Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, Ostrów Wielkopolski tel. (62) fax (62) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku Część II - prognostyczna Ostrów Wielkopolski Lipiec 2013 r.

2 Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do zadań samorządu powiatu należy opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Niniejszy raport stanowi II część Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (część prognostyczną) i zawiera analizę bezrobocia wśród absolwentów 1 szkół ponadgimnazjalnych. Analiza oparta została na podstawie danych z aplikacji Monitoring Zawodów stworzonej na potrzeby monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w systemie Syriusz. Do aplikacji zostały zaimportowane dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki badań z SIO MEN zostały uzupełnione przez Powiatowy Urząd Pracy o liczbę zarejestrowanych w nim bezrobotnych absolwentów pozostających w ewidencji osób bezrobotnych w końcu 2012 roku. Nie brano pod uwagę danych otrzymanych z GUS o studentach i absolwentach szkół wyższych, ponieważ na terenie powiatu nie funkcjonuje żadna wyższa uczelnia. Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2012 roku według reprezentowanych przez nich zawodach oraz przewidywanej liczbie absolwentów w roku 2013, a także o kierunkach kształcenia oraz liczbie absolwentów uzyskujących kwalifikacje w poszczególnych zawodach, które są czynnikami w znacznym stopniu wpływającymi na charakter rynku pracy, ponieważ struktura kształcenia wpływa na zachowanie lub zachwianie równowagi między podażą i popytem na pracę. Duży napływ absolwentów w poszczególnych zawodach może przyczynić się do znacznego wzrostu bezrobocia, ponadto brak doświadczenia zawodowego może powodować długotrwałe bezrobocie. 1 Absolwent osoba bezrobotna w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie nauki w szkole

3 STRUKTURA OSÓB BEZROBOTNYCH W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI W POWIECIE OSTROWSKIM W ROKU 2012 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim według stanu na koniec grudnia 2012 roku wynosiła 7042 osoby. Udział osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł 607 osób (co stanowiło 8,6% ogółu bezrobotnych), w tym 362 kobiety (tj. 59,6% omawianej grupy). Poniższa tabela przedstawia stan bezrobotnych absolwentów z podziałem na wykształcenie wg stanu na koniec grudnia 2012 roku. Tabela nr 1. Bezrobotni absolwenci z podziałem na wykształcenie Powiat ostrowski Liczba bezrobotnych absolwentów wyższe policealne i średnie zawodowe Podział na wykształcenie średnie ogólne zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem ogółem ogółem ogółem ogółem Źródło: dane PUP Ostrów Wielkopolski Należy jednak zaznaczyć, iż liczba zarejestrowanych bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, wygenerowana na podstawie danych PUP Ostrów Wielkopolski odzwierciedla dane aktualne na dzień roku, a nie przedstawia faktycznej liczby rejestrujących się absolwentów w ciągu kolejnych miesięcy od momentu ukończenia szkoły do końca 2012 roku. Strukturę zawodową rejestrujących się w 2012 roku absolwentów przedstawia tabela nr 2. Do analizy wzięto pod uwagę zawody, w których liczba rejestrujących się absolwentów wyniosła co najmniej 10 osób.

4 Tabela nr 2. Napływ absolwentów w 2012 roku wg zawodów Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci - razem Bezrobotni absolwenci - kobiety 1 "000000" Bez zawodu "514101" Fryzjer "522301" Sprzedawca "512002" Kucharz małej gastronomii "242190" Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji "235107" Pedagog "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "751201" Cukiernik "752205" Stolarz "422402" Technik hotelarstwa "241103" Specjalista do spraw rachunkowości "263304" Politolog "713101" Malarz - tapeciarz "331403" Technik ekonomista "514207" Technik usług kosmetycznych "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych "228301" Fizjoterapeuta "331402" Technik agrobiznesu 10 9 Źródło: dane PUP Ostrów Wielkopolski Badając liczbę napływających absolwentów w 2012 roku, która ogółem wynosiła 1295 osób, można zauważyć, iż wśród rejestrujących się absolwentów ponad 31% stanowili absolwenci bez określonego zawodu. Należą do nich zarówno osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące, profilowane, jak również osoby, które okazywały się dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego, bądź zasadniczego zawodowego bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Analizując strukturę zawodową zarejestrowanych absolwentów, którzy posiadali zawód najczęściej napływali do PUP fryzjerzy, sprzedawcy, kucharze małej gastronomii, pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, pedagodzy oraz mechanicy pojazdów samochodowych. Poniższy wykres przedstawia natomiast stan zarejestrowanych absolwentów w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31 grudnia 2012 roku (wzięto pod uwagę zawody, w których liczba rejestrujących się absolwentów wyniosła co najmniej 9 osób).

5 Wykres nr 1 Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy stan w końcu Bez zawodu Sprzedawca Cukiernik Pedagog Stolarz Fryzjer Kucharz małej gastronomii Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Mechanik pojazdów samochodowych Malarz - tapeciarz Źródło: Tabela T-II/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie ostrowski. Stan w końcu 2012 roku

6 ABSOLWENCI POWIATU OSTROWSKIEGO Analiza otrzymanych danych o uczniach i absolwentach szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego wykazuje, że w roku 2012 szkoły te opuściło 2756 abiturientów. Wśród nich, zdecydowaną większość (42,5%) stanowiła młodzież, która kształciła się w liceach ogólnokształcących. Najmniejszym zaś udziałem (18,4%) w badanej strukturze charakteryzowała się młodzież z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wśród wszystkich badanych absolwentów 1079 osób (39,2%) to młodzież, która ukończyła szkoły policealne i średnie zawodowe. Wykres nr 2 Struktura absolwentów 2012 roku wg wykształcenia Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Źródło : dane PUP Ostrów Wielkopolski Szczegółowe informacje dotyczące struktury zawodowej absolwentów wg poziomu wykształcenia i zawodów przedstawiono w poniższej tabeli.

7 Kod zawodu Tabela nr 3. Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie ostrowskim Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2012 Wykształcenie policealne i średnie zawodowe Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku 2013 "351203" Technik informatyk "311408" Technik elektronik "311204" Technik budownictwa "311513" Technik pojazdów samochodowych "314207" Technik rolnik "331403" Technik ekonomista "514207" Technik usług kosmetycznych "532102" Opiekun medyczny "311410" Technik mechatronik "422402" Technik hotelarstwa "321301" Technik farmaceutyczny "311104" Technik geodeta "334306" Technik administracji "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy "314202" Technik architektury krajobrazu "333107" Technik logistyk "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "325601" Ratownik medyczny "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych "325402" Technik masażysta "522305" Technik handlowiec "311303" Technik elektryk "311504" Technik mechanik "343602" Muzyk "514105" Technik usług fryzjerskich "325101" Asystentka stomatologiczna "311209" Technik urządzeń sanitarnych "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia "331402" Technik agrobiznesu "512001" Kucharz "325907" Terapeuta zajęciowy "311208" Technik inżynierii środowiska i melioracji "431103" Technik rachunkowości "228907" Specjalista terapii uzależnień "311930" Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej "323003" Biomasażysta "333906" Technik organizacji reklamy "513101" Kelner "514203" Manikiurzystka "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Wykształcenie średnie ogólnokształcące "000000" Bez zawodu Wykształcenie zasadnicze zawodowe "512002" Kucharz małej gastronomii "514101" Fryzjer "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "522301" Sprzedawca "752205" Stolarz

8 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych "713101" Malarz - tapeciarz "751201" Cukiernik "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych "742114" Monter mechatronik "741103" Elektryk "722204" Ślusarz "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych "711202" Murarz "721306" Blacharz samochodowy "753402" Tapicer "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie "343101" Fotograf "722307" Operator obrabiarek skrawających "713201" Lakiernik "812105" Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej "751105" Rzeźnik - wędliniarz "741201" Elektromechanik "751204" Piekarz "711501" Cieśla "512001" Kucharz "712902" Monter suchej zabudowy "731305" Złotnik - jubiler "753105" Krawiec Źródło: dane PUP Ostrów Wielkopolski Wśród absolwentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu ostrowskiego dominowali absolwenci: - bez zawodu 1171 osób - kucharz małej gastronomii 74 osoby - technik informatyk 72 osoby - technik elektronik 67 osób - fryzjer 63 osoby - technik budownictwa 61 osób - mechanik pojazdów samochodowych 61 osób - technik rolnik 58 osób - technik ekonomista 58 osób - technik usług kosmetycznych 58 osób - mechanik pojazdów samochodowych 58 osób - opiekun medyczny 53 osoby - technik mechatronik 51 osób. Prognozuje się, że w 2013 roku ogólna liczba absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu ostrowskiego w stosunku do roku 2012 pozostanie na tym samym poziomie. Spadek o 67 osób nastąpi wśród absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym, przy jednoczesnym wzroście liczby absolwentów z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz ogólnokształcącym odpowiednio o 33 i 34 osoby.

9 Sytuację tę przedstawiono graficznie poniżej. Wykres nr 3 Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego w latach Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Źródło : dane PUP Ostrów Wielkopolski Największy wzrost absolwentów w stosunku do 2012 roku zauważalny będzie w zawodach technik bezpieczeństwa i higieny pracy o 24 osoby, technik architektury krajobrazu o 19 osób, technik budownictwa o 15 osób oraz technik rachunkowości o 14 osób. Tytuł technika budownictwa uzyska najwięcej, bo aż 76 osób (15 osób więcej niż w 2012 roku) spośród osób kończących szkoły średnie w 2012 roku. Ponadto, w 2013 roku 69 osób uzyska tytuł technik rolnik (o 11 osób więcej niż w 2012 roku), 57 osób ukończy szkołę średnią w zawodzie technik mechatronik. Przewiduje się, że w 2013 roku w szkołach policealnych i średnich zawodowych nie będzie absolwentów w takich zawodach jak: technik agrobiznesu, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik organizacji reklamy oraz pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani. Prognozuje się natomiast, że wśród osób kończących szkoły policealne i średnie zawodowe w 2013 roku pojawią się absolwenci nowych zawodów tj. manikiurzystka, specjalista terapii uzależnień, biomasażysta oraz kelner. Zasadnicze szkoły zawodowe ukończy w 2013 roku 74 mechaników pojazdów samochodowych (o 16 osób więcej niż w 2012 roku), 54 osoby uzyskają zawód fryzjera (9 osób mniej niż w 2012 roku), 52 kucharzy małej gastronomii (spadek o 22 osoby), 43 stolarzy (wzrost

10 o 12 osób). Po uzyskaniu zawodu sprzedawcy na rynek pracy trafi 32 absolwentów (o 13 osób mniej niż przed rokiem). W 2013 roku nie przewiduje się absolwentów w zawodach: operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, elektromechanik, cieśla, kucharz, monter suchej zabudowy, złotnik jubiler oraz krawiec. Szczegółowa struktura zawodowa absolwentów wg typów szkół i zawodów została przedstawiona w tabeli nr 4. Lp Tabela nr 4. Absolwenci wg szkół i zawodów w roku 2012 oraz przewidywani w roku 2013 Nazwa szkoły Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży Kod zawodu Szkoły policealne Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku 2013 "325101" Asystentka stomatologiczna "532102" Opiekun medyczny "321301" Technik farmaceutyczny Studium Zdrowia i Urody "514207" Technik usług kosmetycznych Medyczne Studium Zawodowe "321301" Technik farmaceutyczny Medyczne Studium Zawodowe "325402" Technik masażysta Medyczne Studium Zawodowe "325601" Ratownik medyczny Medyczne Studium Zawodowe "325907" Terapeuta zajęciowy Medyczne Studium Zawodowe "514207" Technik usług kosmetycznych Medyczne Studium Zawodowe "532102" Opiekun medyczny Policealna Szkoła TEB Edukacja "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Policealna Szkoła TEB Edukacja "334306" Technik administracji Policealna Szkoła Zawodowa Żak" " Policealna Szkoła Zawodowa Żak" " Policealna Szkoła Zawodowa Żak" " "228907" Specjalista terapii uzależnień 0 15 "323003" Biomasażysta 0 13 "514203" Manikiurzystka 0 16 "314202" Technik architektury krajobrazu 0 11 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 4 32 "334306" Technik administracji "351203" Technik informatyk 6 0 "431103" Technik rachunkowości 0 21 "514105" Technik usług fryzjerskich 0 7 "514207" Technik usług kosmetycznych 10 7 "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 "431103" Technik rachunkowości Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przygodzicach "314207" Technik rolnik Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 27 Szkoła Muzyczna I stopnia "343602" Muzyk Technikum Nr 2 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technikum Nr 2 "333906" Technik organizacji reklamy Technikum Nr 2 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych Technikum Nr 2 "422402" Technik hotelarstwa 47 40

11 32 Technikum Nr 2 "512001" Kucharz Technikum Nr 2 "513101" Kelner Technikum Nr 2 "514105" Technik usług fryzjerskich Technikum Nr 1 "311408" Technik elektronik Technikum Nr 1 "311410" Technik mechatronik Technikum Nr 1 "311930" Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej Technikum Nr 1 "351203" Technik informatyk Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1 "311410" Technik mechatronik Technikum Nr 5 "331403" Technik ekonomista Technikum Nr 5 "333107" Technik logistyk Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 5 "522305" Technik handlowiec Technikum w Przygodzicach "311208" Technik inżynierii środowiska i melioracji Technikum w Przygodzicach "314207" Technik rolnik Technikum w Przygodzicach "331402" Technik agrobiznesu Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Przygodzicach "314207" Technik rolnik Technikum Nr 4 "311303" Technik elektryk Technikum Nr 4 "311504" Technik mechanik Technikum Nr 4 "311513" Technik pojazdów samochodowych Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 "311303" Technik elektryk 8 7 "311410" Technik mechatronik 0 0 "311504" Technik mechanik 0 0 "311513" Technik pojazdów samochodowych Technikum Nr 3 "311104" Technik geodeta Technikum Nr 3 "311204" Technik budownictwa Technikum Nr 3 "311209" Technik urządzeń sanitarnych Technikum Nr 3 "314202" Technik architektury krajobrazu Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 3 "311204" Technik budownictwa II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Licea ogólnokształcące "000000" Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek "000000" Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej "000000" Bez zawodu II Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu III Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina W Ostrowie Wielkopolskim "000000" Bez zawodu IV Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "000000" Bez zawodu VI Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu I Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego W Ostrowie Wielkopolskim Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych,,Twoja-Szkoła" "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "000000" Bez zawodu Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ŻAK" Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Nr 2 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych,,Twoja-Szkoła" Liceum Uzupełniające Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim "000000" Bez zawodu 0 33 "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu 0 0 "000000" Bez zawodu Publiczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "000000" Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Odolanowie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Odolanowie "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu 8 0 "000000" Bez zawodu Liceum Ogólnokształcące w Przygodzicach "000000" Bez zawodu Liceum Uzupełniające w Przygodzicach "000000" Bez zawodu 0 0

12 80 II Liceum Profilowane "000000" Bez zawodu I Liceum Profilowane "000000" Bez zawodu IV Liceum Profilowane "000000" Bez zawodu 31 4 Zasadnicze szkoły zawodowe 83 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "512002" Kucharz małej gastronomii Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "514101" Fryzjer Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "522301" Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "713101" Malarz - tapeciarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "713201" Lakiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "721306" Blacharz samochodowy Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "722204" Ślusarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "723103" Mechanik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "741103" Elektryk Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "741201" Elektromechanik Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "751105" Rzeźnik - wędliniarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "751201" Cukiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "752205" Stolarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie "753402" Tapicer Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "343101" Fotograf Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "512001" Kucharz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "512002" Kucharz małej gastronomii Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "514101" Fryzjer Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "713201" Lakiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "731305" Złotnik - jubiler Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "751105" Rzeźnik - wędliniarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "751201" Cukiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "751204" Piekarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "753105" Krawiec Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna "751201" Cukiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna "753402" Tapicer Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 "742114" Monter mechatronik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 "522301" Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przygodzicach "834103" Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Nr 2 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych "721306" Blacharz samochodowy 8 7 "722204" Ślusarz 14 8 "722307" Operator obrabiarek skrawających 7 0 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "741103" Elektryk 16 7 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych "812105" Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 4 0 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "711202" Murarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "711501" Cieśla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "712902" Monter suchej zabudowy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "713101" Malarz - tapeciarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "752205" Stolarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "753402" Tapicer 8 9 Źródło: dane PUP Ostrów Wielkopolski

13 Na poziomie szkół policealnych w powiecie ostrowskim najliczniej przewidywani są absolwenci w zawodach: - Technik administracji z Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu Żak 43 absolwentów, - Opiekun medyczny z Policealnej Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych 41 absolwentów, - Technik bezpieczeństwa i higieny pracy z Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu Żak 32 absolwentów, - Technik rolnik z Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Przygodzicach - 29 absolwentów. Natomiast na poziomie szkół średnich technicznych (technika i licea zawodowe) w powiecie ostrowskim najliczniej przewidywani są absolwenci w zawodach: - Technik budownictwa z Technikum nr 3 58 absolwentów, - Technik ekonomista z Technikum nr 5 54 absolwentów, - Technik elektronik z Technikum nr 1 52 absolwentów, - Technik informatyk z Technikum nr 1 49 absolwentów, - Technik mechatronik z Technikum nr 1 46 absolwentów. Największa liczba absolwentów liceów ogólnokształcących przewidywana jest w: - I Liceum Ogólnokształcącym 202 osoby, - II Liceum Ogólnokształcącym 196 osób, - III liceum Ogólnokształcącym 184 osoby, - IV Liceum Ogólnokształcące 153 osoby. Na poziomie zasadniczych szkół zawodowych najliczniej przewidywani są absolwenci w następujących profesjach: - Mechanik pojazdów samochodowych 60 osób z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, - Fryzjer 54 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, - Kucharz małej gastronomii 52 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, - Stolarz 33 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie, - Sprzedawca 32 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5. Na liście 24 zawodów deficytowych za rok 2012 wg wskaźnika deficytu na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu z uwzględnieniem średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy nie ma zawodów wyżej wymienionych. Przez zawód deficytowy rozumiemy zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczna osób poszukujących pracy w zawodach. Biorąc pod uwagę wszystkie zawody, w których absolwenci najliczniej opuszczą szkoły powiatu ostrowskiego zauważyć można, iż do zawodów o wysokim wskaźniku nadwyżki w roku 2012 należą: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, technik informatyk oraz stolarz. Zatem istnieją przesłanki, że część absolwentów w zawodach wyżej wymienionych znajdzie się w ewidencji osób bezrobotnych w 2013 roku.

14 PODSUMOWANIE Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych bazuje głównie na danych statystycznych bezrobocia rejestrowanego i nie oddaje w pełni rzeczywistych relacji w zakresie popytu i podaży na lokalnym rynku pracy. Jest źródłem informacji i podstawą do planowania kierunków szkoleń bezrobotnych zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i pracy doradców zawodowych w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w danym regionie. Analiza sytuacji absolwentów szkół powiatu ostrowskiego pozwala na stwierdzenie, że największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się licea ogólnokształcące, mniejszym szkoły policealne i średnie zawodowe, natomiast najmniejszym szkoły zasadnicze zawodowe. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż w 2012 roku szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego ukończyło 2756 absolwentów, z których na koniec tego okresu w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 607 osób. Zakłada się, że w 2013 roku liczba absolwentów kończących szkoły ponadgimnazjalne pozostanie na tym samym poziomie. Duży napływ absolwentów w zawodach nadwyżkowych przyczynia się do natężenia bezrobocia oraz braku dostosowania popytu do podaży na pracę. Absolwenci, którzy już weszli na rynek pracy, mogą liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie rozwoju zawodowego. Osoby, które nie mają jeszcze sprecyzowanej ścieżki zawodowej kariery mogą skorzystać z usług doradców zawodowych. Urząd umożliwia także bezrobotnej młodzieży nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w formach aktywizacji zawodowej przewidzianej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najbardziej popularną na rynku pracy formą aktywizacji młodych ludzi są staże i tą formą objętych jest najwięcej absolwentów. Ponadto absolwenci mogą być aktywizowani poprzez udzielanie jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, szkolenia, które pozwalają zdobyć kwalifikacje dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, bądź udział w zajęciach Klubu Pracy, gdzie można poznać techniki aktywnego poszukiwania pracy. Sporządził: Starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego Agnieszka Andrzejak

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Część II raportu - prognostyczna Staszów 2011 rok str. 1 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU ( II część raportu za 2013 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2008 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Referat ds. Obsługi Informatycznej i Analiz Statystycznych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY (CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA) Przedruk

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2009

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY 2009 Powiatowy Urząd Pracy Referat ds. Obsługi Informatycznej i Analiz Statystycznych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM RAPORT ROCZNY (CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA) Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo