POWIATOWY URZĄD PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2012 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych GiŜycko sierpień 2013 rok

2 1. Napły absolentó edług szkół i zaodó 2012 roku 1. W 2012 roku do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 580 absolentó (tj. 10,7% ogółu rejestrujących się bezrobotnych) okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Grupa ta, obejmoała zaróno osoby kończące naukę 2011 jak rónieŝ 2012 roku, a rejestrujące się Dominoały niej kobiety, które zarejestroały się liczbie 314, tj. 54,1% ogólnej liczby rejestrujących się absolentó. W porónaniu z 2011 rokiem zarejestroało się o 4,9% ięcej osób po zakończeniu nauki. Spośród tej grupy bezrobotnych osób ( tym 192 kobiety), to którzy ukończyli naukę yłącznie omaianym roku. Absolenci 2012 roku stanoili 53,5% ogółu osób rejestrujących się okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Absolenci szkół yŝszych kończących naukę 2012 roku Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. Pryatna WyŜsza Szkoła Specjalista administracji publicznej 5 5 Zaodoa GiŜycku 2. Wszechnica Mazurska Pedagog 2 1 Olecku Resocjalizacja Uniersytet Warmińsko- Specjalista administracji publicznej 12 7 Mazurski Olsztynie InŜynier geodeta 1 0 InŜynier rolnicta 3 2 InŜynier budonicta 1 0 Lekarz eterynarii 1 0 Biolog 1 1 InŜynier ogrodnicta 1 1 Politolog 2 1 Pedagog 6 6 Filozof 1 1 Specjalista ds. rodziny (familiolog) 1 1 Pranik legislator 4 3 Dziennikarz 4 3 Mediator 1 1 Specjalista ochrony środoiska 1 1 Specjalista kontroli jakości 1 0 Pozostali specjaliści ds. zarządzania i 1 0 organizacji Pozostali kartografoie i geodeci 1 0 Architekt krajobrazu 1 1 Specjalista zastosoań informatyki 2 0 Toaroznaca 2 2 InŜynier technologii Ŝyności Olsztyńska Szkoła WyŜsza im. J.Rusieckiego 5. WyŜsza Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztynie InŜynier mechanizacji rolnicta 2 0 Specjalista ds. zarządzania i organizacji 1 0 Kosmetolog 1 1 Fizjoterapeuta 3 3 Pedagog Opracoano na podstaie: danych PUP, informacji pozyskanych ze szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego oraz danych z Systemu Informacji Ośiatoej MEN. 2

3 6. Politechnika Gdańska Specjalista ds. stosunkó międzynarodoych 1 1 InŜynier mechanik transportu WyŜsza Szkoła Turystyki i Specjalista do spra organizacji usług 1 1 Hotelarsta Gdańsku gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 8. Uniersytet Warszaski Specjalista resocjalizacji Uniersytet Białymstoku InŜynier budonicta 1 0 InŜynier gospodarki przestrzennej 1 1 Pedagog Politechnika Białostocka Architekt krajobrazu 1 1 InŜynier organizacji i planoania produkcji 1 0 Specjalista zastosoań informatyki Uniersytet Medyczny Białymstoku 12. WyŜsza Szkoła Finansó i Zarządzania Białymstoku Pozostali specjaliści ds. zarządzania i organizacji 1 1 Specjalista zdroia publicznego 1 1 Specjalista administracji publicznej 1 1 Specjalista ds. rachunkoości Uniersytet im. M. Kopernika Toruniu 14. Uniersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy 15. WyŜsza Szkoła Gospodarki Bydgoszczy 16. Uniersytet Gdański InŜynier budonicta 1 1 Specjalista administracji publicznej 1 0 Psycholog 1 1 Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, 1 1 hotelarskich i tury- stycznych Specjalista ds. zarządzania i organizacji 1 0 Specjalista ds. finansó 1 0 Specjalista ds. kadr WyŜsza Szkoła Pedagogiczna Pedagog 1 1 TWP Warszaie 18. WyŜsza Szkoła Policji Specjalista zarządzania kryzysoego 1 0 Szczytnie Specjalista administracji publicznej WyŜsza Szkoła Społeczno- Fizjoterapeuta 1 1 Przyrodnicza im. Win- centego Pola Lublinie 20. Szkoła Głóna Gospodarsta Lekarz eterynarii 2 1 Wiejskiego InŜynier technologii Ŝyności 1 0 Warszaie 21. Akademia Pedagogiki Pedagog 1 1 Specjalnej Warszaie 22. Pedagogium WyŜsza Pedagog 1 1 Szkoła Nauk Społecznych Warszaie 23. WyŜsza Szkoła Zarządzania Fizjoterapeuta 1 0 Gdańsku 24. WyŜsza Szkoła Bankoa Specjalista zastosoań informatyki 1 0 Gdańsku 25. Uniersytet Kardynała Filozof 1 1 Stefana Wyszyńskiego Warszaie RAZEM

4 1.2. Absolenci szkół średnich (technika, szkoły policealne i pomaturalne) kończących naukę 2012 roku Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. Technikum nr 1 Zespole Technik agrobiznesu 7 3 Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu Technik inŝynierii środoiska i melioracji 4 3 GiŜycku, ul. Kościuszki 23 Technik architektury krajobrazu 8 7 Technik budonicta Technikum nr 3 GiŜycku, Technik organizacji usług gastrono- 8 6 ul. Kościuszki 16 micznych Technik hotelarsta Technik handloiec 1 1 Kucharz Zespół Szkół Elektronicznych Technik elektronik 1 0 i Informatycznych Technik informatyk 8 3 GiŜycku, Technikum nr 2, Technik mechatronik 6 0 ul. Mickieicza 27 Technik ekonomista Szkoła Policealna nr 4 przy CKU,PiDN GiŜycku, ul. Smętka 5 Technik administracji Szkoła Policealna im. Opiekun medyczny 3 3 Hanny Chrzanoskie Ratonik medyczny 3 2 GiŜycku, ul. Sikorskiego 3 Technik masaŝysta Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ Białymstoku zs GiŜycku Technik usług kosmetycznych 5 5 Technik bezpieczeństa i higieny pracy Szkoła Policealna Ełku Technik farmacji Technikum przy Zespole Szkół Zaodoych nr 1 Ełku Technik technologii Ŝyności- przetórsto oocoo arzyne Technikum nr 3 Ełku Technik technologii odzieŝy Pomaturalne Studium Technik dentystyczny 1 1 Zaodoe ŁomŜy 11. Technikum Rolnicze Technik rolnik 1 0 Karoleie 12. Technikum przy Zespole Technik Ŝyienia i gospodarsta domoego 2 1 Szkół Zaodoych Mrągoie Technik mechanik Technikum przy Zespole Technik organizacji usług gastronomicznych 1 1 Szkół Technicznych Olecku 14. Technikum nr 1 Pułaach 15. Szkoła Policealna Olsztynie 16. Policealne Studium Zaodoe Białymstoku 17. Policealna Szkoła Olsztynie Centrum Nauki i Biznesu śak Technik organizacji usług gastronomicznych 1 1 Technik usług kosmetycznych 1 1 Technik informatyk 1 0 Technik administracji 1 1 RAZEM

5 1.3. Absolenci Liceó Ogólnokształcących kończących naukę 2012 roku Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. I Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu` 11 9 GiŜycku 2. II Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 7 6 GiŜycku 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 5 3 GiŜycku 4. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 8 5 dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s GiŜycku 5. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 6 2 ZDZ Białystok z/s GiŜycku 6. II Liceum Uzupełniające Bez zaodu 4 3 przy CKU,PiDN GiŜycku 7. Samorządoe Liceum Bez zaodu 5 2 Ogólnokształcące Wydminach 8. IV Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 1 1 ŁomŜy 9. Liceum Profiloane Bez zaodu 1 0 Olecku 10. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 1 1 Ełku 11. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 1 1 Olsztynie 12. Liceum Profiloane Bez zaodu 1 1 Zespole Szkół Zaodoych Piszu RAZEM Absolenci Szkół Zasadniczych Zaodoych kończących naukę 2012 roku Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym 1 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 2 GiŜycku, ul. Kościuszki 16 2 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychoaczym GiŜycku, ul. Białostocka 3 kobiety Fryzjer 2 2 Mechanik pojazdó samochodoych 9 0 Piekarz 1 0 Stolarz 5 0 Sprzedaca 9 9 Murarz 2 0 Monter elektronik 1 0 Kucharz małej gastronomi 7 6 Tapicer 1 0 Stolarz 2 0 5

6 3 Zasadnicza Szkoła Zaodoa Stolarz 1 0 Nr 5 przy Centrum Kształcenia Ustaicznego GiŜycku, ul. Smętka 5 4 Zasadnicza szkoła zaodoa Kucharz 1 0 Zespole Szkół Resocjalizujących Smolniku RAZEM Rejestracja "absolentó 2012" szkół ponadgimnazajlnych i yŝszych g ykształcenia 13% 16% 35% 36% yŝsze śr.zaodoe/policealne ogólnokształcące zasadnicze zaodoe 1.5 Porónanie rejestrujących się absolentó latach szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych [g szkół] Absolenci rejestrujący się 2011 roku % udział ogólnej liczbie zarejestroanych Absolenci rejestrujący się 2012 roku % udział ogólnej liczbie zarejestroanych [+/-] skaźnik zmian pkt% WyŜsze 79 32, ,5 + 1,9 Średnie techniczne (technika, licea zaodoe i , ,8-6,4 szkoły policealne) Licea ogólnokształcące 27 11, ,5 + 5,3 Zaodoe 34 14, ,2-0,8 RAZEM

7 2. Bezrobocie śród absolentó szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych z terenu poiatu giŝyckiego (g zaodó) 2012 roku oraz przeidyana ich liczba roku W 2012 roku do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 150 absolentó kończących naukę szkołach ponadgimnazjalnych i uczelni yŝszej z terenu poiatu giŝyckiego ( tym 82 kobiety). Stanoili oni 48,4% ogólnego napłyu do eidencji osób kończących naukę 2012 roku. Wyszczególnienie Zarejestroani szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych Ogółem Kobiety tym ze szkół poiecie gi- Ogółem Ŝyckim Kobiety Szkoły yŝsze Szkoły średnie (technika, licea zaodoe, szkoły policealne) Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zaodoe RAZEM Szkoły yŝsze W poiecie giŝyckim naukę szkole yŝszej 2012 roku ukończyło 154 absolentó. Wszystkie osoby ukończyły naukę jedynej tego typu placóce na terenie poiatu - Pryatnej WyŜszej Szkole Zaodoej GiŜycku. Do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 5 absolentó, którzy stanoili 3,3% ogółu osób kończących naukę tej uczelni. Byli to ostatni tej uczelni, która 2012 roku zakończyła działalność. Lp Naza szkoły Kod zaodu Naza zaodu Absolenci z końcu Przeidyana liczba absolentó 2013r. [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Pryatna WyŜsza Specjalista administracji publicznej Szkoła Zaodoa GiŜycku (administracja publiczna/ admini X X stroanie bezpieczeństem) RAZEM X X 2 Opracoano na podstaie informacji złoŝonych przez szkoły ponadgimnazjalne z poiatu giŝyckiego oraz dane z Systemu Informacji Ośiatoej MEN. 7

8 2.2. Szkoły średnie (technika, licea zaodoe, szkoły policealne) W 2012 roku naukę giŝyckich szkołach średnich ukończyło 435 osób. Najliczniejsza ich grupa ukończyła naukę Technikum nr 1 Zespole Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu GiŜycku, tj. 128 osób, które stanoiły 29,4% ogółu kończących naukę omaianych szkołach. Z osób kończących szkoły średnie do bezrobocia trafiło 98, które stanoiły 22,5% absolentó tych szkół. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 68 osób, które stanoiły 69,4% ogólnej liczby absolentó zarejestroanych po ukończeniu nauki omaianym typie szkół. W 2013 roku naleŝy spodzieać się napłyu na rynek pracy 458 absolentó szkół średnich, tj. o 5,3% ięcej niŝ omaianym roku. Lp Naza szkoły Naza zaodu z Kod zaodu Absolenci końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2013r. 8 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN GiŜycku, ul. Mickieicza 27 Technikum nr 1 Zespole Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu GiŜycku, ul. Kościuszki 23 Technikum nr 3 Zespół Szkół Zaodoych Gi- Ŝycku-, ul. Kościuszki 16 Szkoła Policealna im. H. Chrzanoskiej GiŜycku Technik elektryk X Technik elektronik , Technik informatyk , Technik ekonomista , Technik teleinformatyk X Technik mechatronik ,7 Technik inŝynierii środoiska i melioracji , ,7 agrobiz- Technik nesu Technik budonicta , Technik rolnik X Technik architektury krajobrazu , Kucharz , Technik hotelarsta ,3 Technik organizacji usług gastro ,0 nomicznych Technik handloiec , Technik masaŝysta , Ratonik medyczny , Opiekun medyczny ,3

9 Szkoła policealna dla Dorosłych ZDZ Białystok Z/S Gi- Ŝycko, ul. Kopernika 5 Szkoła Policealna nr 4 przy CKU, PiDN GiŜycku, ul. Smętka 5 Szkoła Policealna Rachunkoości GiŜycku Zespół Szkół Policealnych Suałkach/ Stoarzyszenie Księgoych Polsce Technik usług kosmetycznych Technik bezpieczeństa i higieny pracy admini- Technik stracji rachun- Technik koości X X X X RAZEM , Licea ogólnokształcące Na podstaie pozyskanych danych, naleŝy stierdzić, Ŝe 2012 roku naukę liceach ogólnokształcących poiatu giŝyckiego ukończyło 427 absolentó, z których do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 46 osób, tj. 10,8%. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Gizeiusza GiŜycku, tj. 147 osób, które stanoiły 34,4% ogółu kończących naukę omaianym typie szkół. Na koniec omaianego roku pozostaało bezrobociu 25 absolentó, którzy stanoili 54,4% ogólnej liczby osób zarejestroanych po ukończeniu nauki omaianym typie szkół. W 2013 roku prognozoany jest napły na rynek pracy 415 absolentó liceó ogólnokształcących, tj. o 2,8% mniej niŝ omaianym roku. Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2013r. 9 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego GiŜycku II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizeiusza Gi- Ŝycku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s GiŜycko Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu ,0

10 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s GiŜycko Liceum Ogólnokształcące ZDZ Białystok z/s Gi- Ŝycko, ul. Kopernika 5 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Brunona GiŜycku, ul Kopernika 7 Samorządoe Liceum Ogólnokształcące Zespole Szkół Ogólnokształcących Wydminach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych GiŜycku, ul. Kopernika 7 II Liceum Uzupełniające przy CKU,PiDN Gi- Ŝycku, ul. Smętka Bez zaodu X Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu X Bez zaodu ,0 RAZEM , Zasadnicze szkoły zaodoe W 2012 roku naukę zasadniczych szkołach zaodoych ukończyło 106 absolentó, z których zarejestroało się 40 osób, tj. 37,7% Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę ZSZ nr 2 przy Zespole Szkół Zaodoych GiŜycku, tj. 75 osób, które stanoiły 70,8% ogółu kończących naukę szkołach zaodoych. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 32 absolentó, którzy stanoili 80,0% ogólnej liczby osób zarejestroanych po nauce szkołach zaodoych. W 2013 roku naleŝy spodzieać się napłyu na rynek pracy 115 absolentó szkół zaodoych tj. o 8,5% ięcej niŝ 2012 roku.. 10

11 Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2013r. [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Kucharz małej gastronomii , Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 2 przy Zespole Szkół Zaodoych GiŜycku Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 5 przy CKU,PiDN GiŜycku, ul. Smętka 5 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychoaczym GiŜycku, ul. Białostocka Fryzjer Sprzedaca , , Murarz , Monter instalacji i urządzeń sanitarnych X Blacharz samochodoy X Mechanik pojazdó samochodo ,0 ych Elektromechanik pojazdó samochodoych X Cukiernik X Piekarz , Stolarz , Elektromechanik X Monter elektronik X Tapicer X Sprzedaca X Malarz- tapeciarz X Ślusarz X Kucharz małej gastronomii X Technolog robót ykończenioych X Fryzjer X Dekarz X Stolarz , Rolnik X Kucharz małej gastronomii X Fryzjer X Murarz X Piekarz X Tapicer ,0 Praconik pomocniczy obsługi X hoteloej Stolarz ,0 RAZEM ,0 Analiza uzyskanych danych ze szkół ponadgimnazjalnych poiatu giŝyckiego, pozala stierdzić, Ŝe 2012 roku naukę ukończyło 1122 absolentó, tj. o 5,3% ięcej niŝ 2011 roku. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę szko- 11

12 łach średnich zaodoych- 435 osób, które stanoiły 38,8% ogółu absolentó szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 125 absolentó tych szkół, którzy stanoili 11,1% ogólnej liczby osób kończących naukę szkołach z terenu poiatu giŝyckiego i chodzących na rynek pracy lub nadal kontynuujących naukę. W 2013 roku prognozoany jest napły na rynek pracy 988 absolentó, tj. o 11,9% mniej niŝ 2012 roku. Wyszczególnienie Absolenci szkół ponadgimnazjalnych z poiatu gi- Ŝyckiego kończący naukę szkół ponadgimnazjalnych z terenu poiatu giŝyckiego szkół ponadgimnazjalnych z terenu poiatu giŝyckiego końcu Przeidyana liczba absolentó szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego końcu 2013r Szkoły yŝsze X Szkoły średnie (technika, licea zaodoe, policealne): Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zaodoe RAZEM Absolenci szkół ponadgimnazajlnych z poiatu giŝyckiego g typó szkół 2012 roku i prognoza na 2013 rok yŝsze średnie (tech.) ogólnokształcące zasadnicze za

13 PODSUMOWANIE Napły do bezrobocia absolentó szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych był o 4,9% yŝszy niŝ 2011 roku ( 2011r osoby, osób). Udział noych rejestracji osób kończących naukę, yłącznie omaianym roku ziększył się o 28,1% porónaniu do danych z 2011 roku ( 2011r osoby, osób). W omaianym roku na rynku pracy pojaiło się 1122 absolentó szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych kształcących się na terenie poiatu giŝyckiego, tj. o 5,3% ięcej niŝ 2011 roku. Do rejestró urzędu pracy trafiło jedynie 189 absolentó, którzy stanoili 16,8% ogólnej liczby kończących naukę 2012 roku. Oznacza to zrost ich udziału o 2,7 pkt proc. porónaniu z poprzednim rokiem ( 2011r.: 150 osób, tj. 14,1%). Na koniec omaianego okresu bezrobociu nadal pozostaało 125 absolentó, tj. 66,1% ( 2011r. odpoiednio: osób, - 66,7%). Porónując dane dotyczące rejestrujących się urzędzie absolentó szkół ponadgimnazjalnych i yŝszych z poiatu giŝyckiego, do danych z ubiegłego roku naleŝy zauaŝyć, Ŝe zmniejszyła się liczba kończących naukę szkołach średnich o 3,1% i zasadniczych zaodoych o 12,4%. Ponad 100,0% zrost ystąpił szkołach yŝszych i 1,0% liceach ogólnokształcących. Wśród najpopularniejszych kierunkó kształcenia naszym poiecie ystępują zaody: technik budonicta i technik mechatronik po 33 osoby ukończyły naukę 2012 roku oraz technik informatyk i opiekun medyczny po 30 osób. Analizując rejestrujących się absolentó. zaodach naleŝy stierdzić, Ŝe najmniej osób do bezrobocia trafiło specjalności opiekun medyczny - zaledie10,0%. Na kolejnych miejscach uplasoali się technicy mechatronicy 18,2%, technicy budonicta- 21,2% oraz technicy informatycy- 26,7%. Najiększa liczba absolentó trafiła do bezrobocia zaodzie technik hotelarsta- 15 osób, stanoili oni aŝ 65,2% absolentó tego zaodu. Jedynie zaodzie technik rolnik nie zasilili bezrobocia. 13

14 Bezrobocie na koniec 2012 roku śród absolentó szkół, yłącznie z terenu poiatu giŝyckiego, ziększyło się o 25,0% odniesieniu do końca 2011 roku. W porónaniu z końcem poprzedniego okresu skaźnik pozostaania bezrobociu, absolentó szkół ponadgimnazjanych i yŝszych, zrósł grupach osób kończących naukę liceach ogólnokształcących (o 12,7 pkt proc) oraz szkołach zaodoych (o 6,5 pkt proc.). W przypadku tych szkół ziększający się skaźnik pozostaania bezrobociu na koniec roku, moŝe skazyać na niedostosoanie kierunkó kształcenia do potrzeb rynku, zględnie na zasilenie zaodó nadyŝkoych na rynku pracy. Natomiast spadek odnotoano śród absolentó szkół: yŝszych (o 50,0 pkt proc) oraz szkół średnich (o 1,7 pkt proc.). Analizując poszczególne zaody obserujemy, Ŝe najyŝsze skaźniki pozostaania bezrobociu osiągnęły następujące specjalności: technik elektronik, technik budonicta, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik handloiec, fryzjer, mechanik pojazdó samochodoych, piekarz, stolarz oraz tapicer. W 2013 roku na rynek pracy ejdzie o 11,9% mniej absolentó szkół ponadgimnazjalnych kształcących się na terenie naszego poiatu. Brak będzie absolentó szkoły yŝszej (jedyna placóka na naszym terenie zakończyła działalność). NaleŜy spodzieać się iększego napłyu młodzieŝy ze szkół średnich (technika, szkoły policealne i pomaturalne) o 5,3% oraz zaodoych o 8,5%. Natomiast zmniejszy się udział absolentó liceó ogólnokształcących o 2,8%. Analizując dane dotyczące absolentó 2012 roku zarejestroanych urzędzie, obserujemy, Ŝe młodzieŝ nieśiadomie i często nietrafnie, dokonała yboru kierunku kształcenia. Posiada zaód, którego nie akceptuje oraz nie zamierza ykonyać. Młodzi ludzie nie podjęli próby analizy posiadanych predyspozycji i zainteresoań zaodoych przed yborem przyszłej profesji, co ynika z badań proadzonych przez doradcó zaodoych ramach indyidualnych porad. Zarejestroani nie przystąpili do egzaminu zaodoego/czeladniczego, czego konsekencją jest rezygnacja z poszukiania pracy zaodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia. Kształcenie praktyczne szkołach zaodoych na bazie praktycznej nauki zaodu u pracodacó, nie umoŝliia nabycia umiejętności praktycznych. Zadania ykonyane trakcie praktyki zaodoej, odbiegają od profilu kształcenia ucznia. Absolenci szkół zaodoych, urzędzie pracy, nie posiadają ró- 14

15 nieŝ upranień umoŝliiających im podjęcie pracy określonym zaodzie np. technik elektryk brak upranień SEP. Nieątpliie, ograniczone umiejętności praktyczne oraz brak ymaganych upranień, mają pły na nieielkie zainteresoanie ze strony pracodacó zatrudnianiem absolentó szkół ponadgimnazjalnych. 15

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2010 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych GiŜycko październik 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, Plac Wolności 6 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 01.08.2013 r. 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Cieszyn, 13 kwietnia 2007 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

4. Edukacja. 2007 r. 1 Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla powiatu starogardzkiego na lata 2007-2013

4. Edukacja. 2007 r. 1 Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla powiatu starogardzkiego na lata 2007-2013 4. Edukacja Powiat starogardzki charakteryzuje ponadprzeciętna liczba obiektów szkolnych, uczniów i absolwentów szkół gimnazjalnych, średnich i zawodowych. Ponadto istnieją instytucje pozaszkolne, przygotowujące

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2012 rok

Toruń, wrzesień 2012 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU część druga Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 009/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 0r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań

Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Potrzeby podlaskiego rynku pracy w świetle statystyk i badań 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja absolwentów na podlaskim rynku pracy w świetle statystyk

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2006 roku TARNÓW 2007 r. 3 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WSTĘP w Mieście Tarnowie w 2006 ROKU Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy Poznań, maj 2012 r. Oddaję w Państwa ręce przygotowany już po raz dziesiąty

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Trzeba wykorzystywać te możliwości, które można znaleźć (Jadwiga Skibińska - Podbielska) ABSOLWENCI 40000 35000 30000 32025 36845 33793 31251 25000 20000 15000 19917 18896

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Poznań, lipiec 213 8 417 7 882 8 511 8 997 8 52 8 235 9 877 6 774 6 888 5 917

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo