POWIATOWY URZĄD PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY GiŜycku ul.gdańska 11 Ranking zaodó deficytoych i nadyŝkoych poiecie giŝyckim 2010 roku. Część II Absolenci szkół ponadgimnazjalnych GiŜycko październik 2011 rok

2 1. Napły absolentó edług szkół i zaodó 2010 roku 1. W 2010 roku do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 625 absolentó (osób okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki), tym 326 kobiet. W tej grupie bezrobotnych 274 osoby ( tym 182 kobiety), to absolenci którzy ukończyli naukę omaianym roku. Stanoiły one 43,8% ogółu osób rejestrujących się okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Absolenci szkół yŝszych Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. Pryatna WyŜsza Szkoła Specjalista administracji publicznej 5 4 Zaodoa GiŜycku 2. Wszechnica Mazurska Wychoaca placókach ośiatoych, 2 2 Olecku ychoaczych i opiekuńczych Nauczyciel ychoania fizycznego 1 1 Praconik socjalny 2 2 Pedagog Uniersytet Warmińsko- Specjalista administracji publicznej 4 4 Mazurski Olsztynie InŜynier systemó i sieci komputeroych 1 0 InŜynier inŝynierii środoiska 3 3 InŜynier geodeta 1 0 InŜynier technologii Ŝyności 1 0 Pedagog 8 7 Socjolog 1 1 Specjalista ochrony środoiska 2 2 Specjalista ds. rachunkoości 1 0 Praconik socjalny 1 1 Historyk 1 0 Dziennikarz 1 0 Ekonomista 1 1 Nauczyciel języka polskiego 1 1 Nauczyciel techniki Olsztyńska Szkoła WyŜsza 5. WyŜsza Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztynie Teolog 1 1 Kosmetolog 1 1 Nauczyciel ychoania fizycznego 1 1 Fizjoterapeuta 2 1 Ekonomista 1 1 Pedagog 3 0 Specjalista resocjalizacji 1 1 Specjalista zastosoań informatyki 6. Uniersytet Warszaski Pranik legislator 1 1 Specjalista ds. public relations Akademia Wychoania Nauczyciel ychoania fizycznego 1 0 Fizycznego Gdańsku 8. Politechnika Gdańska InŜynier mechanik- technologia mechaniczna Uniersytet Białymstoku Pedagog WyŜsza Szkoła Finansó Specjalista ds. marketingu i handlu 2 1 i Zarządzania Białym- 1 Opracoano na podstaie: danych PUP, informacji pozyskanych ze szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego oraz danych z Systemu Informacji Ośiatoej MEN. 2

3 stoku Filolog filologia obcojęzyczna Uniersytet A. Mickieicza Psycholog 1 1 Poznaniu 12. Uniersytet im. M. Kopernika Filolog- filologia polska 1 1 Toruniu Nauczyciel jęz. Angielskiego 1 1 Ekonomista 2 1 Specjalista ds. integracji europejskiej WyŜsza Szkoła Turystyki i Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, 1 1 Hotelarsta Gdańsku hotelarskich 14. Uniersytet Gdański Pranik legislator Państoa WyŜsza Szkoła Zaodoa Elblągu 16. WyŜsza Szkoła informaty- Filolog 1 1 Ekonomista 1 1 Specjalista ds. marketingu i handlu 1 0 ki i Przedsiębiorczości 17. Olsztyńska WyŜsza Szkoła informatyki i Zarządzania Pozostali specjaliści ds. rynku nieruchomości Specjalista ds. badań społeczno- ekonomicznych Politechnika łódzka InŜynier inŝynierii chemicznej Państoa WyŜsza Specjalista ds. rachunkoości 1 1 Szkoła Zaodoa Nysie 20. Akademia Leona Koźmińskiego Specjalista ds. marketingu i handlu 1 0 Warszaie 21. Mohak College Hamilton InŜynier mechanik- technologia 1 0 Ontario Kanada mechaniczna 22. Politechnika Radomska Artysta grafik WyŜsza Szkoła Administaracji Publicznej Białymstoku Specjalista administracji publicznej Akademia Obrony Narodoej Warszaie 25. Uniersytet Jagieloński Krakoie 26. Krakoska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzeneskiego 27. WyŜsza Szkoła Gospodarki Bydgoszczy Informator słuŝby informacji poietrznej 1 0 Biolog 1 0 Pedagog 1 1 Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Politechnika Łódzka InŜynier inŝynierii środoiska- gospodarka 1 1 odna i hydrologia 29. WyŜsza Szkoła Lingistyczna Nauczyciel języka niemieckiego 1 1 Częstochoie 30. WyŜsza Szkoła Oficerska Specjalista administracji publicznej 1 1 Szczytnie 31. Uniersytet Pedagogiczny Pedagog 1 1 im. KEN Krakoie 32. WyŜsza Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdroia Białymstoku Fizjoterapeuta Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jasińskiego Warszaie InŜynier gospodarki przestrzennej 1 0 RAZEM

4 1.2. Absolenci szkół średnich (technika, szkoły policealne i pomaturalne) Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. Technikum Leśne Ruciane Technik leśnik 2 1 Nida 2. Zespól Szkół Kształtoania Technik architektury krajobrazu 7 6 środoiska i Agrobiz- Technik rybacta śródlądoego 1 0 nesu GiŜycku, ul. Kościuszki Technik inŝynierii środoiska i melio racji Technik agrobiznesu 6 5 Technik budonicta 3 2 Technik rolnik 1 1 Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) Technikum ZDZ Białystoku Technik ekonomista 4 4 z/s GiŜycku 4. Technikum nr 3 GiŜycku, Technik organizacji usług gastrono- 8 7 ul. Kościuszki 3 micznych Kucharz 6 5 Technik hotelarsta 9 8 Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) ZSEiI GiŜycku, ul. Mickieicza Technik elektronik Technik teleinformatyk 2 1 Technik informatyk 6 1 Technik mechatronik 2 0 Technik elektryk 1 1 Technik ekonomista Bez zaodu (brak egzaminu zaodo Technikum przy Zespole Szkół Licealnych i Zaodoych Karoleie ego) Technik Ŝyienia i gospodarsta domoego CKU,PiDN GiŜycku Technik administracji Technikum Leśne BiałoieŜy Technik leśnik Szkoła Policealna im. Opiekun medyczny 4 4 Hanny Chrzanoskie Ratonik medyczny 4 2 GiŜycku, ul. Sikorskiego 3 Technik masaŝysta 2 2 Technik usług kosmetycznych 1 1 Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczka 1 1 Cosinus Olsztynie 11. Szkoła Policealna Ełku Technik farmacji 2 2 Technik masaŝysta 1 1 Opiekunka dziecięca Technikum nr 4 Ełku Technik organizacji usług gastronomicznych Szkoła Policealna ZDZ Technik informatyk 1 0 Białystok /GiŜycko Technik ekonomista Technikum nr 2 Kętrzynimicznych Technik organizacji usług gastrono Zespół szkół nr 5 Ełku Technik ekonomista 1 0 RAZEM

5 1.3. Licea Ogólnokształcące Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym kobiety 1. I Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu` 6 3 GiŜycku 2. II Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu GiŜycku 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 3 2 GiŜycku 4. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 8 3 dla Dorosłych ZDZ Białystok 5. Samorządoe Liceum Bez zaodu 3 3 Ogólnokształcące Zespole Szkół Ogólnokształcących Wydminach 6. Liceum Ogólnokształcące Bez zaodu 1 1 Piszu 7. IV Liceum Ogólnokształcące Bez zaodou 2 2 im. M. Skłodoskiej Curie Olsztynie 8. I Liceum ogólnokształcące Bez zaodu 1 0 Łodzi RAZEM Szkoły Zasadnicze Zaodoe Lp Szkoła Zaód Ogółem W tym 2 1 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 2 GiŜycku, ul. Kościuszki kobiety Cukiernik 3 2 Fryzjer 3 3 Mechanik pojazdó samochodoych 10 0 Piekarz 2 0 Stolarz 4 0 Ślusarz 1 0 Tapicer 1 0 Monter- elektronik 1 0 Kucharz małej gastronomi 6 2 Mechanik pojazdó samochodoych 1 0 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 5 przy CKU,PiDN Fryzjer 1 1 GiŜycku, ul. Smętka 5 Sprzedaca 1 1 RAZEM

6 Rejestracja "absolentó 2010" szkół ponadgimnazajlnych g ykształcenia 12% 15% 32% 41% yŝsze średnie techniczne ogólnokształcące zasadnicze zaodoe absolenci szkół ponadgimnazjalnych [g szkół] Absolenci rejestrujący się 2009 roku % udział ogólnej liczbie zarejestroanych Absolenci rejestrujący się 2010 roku % udział ogólnej liczbie zarejestroanych [+/-] skaźnik zmian pkt% WyŜsze , ,8-2,5 Średnie techniczne (technika, licea zaodoe i , ,6 + 2,9 szkoły policealne) Licea ogólnokształcące 48 16, ,6-1,4 Zaodoe 33 11, ,0 + 1,0 RAZEM

7 2. Bezrobocie śród absolentó szkół ponadgimnazjalnych z terenu poiatu giŝyckiego- g zaodó roku oraz przeidyana ich liczba roku W 2010 roku do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 176 absolentó szkół ponad gimnazjalnych z poiatu giŝyckiego ( tym 112 kobiet). Stanoili oni 64,2% ogólnego napłyu do eidencji osób kończących naukę 2010 roku. Zarejestroani absolenci szkół ponad gimnazjalnych Wyszczególnienie tym ze szkół poiecie gi- Ogółem Kobiety Ŝyckim Ogółem Kobiety Szkoły yŝsze Szkoły średnie (technika, licea zaodoe, szkoły policealne) Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zaodoe RAZEM Szkoły yŝsze W poiecie giŝyckim naukę szkole yŝszej 2010 roku ukończyło 62 absolentó. Wszyscy absolenci ukończyli naukę jedynej tego typu placóce na terenie poiatu - Pryatnej WyŜszej Szkole Zaodoej GiŜycku. Do rejestracji zgłosiło 5 osób, które stanoiły 8,1% absolentó tej uczelni. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 4 absolentó, którzy stanoili 6,5% ogólnej liczby osób po zakończeniu nauki PWSZ. Według prognoz 2011 roku mury giŝyckiej uczelni opuści 140 absolentó. Lp Naza szkoły Kod zaodu Naza zaodu Absolenci z absolenci zarejestroani absolenci zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó 2011r. [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Pryatna WyŜsza Specjalista administracji publicznej Szkoła Zaodoa ,0 GiŜycku Pielęgniarka X RAZEM ,0 2 Opracoano na podstaie informacji złoŝonych przez szkoły ponadgimnazjalne z poiatu giŝyckiego oraz dane z Systemu Informacji Ośiatoej MEN. 7

8 2.2. Szkoły średnie techniczne (technika, licea zaodoe, szkoły policealne) W 2010 roku naukę giŝyckich szkołach średnich technicznych ukończyły 424 osoby. Do bezrobocia trafiły 102 osoby, które stanoiły 24,1%. absolentó. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 65 osób, które stanoiły 63,7% ogólnej liczby absolentó zarejestroanych po ukończeniu nauki omaianym typie szkół. Najliczniejsza ich grupa ukończyła naukę Technikum przy Zespół Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu GiŜycku, tj. 116 osób, które stanoiły 27,4% ogółu kończących naukę omaianych szkołach. W 2011 roku naleŝy spodzieać się napłyu na rynek pracy 317 absolentó szkół średnich technicznych Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z absolenci zarejestroani absolenci zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2011r. 8 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN GiŜycku, ul. Mickieicza 27 Technikum przy Zespół Szkół Kształtoania Środoiska i Agrobiznesu GiŜycku, ul. Kościuszki 23 Zespół Szkół Zaodoych Gi- Ŝycku- Technikum nr 3, ul. Kościuszki Technik elektryk bd X Technik elektronik bd 100, Technik informatyk bd 83, Technik ekonomista bd 92, Technik teleinformatyk bd X Technik mechatronik bd X Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) X 100,0 Technik inŝynierii środoiska i melioracji , ,0 agrobiz- Technik nesu Technik rybacta śródlądoego X Technik budonicta , Technik rolnik X Technik architektury krajobrazu ,0 Bez zaodu (brak egzaminu zaodoego) X x Kucharz , Technik hotelarsta ,0 Technik organizacji usług gastro ,0 nomicznych

9 Szkoła Policealna im. H. Chrzanoskiej GiŜycku Technikum ZDZ Białymstoku z/s GiŜycku Szkoła policealna dla Dorosłych ZDZ Białystok Z/S Gi- Ŝycko, ul. Kopernika 5 CKU, PiDN Gi- Ŝycku Policealne Studium Zaodoe Gi- Ŝycku, ul. Kopernika Bez zaodu x x Technik masaŝysta , Ratonik medyczny , Opiekun medyczny , Technik usług kosmetycznych X Bez zaodu (niezdany egzamin x 100,0 zaodoy) Technik ekonomista Technik ekonomista informa- Technik tyk admini- Technik stracji informa- Technik tyk bd X bd 100, bd X X bd X RAZEM , Licea ogólnokształcące Na podstaie pozyskanych danych, naleŝy stierdzić, Ŝe 2010 roku naukę liceach ogólnokształcących poiatu giŝyckiego ukończyło 394 absolentó, z których do rejestracji urzędzie pracy zgłosiło się 36 osób, tj. 9,1%. Na koniec omaianego roku pozostaało bezrobociu 32 absolentó, którzy stanoili 8,1% ogólnej liczby osób zarejestroanych po ukończeniu nauki omaianym typie szkół. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego GiŜycku, tj. 170 osób, które stanoiły 43,2% ogółu kończących naukę omaianym typie szkół. W 2011 roku prognozoany jest napły na rynek pracy 357 absolentó liceó ogólnokształcących. Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z absolenci zarejestroani absolenci zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2011r. 9 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego GiŜycku Bez zaodu ,0

10 II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizeiusza Gi- Ŝycku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z/s GiŜycko Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Brunona GiŜycku, ul Kopernika 7 Samorządoe Liceum Ogólnokształcące Zespole Szkół Ogólnokształcących Wydminach Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu , Bez zaodu ,0 RAZEM , Zasadnicze szkoły zaodoe W 2010 roku naukę zasadniczych szkołach zaodoych ukończyło 129 absolentó, z których zarejestroały się 33 osoby, tj. 25,6% W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 30 absolentó, którzy stanoili 23,3% ogólnej liczby osób kończących naukę szkołach zaodoych. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę ZSZ nr 2 przy Zespole Szkół Zaodoych GiŜycku, tj. 96 osób, które stanoiły 74,4% ogółu kończących naukę szkołach zaodoych. W 2011 roku naleŝy spodzieać się napłyu na rynek pracy 126 absolentó szkół zaodoych. 1. Naza zaodu Lp Naza szkoły Kod zaodu Absolenci z absolenci zarejestroani absolenci zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó końcu 2011r. 10 [%] skaźnik pozostaania bezrobociu (kol.7 : kol.6) Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 2 przy Zespole Szkół Zaodoych GiŜycku Kucharz małej gastronomii ,0 Fryzjer Sprzedaca , X Murarz X Blacharz samochodoy X Mechanik pojazdó samochodo ,00 ych Cukiernik , Piekarz , Stolarz ,0

11 Ślusarz X Elektromechanik X Monter elektronik X Operator obrabiarek skraających X Tapicer X Rzeźnik ędliniarz X Mechanik pojazdó samochodoych , Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 5 przy CKU,PiDN GiŜycku, ul. Smętka 5 Zasadnicza Szkoła Zaodoa nr 4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychoaczym GiŜycku, ul. Białostocka Sprzedaca , Kucharz małej gastronomii X Malarz- tapeciarz X Elektromechanik X Fryzjer , Kominiarz X Murarz X Rolnik produkcji roślinnej i zierzęcej [zaód X szkolny: rolnik] Kucharz małej gastronomii X Fryzjer X Piekarz X Tapicer X Praconik pomocniczy obsługi X hoteloej Stolarz X Mechanik pojazdó samochodo X ych RAZEM ,0 Analiza uzyskanych danych ze szkół ponadgimnazjalnych poiatu giŝyckiego, pozala stierdzić, Ŝe 2010 roku naukę ukończyło 1009 absolentó, tj. o 14,3% mniej niŝ 2009 roku. W rejestrach urzędu pracy na koniec omaianego roku pozostaało 131 absolentó tych szkół, którzy stanoili 13,0% ogólnej liczby osób kończących naukę poiecie giŝyckim i chodzących na rynek pracy. Najliczniejsza grupa absolentó ukończyła naukę szkołach średnich zaodoych- 424 osoby, które stanoiły 42,0% ogółu absolentó szkół ponadgimnazjalnych z poiatu gi- Ŝyckiego. Zarejestroani bezrobotni końcu 2010 roku z tego typu szkół stanoili 15,3% ogólnej liczby omaianej grupy absolentó. W 2011 roku prognozoany jest napły na rynek pracy 940 absolentó, tj. o 9,2% mniej niŝ 2010 roku. 11

12 Wyszczególnienie Absolenci szkół ponadgimnazjalnych z poiatu gi- Ŝyckiego kończący naukę absolenci szkół ponadgimnazjalnych z terenu poiatu giŝyckiego zarejestroani końcu Przeidyana liczba absolentó szkół ponad gimnazjalnych z poiatu giŝyckiego końcu 2011r. [%] udział bezrobotnych absolentó ogólnej ich liczbie (kol.3 : kol.2) Szkoły yŝsze ,5 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zaodoe, policealne): ,3 Licea ogólnokształcące ,1 Zasadnicze szkoły zaodoe ,3 RAZEM ,0 Absolenci szkół ponadgimnazajlnych z poiatu giŝyckiego g typó szkół 2010 roku i prognoza na 2011 rok yŝsze średnie techniczne ogólnokształcące zasadnicze zaodoe

13 PODSUMOWANIE Napły absolentó szkół ponadgimnazjalnych do bezrobocia był o 8,7% yŝszy niŝ 2009 roku ( 2009r osób, osób). Udział noych rejestracji osób kończących naukę, yłącznie omaianym roku zmniejszył się o 8,7% porónaniu do danych z 2009 roku ( 2009r osób, osoby). W omaianym roku na rynku pracy pojaiło się 1009 absolentó szkół ponadgimnazjalnych kształcących się na terenie poiatu giŝyckiego. Do rejestró urzędu pracy trafiło jedynie 17,4% absolentó, tj. 176 osób. Na koniec roku pozostaało z tej grupy rejestrach 74,4% absolentó, tj. 131 osób ( 2009r. odpoiednio: - 72,4%, 134 osoby). Porónując dane dotyczące rejestrujących się urzędzie absolentó szkół ponadgimnazjalnych z poiatu giŝyckiego, do danych z ubiegłego roku naleŝy zauaŝyć, Ŝe zmniejszyła się liczba kończących naukę szkołach yŝszych o 44,4%, szkołach średnich technicznych o 2,9% (ta grupa zaiera rónieŝ osoby, które nie zdały egzaminu zaodoego). Po raz pierszy końcu omaianego roku, eidencji bezrobotnych- nie było tegorocznych absolentó takich kierunkó jak np. tech. elektryk, tech. teleinformatyk, czy tech. mechatronik. Trzy szkoły poiatu giŝyckiego kształcą technikó ekonomistó. W 2010 roku absolentó tego kierunku było 45, z których zarejestroało się 40%, tj. 18 osób. Na koniec roku rejestrach pozostaało jeszcze 13 osób, tj. 72,2% zarejestroanych absolentó. Najliczniejsza ich grupa opuściła mury Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, tj. 27 osób, z których do rejestracji trafiło 12 absolentó. Na koniec roku jeszcze 11 z nich pozostaało rejestrach urzędu. RónieŜ trzy szkoły poiatu giŝyckiego kształcą młodzieŝ zaodzie technik informatyk. W 2010 roku absolentó kończących naukę na tym poziomie było 40, z których do rejestracji trafiło 7 osób, tj. 17,5%. Na koniec roku pozostaało bezrobociu jeszcze 5 z nich, tj. 71,4%. W tym kierunku najięcej absolentó ypuścił na rynek Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, tj. 26 osób, z których do rejestracji urzędzie pracy trafiło 6 absolentó, tj. 23,1%. 13

14 W porónaniu z 2009 rokiem nastąpił spadek absolentó liceó ogólnokształcących o 23,4%. Natomiast śród absolentó szkół zaodoych ystąpił ponad 37% zrost rejestrujących się. Die szkoły zaodoe poiatu giŝyckiego kształcą mechanikó pojazdó samochodoych. W 2010 roku absolentó tego kierunku było 29, z których zarejestroało się 37,9%, tj. 11 osób. Na koniec roku rejestrach pozostaało jeszcze 10 osób, tj. 90,9% zarejestroanych absolentó. Najliczniejsza ich grupa opuściła mury ZSZ Nr 2, tj. 27 osób, z których do rejestracji trafiło 10 absolentó. Na koniec roku jeszcze 9 z nich pozostaało rejestrach urzędu. Kolejne trzy szkoły poiatu giŝyckiego kształcą młodzieŝ zaodzie: kucharz małej gastronomii. W 2010 roku absolentó kończących naukę na tym poziomie było 29, z których do rejestracji trafiło 6 osób, tj. 20,7%. Na koniec roku szyscy pozostaali bezrobociu. W tym kierunku najięcej absolentó ypuściła na rynek ZSZ Nr 2, tj. 18 osób, z których do rejestracji urzędzie pracy trafiło 6 absolentó, tj. 33,3%. W porónaniu z końcem 2009 roku skaźnik pozostaania bezrobociu, absolentó szkół ponadgimnazjanych, zrósł grupach osób kończących naukę liceach ogólnokształcących (25,2 pkt proc.) i szkołach zaodoych (7,7 pkt proc). W przypadku szkół zaodoych ziększający się skaźnik pozostaania bezrobociu na koniec roku, moŝe skazyać na obniŝenie poziomu kształcenia uniemoŝliiającego skuteczne ejście absolentó na rynek pracy, zględnie niedostosoanie kierunkó kształcenia do potrzeb rynku pracy. Natomiast spadek odnotoano śród absolentó szkoły yŝszej (o 8,9 pk proc) oraz szkół średnich technicznych (o 8,7 pkt proc.). Poraca problem kształcenia zaodach nadyŝkoych, co utrudnia młodzieŝy znalezienie zatrudnienia yuczonym zaodzie, dotyczy to szczególności zaodó: specjalista administracji publicznej, technik hotelarsta, technik rolnik, technik Ŝyienia i gospodarsta domoego, technik elektryk, technik inŝynierii środoiska i melioracji, technik rybacta śródlądoego oraz technik agrobiznesu. Ponadto 2010 roku zaodach, których kształcona była młodzieŝ poiecie gi- Ŝyckim ystąpiły najliczniejsze napłyy do eidencji osób bezrobotnych, a takŝe przez cały rok utrzymyały się najyŝsze skaźniki bezrobocia. W szczególności 14

15 dotyczy to zaodó: sprzedaca, technik ekonomista, technik agrobiznesu, ratonik medyczny, technik masaŝysta, i specjalista administracji publicznej. W końcu omaianego okresu eidencji urzędu pozostaało o 16,5% mniej bezrobotnych absolentó szkół ponadgimnazjalnych, niŝ analogicznym okresie 2009 roku ( końcu 2009r osób, końcu osób). Bezrobocie na koniec śród absolentó szkół, yłącznie z terenu poiatu giŝyckiego, nieznacznie zmniejszyło się o 2,2% porónaniu z końcem 2009 roku. Rynek pracy poiecie giŝyckim jest nasycony młodzieŝą, która nieśiadomie i często nietrafnie, dokonała yboru kształcenia. Posiada zaód, którego nie akceptuje oraz nie zamierza ykonyać. Młodzi ludzie nie podejmują próby analizy posiadanych predyspozycji i zainteresoań zaodoych przed yborem przyszłej profesji. Z opinii doradcó zaodoych, na podstaie rozmó z absolentami ynika, iŝ system kształcenia praktycznego szkołach zaodoych, nie umoŝliia nabycia umiejętności praktycznych, podczas nauki szkole. Wielokrotnie, zadania ykonyane trakcie praktyki zaodoej, odbiegają od profilu kształcenia ucznia. Absolenci szkół zaodoych, nie posiadają rónieŝ upranień umoŝliiających im podjęcie pracy określonym zaodzie np. technik elektryk brak upranień SEP. Młodzi ludzie nie zdają, bądź rezygnują z przystąpienia do egzaminu zaodoego/czeladniczego, a ziązku z tym, nie mogą ykonyać yuczonego zaodu. Nieątpliie, ograniczone umiejętności praktyczne oraz brak ymaganych upranień, mają ziązek z nieielkim zainteresoaniem ze strony pracodacó do zatrudniania absolentó. 15

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Poznań, lipiec 213 8 417 7 882 8 511 8 997 8 52 8 235 9 877 6 774 6 888 5 917

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Trzeba wykorzystywać te możliwości, które można znaleźć (Jadwiga Skibińska - Podbielska) ABSOLWENCI 40000 35000 30000 32025 36845 33793 31251 25000 20000 15000 19917 18896

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE TARNOGÓRSKIM za rok 2007 Tarnowskie Góry, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo