MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014

2 2

3 Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Raport został przeprowadzony zgodnie z zaleceniami metodycznymi wprowadzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2005 roku. Podstawowym źródłem informacji wykorzystywanym w opracowaniu były dane zawarte w załącznikach 2 i 3 do sprawozdania MPiPS-01 za I i II półrocze 2013 roku. Analizą objęto: 10 wielkich grup zawodowych, 43 duże grupy zawodowe, 132 grupy średnie, 444 grupy elementarne, przy czym grupy elementarne obejmują 2366 zawodów i specjalności. określonych w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzonych do powszechnego stosowania Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku (t.j. Dz. U poz. 760). Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jedną z podstawowych metod obserwacji i analizy rynku pracy. Raport zawiera analizę skali i struktury bezrobocia w grupach i zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z punktu widzenia zgłaszanych ofert pracy. Bada także zawody wykazujące deficyt lub nadwyżkę pracowników oraz określa kierunki zmian w odniesieniu do kierunków kształcenia na poziomie szkoły oraz szkoleń na poziomie urzędów pracy i innych instytucji szkoleniowych, aby wpływały one w sposób korzystny na procesy zachodzące na rynku pracy. Wskazanie zawodów nadwyżkowych i deficytowych wśród zarejestrowanych bezrobotnych w danym regionie pozwala na wprowadzanie mechanizmów redukujących negatywne zjawiska na rynku pracy. Część II prognostyczna raportu za 2013 rok z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oparta jest tylko na danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN odnośnie liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 3

4 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych realizowanego w 2013 roku w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na opracowaniu części diagnostycznej na podstawie danych statystycznych zawartych w załącznikach 2 i 3 do sprawozdania MPiPS-01 za II półrocze 2013 rok. Drugi etap stanowi uzupełnienie raportu o część prognostyczną, która zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia roku w sprawie sporządzania rocznego raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych powinna opierać się na: wynikach badania popytu na pracę, wynikach badania o absolwentach szkół wyższych GUS, a także danych z Systemu Informacji Oświatowej MEN. Z uwagi na możliwość zaimportowania danych z Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o wstrzymaniu badania ankietowego w szkołach i zakładach pracy przeprowadzanego przez powiatowe urzędy pracy. Wyniki badania popytu na pracę opracowane przez Główny Urząd Statystyczny zostały opracowane na poziomie wielkich grup (tj. jednocyfrowych) dla całego województwa i w tym układzie będą interpretowane w rocznym raporcie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Część II raportu za 2013 rok z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oparta jest więc tylko na danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN odnośnie liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (wg stanu na r.). 4

5 1. Analiza bezrobocia w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na koniec 2013 roku. Niedopasowania kwalifikacyjne, tj. bezrobocie wśród absolwentów pojawia się, gdy w gospodarce kształcenie (ogólne i zawodowe) funkcjonuje w pewnej izolacji od sygnałów płynących z rynku pracy, np. kiedy ustalanie kierunków zawodowych kształcenia nie ma związku z istniejącym na rynku popytem na pracę, albo kiedy zawartość programów kształcenia nie odpowiada obecnie stosowanym technologiom. Osoby młode bez doświadczenia zawodowego, za to z wykształceniem, na które obecnie nie ma popytu, wchodzące na rynek pracy po ukończeniu szkoły, są grupą będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na koniec grudnia 2013 roku: liczba bezrobotnych ogółem wynosiła osób (w tym kobiet), w odniesieniu do grudnia 2012 roku zanotowano spadek liczby bezrobotnych o 162 osoby, tj. o 3,3%, liczba bezrobotnych w wieku lata bez doświadczenia zawodowego wynosiła 702 osoby stanowiących 85,8% ogółu bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (w 2012 roku 86,5%), liczba bezrobotnych absolwentów wynosiła 252 osoby (w tym 143 kobiety) stanowiące 5,3% całej populacji bezrobotnych. W odniesieniu do grudnia 2012 roku zanotowano spadek liczby bezrobotnych absolwentów o 20 osób, tj. o 7,4%. Wśród bezrobotnych absolwentów na koniec 2013 roku - podobnie jak w roku poprzednim - dominowały kobiety stanowiące 56,7% ogólnej liczby zarejestrowanych absolwentów. W sposób graficzny strukturę bezrobotnych absolwentów przedstawia wykres 1. Wykres 1 Struktura bezrobotnych absolwentów wg płci na koniec 2012 i 2013 roku 5

6 Liczba bezrobotnych absolwentów w układzie grup wielkich na koniec 2012 i 2013 roku Grupa zawodów Liczba bezrobotnych absolwentów na r. % ogółu Liczba bezrobotnych absolwentów na r. % ogółu Tabela 1 Dynamika w % 0. Bez , ,5-26,1 1. Przedstawiciele władz publ., wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści 50 18, ,9-10,0 3. Technicy i inny średni personel 24 8, ,7 12,5 4. Pracownicy biurowi 6 2,2 2 0,8-66,7 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 9. Pracownicy przy pracach prostych 49 18, ,7-14,3 1 0,4 1 0,4-24 8, ,5 62,5 7 2,6 11 4,4 57, ,2 - Ogółem ,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabelarycznych MPiPS-01 Wśród bezrobotnych absolwentów na koniec grudnia 2013 roku dominowali absolwenci z wykształceniem zawodowym, tj. z grup od 5 do 8 stanowiąc grupę 93 osób - 36,9% ogółu. Wśród tej grupy 22,6% stanowiły osoby w zawodzie sprzedawcy. W odniesieniu do grudnia roku 2012 liczba bezrobotnych absolwentów z zawodowym wykształceniem wzrosła o 14,8%, tj. o 12 osób. Kolejną dominującą grupę stanowili bezrobotni absolwenci nie posiadający, czyli osoby, które w trakcie nauki nie uzyskały kwalifikacji, uprawniających do wykonywania określonego. Są to głównie osoby kończące licea ogólnokształcące i profilowane, ich liczba na koniec 2013 roku wyniosła 82 osoby, tj. 32,5% ogółu bezrobotnych absolwentów. W odniesieniu do grudnia roku ubiegłego ich liczba jednak spadła o 26,1% tj. o 29 osób. Grupę 45 osób (17,9% ogółu bezrobotnych absolwentów) stanowili bezrobotni absolwenci 6

7 posiadający wykształcenie wyższe głównie administracyjne, ekonomiczne. Ich liczba spadła o 10,0% tj. o 5 osób w porównaniu do grudnia 2012 roku. Najmniej na koniec 2013 roku zanotowano bezrobotnych osób z wykształceniem średnim, czyli z grup zawodowych 3 i 4, zakwalifikowano tutaj 29 osób (11,5% ogółu bezrobotnych absolwentów). W odniesieniu do roku ubiegłego liczba bezrobotnych absolwentów ze średnim wykształceniem prawie nie uległa zmianie, tj. nieznacznie spadła o 3,3% tj. o 1 osobę. Tabela 2 Zawody generujące największą liczbę bezrobotnych absolwentów na koniec 2013 roku w tym % ogółu Nazwa Liczba osób bezrobotnych liczba kobiet absolwentów Sprzedawca ,3% Mechanik pojazdów samochodowych 9 0 3,6% Ekonomista 8 8 3,2% Kucharz małej gastronomii 6 5 2,4% Fryzjer 5 5 2,0% Ślusarz 5 0 2,0% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych tabelarycznych MPiPS Nowe rejestracje osób bezrobotnych według zawodów W ciągu całego 2013 roku zarejestrowało się osób, tj. o 1,4% osoby więcej niż w ciągu 2012 roku, kiedy to do ewidencji wpłynęło osób. Największy procent stanowiły osoby z: o wykształceniem zasadniczym zawodowym z grup zawodowych od 5 do 8 49,5% ogółu, o wykształceniem średnim z grup 3 i 4 14,1% ogółu napływu. Najmniej w 2013 roku rejestrowało się osób o wysokich kwalifikacjach z grup 1 i 2, tj. 604 osoby (8,3% ogółu) i bezrobotnych z wykształceniem elementarnym z grupy osób (5,6% ogółu). Najliczniej wśród ogółu rejestrowali się: sprzedawcy 586 osób, ślusarze 233 osoby, technicy ekonomiści 178 osób oraz kucharze 152 osoby. 7

8 Z ogółu zarejestrowanych osób w 2013 roku 11,4% stanowili absolwenci, czyli osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Łącznie do ewidencji osób bezrobotnych trafiło 828 absolwentów, tj. o 15 więcej aniżeli w roku 2012 (wzrost o 1,8%). Sytuacja absolwentów w 2013 roku przedstawiała się następująco: liczna grupa osób bez 336 osób stanowiących 40,6% ogółu zarejestrowanych absolwentów, najczęściej rejestrowały się osoby z zawodem: sprzedawca 46 osób, ekonomista 19 osób, kucharz małej gastronomii 14 osób, technik informatyk 13 osób, fryzjer 12 osób, technik ekonomista 10 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego i politolog 9 osób. 3. Analiza absolwentów szkół powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego rocznika 2012/2013 Z badań ankietowych wynika, iż w 2013 roku wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, tj. szkoły policealne, technika, licea zawodowe, licea ogólnokształcące, zasadnicze szkoły zawodowe ukończyło absolwentów, tj. więcej o 111 osób - 8,7% w odniesieniu do roku poprzedniego. Dominujący udział w ogóle absolwentów - podobnie jak w roku stanowiły osoby kończące licea ogólnokształcące 37,5% ogółu absolwentów osób (w 2012r. 37,7% osób). Kolejną dominującą grupę absolwentów stanowiły osoby po szkole technicznej tj. kończące technika i licea zawodowe 33,2% ogółu 459 osób. W odniesieniu do 2012 roku zanotowano tendencję wzrostową ich liczby o 22,7% tj. o 85 osób. Tabela 3 Zestawienie informacji o absolwentach z lat 2012 / dynamika Szkoły Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 roku w liczbach bezwzględnych w % Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2013 roku w liczbach bezwzględnych w % Dynamika w % Szkoły policealne 119 9, ,1 16,8 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) , ,2 22,7 Licea ogólnokształcące , ,5 8,1 Zasadnicze szkoły zawodowe , ,2-11,0 Razem , ,0 8,7 Źródło: Informacje dotyczące absolwentów zostały pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 8

9 Powyższa tabela obrazuje tendencję wzrostową w odniesieniu do roku 2012 liczby absolwentów szkół policealnych o 20 osób tj. o 16,8%, szkół średnich technicznych o 85 osób tj. o 22,7% oraz liczby absolwentów szkół ogólnokształcących o 39 osób tj. o 8,1%. Licea ogólnokształcące nie dają możliwości zdobycia tytułu zawodowego. Dlatego też kończąca je młodzież często kontynuuje edukację w szkołach policealnych i wyższych, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy. Spadła tymczasem tylko liczba absolwentów szkół zasadniczych zawodowych o 33 osoby, tj. o 11,0%. Wykres 2 Udział procentowy absolwentów wg typów szkół w całej populacji absolwentów w danym roczniku 2011/2012 i 2012/

10 Wykres 3 Struktura % absolwentów, którzy ukończyli szkoły w 2013 roku 3.1 Szkoły policealne W roku szkolnym 2012/2013 powiatowe szkoły policealne ukończyło 139 osób. Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwowano tendencję spadkową liczby absolwentów tego typu szkół: w 2010 roku zanotowano spadek o 41 osób, w 2011 roku o 93 osoby, w 2012 roku o 6 osób, tymczasem w 2013 roku zanotowano wzrost o 20 osób w stosunku do roku poprzedniego. Zmian jakie nastąpiły w 2013 roku, nie można jednak traktować jednoznacznie jako wzrost zainteresowania młodych ludzi nauką w szkołach policealnych. Przewiduje się bowiem, iż w 2014 roku szkoły policealne ukończy już tylko 108 osób. W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej osób ukończyło szkoły policealne w zawodach: ratownik medyczny 29 osób, technik rolnik 24 osoby, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 22 osoby (tabela 5). Niestety nie wszystkie z osób bezrobotnych znalazły zatrudnienie ponieważ np. dla 29 osób wykształconych w zawodzie ratownik medyczny w 2013 roku urząd pracy nie dysponował żadną ofertą pracy, podobnie dla 20 osób w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. 3.2 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) Powiatowe technika wprowadzają co roku na rynek pracy znaczną liczbę absolwentów i plasują się pod względem liczby osób kończących szkoły ponadgimnazjalne na drugiej pozycji (po liceach ogólnokształcących). Występowanie kierunków kształcenia oferowanych przez licea zawodowe również w technikach, stwarza młodym osobom możliwość dokonania wyboru w jakiego typu szkołach chcieliby pobierać edukację. Szkoły średnie techniczne oferują szeroką gamę kierunków kształcenia. Są one na tyle zróżnicowane, że każdy z podejmujących naukę może znaleźć taki kierunek, w jakim zawodzie chciał funkcjonować 10

11 na rynku pracy. Technikum stwarza możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych. Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne i praktyczne oraz praktykę zawodową. Świadectwo jest dokumentem stwierdzającym posiadanie średniego wykształcenia ogólnego średniego zawodowego. I tak w roku szkolnym 2012/2013 szkoły średnie techniczne ukończyło 459 osób tj. o 85 więcej niż w roku poprzednim i stanowiły one 33,2% ogółu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ostatniego rocznika w regionie. Od kilku lat nie zmieniają się w sposób istotny preferencje młodzieży podejmującej kształcenie zawodowe w technikach. Analiza kierunków kształcenia w szkołach technicznych wykazuje, że w roku 2013 utrzymała się tendencja z ostatnich lat (tabela 5). W dalszym ciągu najwięcej osób ukończyło szkoły średnie techniczne w zawodach: technik informatyk i technik handlowiec 63 osoby, technik leśnik 54 osoby, technik mechanik 38 osób, technik budownictwa 36 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego 35 osób, technik rolnik 29 osób, technik ekonomista, technik logistyk oraz technik mechatronik po 22 osoby. W ostatnich latach zawody te stały się bardzo popularne. Spowodowało to pojawienie się na rynku pracy dużej liczby osób z takim wykształceniem. Niewątpliwie jest to także związane z możliwością zdobycia wykształcenia w wymienionych profilach także w szkołach policealnych. Technik informatyk to najczęściej wybierany zawód, który jednak nie generuje osób bezrobotnych. W roku szkolnym 2012/2013 naukę w tym zawodzie ukończyły aż 63 osoby, na koniec 2013 roku zanotowano zaś 20 osób bezrobotnych w tym zawodzie (w tym 4 absolwentów rocznika 2012/2013). Przewiduje się, iż w 2014 roku kierunek ten ukończy 58 osób. Kolejnym bardzo popularnym zawodem był technik handlowiec. W roku szkolnym 2012/2013 naukę w tym zawodzie ukończyło 63 osoby, na koniec 2013 roku zanotowano aż 56 osób bezrobotnych w tym zawodzie (w tym 3 absolwentów rocznik 2012/2013). Przewiduje się, iż w 2014 roku kierunek ten ukończy 20 osób. Kolejnym bardzo popularnym zawodem był technik leśnik. W roku szkolnym 2012/2013 naukę w tym zawodzie ukończyły 54 osoby, na koniec 2013 roku zanotowano 15 osób bezrobotnych, w tym zawodzie. Przewiduje się, iż w 2014 roku kierunek ten ukończy 27 osób. 11

12 Kolejnym bardzo popularnym zawodem był technik mechanik. W roku szkolnym 2012/2013 naukę w tym zawodzie ukończyło 38 osób, na koniec 2013 roku zanotowano 50 osób bezrobotnych w tym zawodzie (w tym 2 absolwentów rocznika 2012/2014). Przewiduje się, iż w 2014 roku kierunek ten ukończy 15 osób. Niezmiennie jest to zawód, który generuje każdego roku największą liczbę bezrobotnych. Dla wszystkich bezrobotnych techników informatyków, powiatowy urząd pracy w całym 2013 roku dysponował 2 ofertami pracy zgłoszonymi przez pracodawców dla osób wykształconych w tym zawodzie, dla techników handlowców 3 ofertami pracy a dla techników ekonomistów nie było żadnych propozycji pracy. 3.3 Licea ogólnokształcące W roku szkolnym 2012/2013 naukę w liceach ogólnokształcących ukończyło 518 osób, co stanowi 37,5% absolwentów wszystkich typów szkół ostatniego rocznika w naszym regionie. Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nadal dominuje kształcenie ogólne, jednak liczba absolwentów liceów ogólnokształcących ostatniego rocznika wzrosła o 8,1% w stosunku do roku poprzedniego. Przewiduje się jednak, iż w 2014 roku licea ogólnokształcące ukończą 552 osoby, tj. o 34 osoby więcej aniżeli w 2013 roku. 3.4 Zasadnicze szkoły zawodowe W roku szkolnym 2012/2013 zasadnicze szkoły zawodowe w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim ukończyło 266 osób stanowiących 19,2% ogółu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych tego rocznika. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego nastąpił spadek liczby absolwentów szkół zawodowych w naszym regionie o 11%. W 2014 roku przewiduje się jednak, iż szkoły zasadnicze zawodowe ukończy o 107 osób mniej aniżeli w 2013 roku. Według stanu na koniec 2013 roku, spośród 266 absolwentów szkół zasadniczych zawodowych ostatniego rocznika 12,3% tj. 34 osoby pozostawały w rejestrze powiatowego urzędu pracy powiatu czarnkowskotrzcianeckiego jako osoby bezrobotne. Wśród 266 absolwentów szkół zasadniczych zawodowych dominowały zaś osoby w zawodach: sprzedawca 59 osób 22,2%, mechanik pojazdów samochodowych 39 osób 14,7%, ślusarz 37 osób 13,9%, kucharz małej gastronomii 22 osoby 8,3%, 12

13 rolnik 16 osób 6,0%, fryzjer 15 osób 5,6%, stolarz 9 osób 3,4%. Na przestrzeni ostatnich lat, w powiatowych szkołach zawodowych dominuje kształcenie w zawodzie sprzedawcy. W roku szkolnym 2012/2013 naukę w zawodzie sprzedawcy ukończyło w powiecie 59 osób, tj. jednak o 17 osób mniej niż w roku poprzednim. Absolwenci tego stanowili 22,2% całej populacji absolwentów szkół zasadniczych zawodowych rocznika 2012/2013. Niewielki spadek liczby absolwentów nie przełożył się jednak na pozytywne tendencje w zakresie bezrobocia. Liczba bezrobotnych absolwentów w zawodzie sprzedawcy wrosła z 18 osób w roku 2012 do 21 osób w roku Powiatowi pracodawcy zgłosili dla sprzedawców w całym 2013 roku 185 ofert pracy, przy czym na koniec 2013 roku w urzędzie pracy zarejestrowanych było 398 osób bezrobotnych posiadających ten zawód. W roku szkolnym 2012/2013 naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych ukończyło 39 osób, tj. o 12 osób więcej niż w roku poprzednim. Spośród ogółu absolwentów tego 9 osób pozostawało w ewidencji osób bezrobotnych. Powiatowy urząd pracy w 2013 roku dysponował 8 ofertami pracy dla osób bezrobotnych posiadających ten zawód, a na koniec roku zarejestrowano w tym zawodzie 49 osób bezrobotnych. Trzecia co do wielkości grupę zawodową stanowią ślusarze. W ostatnim roku szkolnym naukę w tym zawodzie w powiatowych szkołach zawodowych ukończyło 37 osób. Oznacza to nieznaczny spadek liczby absolwentów w tym zawodzie, w stosunku do roku poprzedniego o 11 osób. Jednocześnie na koniec 2013 roku zarejestrowanych w urzędzie pracy absolwentów w tej profesji było 5 osób. Powiatowy urząd pracy w 2013 roku dysponował 11 ofertami pracy dla osób bezrobotnych posiadających zawód ślusarza, a na koniec roku zarejestrowano w tym zawodzie 151 osób bezrobotnych. Jednym z zagadnień analizowanym w badaniu ankietowym było ustalenie liczby przewidywanych absolwentów w 2014 roku według zawodów tabela 5. 13

14 Absolwenci w 2013 roku i przewidywani absolwenci w 2014 roku według szkół Tabela 4 Szkoły Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2013 roku w liczbach bezwzględnych w % Przewidywani absolwenci w liczbach bezwzględnych w 2014 roku w % Szkoły policealne , ,2 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) , ,1 Licea ogólnokształcące , ,1 Zasadnicze szkoły zawodowe , ,6 Razem , ,0 W 2014 roku na powiatowy rynek pracy wejdzie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego: szkoły policealne ukończy 108 osób, szkoły średnie techniczne, tj. technika, licea zawodowe ukończą 354 osoby, licea ogólnokształcące ukończą 552 osoby, zasadnicze szkoły zawodowe ukończy 159 osób. Analizując 108 absolwentów, którzy ukończą edukację na poziomie szkół policealnych najwięcej przewiduje się osób w następujących zawodach: ratownik medyczny 39 osób, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 33 osoby, technik usług kosmetycznych 20 osób, technik administracji 16 osób. Analizując 354 absolwentów, którzy ukończą edukację na poziomie średnim technicznym najwięcej przewiduje się osób w następujących zawodach: technik informatyk 58 osób 16,4%, technik organizacji reklamy 31 osób 8,8%, technik rolnik 29 osób 8,1%, technik leśnik 27 osób 7,7%, technik ekonomista 25 osób 7,1%, technik żywienia i gospodarstwa domowego 23 osoby 6,5%, technik budownictwa 21 osób 5,9%, technik handlowiec 20 osób 5,6%, 14

15 technik mechatronik 19 osób 5,4%, mechanik pojazdów samochodowych 16 osób 4,5%, technik mechanik 15 osób 4,2%. Ponadto prognozuje się, iż w roku 2014 na powiatowy rynek pracy wejdzie 552 absolwentów z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Najwięcej spośród 159 uczniów uczęszczających do szkół zasadniczych zawodowych wykształci się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych 47 osób 29,6%, ślusarz 29 osób -18,2%, fryzjer 16 osób 10,1%, rolnik 10 osób 6,3%. Najmniejszą popularnością wśród młodzieży cieszą się następujące zawody: piekarz, murarz, lakiernik, elektromechanik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator obrabiarek skrawających. Liczba absolwentów w analizowanym roku nie przekroczy 10 osób. Zważywszy na planowane inwestycje, część z tych zawodów będzie poszukiwana przez pracodawców. 15

16 Tabela 5 Absolwenci zarejestrowani w PUP w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim według szkół i zawodów w roku 2013 oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Lp Nazwa szkoły Kod Nazwa Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2013 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2013 Przewidywani absolwenci w roku Szkoły policealne 1. Szkoła Policealna "334306" Technik administracji* Szkoła Policealna "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* Szkoła Policealna "411004" Technik prac biurowych* Szkoła Policealna "325601" Ratownik medyczny* PRYWATNA SZKOŁA "325601" Ratownik medyczny* POLICEALNA 6. Prywatna Szkoła Policealna dla "314207" Technik rolnik* Dorosłych 7. Prywatna Szkoła Policealna dla "324002" Technik weterynarii* Dorosłych Zespół Szkół w 8. Wieleniu Szkoła Technik bezpieczeństwa "325509" Policealna dla i higieny pracy* dorosłych 9. Szkoła Policealna "314207" Technik rolnik* Szkoła Policealna "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* Szkoła Policealna "333107" Technik logistyk* Szkoła Policealna "334306" Technik administracji* Szkoła Policealna "514207" Technik usług kosmetycznych* Szkoła Policealna "351203" Technik informatyk* Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 15. Technikum "314203" Technik hodowca koni* (6):(5) w % 16. Technikum "314207" Technik rolnik* ,5 17. PRYWATNE TECHNIKUM W "314203" Technik hodowca koni* PRYWATNE TECHNIKUM W "324002" Technik weterynarii* PRYWATNE Technik usług TECHNIKUM W "514105" fryzjerskich* TRZYLETNIE 20. TECHNIKUM UZUPEŁNIAJAC "314207" Technik rolnik* E W 21. Zespół Szkół w Wieleniu "333107" Technik logistyk* Technikum 22. Zespół Szkół w Wieleniu "351203" Technik informatyk* ,

17 Technikum 23. Zespół szkół w Wieleniu Technikum "314207" Technik rolnik* Uzupełniające dla dorosłych 24. Technikum "311303" Technik elektryk* Technikum "311504" Technik mechanik* Technikum "331403" Technik ekonomista* Technikum "422103" Technik obsługi turystycznej* Technikum "522305" Technik handlowiec* Technikum Uzupełniające dla "522305" Technik handlowiec* Dorosłych 30. Technikum Leśne "314301" Technik leśnik* Technikum 4- letnie "311104" Technik geodeta* Technikum 4- letnie "311204" Technik budownictwa* Technikum 4- letnie "311504" Technik mechanik* Technikum 4- Technik pojazdów "311513" letnie samochodowych* Technikum 4- Technik architektury "314202" letnie krajobrazu* Technikum 4- letnie "333108" Technik spedytor* Technikum 4- letnie "351203" Technik informatyk* , Technikum "311204" Technik budownictwa* Technikum "311410" Technik mechatronik* , Technikum "314207" Technik rolnik* Technikum "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 42. Technikum "331403" Technik ekonomista* Technikum "333107" Technik logistyk* , Technikum "333906" Technik organizacji reklamy* Technikum "351203" Technik informatyk* Technikum "522305" Technik handlowiec* , Technikum Uzupełniające "311504" Technik mechanik* Technikum Technik technologii "311922" Uzupełniające drewna* Technikum Uzupełniające "314207" Technik rolnik* Technikum Uzupełniające "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Technikum Uzupełniające "522305" Technik handlowiec* Czteroletnie Technikum Zawodowe Czteroletnie Technikum "322002" Technik żywienia i gospodarstwa ,1111 Zawodowe domowego* 54. Czteroletnie "325511" Technik ochrony ,

18 Technikum Zawodowe Czteroletnie Technikum Zawodowe Czteroletnie Technikum Zawodowe Czteroletnie Technikum Zawodowe Liceum Profilowane Liceum profilowane dla Dorosłych Trzyletnie Liceum Profilowane Liceum Dla Dorosłych Liceum W Czarnkowie Liceum Dla Dorosłych Liceum Liceum Uzupełniajace Uzupełniające Liceum Liceum Liceum Dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Dla Dorosłych Prywatne Liceum Trzyletnie Liceum Dla Dorosłych Liceum Uzupełniające Liceum Zespół Szkół W Wieleniu Liceum Zespół Szkół W Wieleniu Liceum Dla Dorosłych "343403" środowiska* Technik organizacji usług gastronomicznych* "422402" Technik hotelarstwa* "522305" Technik handlowiec* Licea ogólnokształcące , , ,

19 Specjalna ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W "512002" Zasadnicze szkoły zawodowe Kucharz małej gastronomii* "522301" Sprzedawca* "613003" Rolnik* "712604" "721306" "512002" "512002" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* Blacharz samochodowy* Kucharz małej gastronomii* Kucharz małej gastronomii* "613003" Rolnik* "712604" "721306" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* Blacharz samochodowy* "722204" Ślusarz* "722307" "723103" Operator obrabiarek skrawających* Mechanik pojazdów samochodowych* "741103" Elektryk* "741201" Elektromechanik* "751201" Cukiernik* "752205" Stolarz* "753402" Tapicer* "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* ,6667 "514101" Fryzjer* "522301" Sprzedawca* ,

20 "711202" Murarz* "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "722204" Ślusarz* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "741103" Elektryk* "751201" Cukiernik* "751204" Piekarz* "752205" Stolarz* "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* "514101" Fryzjer* ,1818 "522301" Sprzedawca* ,129 "613003" Rolnik* "711202" Murarz* "711301" Kamieniarz* "711501" Cieśla* "712101" Dekarz* "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "713101" Malarz - tapeciarz* "713201" Lakiernik* "721306" Blacharz samochodowy* "722204" Ślusarz* "722307" "723103" Operator obrabiarek skrawających* Mechanik pojazdów samochodowych* ,6667 "732201" Drukarz* "741103" Elektryk* "741201" Elektromechanik* "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "751105" Rzeźnik - wędliniarz* "751201" Cukiernik* ,

21 dla Dorosłych dla Dorosłych dla Dorosłych dla Dorosłych dla Dorosłych "752205" Stolarz* "753105" Krawiec* "753402" Tapicer* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* "522301" Sprzedawca* "711202" Murarz* "722204" Ślusarz* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "753105" Krawiec* "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* "514101" Fryzjer* "522301" Sprzedawca* ,4615 "711202" Murarz* "713101" Malarz - tapeciarz* "713201" Lakiernik* "721306" Blacharz samochodowy* "722204" Ślusarz* "722307" "723103" Operator obrabiarek skrawających* Mechanik pojazdów samochodowych* ,5 "741103" Elektryk* "741201" Elektromechanik* "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "751105" Rzeźnik - wędliniarz* "751201" Cukiernik* "751204" Piekarz* "752205" Stolarz*

22 Tabela 6 Struktura zawodowa absolwentów wg poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie czarnkowskotrzcianeckim w latach Kod Nazwa Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2013 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2013 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkół danego powiatu Przewidywani absolwenci w roku Wykształcenie wyższe "211302" Chemik - technologia chemiczna "212002" Matematyk "213101" Antropolog "213105" Biolog "213106" Biotechnolog "214102" Inżynier organizacji i planowania produkcji "214207" Inżynier budowy dróg "214406" Inżynier mechanik - środki transportu "214907" Inżynier gospodarki przestrzennej "214914" Inżynier technologii drewna "215103" Inżynier elektryk "215201" Inżynier elektronik "216101" Architekt "216604" Projektant grafiki "222101" Pielęgniarka "228301" Fizjoterapeuta "233006" Nauczyciel historii "233025" Nauczyciel wychowania fizycznego "234113" Nauczyciel nauczania początkowego "235107" Pedagog "241306" Specjalista do spraw finansów "242102" Koordynator projektów unijnych "242219" Specjalista do spraw integracji europejskiej "242390" Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi "243103" Menedżer produktu "261906" Prawnik legislator "263102" Ekonomista "263590" Pozostali specjaliści do spraw społecznych "264201" Dziennikarz "264302" Filolog - filologia (5):(3) w % 22

23 obcojęzyczna "311408" Technik elektronik* "321402" Technik dentystyczny* "322001" Dietetyk* "325601" Ratownik medyczny* "331403" Technik ekonomista* "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* "341205" Pracownik socjalny "351203" Technik informatyk* "524990" Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani "821109" Monter pojazdów i urządzeń transportowych "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Wykształcenie policealne i średnie zawodowe "228903" Kosmetolog "311104" Technik geodeta* "311204" Technik budownictwa* "311303" Technik elektryk* "311410" Technik mechatronik* ,5455 "311504" Technik mechanik* Technik pojazdów "311513" samochodowych* Technik technologii "311922" drewna* Technik architektury "314202" krajobrazu* "314203" Technik hodowca koni* "314207" Technik rolnik* ,8868 "314301" Technik leśnik* "321301" Technik farmaceutyczny* Technik żywienia i gospodarstwa ,8571 "322002" domowego* "324002" Technik weterynarii* Technik bezpieczeństwa i "325509" higieny pracy* ,5455 Technik ochrony "325511" środowiska* ,3846 "325601" Ratownik medyczny* "331403" Technik ekonomista* "333107" Technik logistyk* ,8462 "333108" Technik spedytor* Technik organizacji "333906" reklamy* "334306" Technik administracji* Asystent osoby "341201" niepełnosprawnej* 23

24 Technik organizacji usług "343403" gastronomicznych* "351203" Technik informatyk* ,9474 "411004" Technik prac biurowych* Technik obsługi "422103" turystycznej* "422402" Technik hotelarstwa* Technik usług "514105" fryzjerskich* Technik usług "514207" kosmetycznych* "522305" Technik handlowiec* ,5873 Wykształcenie średnie ogólnokształcące ,3514 Wykształcenie zasadnicze zawodowe "512001" Kucharz* "512002" Kucharz małej gastronomii* ,0909 "514101" Fryzjer* "522301" Sprzedawca* ,6441 "613003" Rolnik* "711202" Murarz* "711301" Kamieniarz* "711501" Cieśla* "712101" Dekarz* "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "713101" Malarz - tapeciarz* ,3333 "713201" Lakiernik* "721306" Blacharz samochodowy* ,3333 "722204" Ślusarz* "722307" Operator obrabiarek skrawających* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* ,9487 "732201" Drukarz* "741103" Elektryk* "741201" Elektromechanik* "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "751105" Rzeźnik - wędliniarz* "751201" Cukiernik* ,2857 "751204" Piekarz* "752205" Stolarz* ,2222 "753105" Krawiec* "753402" Tapicer* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych*

25 Tabela 7 Najliczniejsze zawody (powyżej 25), które wyjdą na rynek w 2014 roku oraz zapotrzebowanie na te zawody na podstawie ofert pracy jakimi w 2013 roku dysponował Powiatowy Urząd Pracy Czarnkowie Kod Nazwa Przewidywani absolwenci w 2014 roku Prognoza stanu bezrobocia w końcu roku 2014 Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku Technik informatyk Mechanik pojazdów samochodowych Ratownik medyczny Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik organizacji reklamy Technik rolnik Ślusarz Technik leśnik Technik ekonomista Prognozuje się, iż na koniec 2014 roku najwięcej bezrobotnych będzie w zawodach: sprzedawca 398 osób, ślusarz 180 osób, technik ekonomista 159 osób, kucharz -118 osób, murarz 106 osób, mechanik pojazdów samochodowych 96 osób. 25

26 Podsumowanie W roku szkolnym 2012/2013 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, tj. szkoły policealne, technika, licea zawodowe, licea ogólnokształcące, zasadnicze szkoły zawodowe ukończyło absolwentów, tj. więcej o 111 osób tj. o 8,7% w odniesieniu do 2012 roku. Dominujący udział w ogóle absolwentów - podobnie jak w roku stanowiły osoby kończące licea ogólnokształcące 37,5% ogółu absolwentów. Kolejną dominującą grupę absolwentów stanowiły osoby po szkole technicznej tj. kończące technika i licea zawodowe 33,2% ogółu 459 osób. W odniesieniu do 2012 roku zanotowano jednak tendencję wzrostową ich liczby o 22,7% tj. o 85 osób. W 2014 roku przewiduje się, iż na powiatowy rynek pracy wejdzie o 209 absolwentów mniej aniżeli w roku 2013 (spadek o 15,1%). Przewiduje się, iż więcej osób ukończy tylko licea ogólnokształcące o 34 osoby, mniej osób ukończy szkoły zasadnicze zawodowe o 107 osób i szkoły średnie techniczne o 105 osób. Nieznacznie spadnie liczba absolwentów szkół policealnych o 31 osób. Analizując 108 absolwentów, którzy ukończą edukację na poziomie szkół policealnych najwięcej przewiduje się osób w następujących zawodach: ratownik medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych i technik administracji. Analizując 354 absolwentów, którzy w 2014 roku ukończą edukację na poziomie średnim technicznym najwięcej przewiduje się osób w następujących zawodach: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik rolnik, technik leśnik, technik ekonomista, technik żywienia i gospodarstwa domowego. Najwięcej spośród 159 uczniów uczęszczających do szkół zasadniczych zawodowych wykształci się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, fryzjer i rolnik. Najmniejszą popularnością wśród młodzieży cieszą się następujące zawody: piekarz, murarz, lakiernik, elektromechanik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator obrabiarek skrawających. Liczba absolwentów w analizowanym roku nie przekroczy 10 osób. Zważywszy na planowane inwestycje, część z tych zawodów będzie poszukiwana przez pracodawców. 26

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2009 ROKU Czarnków, sierpień 2010 Spis treści UWAGI

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków RANKIING ZAWODÓW DEFIICYTOWYCH II NADWYŻKOWYCH W POWIIECIIE CZARNKOWSKO TRZCIIANECKIIM W 2007 ROKU Czarnków, 22 sierpień 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Raport roczny II/P/2012 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni i przyszłoroczni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: rzjr@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo