Kartuzy, sierpień 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kartuzy, sierpień 2013 r."

Transkrypt

1 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r.

2 Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według szkół i grup kierunków za rok akademicki 2012/ II. Absolwenci zarejestrowani w PUP według szkół i zawodów w roku 2012 oraz przewidywani absolwenci w roku III. Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia w powiecie kartuskim w latach 2012 i IV. Struktura zawodowa absolwentów według zawodów w powiecie kartuskim w latach 2012 i WNIOSKI 11 2

3 Wstęp W drugiej części raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok znajdują się wyniki oparte na badaniach GUS oraz danych o uczniach z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEN. Celem badań sondażowych w szkołach ponadgimnazjalnych jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę w bieżącym roku oraz o przewidywalnej liczbie absolwentów według zawodów w roku następnym. Dane zamieszczone w tym monitoringu mają wspomóc szkoły, instytucje szkoleniowe, pracodawców oraz urzędy pracy w planowaniu otwarcia nowych kierunków kształcenia czy też kierunków szkoleń. Dane te mają pełnić rolę pomocy, nie mają być jedynym źródłem doboru kształcenia czy szkolenia, ale jednym z czynników wspierających w zaplanowaniu celów zawodowych. Placówki oświatowe powinny korzystać z tego rodzaju informacji, gdyż na ich podstawie widać jakich zawodów na lokalnym rynku pracy jest za dużo w połączeniu z analizą lokalnego rynku pracy. Natomiast instytucje szkoleniowe mogą zaplanować kierunki szkoleń pod kątem uzupełnień braków w kwalifikacjach zawodowych absolwentów. Powiatowy Urząd Pracy analizę tych wyników może wykorzystać do zaplanowania listy szkoleń na najbliższy rok oraz wskazać, głównie bezrobotnym absolwentom, kierunki przekwalifikowania się, które pomogą szybko wejść na rynek pracy. Powiat kartuski jest specyficzny pod względem cech charakterystycznych na lokalnym rynku pracy. Od paru lat sytuacja jest podobna. Jest dużo szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą w różnych kierunkach i zawodach. Niestety najwięcej osób, pozostających bez pracy, posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące. Świadczy to o tym, iż nie mają uprawnień do wykonywania konkretnego zawodu. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych zwiększa szansę na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. W tym celu warto zapoznać się z poniższym raportem, aby wiedzieć, jakich absolwentów, z jakim zawodem, jest najwięcej na lokalnym rynku pracy. Jeśli zaś chodzi o szkoły zawodowe, to najwięcej absolwentów wciąż jest z tytułem tych samych zawodów, czyli w zawodzie: sprzedawca oraz mechanik pojazdów samochodowych. Należałoby to zmienić i wziąć pod uwagę dane z monitoringu, aby kształcić przyszłych absolwentów w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie w powiecie kartuskim. 3

4 I. Analiza absolwentów szkół wyższych według szkół i grup kierunków za rok akademicki 2012/2013 Z danych GUS dotyczących absolwentów szkół wyższych według szkół i grup kierunków (łącznie z cudzoziemcami) za rok akademicki 2012/2013 wynika, iż na terenie powiatu kartuskiego rynku pracy nie funkcjonują szkoły wyższe. Na terenie powiatu kartuskiego znajduje się jedynie filia szkoły wyższej: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - tam, więc zostaną wykazani absolwenci. W Powiatowym Urzędzie Pracy w zarejestrowały się osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym, które ukończyły różne uczelnie, na terenie całego kraju. Spośród absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu roku 2012 z wykształcenie wyższe posiadało 68 osób. Największą liczbę stanowiły osoby w zawodzie: pedagog (6 osób), nauczyciel nauczania początkowego (6 osób), nauczyciel przedszkola (4 osoby), biolog (3 osoby),specjalista do spraw rachunkowości (3 osoby), specjalista administracji publicznej (3 osoby), ekonomista (3 osoby). W 2011 największą liczbę stanowią osoby w zawodzie: pedagog (6 osób), matematyk (4 osoby), specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych (4 osoby), specjalista bankowości (3 osoby), specjalista administracji publicznej (3 osoby), nauczyciel przedszkola (3 osoby). Zatem wykształcenie wyższe pedagogiczne jest nadal wykształceniem dominującym. 4

5 II. Absolwenci zarejestrowani w PUP Kartuzy według szkół i zawodów w roku 2012 oraz przewidywani absolwenci w roku 2013 W poniższej tabeli umieszczono szkoły oraz zawody, w których było bądź będzie przynajmniej 10 absolwentów uzyskujących wykształcenie w danych zawodach. Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku Szkoły policealne POLICEALNA "325509" Technik SZKOŁA DLA bezpieczeństwa i DOROSŁYCH higieny pracy* MATRIX" W "334306" Technik KARTUZACH" administracji* Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) PAŃSTWOWA SZKOŁA "343602" Muzyk* MUZYCZNA I STOPNIA Technikum Somoninie Technikum w Technikum Nr 2 w Technikum Nr 1 w Technikum (5):(4) w % "422402" Technik ,4211 hotelarstwa* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "331402" Technik ,5789 agrobiznesu* "331403" Technik ,3934 ekonomista* "522305" Technik ,7143 handlowiec* "311204" Technik ,1379 budownictwa* "311303" Technik elektryk* "311410" Technik mechatronik* "311504" Technik mechanik* ,5455 "331403" Technik ekonomista* "333107" Technik logistyk* "351203" Technik informatyk* "314207" Technik rolnik* "322002" Technik żywienia i

6 Katolickie Dla Dorosłych I Im. H. Derdowskiego W Iii W Ii Zaoczne Dla Dorosłych W Zaoczne Uzupełniające Dla Dorosłych W Uzupełniające Dla Dorosłych Zaoczne Ponadgimnazjalne W Sierakowicach Uzupełniające Dla Dorosłych Zaoczne Uzupełniające Uzupełniające Dla Dorosłych W Somoninie Zaoczne Uzupełniające W Żukowie Zasadnicza Zawodowa Szkoła w gospodarstwa domowego* "351203" Technik informatyk* ,3846 "512001" Kucharz* Licea ogólnokształcące "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu ,5 "000000" Bez zawodu ,4559 "000000" Bez zawodu ,3736 "000000" Bez zawodu ,4444 "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu ,5455 "000000" Bez zawodu ,3333 "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu "000000" Bez zawodu Zasadnicze szkoły zawodowe "512002" Kucharz małej gastronomii* 6

7 Somoninie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zasadnicza Zawodowa Szkoła Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sierakowicach *oznacza zawód szkolny Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż w roku 2012 najwięcej absolwentów ukończyło liceum ogólnokształcące (272 osoby), nie uzyskując żadnego tytułu zawodowego. Spośród absolwentów szkół technicznych największą grupę stanowią absolwenci Technikum nr 2 w w zawodach: technik ekonomista (61) i technik handlowiec (28 osoby). Dużą grupę stanowią również absolwenci Technikum w Somoninie w zawodzie technik hotelarstwa (38), w Technikum Nr 1 w 29 osób uzyskało zawód technik budownictwa. Duża część absolwentów uzyskała zawód Technik żywienia i gospodarstwa domowego 56 osób Największa liczba absolwentów spośród zasadniczych szkół zawodowych ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w w zawodach: sprzedawca (46) oraz stolarz (23). Sporą grupę stanowią także absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w także w zawodzie Fryzjer (22 osoby) oraz Mechanik pojazdów samochodowych i elektryk (20 osób). "522301" Sprzedawca* ,9565 "752205" Stolarz* ,0435 "512002" Kucharz małej ,6667 gastronomii* "514101" Fryzjer* ,2727 "522301" Sprzedawca* "712604" Monter instalacji i ,1429 urządzeń sanitarnych* "722204" Ślusarz* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "741103" Elektryk* "343101" Fotograf* "512002" Kucharz małej ,3333 gastronomii* "514101" Fryzjer* ,1818 "522301" Sprzedawca* "723103" Mechanik pojazdów ,2857 samochodowych* "752205" Stolarz* "512002" Kucharz małej ,3333 gastronomii* "514101" Fryzjer* "522301" Sprzedawca* Zakłada się, iż w roku 2012 najwięcej absolwentów szkół średnich technicznych ukończy Technikum nr 2 w w zawodzie technik ekonomista (52), Technikum nr 1 w - technik budownictwa (30). Jeśli zaś chodzi o zasadnicze szkoły zawodowe, 7

8 największą liczbę absolwentów przewiduje się z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w w zawodzie Fryzjer (40 osób). III. Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia w powiecie kartuskim w latach 2012 i 2013 W tej części umieszczono wykres, za pomocą którego można zanalizować strukturę zawodową absolwentów według poziomów wykształcenia w powiecie kartuskim w latach 2012 i Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia w powiecie kartuskim w latach 2012 i Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Przewidywani absolwenci w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku Szkoły wyższe 50 Policealne i średnie techniczne 69 Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe W 2012 roku najliczniejszą grupę stanowią absolwenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, następnie absolwenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, na kolejnym miejscu znajdują się absolwenci z wykształceniem policealnym i średnim technicznym. Zakłada się, iż w 2013 roku struktura ta nie ulegnie zmianie. Liczba absolwentów zasadniczo wzrośnie wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, co może oznaczać również wzrost liczb absolwentów, którzy zarejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w. 8

9 IV. Struktura zawodowa absolwentów według zawodów w powiecie kartuskim w latach 2012 i 2013 W kolejnej tabeli zamieszczono dane przedstawiające liczbę absolwentów ze względu na uzyskany zawód, którzy ukończyli szkołę w 2012 roku i których liczba wynosiła co najmniej 15 osób. Tabela 1 Struktura zawodowa absolwentów według zawodów w powiecie kartuskim w latach 2012 i 2013 Kod Nazwa zawodu Absolwenci, Bezrobotni w tym Przewidywani (5):(3) w zawodu którzy absolwenci Bezrobotni absolwenci w % ukończyli zarejestrowani absolwenci roku 2013 szkołę na w PUP w ze szkół terenie powiatu końcu roku danego w roku powiatu Wykształcenie policealne i średnie zawodowe "311204" Technik ,1379 budownictwa* "311303" Technik elektryk* "311504" Technik mechanik* ,5455 "314207" Technik rolnik* "322002" Technik żywienia i ,0435 gospodarstwa domowego* "331402" Technik ,5789 agrobiznesu* "331403" Technik ekonomista* ,2857 "334306" Technik administracji* "343602" Muzyk* "351203" Technik informatyk* ,8889 "422402" Technik hotelarstwa* ,4211 "522305" Technik handlowiec* ,7143 Wykształcenie średnie ogólnokształcące "000000" Bez zawodu ,5912 Wykształcenie zasadnicze zawodowe "343101" Fotograf* "512002" Kucharz małej ,6154 gastronomii* "514101" Fryzjer* ,8983 "522301" Sprzedawca* "711202" Murarz* ,5 "712604" Monter instalacji i urządzeń

10 sanitarnych* "721306" Blacharz ,3333 samochodowy* "722204" Ślusarz* ,1111 "723103" Mechanik pojazdów ,7288 samochodowych* "741103" Elektryk* "741201" Elektromechanik* ,8462 "751201" Cukiernik* ,4615 "752205" Stolarz* ,6087 "753402" Tapicer* ,4545 Analizując powyższe dane można zauważyć, iż najwięcej osób kończy szkołę nie uzyskując żadnego zawodu (548). Następną pozycję zajmuje Technik ekonomista 9 91 osób), sprzedawca (75 osób). Kolejne miejsca zajmują następujące zawody: kucharz małej gastronomii (65), fryzjer (59 osób), mechanik pojazdów samochodowych (59), technik administracji (52). Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP Kartuzy w końcu roku 2012 najczęściej nie posiadali żadnego zawodu (111 osób), sprzedawca (35 osób), Technik ekonomista (21 osób), Fryzjer (21 osób). Zakłada się, iż w roku 2012 największą liczbę stanowić będą absolwenci bez zawodu (828 osób), w zawodach: sprzedawca (91), technik ekonomista (76), mechanik pojazdów samochodowych (67), fryzjer (65), kucharz małej gastronomii (68), Powyższe dane pokazują, że duży procent absolwentów w tych zawodach rejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy po ukończeniu szkoły. 10

11 WNIOSKI Na zakończenie analizy absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w oraz ich struktury zawodowej można wysunąć następujące wnioski: Duża liczba bezrobotnych absolwentów nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. Znaczna część posiada zawód sprzedawcy, na który nie ma wystarczającego zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy. Szkoły kontynuują duży nabór na te same kierunki, pomimo tego, iż wysoki odsetek absolwentów tych kierunków rejestruje się w PUP Kartuzy po ukończeniu szkoły. Absolwenci rejestrując się w PUP Kartuzy nie dostarczają wszystkich świadectw ukończenia szkół oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. Ukończone przez bezrobotnych absolwentów praktyki zawodowe nie są wystarczające do szybkiego odnalezienia się na rynku pracy oraz nie są dobrze postrzegane przez potencjalnych pracodawców. Sporządziła: Julia Reszka Doradca zawodowy I stopnia 11

12 12

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Opracowanie Jacek Żyro Rybnik 21 Analiza ankiet osób zamierzających rozpocząć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina Solina Projekt Wspólnie na rzecz rozwoju współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo