Protokół. Ad. 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. Ad. 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania"

Transkrypt

1 Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Perkun z dnia r. Walne Zgromadzenie obejmowało członków posiadających prawa do lokali mieszkalnych i garaży w nieruchomościach położonych przy ul. Perkuna 52, 54, 56, 58 w Warszawie Z ogólnej liczby 165 członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 26 osób. Walne Zgromadzenie zostało zwołane w oparciu o 49 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Perkun Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji: a) skrutacyjnej, b) wnioskowej 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2010 roku do czerwca 2011 roku. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010 r. 7. Dyskusja w sprawach sprawozdań: ad. 4, 5 i 6; 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 8.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu; 8.2. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej; 8.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego; 8.4. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu; 8.5. przeznaczenia nadwyżki finansowej Spółdzielni za rok Wybory do Rady Nadzorczej drugiej kadencji oraz określenie ilości członków Rady tej kadencji. 10. Przyjęcie wniosków. 11. Zamknięcie obrad. Ad. 1 Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Kościński - w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Perkun otworzył zebranie i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. Powitał wszystkich przybyłych na Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Kościński - Proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania Na przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Kościńskiego

2 Głosowanie: za 16 przeciwnych 0 wstrzymujących się 2 Pan Piotr Kościński został Przewodniczącym Zebrania Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński - przypominam, aby każdy, kto będzie chciał zabrać głos, podchodził do mikrofonu, podawał swoje nazwisko i numer mandatu, to jest ważne, w celu prawidłowego sporządzenia protokołu. Na Sekretarza Zebrania: Zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Sierocińskiego Głosowanie: za 18 przeciwnych 0 wstrzymujących się 0 Pan Andrzej Sierociński został Sekretarzem Zebrania Na Asesora Zebrania: Zgłoszono kandydaturę Pana Marka Stryjewskiego oraz Pana Janusza Działakiewicza Głosowanie: Kandydatura Pana Marka Stryjewskiego za 13 przeciwnych 0 wstrzymujących się 0 Kandydatura Pana Janusza Działakiewicza za 7 przeciwnych 0 wstrzymujących się 0 Asesorem Zebrania został Pan Marek Stryjewski Ad. 3 Wybór Komisji: a) skrutacyjnej, b) wnioskowej Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński proponuję abyśmy połączyli komisję skrutacyjną i wnioskową, wtedy będzie nam łatwiej. Zatem przed nami wybór komisji skrutacyjno-wnioskowej, która będzie miała trochę pracy. Do komisji potrzebne są nam co najmniej dwie osoby, które będą liczyć głosy oraz zbierać ewentualne wnioski, jeżeli takie wpłyną. Do komisji skrutacyjno-wnioskowej zgłoszono kandydaturę pana Janusza Działakiewicza, lecz on nie wyraził zgody. Do komisji skrutacyjno-wnioskowej zgłoszono kandydaturę pana Mariana Piskorza, lecz on nie wyraził zgody. Zaproponowano kandydaturę pani Joanny Kępskiej Trzcińskiej oraz ponownie pana Janusza Działakiewicza. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński zaproponował głosowanie obu kandydatur jednocześnie.

3 Głosowanie nad wyborem członków do komisji skrutacyjno wnioskowej: za 17 przeciwnych 0 wstrzymujących się - 2 Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński każdy dostał kartkę z porządkiem obrad, czy są jakieś zastrzeżenia? Pani Daria Stańczyk chciałabym zaproponować przeniesienie punktu 9, jakim są wybory do Rady Nadzorczej po punkcie 5 - Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2010 roku do czerwca 2011 roku. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński niestety jest to niemożliwe z formalnego punktu widzenia. Pani Daria Stańczyk a czy jest jakaś podstawa prawna? Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński jeśli na przykład zdarzy się tak, że Zarząd ustępujący nie dostanie absolutorium za poprzedni rok, a to absolutorium jest uwzględnione w punkcie 8, to wówczas nie będzie mógł kandydować do Rady Nadzorczej. Więc skoro nie będzie mógł kandydować, to głosowanie nad przyjęciem członków do Rady Nadzorczej musimy przenieść po głosowaniu nad absolutorium. Pani Daria Stańczyk i to jest jakaś podstawa formalno prawna? Z czego ona wynika? Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński tak, wynika z ustawy o spółdzielczości. Czy są jakieś pozostałe wnioski? Skoro nie widzę, proponuję abyśmy teraz przegłosowali przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Głosowanie za przyjęciem porządku obrad: za 16 przeciwnych 3 wstrzymujących się 2 Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński nie widziałem jeszcze takich protestów dotyczących porządku obrad, ale wszystko się może zdarzyć. Proszę zatem panią Prezes o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu. Ad. 4 Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok Ad. 6 Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010 r. Pani Urszula Krawiec czy to jest sprawozdanie sporządzone przez poprzedni Zarząd? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta nie, obecny Zarząd sporządził to sprawozdanie na podstawie dokumentacji jaką zastał. Pani Urszula Krawiec a jakie są przyczyny dla których to sprawozdanie nie zostało przygotowane przez poprzedni Zarząd? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta pani biegła badająca sprawozdanie finansowe stwierdziła, że obowiązkiem obecnego Zarządu jest sporządzenie sprawozdania za rok ubiegły.

4 Pani Urszula Krawiec czyli rozumiem, że poprzedni Zarząd odmówił sporządzenia tego sprawozdania? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta to znaczy, zgodnie z przepisami sporządza to obecny Zarząd, bez względu na to, że nie ma już poprzedniego, to jest to obowiązkiem obecnego. Będziecie Państwo mogli na bieżąco oglądać całe sprawozdanie, ono jest trochę skromne, ale zostało przyjęte i ujęte jest w sprawozdaniu finansowym w opinii biegłej. Każda pozycja jest do wglądu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Perkun za rok 2010 na podstawie art. 49 ust.1 Ustawy o rachunkowości z dnia roku z póź. zm. oraz art.38 1 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia r. z póź. zm., zwana dalej Spółdzielnią z siedzibą w Warszawie przy ul. Perkuna 56 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr Podstawy działania: 1) ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ( Dz. U z 2003r. Nr 188, poz 1848 z późn. zm.) 2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. O spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2003r. Nr 119, pozycja 1116 z późn. zm.) 3) Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Perkun a w szczególności zgodnie z 4 statutu. Spółdzielnia Mieszkaniowa Perkun swoją działalność prowadziła w zakresie: - obsługi nieruchomości na własny rachunek - zagospodarowanie nieruchomości na własny rachunek - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi - obsługa członków spółdzielni - wykonywanie konserwacji i planowanych remontów Spółdzielnia realizuje swoje cele w szczególności przez : Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków i właścicieli wyodrębnionej własności. 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO - SAMORZĄDOWA W oparciu o art. 48 ustawy Prawo Spółdzielcze i zgodnie z 63 statutu,w 2010r. W roku 2010 Zarząd SM Perkun pracował w składzie: Jacek Maniecki Prezes Zarządu Sprawy administrowania i zarządzania zasobami Spółdzielni Zarząd powierzył na podstawie umowy firmie Gestor Sp. z o.o. Bezpośrednią obsługą zajmowali się administratorzy : Arkadiusz Biskup i Filip Noworól do r. Od sprawy administrowania i zarządzania powierzono firmie Z.P.U.H. Unimers Stanisław Rosłonek Administrator Krzysztof Cerański. Obsługa prawna Spółdzielni w roku 2010 była zapewniona przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej przez Mecenasa Jarosława Makucha na podstawie umowy o obsługę prawną.

5 Sprawami członkowsko mieszkaniowymi i przygotowaniami do ustanowienia odrębnej własności, przygotowaniem Walnych Zgromadzeń zajmowała się p. Ewa Górniak na podstawie umowy zlecenia. Wszystkie osoby lub firmy obsługujące były zatrudnione na podstawie umów cywilnych o dzieło lub zlecenie. 2. SPRAWY ORGANIZACYJNO - CZŁONKOWSKIE Według stanu na dzień r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Perkun zrzeszała 191 członków. W roku 2010 Zarząd Spółdzielni przyjął w poczet członków 3 osoby. W działalności przeważały sprawy związane z: a) wydawaniem zainteresowanym zaświadczeń do celów sprzedaży, założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, potwierdzenie posiadanych praw do lokali i garaży b) prowadzeniem korespondencji z mieszkańcami 3. DZIAŁANIA RADCY PRAWNEGO I SPRAWY SĄDOWE Radca Prawny prowadził w toku 2010 roku bieżącą obsługę spółdzielni w sprawach prawnych, przede wszystkim obsługiwał organy statutowe Spółdzielni: Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. W ramach obsługi Zarządu radca prawny opracował lub zaopiniował w 2010 roku 15 umów, wystąpił z ponad 30 pismami w różnych sprawach oraz opiniami, opracowywał na bieżąco dokumenty wewnętrzne spółdzielni i uczestniczył w załatwieniu spraw. W ramach obsługi Rady Nadzorczej, uczestniczył w posiedzeniach Rady, przygotowywał dokumenty wewnętrzne Rady, w tym projekty protokołów z jej posiedzeń oraz ponad 25 uchwał Rady Nadzorczej. Przygotowywał również uchwalane przez Radę regulaminy. Radca prawny brał również udział w przygotowaniu i obsłudze Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbywało się w czerwcu i grudniu 2010 roku. Przygotował przyjmowane przez Zgromadzenie uchwały i protokoły. Dokonywał również rejestracji zmian organizacyjnych Spółdzielni w KRS. Udzielał też zainteresowanym członkom Spółdzielni, w miarę istniejących możliwości czasowych i posiadanych kompetencji, wyjaśnień oraz porad prawnych w zakresie spraw spółdzielczych. Radca Prawny uczestniczył w 2010 roku 5 sprawach o zapłatę, przejętych jeszcze z MSM Nowy Dom 82, a następnie wystąpił o nadanie w nich klauzuli wykonalności na rzecz SM Perkun. Jedną sprawę umorzono. W 2010 roku nie były wnoszone do Sądu pozwy w nowych sprawach. Występował również do Sądu Wieczystoksięgowego w sprawach o regulację własności Spółdzielni w księgach wieczystych nieruchomości przejętych od MSM Nowy Dom EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia SM Perkun według stanu na dzień r. eksploatowała czterema budynkami, w których znajduje się 201 lokali. Zasoby Spółdzielni wynosiły ,15 m2, w tym: Lokale mieszkalne i użytkowe ,95 m2

6 Garaże 1117,20 m2 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują koszty zależne i niezależne od Spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa Perkun w 2010 roku podniosła zaliczki : - stawki niezależne od spółdzielni od r. - stawki zależne od spółdzielni od r. Pomimo ustalenia nowych stawek zależnych od spółdzielni koszty eksploatacji przewyższyły przychody o kwotę ,84 zł. 5. FUNDUSZ REMONTOWY- stan na r. Wykorzystanie środków funduszu remontowego za okres od r. do r. Stan na r ,39 Zwiększenia w ciągu roku ,37 Wykorzystanie funduszu remontowego w ciągu roku ,16 Bilans zamknięcia na r ,60 Kwota sporna z ND ,33 Zakres robót przedstawia poniższa tabela: WYKORZYSTANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SM PERKUN 2010r. Roboty remontowe Perkuna 52 Perkuna 54 Perkuna 56 Perkuna 58 Razem Wymiana lamp oświetlenia terenu 572,95 436,49 434,15 434, ,85 Oprawy parkowe 1 134,78 864,48 859,85 860, ,17 Gabloty z transportem 3 277, , , , ,10 Kosze uliczne 1 987, , , , ,80 Bramki i siatki 1 113,00 847,89 843,35 843, ,80 Malowanie klatki schodowej , , ,00 Naprawa pokrycia dachowego 5 350, ,00 Zagospodarowanie 544,44 terenów zielonych 371,90 369,91 370, ,25

7 Zakup sprzętu na plac zabaw 1 574, , , , ,99 Kotwy na plac zabaw 372,24 283,58 282,06 282, ,00 wykonanie oświetlenia placu zabaw 1 305,89 994,84 989,51 989, ,00 Nadzór prac dekarskich 504, , , ,20 Wymiana pionów kanalizacyjnych 2 000, ,00 Naprawa obróbek blacharskich , ,00 Razem , , , , ,16 6. ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU CZYNSZU Stan zaległości w opłatach eksploatacyjnych ze wszystkich tytułów na dzień r. wynosił ,03zł Rozrachunki z tytułu opłat za mieszkania, garaże i fundusz remontowy Zaległości na dzień r ,97zł Zaległości na dzień r ,03zł ( wzrost zaległości ok. 37,1% w stosunku do r). Lokal e miesz kalne Lok. użytk owe Garaż e Reklamy Stan zadłużeni a WINDYKACJA (ZALEGŁOŚCI POWYŻEJ 3 MIESIĘCY ) SM PERKUN 2010 Perkuna 52 Perkuna 54 Perkuna 56 Perkuna 58 Stan zadłużeni a ,62 Ilość Lokali Stan zadłużeni a ,51 Ilość Lokali Stan zadłużenia Ilość Lokali Stan zadłużenia Ilość Lokali Razem stan zadłużenia , , , , , , , , , ,24 Rekla my 12688, ,00

8 Raze m 12688, , , , , ,68 7. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI Bilans sporządzony na dzień r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : ,04zł Spółdzielnia w 2010 r. uzyskała nadwyżkę kosztów nad przychodami w GZM w wysokości ,57 w tym strata w eksploatacji na kwotę ,84 zł. SM Perkun osiągnęła zysk netto na pozostałej działalności w wysokości , 34 zł z przeznaczeniem na zwiększenie przychodów GZM w roku Ocenia się sytuację jako niestabilną. Występują zagrożenia w działalności Spółdzielni z powodu niedoboru w eksploatacji, następne zagrożenie to brak płynności finansowej w funduszu remontowym. Budynki wymagają nakładów finansowych a Spółdzielnia z trudem pokrywa bieżące zobowiązania. Rozliczeniu podlegają media: ciepła woda, zimna woda, centralne ogrzewanie, oraz wywóz nieczystości i ochrona za okres od do r., które wynoszą ,73 zł nadwyżka kosztów nad przychodami. Spółdzielnia za rok 2010 odprowadziła podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 6250 zł. Na dzień r. MSM Nowy Dom 82 nie przekazała żadnych środków pieniężnych wynikających z planu podziału i wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia r.- Sygn. Akt I C 420/06. Należności sporne to kwota ,33 zł. Nie zostały też podjęte skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania w/w kwoty na drodze sądowej od MSM Nowy Dom DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Spółdzielnia Mieszkaniowa Perkun w 2010 r. nie prowadziła działalności inwestycyjnej. 9. PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I USTALENIE ODRĘBNEJ WŁASOŚCI W zasobach spółdzielni znajduje się nieruchomość - działka o nr ewid. 41/1 przy ul. Perkuna 52 w Warszawie, do której Spółdzielni nie przysługuje prawo własności ani prawo użytkowania wieczystego. Zostało wystosowane pismo do Urzędu m. st. Warszawy o powstaniu SM Perkun. Po otrzymaniu stosownych dokumentów z Urzędu, Zarząd przystąpi niezwłocznie do oznaczenia nieruchomości przy ul. Perkuna 52 wraz z gruntem przynależnym do tego budynku, co umożliwi w przyszłości ustanowienie odrębnej własności lokali. Zarząd nie realizował obowiązków nałożonych przez Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, która umożliwia członkom Spółdzielni ustanawianie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. W roku 2010 nie zawarto żadnych aktów notarialnych przekształcenia lokali w prawo odrębnej własności w budynkach przy ul. Perkuna 54,56,58. Podsumowanie Zarząd przyjmował interesantów rozwiązując ich problemy, w niektórych przypadkach trudne i skomplikowane dotyczące nie tylko tematów spółdzielczych ale i spraw osobistych. Do Spółdzielni wpłynęło w 2010 roku wiele pism od członków, na które Zarząd starał się udzielić odpowiedzi lub na bieżąco reagował usuwając podnoszone w nich problemy. Duże znaczenie dla Zarządu ma fachowa i skuteczna obsługa interesantów oraz informowanie społeczności osiedla o działaniach Spółdzielni. Wszyscy uprawnieni mają wgląd do protokołów organów Spółdzielni. Informacje o ważnych wydarzeniach w Spółdzielni są umieszczane na tablicach informacyjnych (zlokalizowanych w poszczególnych budynkach).

9 Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński dziękuję bardzo, mamy więc sprawozdanie z działalności Zarządu za sobą, a w tej chwili pozwolę sobie przedstawić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Ad. 5 Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2010 roku do czerwca 2011 roku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Kościński - w okresie od końca czerwca do grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza zajmowała się głównie sprawami związanymi z problemami Spółdzielni z powodu wypowiedzenia umowy przez firmę zarządzającą GESTOR. Problemy Gestora ze sprawozdaniem finansowym spowodowały konieczność przesunięcia Walnego Zgromadzenia na późniejszy termin. Członkowie Rady starali się wesprzeć Zarząd w znalezieniu nowego Zarządcy, zorganizowaniu pracy księgowości (zatwierdzenie zakupu potrzebnych programów komputerowych) i jego bieżącej działalności. Działania Rady Nadzorczej były utrudnione, w związku z rezygnacją niektórych członków, a co za tym idzie trudnościami z kworum. Posiedzenia Rady Nadzorczej były zwoływane w przypadku konieczności zatwierdzenia pilnych spraw na prośbę Zarządu Spółdzielni. Dodatkowe trudności w pracy Rady Nadzorczej pojawiły się w momencie gdy członkowie Rady Nadzorczej (w szczególności P. Krawiec) zaczęli dopominać się o dane finansowe potrzebne do przygotowania budżetu od Zarządu. Zarówno Zarząd jak i księgowa nie dotrzymywali żadnych umówionych terminów przekazania danych. Przepychanki pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem przekształciły się w otwarty konflikt. Sytuacja Rady zmieniła się po Walnym Zgromadzeniu. Do Rady weszli nowi członkowie co pozwoliło na podjęcie zintensyfikowanych prac. Rada Nadzorcza natychmiast podjęła działania kontrolne i prace nad wprowadzeniem koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni regulaminów. Już na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu w dniu r. Rada Nadzorcza powołała Komisję Rewizyjną i Regulaminową. W kwietniu 2011 r. została powołana Komisja Windykacyjna. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu wstępnej kontroli wyraziła olbrzymie zaniepokojenie stanem finansowym Spółdzielni. Komisja stwierdziła również nienależyte prowadzenie dokumentacji finansowej. 11 lutego 2011 r. Prezes Zarządu SM Perkun p. Jacek Maniecki złożył rezygnację (z terminem dwutygodniowym). Wobec wspomnianej wyżej sytuacji, a także w związku z problemem z obowiązkowymi przeglądami technicznymi, wypowiedzeniem złożonym Zarządcy mimo wcześniejszych zapewnień o dobrej współpracy, a także brakiem współdziałania Zarządu z Radą Nadzorczą r. Rada Nadzorcza odwołała p. Jacka Manieckiego z funkcji Prezesa Zarządu SM Perkun i powołała na stanowisko Prezesa Panią Beatę Pienta. W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin pracy Zarządu, Regulamin dostępu do dokumentów i Regulamin zakupów (przetargów). Trwa praca nad zmianą Regulaminu rozliczania kosztów - dostosowujący sposób rozliczania kosztów do specyfiki naszej spółdzielni. W wyniku prac nowego Zarządu Rada Nadzorcza uregulowała aktualny stan członków Spółdzielni. Rada Nadzorcza we współpracy z Zarządem podjęła decyzję co do rozpoczęcia procesu z MSM Nowy Dom 82 o odzyskanie pieniędzy wynikających z wyroku sądowego wydzielającego nas ze starej spółdzielni.

10 Na posiedzeniu w dniu r. Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzenie nieudzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński dziękuję, proszę Państwa ponieważ to, co usłyszeliśmy od pani prezes konsumuje zarówno sprawozdanie Zarządu jak i sprawozdanie finansowe spółdzielni, przechodzimy teraz do punktu 7 i rozumiem, że mamy teraz dyskusję na temat sprawozdań, zarówno sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego jak i sprawozdania Rady Nadzorczej. Proszę uprzejmie o zabieranie głosu i proszę także o podawanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru mandatu. Ad. 7 Dyskusja w sprawach sprawozdań: ad. 4, 5 i 6; Pani Daria Stańczyk przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2010 do czerwca 2011, to była całość, to co usłyszeliśmy? Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński tak, do czerwca Pani Daria Stańczyk dobrze, dziękuję. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński bardzo proszę o dyskusję, jeżeli są chętni. Czy są uwagi, pytania, sugestie, krytyka? Głos z sali co zrobić z tymi opłatami za czynsz, że jedni płacą, a drudzy sobie lekceważą całymi latami? Pani Daria Stańczyk proszę państwa ja dołączę do tego pytania, moje pytanie dotyczy tego, jaka jest dokumentacja tych należności, które państwo przedstawili? Bo odnoszę wrażenie, że z końcowego sprawozdania pani prezes wynika, że nie wiadomo z czego wynikają zależności i należności. Ja nie wiem czy ja prawidłowo zrozumiałam, ale odnoszę wrażenie, że państwo nie mają kontroli nad środkami, o które państwo zwracają się do członków spółdzielni jako należności i mam na to dowód. Prezes Zarządu Pani Beata Pienta proszę państwa, sytuacja jest naprawdę trudna ze względu na to, że nie są uregulowane z Nowym Domem 82 sprawy finansowe. Jest bardzo wiele osób, w tym momencie jest ich ponad 10, które zgłaszają się do nas, że bilans otwarcia u nas mają, że zalegają, a przynoszą wpłaty, że wszystko uregulowały do Nowego Domu 82. Pani Daria Stańczyk - ponawiam pytanie, skąd wynikają te kwoty, które państwo przedstawiają, skoro dostają państwo zapewnienia od członków spółdzielni, że zapłacili wszystko. Dlaczego państwo przedstawiają bilans jako bilans niedopłaty, z czego to wynika? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta z dokumentacji, którą przekazała spółdzielnia Nowy Dom 82, cała dokumentacja jest w wersji papierowej. Te salda zostały przeniesione do firmy Gestor i Gestor na zakończenie, na 31 sierpnia, sporządził następne salda. Jest to bilans otwarcia na 1 września tutaj w naszym systemie księgowym i z tego to wynika, jeśli państwo widzicie, że się coś nie zgadza, to trzeba bezpośrednio do nas zgłaszać się z wpłatami, z dokumentami wpłat w Nowym Domu 82, bo bilans otwarcia nie zgadza się w większości z Nowego Domu 82. Pani Daria Stańczyk - przepraszam, ale ja podaje to na przykładzie, który znam, państwo nie mają kontroli nad tym, przerzucają państwo obowiązek prowadzenia danych finansowych na członków. Prezes Zarządu Pani Beata Pienta zapraszam do biura po wyjaśnienie, bo ja rozmawiałam w pani sprawie, wiem, do czego pani zmierza. Pani Daria Stańczyk - ja zmierzam do wyjaśnienia, bo do tej pory nie uzyskałam żadnego wyjaśnienia.

11 Prezes Zarządu Pani Beata Pienta ale proszę państwa, porozmawiajmy jak dorośli, ja wiem, że pani mama była w tygodniu i nie zgadzacie się państwo z saldem. Pani Daria Stańczyk - moja mama nie jest członkiem spółdzielni. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński ja przypominam, że to nie jest dyskusja między dwiema osobami. Pani Daria Stańczyk - ja zadałam pytanie, przepraszam, zwracam się do przewodniczącego zadałam pytanie i nie uzyskałam na nie odpowiedzi. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński ale chwileczkę, pani prowadzi dyskusję z panią prezes, ja chciałbym jeszcze jeśli można uzupełnić. Otóż proszę państwa, jesteśmy w takiej sytuacji, ja wyjaśniam, bo może jeszcze nie wszyscy rozumieją do końca. My dostaliśmy dokumenty ze spółdzielni Nowy Dom 82 z takim założeniem, że te dokumenty są zgodne z prawdą. Na tych dokumentach Zarząd oparł pewne wyliczenia, kto ile wpłacił, a kto ile jest winien. I teraz nagle niespodziewanie okazuje się, że te dokumenty z Nowego Domu 82 bardzo często nie są zgodne z prawdą, ponieważ państwo przychodzicie i przynosicie dokumenty świadczące o tym, że pieniądze, które Nowy Dom 82 wskazał, że nie zostały zapłacone, w rzeczywistości zostały zapłacone. Wina oczywiście nie leży po stronie nas, czyli obecnego czy zeszłorocznego Zarządu spółdzielni, ponieważ my przyjęliśmy te dokumenty z Nowego Domu 82 z pełnym zaufaniem. Teraz się okazuje, że trzeba to wszystko odkręcać, regulować, to w istotny sposób zmienia stan naszych stosunków, a także pewnych rozliczeń pomiędzy spółdzielnią, a Nowym Domem 82. Pani Urszula Krawiec proszę państwa, ja uważam, że w wypowiedzi pani jest dużo racji, może nie w tej części, że nie panujemy nad kosztami i nad dokumentacją, bo staramy się zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby wyprowadzić sprawę na prostą. Jest nowa pani księgowa, która usiłuje wydźwignąć wszystko to, co zostało zaniedbane do tej pory. Natomiast faktem jest, że w 2010 roku, już po wyjściu z Nowego Domu 82 po pierwsze w sposób niewłaściwy została przejęta dokumentacja. I to jest źródło problemów. Jest wiele takich miejsc, za które odpowiedzialny był ówczesny Zarząd, które nie zostały prawidłowo zrobione. Z tego wynikają liczne problemy i zrozumiałe jest zdenerwowanie państwa w momencie, kiedy napotykacie państwo na taką sytuację, gdzie nowy Zarząd występuje o wpłatę, a okazuje się, że są to pieniądze już zapłacone. Będziemy musieli takie sprawy po kolei, po jednej rozsupływać i dochodzić do rozwiązania. Natomiast nie ma innej metody, niż w momencie kiedy z dokumentów w tej chwili rachunkowych wychodzą określone kwoty do zapłaty, to Zarząd musi się zwrócić o zapłatę takiej kwoty. Jeśli jest tak, że jest jakiś błąd w każdym konkretnym przypadku, to będziemy to wszystko wyjaśniać. Natomiast ja nie wiem, czy to, co przedstawiła pani prezes, myślę, że nie wszyscy z nas, którzy tutaj siedzą są biegli, jeśli chodzi o odczytywanie sprawozdania finansowego i co z tego sprawozdania wynika. Otóż proszę państwa, tam padła taka kwota: 129 tysięcy złotych nadwyżki kosztów nad przychodami na eksploatację. To oznacza, że myśmy zapłacili różne faktury wynikające z naszego mieszkania na Perkuna, na kwotę 129 tysięcy złotych wyższą, niż wynosiły naliczenia czynszu. Nie ściągnięty czynsz, bo to jest zupełnie odrębna sprawa, ale naliczenia czynszu. I teraz skąd ten Zarząd wziął te pieniądze? No bo skoro w naliczeniach czynszu ich nie było, mało tego nie udało się ściągnąć tego naliczonego czynszu w całości, to skąd te pieniądze były na zapłatę za ogrzewanie, za ciepłą wodę i za te wszystkie rzeczy, które na co dzień zużywamy? Otóż w dużej części są to pieniądze z funduszu remontowego. Fundusz remontowy tak jak państwo widzieliście - na naszym koncie powinna być określona kwota to jest chyba 822 tysiące z tego co widziałam, w przybliżeniu i teraz jeśli odejmiemy od tego te 580 tysięcy, których nam nie zapłacił Nowy Dom 82, no to powinno być, o ile dobrze liczę w pamięci, około 260 tysięcy na koncie. Otóż tych pieniędzy nie ma. 200 tysięcy poszło na remonty, to w dalszym ciągu jeszcze rok 2010 powinien się zamknąć kwotą funduszu remontowego 70 tysięcy złotych. Minęło pół roku 2011, w którym też płaciliśmy fundusz remontowy przez cały czas, w związku z tym to już 130 tysięcy powinniśmy mieć uzbierane z tego roku, bo w tym roku remontów nie było. Więc powinna być na koncie kwota 200 tysięcy

12 złotych. I tej kwoty na koncie nie ma, ponieważ ona została wydana między innymi na pokrycie tego niedoboru. Więc konkluzja jest taka, że sytuacja finansowa spółdzielni jest bardzo trudna. Jeśli nie zastanowimy się poważnie nad tym, co zrobić - w tej chwili Zarząd i nowa księgowa liczą, ile będziemy płacić więcej, żeby mieć pewność, że będą nam grzały kaloryfery. Dziękuję bardzo. Głos z sali co to znaczy nowa księgowa? Ile tych księgowych było ostatnio? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta ja przedstawię, pani Irena Kowalczyk jest naszą nową księgową, pracuje od 11 czerwca. Głos z sali a co się stało z poprzednią księgową? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta rozstaliśmy się z poprzednią panią księgową, ze względu na to, że nie sporządzała nam dokumentacji zgodnie z ustawą o rachunkowości dla spółdzielni. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński Gestor także nie poradził sobie. Pan Jacek Maniecki chciałbym panie przewodniczący zwrócić uwagę, że my rozmawiamy o 2010 roku i o finansach 2010 roku. Natomiast mieszanie kosztów 2011 roku, funduszu remontowego, dodawanie, odejmowanie poruszymy sobie za rok na Walnym Zgromadzeniu, bo wtedy będziemy omawiali 2011 rok. Natomiast chciałem państwu powiedzieć, bo tutaj nie padło to stwierdzenie, że na początku 2010 roku na koncie spółdzielni było 240 tysięcy złotych z 2009 roku, a na końcu 2010 roku, o którym mówimy, było 140 tysięcy środków. Także niedobór, który tutaj pani Krawiec próbuje wykazać, został pokryty właśnie z tych środków, więc mówiąc o 2010 roku mamy zamknięty bilans, a o 2011 roku porozmawiamy za rok. Dziękuję. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński panie Jacku ma pan rację, że my dyskutujemy nad 2010 rokiem, ale jednak musimy mieć świadomość, co się dzieje teraz. Pan Jacek Maniecki ale bądźmy konsekwentni, mieliśmy Walne Zgromadzenie w grudniu, to rozmawialiśmy na temat poprzedniego roku, bądźmy konsekwentni dzisiaj i rozmawiajmy o Pani Urszula Krawiec uważam, że wypowiedź pana Jacka Manieckiego jest próbą zmanipulowania państwa. Dlatego, żeby zrozumieć, co się dzieje z pieniędzmi, trzeba patrzeć na to w całości. I próba oddzielenia tego i próba przedstawienia państwu takiej sytuacji, że to, ile jest pieniędzy na koncie to jest rzecz nie mająca nic wspólnego z tym, o czym w tej chwili mówimy. Głos z sali ale omawiamy 2010 rok. Pani Urszula Krawiec w 2010 roku oprócz tego, że my go rozliczamy i oprócz tego o czym mówi pan Jacek Maniecki, że na koncie na koniec roku były jakieś pieniądze, to były także jakieś zobowiązania. Głos z sali no i trzeba to saldo wyciągnąć. Pani Urszula Krawiec dlatego państwu mówię, że to wszystko ma pewną bezwładność, dzieje się z pewnym opóźnieniem i jeśli chce się sprawdzić, skąd się wzięły te pieniądze. Skoro pan Jacek Maniecki w ten sposób mówi, to może powie nam, skąd wziął pieniądze na pokrycie tych 130 tysięcy niedoboru. Pan Jacek Maniecki proszę państwa, tutaj było sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, ale nie było opinii biegłej - opinii biegłego, niezależnego rewidenta. Dwa zdania, przeczytam: Spółdzielnia posiada płynność finansową. Płynność bieżąca i płynność gotówkowa jest na odpowiednim poziomie. Jednostka jest w pełni wypłacalna i nie ma zagrożeń w bieżącym uregulowaniu zobowiązań. Przegląd zawartych umów oraz realizacja zleceń, podejmowanych decyzji w pierwszych miesiącach następnego roku po badanym nie wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej, majątkowej w najbliższej przyszłości. Biorąc

13 pod uwagę powyższe ustalenia, nie istnieje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej spółdzielni i nie grozi jej pogorszenie płynności finansowej i wypłacalności. To jest opinia biegłej, która badała bilans. W związku z tym może pozostawmy fachowcom ocenę 2010 roku. Prezes Zarządu Pani Beata Pienta ja od razu odpowiem na to, co pan Jacek Maniecki powiedział, bo jest to nieprawda. Sytuacja jest taka, że aktywa obrotowe i wskaźnik, które nam tutaj biegła przedstawiła, zawierają pieniądze sporne z Nowego Domu 82 i dlatego my mamy pieniądze na koncie, jest to kwota , 95 zł. I ten wskaźnik, który jest w normie jak wylicza biegła, z 1,22 spada nam automatycznie na 0,68. Więc bierzmy pod uwagę to, co mamy w kasie, a nie to co może za 2 lata uzyskamy od Nowego Domu 82. Pan Jacek Maniecki ja przepraszam, czytam to co napisała biegła. Prezes Zarządu Pani Beata Pienta ale ja mam to też przed sobą. Pan Jacek Maniecki więc może lepiej nie dyskutujmy z kimś, kto się lepiej zna na tym temacie. Prezes Zarządu Pani Beata Pienta proszę pana, pan ma pieniądze, bo pan odzyska je od dłużnika, ale pan dzisiaj idzie do sklepu i pan nie ma tych pieniędzy, to jest taka sama sytuacja. Głos z sali jaki jest plan działania wobec zredukowania długu niezależnie od tego, czy będą te pieniądze ściągane przez niezapłacenie przez obecnych mieszkańców czynszu, ale też z drugiej strony? Niech pani przedstawi jakiś ogólny plan co państwo zrobią? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta proszę państwa, to co już zostało zrobione, powiem tak, faktycznie ta windykacja jest rozpoczęta. Tak jak państwo mówiliście osoba z Rady Nadzorczej - mecenas już zabrał dokumenty. Najwięksi dłużnicy zostaną już pociągnięci do windykacji, do konsekwencji, które z tego tytułu będą. Proszę państwa jest oddzielny mecenas, który zajmuje się tylko i wyłącznie windykacją. Pan Grzegorz Wiktorowski ale jakie są wyniki? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta proszę państwa, na wyniki trzeba trochę poczekać. Bieżąca windykacja, którą prowadzę - zawarłam kilka umów ustnych i pisemnych w stosunku do dłużników, rozłożyłam na raty, ludzie zaczynają płacić, zaczynają wpłacać osoby, które ani złotówki nie wpłaciły przez półtora roku. Pan Grzegorz Wiktorowski - to jest pytanie podstawowe do Rady Nadzorczej, ja byłem członkiem Rady Nadzorczej i się wypisałem, dlatego że Rada Nadzorcza nie wypełniała swoich obowiązków, mianowicie windykacja nawet w stosunku do członków Rady Nadzorczej nie odbywała się. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński przepraszam, przypominam o wypowiadaniu się do mikrofonu oraz o podawaniu imienia, nazwiska i numeru mandatu. Pan Grzegorz Wiktorowski chciałem powiedzieć, że ja jestem zdziwiony, zaskoczony i zdegustowany postawą władz spółdzielni, która nie podjęła działań przez półtora roku. Państwo nam teraz opowiadacie, że jest źle, ja myślę, że te wyniki są tragiczne. Ja chciałbym omówić jeszcze sprawę tych 580 tysięcy, bo to też jest ciekawa sprawa. Państwo przez półtora roku mówicie, że teraz podejmujecie jakieś działania windykacyjne, ja myślę, że w tym jest umoczony także poprzedni Zarząd i obecny Zarząd, Rada Nadzorcza i Rada Nadzorcza w której ja byłem do kwietnia ubiegłego roku. I śmiem twierdzić, że to się po prostu rozlazło i nie ma co tutaj płakać i po prostu trzeba podjąć autentyczne decyzje. Po drugie chciałbym wyrazić swoje zdanie na temat księgowości, którą państwo prowadzicie. Ja zawsze uważałem, że trzeba takie rzeczy zlecać na zewnątrz i widzę, że teraz wychodzą takie same rzeczy, że jest jedna księgowa, druga księgowa, trzecia i państwo zawsze będziecie mówili, że jest nowa księgowość, bo tak naprawdę nikt nie kontynuuje tego. Ja

14 wiem, że zainwestowano pieniądze w oprogramowanie, w szkolenia itp. itd., ale to szkoda czasu na to, to trzeba służby, które są naprawdę do tego profesjonalnie przygotowane. I ostatnia sprawa to jest sprawa tych 580 tysięcy, to właściwie jest pytanie, czy państwo sprawdziliście, czy stara spółdzielnia wpłaciła te 580 tysięcy wieczystej dzierżawy, np. w Urzędzie Miasta czy w starej spółdzielni? Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński ja najpierw pozwolę sobie powiedzieć taką rzecz panie Grzegorzu, odnośnie księgowości. Ja chciałem przypomnieć tym, którzy zapomnieli bądź tym, którzy nie wiedzą, że myśmy w wielkim wysiłku i trudzie wyłaniali z sześciu kandydatów firmę Gestor. Zewnętrzną firmę, podobno świetną, która miała nas osługiwać księgowo znakomicie. I niestety okazało się w pewnym momencie, że nie ma uprawnień do księgowania spółdzielczości, że źle księguje i przez to zeszłoroczne Walne Zgromadzenie było przesunięte. Głos z sali to są inne uprawnienia do księgowania spółdzielczości? Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński inne uprawnienia są do księgowości, jeśli chodzi o księgowość spółdzielczą. Ja chciałem powiedzieć, że zewnętrzna firma wcale nie musi być lepsza od własnej księgowej. Druga rzecz, oczywiście, pan ma rację w sprawie windykacji. Chociaż ja z zaciekawieniem dowiedziałem się jaki był powód pana odejścia z Rady Nadzorczej, bo powiedział pan, że sprawy osobiste, no ale widać ten powód się zmienił. Proszę państwa, żeby prowadzić windykację, to musimy mieć ku temu pewne podstawy prawne, czyli musimy wiedzieć dokładnie i na pewno kto ile jest winien. A nie wysyłać komuś pisma bez pokrycia, ponieważ po prostu ten ktoś będzie mógł spokojnie nie przejąć się czymś takim i powiedzieć, że pismo jest źle sformułowane, źle stworzone, nieprawidłowo i niewłaściwie. To niestety w związku z pewnym niedoborem informacji, które nam dostarczył Nowy Dom 82 i z tym, że teraz okazuje się, że te informacje były niewłaściwe, to wymagało czasu. Taka jest rzeczywistość, być może można było zrobić to parę miesięcy wcześniej, może poprzedni Zarząd mógł to zrobić efektywniej, a nie zrobił. Ale teraz ta windykacja została podjęta. Co do pozostałych rzeczy, to panią prezes proszę o wyjaśnienie. Prezes Zarządu Pani Beata Pienta o windykacji powiedziałam, pan mecenas zajmuje się windykacją i wie, jak to dobrze robić. A jeżeli chodzi o należności sporne z Nowego Domu 82, to powierzyłam tę sprawę pani mecenas Annie Kaczmarczyk, która od 20 lat zajmuje się takimi sprawami. Zapoznaje się z dokumentacją, wszelkie dokumenty jej dostarczyłam, tylko czeka na nasze sprawozdanie. Głos z sali ile to będzie kosztować? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta proszę państwa, jest to rozłożone na dwie raty, jedna jest na rozpoczęcie sprawy 7200 zł, a druga już po złożeniu pozwu, po jakimś czasie, jeszcze ustalimy to zgodnie z moją decyzją. Jeśli zostanie wygrana sprawa, to jest 7%. Sytuacja jest taka, że poprosiłam panią mecenas, żeby nam pomogła, bo wpisowe jest bardzo wysokie i sytuacja nasza obecna jest taka, że na koncie tych pieniędzy nie mam za wiele, przy tych naprawach remontowych, które zostały rozpoczęte, postara się nam jak najbardziej pomóc, żebyśmy nie płacili tej kwoty. Pani mecenas będzie na początku lipca, wtedy będę miała wszelkie informacje, bo czyta te nasze dokumenty, jak przeczyta, to całą dokumentację, łącznie z pozwem, przekaże nam. Głos z sali i co dalej? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta z tego co ona powiedziała, to sprawa jest trudna. Głos z sali ale ja pytam co dalej, jak pani to dalej widzi?

15 Prezes Zarządu Pani Beata Pienta chodzi o funkcjonowanie? Jeżeli wyprowadzimy te wszystkie zaległości, które są, nie ukrywam, że są. Ja o tym nie wiedziałam, jak przyszłam, wtedy obecna księgowa obiecywała, że wszystko jest w najlepszym porządku, że ona wszystko przygotuje, że bilans będzie na 31 marca. Tak się nie stało, ona miała problemy, tłumaczyła, że zrobi to za miesiąc, za pół. Tak się nie stało, pani biegła weszła 18 maja i stwierdziła, że dokumenty są nieprzygotowane. Ja przewidując, że sytuacja jest trudna znalazłam panią księgową. Głos z sali a od kogo pani dostała telefon? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta panią znalazłam w Internecie, nikt mi jej nie polecił, pani może powiedzieć o swoim doświadczeniu w spółdzielniach. Pan Grzegorz Wiktorowski to ja przed oddaniem mikrofonu chciałem zapytać panią prezes, czy państwo sprawdziliście, czy spółdzielnia uregulowała te 508 tysięcy w Urzędzie Miasta? Pani Daria Stańczyk ja nie chciałabym kwestionować niczyich uprawnień, ale chciałabym zapytać, w jakim trybie rozpatrywano oferty, które składali księgowi, bo domyślam się, że to nie była jedyna oferta, z jakiej pani korzystała. A drugie pytanie to ile osób zajmuje się obsługą prawną spółdzielni? Bo być może nie zrozumiałam znowu, ale odnoszę wrażenie, że jedna osoba zajmuje się sprawami w sądzie gospodarczym, druga windykacją, a trzecia sprawami innymi. I chciałabym zapytać ile jest osób i jaka jest ich pensja? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta są trzy osoby. Mecenas Makuch jest do końca sierpnia, umowa jest wypowiedziana, zgodnie z umową ma 3-miesięczne wypowiedzenie, więc do końca sierpnia. Z panem od spraw windykacyjnych nawiązałam współpracę tylko odnośnie windykacji i później przestaje z nami współpracować. Spółdzielnia przy windykacji nie ponosi dodatkowych kosztów, tylko osoby zalegające. Jeżeli chodzi o panią prawnik od spraw spornych to to są te pieniądze, o których powiedziałam. Dodatkowo chciałam powiedzieć, że pani mecenas sporządzi pozew ujmujący wszystkie kwoty dotyczące Nowego Domu 82, bo Nowy Dom 82 na pisma, które ja wysłałam, w ogóle nie odpowiada. Pan Robert Różański mieszkaniec osiedla - ja chciałem podsumować, bo dyskutujemy o sprawozdaniu finansowym i o finansach za 2010 rok. Nadwyżka kosztów nad przychodami to jest 165 tysięcy, to jest do pokrycia i to trzeba będzie spłacić w wysokości czynszu, żeby państwo mieli tego świadomość. Dalej, jest sprawa sporna, pani prezes podała informację, że spółdzielnia będzie skarżyć na sumę 580 tysięcy. Więc pani prezes ja chciałem zapytać: przekazaliście w różnicy salda do starej spółdzielni, że nie zgadzacie się tylko na te 508 tysięcy, wynikające z wieczystego użytkowania, więc skąd suma 580 tysięcy? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta skarżyć będziemy faktycznie na 508 tysięcy, ale spółdzielnia nam zalega 580 tysięcy. Pan Robert Różański w saldzie nie potwierdziliście tylko sumy 508 tysięcy. A chcecie skarżyć na 580, więc skąd ta różnica? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta tak, 508, ma pan rację, bo oni potwierdzają to saldo 71 tysięcy. Pan Robert Różański te pieniądze zostały przez starą spółdzielnię zapłacone i ja nie widzę szans, prędzej czy później to wróci do nas, to będzie przeksięgowane, nie jako zobowiązanie starej spółdzielni, tylko jako państwa długi. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński to jest wątpliwe, więc poczekajmy do momentu, kiedy decyzję podejmie sąd. Pan Robert Różański czyli podsumowując - na razie nadwyżka kosztów to 165 tysięcy, 580 tysięcy jako roszczenie, to już jest ponad 700 plus zadłużenie na koniec roku, czyli jakiś milion sto. Przy budżecie 1,5 miliona. To jest bardzo poważne obciążenie w stosunku do całego budżetu i tak naprawdę wskaźniki są bardzo alarmujące.

16 Pan Krystian Zalejski - mieszkaniec osiedla poświęcając swój własny czas, przeanalizowałem co tak naprawdę znaczy to zadłużenie i pozwolę sobie to przedstawić państwu. Zadłużenie w postaci tej kwoty, którą pani prezes tu przedstawiła, czyli 343 tysiące to nic innego, jak każdy mieszkaniec, czyli 201 mieszkań, zapłaciłoby dodatkowo 1,5 czynszu miesięcznego i w tym momencie to się zeruje. Z tym, że wiadomo, że jest to nierealne, ponieważ około 8% naszego osiedla nie płaci. Jeżeli pani prezes mówi, że podjęła jakieś kroki, to miejmy nadzieję, że to się w jakimś czasie rozwiąże. Martwi mnie inna sytuacja, państwo planują podwyżki, co może spowodować odwrotną sytuację, czyli nie 8% mieszkańców będzie zalegać, tylko w optymistycznym wariancie 10%, ewentualnie 12%. Dalej z tego nie wyjdziemy. Nie będę podnosił tematu tych 508 tysięcy, bo w ogóle się nie zgadzam z tym, że któraś z pań księgowych wpisała to jako zobowiązanie krótkoterminowe, bo to jest nieprawda. Pani Irena Kowalczyk - księgowa ono nie jest dłuższe niż 3 lata Pan Krystian Zalejski jeśli jest to zobowiązanie krótkoterminowe, to powinno być realne. Tak, ono jest w sprawach spornych, ale każdy wie, jak funkcjonują polskie sądy. Wyroki są gorsze, niż boskie, a oczekiwanie na proces cywilny to minimum 3 lata, więc spółdzielnia prędzej upadnie, niż my odzyskamy te pieniądze. Moje pytanie jest takie, jeśli ta windykacja nie zadziała, lub nie zadziała w odpowiednim czasie, to co pani prezes zamierza zrobić, podnieść eksploatację pozostałym mieszkańcom? Grzegorz Wiktorowski - proszę państwa, moje zdanie, wobec tego co potwierdził pan Różański jest takie, jeśli to jest wpłacone do Urzędu Miasta, to spółdzielnia tego nie odzyska, bo nie wiadomo, kogo skarżyć, czy Urząd Miasta o zwrot, czy starą spółdzielnię. Po drugie, ponieważ dla mnie, tak jak dla 95% osób ten proces będzie przegrany, tylko państwo to odwlekacie w czasie. Więc ja zadam pytanie dotyczące tego, co poprzednik mówił: jaki państwo podejmujecie plan B, żeby te 508 tysięcy w jakiś sposób ściągnąć od ludzi? Mamy stratę na eksploatacji, mamy nieuregulowany czynsz, czyli windykacja plus 508 tysięcy. Trzeba podjąć działania, jak ludzie mają te pieniądze zapłacić, bo nie ma innych możliwości działań. Ja pytam Zarząd, jak macie państwo zamiar zacząć te sprawy wygładzać? Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński ja chciałem przypomnieć, że sprawa tych 508 tysięcy jest wątpliwa, ponieważ tak jak wyjaśniała to biegła, jest to więcej niż prawdopodobne, że my już znaczną część z tej kwoty zapłaciliśmy. Natomiast Nowy Dom 82 wykazuje, że nie zapłaciliśmy. I nie chodzi o to, że Urząd Miasta jest winny, bo nam wyliczył 500 tysięcy. To Nowy Dom 82 naszym zdaniem już te pieniądze ściągnął w swoim czasie, a teraz chce ściągnąć drugi raz. Pytanie tylko jaką część z tej kwoty rzeczywiście jesteśmy winni. Pragnę przypomnieć, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu biegła to wyjaśniała, ja osobiście ufam tej pani, bo uważam, że zna się na tym. Jest powód, dla którego ja popieram pomysł, żebyśmy poszli do sądu. Pan Grzegorz Wiktorowski według mojej wiedzy stara spółdzielnia zawiesiła pobieranie wieczystej opłaty, brała 6 gr z metra a nie 56. Ja nie jestem obrońcą starej spółdzielni, tylko próbuję zrozumieć finansowe zależności. Stara spółdzielnia pobierała od nas zaniżoną stawkę wieczystej dzierżawy. I ja rozumiem, że Rada Nadzorcza poparła Zarząd w skierowaniu sprawy na drogę sądową, tak? Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński tak, pan ma niepełne wiadomości. Natomiast odnośnie tego, co ma zamiar zrobić Zarząd, to może pani prezes się wypowie. Prezes Zarządu Pani Beata Pienta sytuacja jest taka, z tego co rozmawialiśmy na ostatniej Radzie Nadzorczej, szykują nam się podwyżki 1,5 zł na eksploatacji i 1 zł na fundusz remontowy. Przepraszam, może pomyliłam, to była złotówka na eksploatacji i złotówka na funduszu. Ja przedstawię państwu taką tabelkę, którą przygotowałam, dotyczącą wydatków z tego roku za 6 miesięcy. Pan Robert Różański - pani Beato przepraszam ja tylko chciałem powiedzieć krótko co do tego wieczystego. Proszę państwa, ja nie mam w tym żadnego interesu, ale wy przegracie

17 ten proces i wiecie, czym to skutkuje. Ten proces będzie trwał 2-3 lata, przedawni się to roszczenie i tylko członkowie będą spłacali. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński może zostawmy tę sprawę prawnikom. Prezes Zarządu Pani Beata Pienta pani mecenas widzi to inaczej, powiedziała, że widzi dużą szansę w tym, że te pieniądze odzyskamy, przejrzała całą dokumentację razem z bilansem otwarcia z Nowego Domu 82 aż od 2005 roku. Pan Robert Różański tak, bo dostaliście dokumenty. Prezes Zarządu Pani Beata Pienta ona przegląda te dokumenty, sporządzi sprawozdanie, spotkamy się na początku lipca. Ona tylko czeka na nasze sprawozdanie za 2010 rok, ma całą dokumentację, nasz wyrok, wszystkie dokumenty, które posiadamy w spółdzielni. Ona jest fachowcem w tej dziedzinie, na 20 lat przegrała dwie sprawy. Pan Robert Różański to o niczym nie świadczy. Jeszcze jedna sprawa, tę nadwyżkę kosztów nad przychodami, którą pan Jacek Maniecki zarzuca, to on ją zrobił, to on zarządzał spółdzielnią w 2010 roku. Pan Jacek Maniecki tak proszę państwa, zostałem oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa Zarządu i chciałem państwu przypomnieć, że dokumenty finansowe ze spółdzielni Nowy Dom 82 spłynęły do nas 31 grudnia 2009 roku. Chciałem przypomnieć, że Rada Nadzorcza przyjęła stawki eksploatacyjne na poziomie stawek eksploatacyjnych Nowego Domu 82. Dopiero w połowie 2010 roku było wiadomo, jakie są realne koszty, ponieważ minął rok od czerwca do maja i można było zorientować się jakie mamy koszty na wywozie śmieci, na wodzie, na SPEC-u. Wtedy można było zrobić budżet. Budżet został przyjęty w styczniu 2010 roku, na takim poziomie, jakim został przyjęty. Natomiast nie sposób było przewidzieć, ile się popsuje furtek, dachów, piwnic, ile będzie zalań i odśnieżania. I w tym momencie faktycznie może być więcej wydanych pieniędzy, niż to, ile zebraliśmy w 2010 roku. Ale niestety te naprawy pochłonęły sporo pieniędzy. Chciałbym również zauważyć, że to Rada Nadzorcza przyjmowała budżet, nie Zarząd. Trzecia sprawa to rozliczenie mediów, ciepłej wody, zimnej i ogrzewania. Tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie mamy rozliczonych mediów, dopiero w zeszłym roku dostaliśmy stany liczników, w tym roku je wymieniliśmy. Obecnie trwa proces rozliczania tych mediów. Tak więc wchodzenie w coś nowego wymagało odwagi i ryzyka, natomiast dziś przekłada się to na liczby, i jeżeli dzisiaj mam tu dużo przeciwników, to bardzo im dziękuję, że są odważni i po półtora roku mówią, że było źle. Tylko tutaj zadam pytanie, gdzie byli półtora roku temu? Dziękuję. Pani Urszula Krawiec w odpowiedzi na to, co powiedział pan Jacek Maniecki chciałam państwu przypomnieć, że w grudniu na Walnym Zgromadzeniu alarmowałam na temat tego, co się dzieje. Wtedy pan Jacek Maniecki w dalszym ciągu obiecywał państwu tanią spółdzielnię, mówił, że się nic nie dzieje i twierdził, że to są moje personalne napady na jego osobę. Chcę przypomnieć państwu i panu Jackowi Manieckiemu, że w momencie, kiedy próbowaliśmy dotrzeć do dokumentów i zobaczyć, jak wygląda sytuacja finansowa spółdzielni, to robił wszystko, co mógł, żeby utrudnić to Radzie Nadzorczej. Tak naprawdę mogliśmy w końcu otworzyć szafę i zobaczyć dokumenty na posiedzeniu Rady Nadzorczej, kiedy pan Jacek Maniecki został natychmiastowo odwołany z funkcji prezesa Zarządu. Dopiero wtedy mogliśmy zobaczyć, co w tych dokumentach tkwi. Dalej był ciągle problem z księgową, która utrudniała nam dostęp do dokumentacji księgowej, nie przekazywała nam właściwych informacji. Ja o tym mówiłam cały czas. Obecny Zarząd miał nadzieję, że pani księgowa dokończy swoją pracę, czyli sporządzi sprawozdanie finansowe. Okazało się, że trzeba było się ratować na krótko przed Walnym Zgromadzeniem, bo pani tego nie zrobiła. U nas w spółdzielni jest tak, że pewne rzeczy tworzące koszty tej spółdzielni wydarzyły się dawno temu. To, że wyszliśmy z Nowego Domu 82, to, że nie było remontów robionych przez Nowy Dom 82, to, że nie możemy odzyskać pieniędzy, to wszystko nieuchronnie spowoduje taki skutek, że nasze osiedle będzie jednym z najdroższych osiedli w Warszawie, pod względem czynszów. I to jest prawda, co mówi pan Różański my musimy pomyśleć o tym, żeby nam grzały kaloryfery i musimy sami pokryć te koszty. To, czy uda nam się

18 odzyskać pieniądze od Nowego Domu 82 to jest sprawa przyszłości. Są szanse, że to się uda, więc ja uważam, że nie należy tej szansy odpuszczać, trzeba ją wykorzystać. Potem państwo moglibyście mieć pretensje dlaczego tego nie zrobiono. Natomiast nie można w tym upatrywać źródła finansowania tej spółdzielni. Obecnie to my musimy ją finansować. Chciałabym, żebyście państwo posłuchali naszej księgowej, bo to jest osoba bardzo kompetentna. Jest na etapie wyliczania jak duża będzie ta podwyżka, żebyśmy mogli być pewni, że nam nie zabraknie wody w kranie i ciepła w kaloryferach. Chciałabym jeszcze wrócić do sprawozdania Rady Nadzorczej. To, że Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nieudzielenie absolutorium dla Zarządu wynika z tego, że Rada Nadzorcza przeanalizowała działalność Zarządu w 2010 roku. Trudno jest to nazwać działalnością dla dobra spółdzielni. Były pan prezes nawet nie złożył sprawozdania finansowego w Urzędzie Skarbowym, co moim zdaniem uczynił z premedytacją, gdyż wiedział, że Urząd Skarbowy może nałożyć bardzo wysoką karę na obecnego prezesa. Głos z sali a jakie są skutki dla spółdzielni? Przecież nie dostaliśmy kary. Pani Urszula Krawiec nie dostaliśmy, co jest zasługą pani Beaty Pienty. Głos z sali przecież w sprawozdaniu finansowym są ujęte odsetki karne od złożenia sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego. Pani Urszula Krawiec być może, że jest taka pozycja, ja nie wiem dokładnie. Głos z sali ale to pani jest w Radzie Nadzorczej, a nie ja. Pani Urszula Krawiec proszę pana, ja jeszcze jestem w Radzie Nadzorczej i proszę nie mówić do mnie tym tonem, ja za swoją ciężką pracę nie dostaję złamanego grosza i poświęcam na to bardzo dużo czasu. I to państwo, kiedy ja apelowałam w grudniu, żeby zmienić coś w spółdzielni, to państwo apelowali, żeby dać szansę prezesowi, ta szansa kosztuje. Pan Jacek Maniecki wiele racji tutaj pada, że brakuje jakichś pieniędzy i trzeba zrobić podwyżkę tylko zastanówmy się czy ostatnio podrożało nam ogrzewanie, STOEN nie przypominam sobie. Od 1 lipca mamy podwyżkę zimnej wody i odprowadzania ścieków. W związku z tym koszty nam rosną w innej pozycji nie w kosztach niezależnych od spółdzielni takich jak podatek, czy media. Koszty nam rosną w kosztach Zarządu, działania spółdzielni. Bo mamy nową panią prezes, która ma wyższą pensję, mamy nową księgową mamy wyższą fakturę, obsługę prawną przez dwóch mecenasów. Mamy również pozycję ostatnio zaproponowaną przez Zarząd obsługa inspektora nadzoru budowlanego. Mówmy więc o kosztach, które generuje spółdzielnia jako biuro, jako Zarząd. A ostatnim ruchem pani Krawiec było podpisanie przez spółdzielnię umowy na przegląd techniczny osiedla plus kosztorysy. Po co te kosztorysy, skoro nie mamy pieniędzy na remonty? Ale pieniądze wydaliśmy 20 tysiący wydaliśmy na przeglądy, można było wydać połowę tej sumy na przeglądy bez kosztorysów. Więc jeśli szukamy oszczędności, to szukajmy ich tutaj, a nie w mediach. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński może poprosimy panią księgową o wypowiedź. Pani Irena Kowalczyk księgowa mam 59 lat, jestem na wcześniejszej emeryturze, pracuję dodatkowo na pół etatu. Do państwa trafiłam z ogłoszenia, ponieważ w spółdzielniach mieszkaniowych pracowałam jako główna księgowa przez okres 6 lat, w dwóch różnych spółdzielniach i sprawy spółdzielcze nie są mi obce. Ostatnio pracowałam jako główna księgowa przez 2,5 roku w dość dużej spółdzielni, gdzie było ponad 4 tysiące lokali i uznałam, że moja wiedza i doświadczenie po prostu marnują się, jeśli nie używam tej wiedzy w dziedzinie księgowości spółdzielni mieszkaniowych. Myślę, że do prowadzenia ksiąg spółdzielni mieszkaniowych nie są potrzebne specjalne uprawnienia trzeba po prostu mieć doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie. Bo gdybym chciała określić stopień trudności prowadzenia ksiąg spółdzielni mieszkaniowych i spółek, to skala jest 2:1. Spółdzielnie są dwa razy trudniejsze, znacznie bardziej pracochłonne i wymagają dużo więcej wiedzy i

19 umiejętności. Są trudniejsze także dlatego, że nie mamy do czynienia tylko z Zarządem nawet 10-osobowym, ale także z Radą Nadzorczą i z państwem, z Walnym Zgromadzeniem. Co roku ta praca podlega weryfikacji Walnego Zgromadzenia. Myślę, że znam się na tym co robię, podjęłam się pomocy pani prezes w prowadzeniu księgowości państwa spółdzielni. Jest to mała spółdzielnia, jednak powiem uczciwie, że sytuacja, jaką zastałam zaskoczyła mnie. Ponieważ macie salda dotyczące członków składane z trzech różnych sald. Był taki okres w moim życiu, że prowadziłam szkolenia z rachunkowości i mam poczucie, że potrafię jasno i uczciwie wytłumaczyć na czym to polega i staram się nie straszyć nikogo, tylko jasno i dokładnie tłumaczyć, że państwo nie jesteście w zwykłej sytuacji. Wydzieliliście się z dużej spółdzielni mieszkaniowej, samo to wydzielenie budzi moje ogromne zastrzeżenia i zdumienie, że pozwoliliście sobie na tak nieuczciwe względem państwa przeprowadzanie procesu podziałowego. Bo sam wyrok sądu to jest o wiele za mało. Nie można było opierać się tylko na cząstkowym podziale zasobów i wszelkich dóbr materialnych spółdzielni oraz przede wszystkim środków pieniężnych. Moim zdaniem oprócz zasobów budynkowych, nie partycypujecie proporcjonalnie do udziałów w wypracowanym majątku pozostałym, w środkach finansowych. Zupełnie czym innym jest wyrok sądu, a typowy podział, w którym ja dwukrotnie brałam udział, konkretnie w sporządzaniu bilansu podziałowego. Każda pozycja bilansu spółdzielni, z której się wydzielaliście, powinna zostać podzielona udziałami. To nie zostało wykonane w sposób poprawny, stąd macie i będziecie mieć problemy finansowe. Czym innym jest mowa o tym, że w tej chwili na rachunku bankowym spółdzielni jest kwota tysięcy, to z ledwością wystarcza na zapewnienie bieżącej płynności finansowej. Ja jestem krótko w tej spółdzielni, ale widzę co się dzieje. Użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, podatki bieżące i płatności za media pochłaniają cały wpływający czynsz od państwa. Na 200% tak jest. Natomiast moim zdaniem nie zadbaliście we właściwym momencie podziału o własny interes finansowy. Nie mieliście kogoś, kto byłby w stanie w sposób właściwy i przekonujący pomóc państwu. Głos z sali ale przecież był mecenas Makuch. Pani Irena Kowalczyk księgowa ale mecenasi są prawnikami, nie znają się na sprawach księgowych. Tak jak mówię, każda pozycja bilansu poprzedniej spółdzielni powinna zostać podzielona udziałami.to nie zostało zrobione we właściwym czasie, nawet tego wyroku nie zaskarżyliście, on sie uprawomocnił. I to są skutki takiej bezczynności i zaniedbań. Ale już nie możecie winić księgowej poprzedniej czy obecnej, po prostu trzeba podjąć czynności mówiące o tym, że wynik na ubiegły rok, wynik na GZM-mie musi zostać pokryty w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ponieważ musi zostać pokryty w roku bieżącym. Przeksięgowuje się ten wynik w bieżący rok, w koszty. Rodzi to obowiązek podwyżki eksploatacji, i na to nie ma innej metody. Poza tym, jeśli chodzi o windykacjeponieważ macie składane z trzech różnych źródeł salda państwa indywidualnych rachunków, jest to proces bardzo trudny i bardzo długotrwały. Z tego co wiem, każdy z państwa dostał potwierdzenie salda i ma obowiązek zgłosić się, z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wpłaty - jeśli to saldo kwestionuje. Głos z sali ja byłem z tym saldem, ale poprzednia pani księgowa zabrała mi tę kartkę i powiedziała, żebym się tym w ogóle nie przejmował. Pani Irena Kowalczyk księgowa ja uważam, że nie ma sprawy w księgowości, której nie da się wyjaśnić. Każdą sprawę jesteśmy w stanie wyjaśnić, może to tylko trwać dłużej, ponieważ nie wszystkie salda są poprawnie przejęte z Nowego Domu 82. W związku z tym procedura odzyskania tych zapisów księgowych z Nowego Domu 82 może trwać jakąś chwilę, ale wszystko jest do wyjaśnienia i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. W księgowości mieszkaniowej najprostsze są salda z rozrachunków z mieszkańcami, ponieważ jest to tylko naliczenie i wpłata, ewentualnie uznanie za rozliczenie wody i uregulowanie czy zmniejszenie naliczenia. Także to jest naprawdę bardzo proste. Natomiast jeśli macie tak rosnące zadłużenia z tytułu czynszów, bo stan ubiegłoroczny to jest nic, my zrobiłyśmy analizę za okres 5 miesięcy państwa zadłużenia i niestety wykazuje ono tendencję rosnącą. Ja nie mam w tym żadnego interesu, ponieważ nie znam państwa, przyszłam z zewnątrz.

20 Natomiast chciałabym powiedzieć, że jeśli nie zdyscyplinujecie się państwo, nie będziecie regularnie dokonywać wpłat czynszu, będzie jeszcze gorsza sytuacja. Mówiąc w cudzysłowiu, zjadacie własny ogon w ten sposób, sami sobie szkodzicie, bo będą rosły zobowiązania, gdyż spółdzielnia nie będzie w stanie regulować ich na bieżąco. W związku z tym spowoduje to dodatkowe koszty. Poza tym ja uważam, że jeśli chodzi o windykację zadłużeń czynszowych i sald, także na garażach głównie z Nowego Domu 82,bo Nowy Dom 82 pozwracał Państwu wpłaty, których dokonaliście po dniu, w którym wydzieliliście się. W związku z tym te salda zostały przeniesione, one też rzutują na to zadłużenie. Ale powoli, sukcesywnie, w sposób żmudny trzeba to wyjaśniać i regulować. Myślę, że najlepszym sposobem jest samodyscyplina i rozmowy pani prezes czy wzywanie dłużników na tak zwaną komisję windykacyjną powołaną przez Radę. Jest to najtańsza metoda odzyskania należności od nich. Oczywiście metodą najbardziej słuszną jest sąd, ale trzeba wziąć pod uwagę to, czy koszty nie będą wyższe, niż odzyskane należności. Dziękuję za uwagę i życzę miłej współpracy i wzajemnej cierpliwości. Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Kościński dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś uwagi? Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Pan Krystian Zalejski ja powiem szczerze pani prezes, że chętnie bym pani pomógł i ja nie będę wchodził w niesnaski pomiędzy panią Krawiec i panem Jackiem Manieckim, ja szanuję pracę i za tę, za którą się nie dostaje pieniędzy i tę, za którą się dostaje. Ja pozwoliłem sobie podliczyć szybko te wspomniane przez panią podwyżki, ja mieszkam w mieszkaniu 110 metrów kwadratowych, mam czynsz 901 zł. W proponowanej podwyżce będę miał czynsz 1200 zł i to już jest granica bólu. A jak liczyłem, ta kwota, która jest zaległa, a pani księgowa to potwierdza, nie amortyzuje się w tych podwyżkach. Czy pani się zastanawiała, czy nawet z opłat zależnych od spółdzielni możemy zejść niżej, czyli uzyskać jakieś usługi taniej i czy w naszej eksploatacji też możemy zrobić jakieś oszczędności? Czy to jest już niewykonalne? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta proszę państwa, na razie nie robimy żadnych oszczędności, koszty, które ponosimy - musiałam zatrudnić nową księgową, dodatkowo przed wykonaniem sprawozdania były dwie księgowe, poprzedniej nie zapłaciłam za faktury, obecnej musiałam zapłacić za godziny pracy w dzień i w noc, żeby to sprawozdanie powstało. Dodatkowym kosztem jest także to, że ja jestem zatrudniona na pełen etat, to jest dla spółdzielni dodatkowy koszt. Pan Jacek Maniecki był zatrudniony na pół etatu, więc kwota, którą dostawał pan Jacek została podwojona. A myślę, że państwo widzicie, że ta praca którą ja wykonuję, też jest podwojona. Sytuacja jest taka, że dodatkowo zatrudniam panią na umowę o dzieło, która rozlicza nam media. Ta pani jest z nami od 11 kwietnia, jej wynagrodzenie, za pracę niemal codziennie, za rozliczecznie nas od 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2009, cały rok 2010, zdjęcie liczników w 2011 i teraz rozliczenie na koniec czerwca to 4000 zł brutto. To są koszty dodatkowe. Jest to umowa o dzieło, podpisana jest 14 kwietnia i będzie trwała do 29 lipca. Także to nie jest jakieś wygórowane wynagrodzenie. Dodatkową oszczędnością jest zmniejszenie stawki pani od spraw członkowskich, pani od 1 kwietnia ma obniżoną stawkę i zwiększoną liczbę godzin. Pan Krystian Zalejski czyli ile będzie zarabiać, a ile zarabiała? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta może to są groszowe sprawy, ale wcześniej dostawała 1400 zł miesięcznie, a obecnie ma 1100 zł, jest to umowa zlecenie bez ubezpieczenia, bo pani pracuje w innej firmie. Pani księgowa nie obarcza nas dodatkowymi kosztami, bo ma wszystkie świadczenia, gdyż jest na emeryturze. Jedyną osobą, za którą państwo ponosicie koszty, jestem ja, bo ja jestem na umowę o pracę i wszystkie moje świadczenia państwo pokrywacie. Głos z sali a kto to jest pani Ania? Prezes Zarządu Pani Beata Pienta pani Ania Rowicka jest to osoba, która zajmuje się rozliczaniem mediów. Ta pani bardzo pomagała pani księgowej przy sprawdzaniu przed bilansem, bo także jest księgową z wykształcenia, ale zajmuje się rozliczeniem mediów. Jest

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 26.06.

PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 26.06. PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia obejmującego członków posiadających prawa do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska z dnia 26.06.2012r Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Łukowska" z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. Obecni: 1. Ireneusz Krawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Graczyk Z-ca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością Zarządzanie nieruchomością Mieszkaniową/ Usługową/ Komercyjną OFERTA DLA DEWELOPERÓW Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Uchwała nr 1

Projekty uchwał. Uchwała nr 1 Projekty uchwał Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbywającego się w częściach w dniach od 4 do 14 kwietnia 2012 r. Uchwała nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. 1. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Uchwała nr 1

Projekty uchwał. Uchwała nr 1 Projekty uchwał Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbywającego się w częściach w dniach od 17 do 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014 Warszawa, 25.03.2015r Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Grabów z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 300A, kod pocztowy 02-819.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniach Prezydium Rady uczestniczył, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji G.Z.M - Józef Moś.

W posiedzeniach Prezydium Rady uczestniczył, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji G.Z.M - Józef Moś. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Diament w Piekarach Śląskich za okres od 01 lipca 2012 do 22 czerwca 2013 Rada Nadzorcza zakończyła ostatni rok swojej trzyletniej pracy, w okresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013 Uchwała nr 1 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. Uchwała nr 2 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLITECHNIKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLITECHNIKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DNIU 27 CZERWCA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POLITECHNIKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU 1 Stosownie do postanowień art. 38 par. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.)

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2009 2012 (TEKST ZBIORCZY) (stan na dzień 17-05-2012 r.) UCHWAŁA Nr 81/10/2009 Rady Nadzorczej MSM GRABÓW" z dnia 08-10-2009 r. Stosownie do 26 ust. 2 pkt 5 statutu MSM Grabów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka W dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 1 Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie przepisów ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku.

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. Obecni według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiński.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU 1 Na podstawie 120 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza ustala zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 UCHWAŁA NR.. SM NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r.

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Obecni według załączonej listy. P. Kieca uczestniczył w części posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad: 1 Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik fl do uchwały nr.j;...wz/20 1O z dnia 22 marca 2010 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu Proj ekt 14.O 1.20 l ar. z naniesionymi poprawkami Pani

Bardziej szczegółowo

Administrowanie/ Zarządzanie Nieruchomością

Administrowanie/ Zarządzanie Nieruchomością Administrowanie/ Zarządzanie Nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Skrutacyjnej

Protokół Komisji Skrutacyjnej Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbywającego się w częściach w dniach od 11 maja do 15 czerwca 2011 r. z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku

Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku Protokół nr 43/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej z udziałem wszystkich radnych, które odbyło się 17 maja 2012 roku O godzinie 17.05 przewodniczący komisji P. Kołodziej powitał gości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU Nazwa dokumentu: Regulamin gosparki finansowej Strona 1 / 11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2015 Rady Nadzorczej z dnia 09.07.2015 r. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Michał, realizując statutowy obowiązek ( 94, ust. 3), przedstawia Członkom SM Michał doroczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Nieruchomościami

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Nieruchomościami Zapewniamy Państwu pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. ADMIKOR S.C. zobowiązuje się do obsługi nieruchomości w sposób, który zapewni jej prawidłowe i zgodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG"

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG" ZA 2 0 1 3 ROK. Spól^ ^ i u s o :10*'a Ul- ks. t.j3. Auausł,/nika 17 a te < :^ 2D6^.2RS usnt.0009171?p (?) m;ó 4 V 15 Rada Nadzorcza, działając w imieniu Członków

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2011

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2011 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2011 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010. Działają na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus w dniu 29.05.2010 r.

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus w dniu 29.05.2010 r. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus w dniu 29.05.2010 r. Walne Zgromadzenie podjęło 26 uchwał. Wykonanie uchwał nr 1 18, 22 23

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo!

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Luty 2014 r. Informacja Zarządu do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Informujemy, że od roku 2014 dla dwóch budynków Spółdzielni : Szarych

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W TORUNIU RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO WYKŁADOWCA : mgr Jadwiga Kowalska sekretarz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013 1 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo