastronomii X Technolog robót ykończenioych X Fryzjer X Dekarz X Stolarz , Rolnik X Kucharz małej gastronomii X Fryzjer X Murarz X Piekarz X Tapicer ,0 Praconik pomocniczy obsługi X hoteloej Stolarz ,0 RAZEM ,0 Analiza uzyskanych danych ze szkół ponadgimnazjalnych poiatu giŝyckiego, pozala stierdzić, Ŝe 2012 roku naukę ukończyło 1122 absolentó, tj. o 5,3% ięcej niŝ 2011 roku. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę szko- 11

12 łach średnich zaodoych- 435 osób, które stanoiły 38,8% ogółu absolentó szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 125 absolentó tych szkół, którzy stanoili 11,1% ogólnej liczby osób kończących naukę szkołach z terenu poiatu giŝyckiego i chodzących na rynek pracy lub nadal kontynuujących naukę. W 2013 roku prognozoany jest napły na rynek pracy 988 absolentó, tj. o 11,9% mniej niŝ 2012 roku. Wyszczególnienie Absolenci szkół ponadgimnazjalnych z poiatu gi- Ŝyckiego kończący naukę szkół ponadgimnazjalnych z terenu poiatu giŝyckiego szkół ponadgimnazjalnych z terenu poiatu giŝyckiego końcu Przeidyana liczba absolentó szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego końcu 2013r Szkoły yŝsze X Szkoły średnie (technika, licea zaodoe, policealne): Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zaodoe RAZEM Absolenci szkół ponadgimnazajlnych z poiatu giŝyckiego g typó szkół 2012 roku i prognoza na 2013 rok yŝsze średnie (tech.) ogólnokształcące zasadnicze za

13 PODSUMOWANIE Napły do bezrobocia absolentó szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych był o 4,9% yŝszy niŝ 2011 roku ( 2011r osoby, osób). Udział noych rejestracji osób kończących naukę, yłącznie omaianym roku ziększył się o 28,1% porónaniu do danych z 2011 roku ( 2011r osoby, osób). W omaianym roku na rynku pracy pojaiło się 1122 absolentó szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych kształcących się na terenie poiatu giŝyckiego, tj. o 5,3% ięcej niŝ 2011 roku. Do rejestró urzędu pracy trafiło jedynie 189 absolentó, którzy stanoili 16,8% ogólnej liczby kończących naukę 2012 roku. Oznacza to zrost ich udziału o 2,7 pkt proc. porónaniu z poprzednim rokiem ( 2011r.: 150 osób, tj. 14,1%). Na koniec omaianego okresu bezrobociu nadal pozostaało 125 absolentó, tj. 66,1% ( 2011r. odpoiednio: osób, - 66,7%). Porónując dane dotyczące rejestrujących się urzędzie absolentó szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych z poiatu giŝyckiego, do danych z ubiegłego roku naleŝy zauaŝyć, Ŝe zmniejszyła się liczba kończących naukę szkołach średnich o 3,1% i zasadniczych zaodoych o 12,4%. Ponad 100,0% zrost ystąpił szkołach yŝszych i 1,0% liceach ogólnokształcących. Wśród najpopularniejszych kierunkó kształcenia naszym poiecie ystępują zaody: technik budonicta i technik mechatronik po 33 osoby ukończyły naukę 2012 roku oraz technik informatyk i opiekun medyczny po 30 osób. Analizując rejestrujących się absolentó. zaodach naleŝy stierdzić, Ŝe najmniej osób do bezrobocia trafiło specjalności opiekun medyczny - zaledie10,0%. Na kolejnych miejscach uplasoali się technicy mechatronicy 18,2%, technicy budonicta- 21,2% oraz technicy informatycy- 26,7%. Najiększa liczba absolentó trafiła do bezrobocia zaodzie technik hotelarsta- 15 osób, stanoili oni aŝ 65,2% absolentó tego zaodu. Jedynie zaodzie technik rolnik nie zasilili bezrobocia. 13

14 Bezrobocie na koniec 2012 roku śród absolentó szkół, yłącznie z terenu poiatu giŝyckiego, ziększyło się o 25,0% odniesieniu do końca 2011 roku. W porónaniu z końcem poprzedniego okresu skaźnik pozostaania bezrobociu, absolentó szkół ponadgimnazjanych i yŝszych, zrósł grupach osób kończących naukę liceach ogólnokształcących (o 12,7 pkt proc) oraz szkołach zaodoych (o 6,5 pkt proc.). W przypadku tych szkół ziększający się skaźnik pozostaania bezrobociu na koniec roku, moŝe skazyać na niedostosoanie kierunkó kształcenia do potrzeb rynku, zględnie na zasilenie zaodó nadyŝkoych na rynku pracy. Natomiast spadek odnotoano śród absolentó szkół: yŝszych (o 50,0 pkt proc) oraz szkół średnich (o 1,7 pkt proc.). Analizując poszczególne zaody obserujemy, Ŝe najyŝsze skaźniki pozostaania bezrobociu osiągnęły następujące specjalności: technik elektronik, technik budonicta, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik handloiec, fryzjer, mechanik pojazdó samochodoych, piekarz, stolarz oraz tapicer. W 2013 roku na rynek pracy ejdzie o 11,9% mniej absolentó szkół ponadgimnazjalnych kształcących się na terenie naszego poiatu. Brak będzie absolentó szkoły yŝszej (jedyna placóka na naszym terenie zakończyła działalność). NaleŜy spodzieać się iększego napłyu młodzieŝy ze szkół średnich (technika, szkoły policealne i pomaturalne) o 5,3% oraz zaodoych o 8,5%. Natomiast zmniejszy się udział absolentó liceó ogólnokształcących o 2,8%. Analizując dane dotyczące absolentó 2012 roku zarejestroanych urzędzie, obserujemy, Ŝe młodzieŝ nieśiadomie i często nietrafnie, dokonała yboru kierunku kształcenia. Posiada zaód, którego nie akceptuje oraz nie zamierza ykonyać. Młodzi ludzie nie podjęli próby analizy posiadanych predyspozycji i zainteresoań zaodoych przed yborem przyszłej profesji, co ynika z badań proadzonych przez doradcó zaodoych ramach indyidualnych porad. Zarejestroani nie przystąpili do egzaminu zaodoego/czeladniczego, czego konsekencją jest rezygnacja z poszukiania pracy zaodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia. Kształcenie praktyczne szkołach zaodoych na bazie praktycznej nauki zaodu u pracodacó, nie umoŝliia nabycia umiejętności praktycznych. Zadania ykonyane trakcie praktyki zaodoej, odbiegają od profilu kształcenia ucznia. Absolenci szkół zaodoych, urzędzie pracy, nie posiadają ró- 14

15 nieŝ upranień umoŝliiających im podjęcie pracy określonym zaodzie np. technik elektryk brak upranień SEP. Nieątpliie, ograniczone umiejętności praktyczne oraz brak ymaganych upranień, mają pły na nieielkie zainteresoanie ze strony pracodacó zatrudnianiem absolentó szkół ponadgimnazjalnych. 15

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2008 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych GiŜycko rzesień 2009 rok 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2011 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych GiŜycko sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2013 roku. Część II szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych GiŜycko lipiec 2014 rok 1. Napły absolentó

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2010 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych GiŜycko październik 2011 rok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2009 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych GiŜycko lipiec 2010 rok 1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, -5 Biała Podlaska, tel. 5, fax 5 57 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012

Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w Suwałkach w roku 2012 Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w w roku 2012 W 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowanych było 343 absolwentów: 201 absolwentów z powiatu miasta Suwałki (58,86% ogółu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 166101-1751F ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 7 2 28,6% 166101-19

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, -5 Biała Podlaska, tel. 8-5-, fax. 8-5-57 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Analiza sytuacji absolwentów 2008 na lokalnym rynku pracy -Sierpień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel. (-8) 4-8-74, 4-8-68 fax. 4-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/6/13 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2013 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II RAPORTU ROCZNEGO ( PROGNOSTYCZNA ) PARCZEW LIPIEC 2012 roku Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni i przyszłoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II Liceum Profilowane

II Liceum Profilowane Lp. Nazwa Szkoły Typ szkoły profil,. Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu ul. K Jagiellończyka 3 /0-7/ 788 5 89 http://zsb.mielec.pl / Zawodowa Nr Technikum Nr II Liceum Profilowane specjalność, zawód 7[06]

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE BIALSKIM W 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW W POWIECIE BIALSKIM W 2009 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel. (-8), fax. 7 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 9 ROKU

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski)

Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) Wyniki egzaminu zawodowego 2009 WSZYSTKIE PLACÓWKI (powiat brzeski) TECHNIK MECHANIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM, MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU 15 53,3 TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIAT BRZESKI 71,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU TECHNIKUM NR 2 75,3 82,9 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH 75,0 66,8 59,5

POWIAT BRZESKI 71,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU TECHNIKUM NR 2 75,3 82,9 SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH 75,0 66,8 59,5 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU TECHNIKUM NR 1 1 311[08] TECHNIK ELEKTRYK 13 1 7,7% 2 311[20] TECHNIK MECHANIK 18 2 11,1% 3 312[01] TECHNIK INFORMATYK 48 37 77,1% 4 321[09]

Bardziej szczegółowo