Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego"

Transkrypt

1 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w

2 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie augustowskim... 5 Absolwenci wg szkół i zawodów w latach i Absolwenci wg zawodów w latach i 2014 oraz bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku Wnioski i rekomendacje Spis tabel... 22

3 3 Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań Urzędów Pracy, pozwala w szczególności na: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Jednym z elementów wpływających na właściwą realizację polityki rynku pracy jest systematycznie prowadzony monitoring zawodów, w których kształcą szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe funkcjonujące na terenie powiatu. Ze względu na fakt, że analiza jest prowadzona w dużej mierze dla potrzeb szkolnictwa zawodowego wykorzystana została tutaj Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. W niniejszym opracowaniu wykorzystana została kategoryzacja zawodów wg kody sześciocyfrowego. Niniejsza publikacja stanowi część prognostyczną raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie augustowskim w r. i zawiera roczną prognozę w zakresie liczby i struktury absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu. Podstawą do opracowania tej części raportu są dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) odnośnie badania popytu na pracę i bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. Dane z aplikacji Monitoring Zawodów, do której zaimportowane zostały dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) odnośnie absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, a także informacje będące w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w. W tej części

4 4 raportu zostanie scharakteryzowana struktura zawodowa absolwentów w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według szkół i zawodów w roku oraz przewidywana liczba osób bezrobotnych kończących edukację w 2014 roku. Ponadto przedstawiona zostanie sytuacja zawodowa osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w ujęciu wg poziomu wykształcenia i uzyskanych zawodów w powiecie augustowskim.

5 5 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie augustowskim Na terenie powiatu augustowskiego funkcjonują następujące szkoły ponadgimnazjalne 1 : 1) I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 2) VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 3) II Liceum Ogólnokształcące w 4) I Liceum Ogólnokształcące w 5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w 6) Centrum Kształcenia Ustawicznego II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 7) III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 8) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z siedzibą w 9) I Liceum Profilowane w 10) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w 11) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 12) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w 13) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipsku Szkoły zawodowe funkcjonujące na terenie powiatu augustowskiego, to 2 : 1) Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w 2) Policealna Szkoła Ochrony i Informatyki w 3) Policealne Studium Farmaceutyczne w 4) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lipsku 5) Szkoła Policealna nr 5 w 1 Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej, stan aktualny na r. 2 Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej, stan aktualny na r.

6 6 6) Technikum dla Dorosłych w Lipsku 7) Technikum nr 1 w 8) Technikum Nr 2 w 9) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lipsku 10) 11) Zawodowa Nr 2 w

7 7 Absolwenci wg szkół i zawodów w latach i 2014 System Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dostarcza szczegółowych danych na temat ilości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu. Absolwentami wszystkich typów szkół w roku zostały łącznie 944 osoby. Uwzględniając podział na poszczególne rodzaje szkół zauważyć należy, że w tym gronie znalazło się 384 absolwentów liceów ogólnokształcących/szkół specjalnych przysposabiających do pracy/liceów profilowanych, 123 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, 247 absolwentów średnich szkół technicznych oraz 190 absolwentów szkół policealnych. W roku 2014 spodziewać należy się spadku liczby absolwentów łącznie o 92 osoby. Spadek jednakże nie będzie dotyczyć liczby absolwentów liceów ogólnokształcących, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, liceów profilowanych wzrost w tej grupie wyniesie 12 osób. Spadek natomiast odnotowany zostanie w: zasadniczych szkołach zawodowych o 57 osób, średnich szkołach technicznych o 29 osób, a także w szkołach policealnych o 18 osób. Omawiane dane przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Liczba absolwentów w roku wg rodzaju szkoły w powiecie augustowskim Szkoły Ponadgimnazjalne Szkoły Zawodowe Absolwenci Liczba absolwentów w roku Przewidywana liczba absolwentów w roku 2014 Licea Ogólnokształcące i Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy i Licea Profilowane Zasadnicze Szkoły Zawodowe Średnie szkoły techniczne Szkoły policealne Ogółem

8 8 Spośród absolwentów liceów ogólnokształcących i profilowanych zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w (121 absolwentów) i II Liceum Ogólnokształcącego w (117 absolwentów). Na kolejnym miejscu pod względem liczby uczniów opuszczających szkołę z tytułu zakończenia nauki znalazło się VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w (65 absolwentów), a na kolejnej uplasowało się Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w (44 osoby). Ponadto więcej niż 20 absolwentów ukończyło jeszcze naukę w I Liceum Profilowanym w (21 absolwentów). W pozostałych placówkach odnotowano mniejszą liczbę absolwentów. Należy spodziewać się, że roku 2014 największa ilość absolwentów zakończy edukację w II Liceum Ogólnokształcącym w (113 absolwentów). I Liceum Ogólnokształcące w opuści 109 absolwentów, VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ukończy 96 osób, natomiast I Liceum Profilowane w opuszczą 32 osoby. Pozostałe placówki w roku 2014 dostarczą na rynek pracy nie więcej niż 22 absolwentów. Analizując zmiany liczby absolwentów w poszczególnych placówkach edukacyjnych zauważyć należy, że w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w liczba absolwentów w roku 2014 zwiększy się o 31 osób w relacji do roku poprzedzającego. Wzrost liczby absolwentów odnotowany zostanie także przede wszystkim w Centrum Kształcenia Ustawicznego II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w o 22 osoby, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych SCE w o 14 osób oraz w I Liceum Profilowanym w o 11 osób. Mniejszej niż w roku ubiegłym liczby absolwentów spodziewać należy się w 4 placówkach, z czego największy spadek odnotowany zostanie w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w o 44 osoby. Ponadto o 12 osób zmniejszy się liczba absolwentów w I Liceum Ogólnokształcącym w. W pozostałych placówkach spadek będzie mniejszy. Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w końcu roku do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących szkoły posiadają: I Liceum Profilowane w (19,0% bezrobotnych absolwentów) oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w (11,1% bezrobotnych absolwentów). Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 2.

9 9 Tabela 2. Absolwenci liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i szkół przysposabiających do pracy w roku i przewidywani absolwenci w roku 2014 Lp. Miejscowoś ć Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrow ani w PUP w końcu roku Przewidywa ni absolwenci w roku 2014 Wzrost/ spadek liczby absolwentó w Augustów 2 Augustów 3 Augustów 4 Augustów 5 Augustów 6 Augustów 7 Augustów 8 Augustów I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w II Liceum Ogólnokształcące w I Liceum Ogólnokształcące w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Centrum Kształcenia Ustawicznego II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Białystok z siedzibą w (7) : (6) w % Bez zawodu Bez zawodu ,2% Bez zawodu ,3% Bez zawodu ,3% Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu Bez zawodu ,0% 9 Augustów I Liceum Profilowane w Bez zawodu ,0% 10 Augustów 11 Augustów 12 Augustów 13 Lipsk Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipsku Bez zawodu Bez zawodu ,5% Bez zawodu ,1% Bez zawodu

10 10 Największa liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w roku zakończyła naukę w zawodzie kucharza 21 osób (w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w ) oraz w zawodach mechanika pojazdów samochodowych i technologa robót wykończeniowych w budownictwie po 18 osób ( ). Ponadto 16 kucharzy małej gastronomii w roku na rynek pracy dostarczyła Zawodowa nr 2 w. Więcej niż 10 absolwentów ukończyło także Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2 w z zawodem mechanika pojazdów samochodowych (15 osób). W pozostałych zawodach i szkołach naukę ukończyło nie więcej niż 9 absolwentów. W roku 2014 na rynek pracy wejdzie przede wszystkim: 17 technologów robót wykończeniowych w budownictwie (Zasadnicza Szkoła ), 12 fryzjerów ( ), 12 elektromechaników pojazdów samochodowych ( ) oraz po 10 mechaników pojazdów samochodowych ( Zawodowa nr 1 i Zawodowa nr 2 w.). Ogółem wzrost liczby absolwentów dotyczyć będzie 4 kierunków oferowanych przez poszczególne szkoły. Największy odnotowany zostanie w zawodzie elektromechanika pojazdów samochodowych o 12 osób ( ). Spadku liczby absolwentów spodziewać należy się w przypadku 9 kierunków. Największy odnotowany zostanie w zawodzie kucharza o 21 osób ( ). Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w końcu roku do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących szkoły posiada (spośród szkół, które ukończyło minimum 5 absolwentów w danym zawodzie) z zawodem sprzedawcy (42,9% bezrobotnych absolwentów), technologa robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanika pojazdów samochodowych (po 27,8% bezrobotnych absolwentów). Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 3.

11 11 Tabela 3. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w roku i absolwenci przewidywani w roku 2014 Lp. Miejscowoś ć Nazwa szkoły Kod zawod u Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrowan i w PUP w końcu roku Przewidywani absolwenci w roku 2014 Wzrost/spade k liczby absolwentów Augustów 2 Augustów 3 Augustów 4 Augustów 5 Augustów 6 Augustów 7 Augustów 8 Augustów 9 Augustów 10 Augustów 11 Augustów (7) : (6) w % Elektromechanik ,0% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ,0% Kucharz ,0% Fryzjer ,2% Sprzedawca ,9% Murarz ,0% Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych ,8% Elektryk ,2% Elektromechanik pojazdów samochodowych Monter-elektronik Augustów Cukiernik ,0%

12 12 Lp. Miejscowoś ć Nazwa szkoły Kod zawod u Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrowan i w PUP w końcu roku Przewidywani absolwenci w roku 2014 Wzrost/spade k liczby absolwentów (7) : (6) w % 13 Augustów 14 Augustów 15 Augustów 16 Augustów 17 Augustów 18 Augustów 19 Augustów 20 Augustów 21 Augustów 22 Augustów Zawodowa Nr 2 w Zawodowa Nr 2 w Zawodowa Nr 2 w Zawodowa Nr 2 w Piekarz Stolarz ,0% Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ,8% Murarz-tynkarz Mechanik-monter maszyn i urządzeń Mechanik pojazdów samochodowych ,3% Kucharz Kucharz małej gastronomii ,8%

13 13 W roku największa liczba absolwentów szkół technicznych zakończyła naukę w zawodzie technika hotelarstwa w Technikum nr 1 w (30 absolwentów). Stosunkowo liczne grupy absolwentów ukończyły także naukę w zawodach: technik mechatronik 28 osób (Technikum nr 1 w ), technik informatyk 26 osób (Technikum nr 1 w ), technik żywienia i gospodarstwa domowego 26 osób (Technikum nr 2 w ), technik pojazdów samochodowych 26 osób (Technikum nr 2 w ) oraz technik budownictwa i technik architektury krajobrazu po 23 osoby (Technikum nr 1 w ). W pozostałych zawodach i szkołach naukę ukończyło mniej niż 20 absolwentów. W roku 2014 najwięcej absolwentów zakończy naukę w zawodach: technik informatyk 25 osób (Technikum nr 1 w ), technik architektury krajobrazu 24 osoby (Technikum nr 1 w ), technik organizacji usług gastronomicznych 23 osoby (Technikum nr 1 w ), a także technik hotelarstwa 21 osób (Technikum nr 1 w ). W pozostałych zawodach i szkołach liczba absolwentów nie powinna przekroczyć 20. Wzrost liczby absolwentów w roku 2014 nastąpi przede wszystkim w przypadku zawodu technika handlowca 20 osób (Technikum nr 1 w ). Spadek liczby absolwentów obserwować będziemy w przypadku 8 kierunków realizowanych w technikach augustowskich, w tym zwłaszcza na kierunkach: technik pojazdów samochodowych o 13 osób (Technikum nr 2 w ), technik żywienia i gospodarstwa domowego o 12 osób (Technikum nr 2 w ) oraz technik budownictwa o 11 osób (Technikum nr 1 w ). Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w końcu roku do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących szkoły posiada Technikum nr 1 technik organizacji usług gastronomicznych (37,5% bezrobotnych absolwentów). Bezrobocie wśród absolwentów na poziomie powyżej 20% obserwujemy także w przypadku techników żywienia i gospodarstwa domowego z Technikum nr 2 w (23,1% bezrobotnych absolwentów) oraz techników agrobiznesu z Technikum nr 1 w (21,1% bezrobotnych absolwentów). Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 4.

14 14 Tabela 4. Absolwenci szkół technicznych w roku i absolwenci przewidywani w roku 2014 Lp. Miejscowoś ć Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrowa ni w PUP w końcu roku Przewidywan i absolwenci w roku 2014 Wzrost/spad ek liczby absolwentów (7) : (6) w % Lipsk 2 Augustów 3 Augustów 4 Augustów 5 Augustów 6 Augustów 7 Augustów 8 Augustów 9 Augustów 10 Augustów 11 Augustów 12 Augustów 13 Augustów 14 Augustów 15 Augustów 16 Augustów Technikum dla Dorosłych w Lipsku Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum nr 1 w Technikum Nr 2 w Technikum Nr 2 w Technikum Nr 2 w Technikum Nr 2 w Technik rolnik Technik budownictwa ,4% Technik elektryk ,1% Technik mechatronik ,0% Technik informatyk ,0% Technik architektury krajobrazu ,0% Technik agrobiznesu ,1% Technik handlowiec Technik hotelarstwa ,3% Technik organizacji usług gastronomicznych Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik żywienia i usług gastronomicznych ,5% Technik mechanik Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik obsługi turystycznej Technik pojazdów samochodowych ,1% ,5% ,8%

15 15 Lp. Miejscowoś ć Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrowa ni w PUP w końcu roku Przewidywan i absolwenci w roku 2014 Wzrost/spad ek liczby absolwentów (7) : (6) w % Augustów 18 Lipsk Technikum Nr 2 w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lipsku - Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik rolnik Najwięcej absolwentów szkół policealnych w roku ukończyło naukę w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej w Szkole Policealnej nr 5 w (41 absolwentów) oraz technika administracji w Szkole Policealnej nr 5 w (34 absolwentów). Więcej niż 25 osób zdobyło również zawody technika ochrony fizycznej osób i mienia w Policealnej Szkole Ochrony i Informatyki w (30 osób) oraz technika farmaceutycznego w Policealnym Studium Farmaceutycznym w (27 osób). W roku 2014 wśród absolwentów szkół policealnych pojawi się przede wszystkim: 55 techników administracji ze Szkoły Policealnej nr 5 w, 42 techników ochrony fizycznej osób i mienia z Policealnej Szkoły Ochrony i Informatyki w, a także 36 techników informatyków (Szkoła Policealna nr 5 w ), 28 asystentów osoby niepełnosprawnej (Szkoła Policealna nr 5 w ) i 11 techników farmaceutycznych (Policealne Studium Farmaceutyczne w ).

16 16 Największy wzrost liczby absolwentów dotyczyć będzie techników administracji, którzy kształcą się w Szkole Policealnej nr 5 w (o 21 osób). Wzrost liczby absolwentów powyżej 10 osób odnotowany zostanie także na kierunkach: technik ochrony fizycznej osób i mienia realizowanym przez Policealną Szkołę Ochrony i Informatyki w (o 12 osób) oraz technik informatyk realizowanym w Szkole Policealnej nr 5 w (o 11 osób). Spadek liczby absolwentów odnotowany zostanie w czterech zawodach, w tym technika rolnika (o 23 osoby, Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lipsku), technika farmaceutycznego (o 16 osób, Policealne Studium Farmaceutyczne w ), asystenta osoby niepełnosprawnej (o 13 osób, Szkoła Policealna nr 5 w ) oraz technika bezpieczeństwa i higieny pracy (o 10 osób, Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w ). Wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w końcu roku do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Bezrobotnych absolwentów zidentyfikowano jedynie w przypadku techników farmaceutycznych z Policealnego Studium Farmaceutycznego w 1 osoba. Wśród absolwentów pozostałych placówek nie zidentyfikowano bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 5. Tabela 5. Absolwenci szkół policealnych w roku i absolwenci przewidywani w roku 2014 Lp. Miejscowoś ć Nazwa szkoły Kod zawod u Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrowa ni w PUP w końcu roku Przewidywan i absolwenci w roku 2014 Wzrost/spad ek liczby absolwentów (7) : (6) w % Augustów 2 Augustów 3 Augustów 4 Lipsk 5 Augustów Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w Policealna Szkoła Ochrony i Informatyki w Policealne Studium Farmaceutyczne w Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lipsku Szkoła Policealna nr 5 w Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik farmaceutyczny ,0% ,0% ,7% Technik rolnik ,0% Technik informatyk ,0%

17 17 Lp. Miejscowoś ć Nazwa szkoły Kod zawod u Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrowa ni w PUP w końcu roku Przewidywan i absolwenci w roku 2014 Wzrost/spad ek liczby absolwentów (7) : (6) w % Augustów 7 Augustów Szkoła Policealna nr 5 w Szkoła Policealna nr 5 w Technik administracji ,0% Asystent osoby niepełnosprawnej ,0%

18 18 Absolwenci wg zawodów w latach i 2014 oraz bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku Na terenie powiatu augustowskiego największa grupa absolwentów uzyskała zawód technika informatyka (51 absolwentów). Stosunkowo licznie reprezentowani byli także absolwenci z następującym wykształceniem: asystent osoby niepełnosprawnej (41 absolwentów), technik administracji (34 absolwentów), mechanik pojazdów samochodowych (33 absolwentów), technik hotelarstwa (30 absolwentów), technik ochrony fizycznej osób i mienia (30 absolwentów), technik mechatronik (28 absolwentów), technik farmaceutyczny (27 absolwentów), technik pojazdów samochodowych (26 absolwentów) oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego (26 absolwentów). W pozostałych zawodach przybyło nie więcej niż 23 absolwentów. Prognoza na rok 2014 przewiduje, że zlokalizowane na terenie powiatu szkoły ukończy przede wszystkim: 61 techników informatyków, 55 techników administracji, 42 techników ochrony fizycznej osób i mienia oraz 28 asystentów osoby niepełnosprawnej. W pozostałych zawodach liczba absolwentów będzie mniejsza niż 25. W końcu roku najwięcej bezrobotnych absolwentów ze szkół zlokalizowanych w powiecie zarejestrowanych było w zawodach (bezrobotni zarejestrowani do 12 miesięcy od ukończenia nauki): mechanik pojazdów samochodowych (7 osób), technik organizacji usług gastronomicznych (6 osób), technik żywienia i gospodarstwa domowego (6 osób) oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie (5 osób). W pozostałych zawodach zarejestrowanych było mniej niż 5 absolwentów. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do kończących naukę (spośród zawodów, które uzyskało co najmniej 5 osób) zauważyć należy w zawodach: sprzedawca (42,9% bezrobotnych absolwentów), technik organizacji usług gastronomicznych (37,5% bezrobotnych absolwentów), technolog robót wykończeniowych w budownictwie (27,8% bezrobotnych absolwentów), technik żywienia i gospodarstwa domowego (23,1% bezrobotnych absolwentów) oraz fryzjer i elektryk (po 22,2% bezrobotnych absolwentów). W pozostałych zawodach frakcja bezrobotnych absolwentów była niższa niż 22%. Wszystkie omawiane dane w sposób szczegółowy przedstawia tabela nr 6.

19 19 Tabela 6. Struktura zawodowa absolwentów wg poziomu wykształcenia i zawodów w latach i 2014 Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku W tym bezrobotni absolwenci ze szkół powiatu augustowskiego Przewidywani absolwenci w roku (5) : (3) w % Bez zawodu ,7% Technik budownictwa ,4% Technik elektryk ,1% Technik mechatronik ,0% Technik mechanik Technik pojazdów samochodowych ,8% Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik architektury krajobrazu ,0% Technik rolnik ,0% Technik farmaceutyczny ,7% Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,1% Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,0% Technik agrobiznesu ,1% Asystent osoby niepełnosprawnej ,0% Technik organizacji usług gastronomicznych ,5% Technik informatyk ,0% Technik administracji ,0% Technik obsługi turystycznej ,5% Technik hotelarstwa ,3% Kucharz ,0% Kucharz małej gastronomii ,8% Fryzjer ,2% Sprzedawca ,9%

20 20 Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku W tym bezrobotni absolwenci ze szkół powiatu augustowskiego Przewidywani absolwenci w roku Technik handlowiec (5) : (3) w % Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,0% Murarz ,0% Murarz-tynkarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ,0% Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ,8% Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych ,2% Mechanik-monter maszyn i urządzeń Elektryk ,2% Elektromechanik ,0% Elektromechanik pojazdów samochodowych Monter-elektronik Cukiernik ,0% Piekarz Stolarz ,0% - Technik żywienia i usług gastronomicznych *Zgłoszonych w okresie sprawozdawczym r.

21 21 Wnioski i rekomendacje Otrzymane do opracowania II części rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych materiały z Systemu Informacji Oświatowej MEN zawierają dane dotyczące szkół zlokalizowanych w powiecie augustowskim oraz absolwentów mieszkających na tym terenie i kończących właśnie te szkoły. Według stanu na koniec grudnia roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 76 absolwentów ze szkół powiatu augustowskiego. Szkoły na terenie powiatu augustowskiego ukończyło w roku 944 absolwentów. Odsetek bezrobotnych absolwentów w stosunku do kończących szkoły wynosi zatem średnio 8,1%. Największy odsetek absolwentów pozostających w ewidencji zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do osób kończących naukę na terenie powiatu odnotowano w zawodach: sprzedawcy, technika organizacji usług gastronomicznych, technologa robót wykończeniowych w budownictwie, technika żywienia i usług gastronomicznych, fryzjera, elektryka, mechanika pojazdów samochodowych oraz technika agrobiznesu. Spośród wymienionych zawodów najwięcej absolwentów w 2014 r. opuści szkoły z zawodem technika organizacji usług gastronomicznych (23 osoby) oraz mechanika pojazdów samochodowych i technika agrobiznesu (po 20 osób). W związku z tym należałoby rozważyć ograniczenie kształcenia w tych zawodach, na rzecz np. asystentów osoby niepełnosprawnej, techników ochrony fizycznej osób i mienia, techników mechatroników oraz techników architektury krajobrazu, spośród których żaden z absolwentów nie figurował w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy, pomimo faktu, że wielu z nich kończyło szkoły zlokalizowane w powiecie augustowskim. Ponadto za niepokojący uznany może być fakt, że aż 40,7% absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu nie posiada wyuczonego zawodu. W roku 2014 liczba absolwentów nieposiadających wyuczonego zawodu ma zwiększyć się o 12 osób. Jednocześnie zwiększy się ich udział wśród wszystkich absolwentów szkół powiatu augustowskiego do 46,5%.

22 22 Spis tabel Tabela 1. Liczba absolwentów w roku wg rodzaju szkoły w powiecie augustowskim... 7 Tabela 2. Absolwenci liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i szkół przysposabiających do pracy w roku i przewidywani absolwenci w roku Tabela 3. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w roku i absolwenci przewidywani w roku Tabela 4. Absolwenci szkół technicznych w roku i absolwenci przewidywani w roku Tabela 5. Absolwenci szkół policealnych w roku i absolwenci przewidywani w roku Tabela 6. Struktura zawodowa absolwentów wg poziomu wykształcenia i zawodów w latach i

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU Część II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 11 Spis treści Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Augustowskie Centrum Edukacyjne zostało przekształcone w styczniu 2002 r. przez organ prowadzący tj. Starostę Powiatu Augustowskiego z dotychczasowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Część II raportu - prognostyczna Staszów 2011 rok str. 1 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Analiza sytuacji absolwentów 2008 na lokalnym rynku pracy -Sierpień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (094) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2013 ROK CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo