INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r."

Transkrypt

1 INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A ,60 zł 1. Wartości niematerialne i prawne, bilans poz. A.I 0,00 zł wartość początkowa - stan na r ,19 zł -zmniejszenia 3 691,34 zł (likwidacja oprogramowania) - stan na r ,85 zł umorzenie - stan na r ,19 zł - zmniejszenia 3 691,34 zł - stan na r ,85 zł wartość netto - stan na r. 0,00 zł 2.Rzeczowe aktywa trwałe, bilans poz. A.II ,01 zł wartość początkowa - stan na r ,30 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) ,37 zł - budynki ,80 zł - urządzenia tech. i maszyny ,80 zł - inne ,33 zł - zwiększenia wartości początkowej ,77 zł - urządzenia tech. i maszyny ,28 zł (zakup sprzętu komputerowego, narzędzi) - inne środki trwałe ,49 zł (wyposażenie biura, urządzenia czyszczące) - zmniejszenia wartości początkowej ,18 zł - grunty ,64 zł - budynki ,80 zł 1

2 - urządzenia tech. i maszyny ,74 zł - inne 307,00 zł Zmniejszenie wartości początkowej gruntów i budynków nastąpiło wskutek ustanowienia odrębnej własności lokali, natomiast urządzeń technicznych i innych środków trwałych wskutek ich likwidacji,. - stan na r ,89 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) ,73 zł - budynki ,00 zł - urządzenia tech. i maszyny ,34 zł - inne ,82 zł umorzenie - stan na r ,42 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) ,80 zł - budynki ,74 zł - urządzenia tech. i maszyny ,45 zł - inne ,43 zł - zmniejszenia ,70 zł - grunty ,15 zł - budynki ,81 zł - urządzenia tech. i maszyny ,74 zł - inne 307,00 zł Zmniejszenia wynikają z ustanowieniem odrębnej własności lokali środków trwałych oraz likwidacji - zwiększenia (umorzenie za 2014 r.) ,16 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) ,09 zł - budynki ,00 zł - urządzenia tech. i maszyny ,55 zł - inne ,52 zł - stan na r ,88 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) ,74 zł - budynki ,93 zł - urządzenia tech. i maszyny ,26 zł - inne ,95 zł wartość netto - stan na r ,01 zł - grunty (prawo wieczystego użytkowania) ,99 zł - budynki ,07 zł 2

3 - urządzenia tech. i maszyny ,08 zł - inne ,87 zł Zmiany rzeczowych aktywów trwałych przedstawiono w tabeli, załącznik nr 1 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,59 zł na dzień r. (koszty remontów rozliczane w czasie, dotyczą termomodernizacji i wynoszą ogółem ,01 zł ), w tym budynek: - Garwolińska ,37 zł - Garwolińska ,93 zł - Grochowska ,62 zł - Grochowska ,94 zł - Grochowska ,31 zł - Kobielska ,07 zł - Kobielska ,62 zł - Kobielska ,75 zł - Kobielska ,34 zł - Kobielska ,06 zł z czego w sprawozdaniu finansowym wykazano jako: - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,59 zł (poz. bilansowa A.V) - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,42 zł (poz. bilansowa B.IV) AKTYWA OBROTOWE, bilans poz. B ,20 zł Aktywa obrotowe stanowią należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 4. Należności krótkoterminowe, bilans poz. BII ,58 zł - należności z tytułu dostaw usług o okresie spłaty do 12 m-cy ,16 zł bilans poz. BII 2a * należności związane z użytkowaniem lokali znajdujących się zasobach spółdzielni oraz z tytułu pozostałych pożytków w wysokości ,64 zł ( kwota obejmuje należności bieżące w wysokości ,24 zł, należności zasądzone w wysokości ,40 zł), tabela, załącznik nr 3 ( struktura zadłużeń czynszowych) * należności od kontrahentów ,80 zł * należności z tytułu wykupu schowków w kwocie 3 863,72 zł (wnoszone w ratach), - podatkowe, bilans poz. BII 2b ,86 zł - inne, bilans BII 2c ,12 zł - dochodzone na drodze sądowej, BII 2d ,44 zł 3

4 5. Odpisy aktualizacyjne stan na r ,23 zł - zmniejszenia ,63 zł stan na r ,60 zł 6. Inwestycje krótkoterminowe, bilans poz. BIII ,04 zł - środki pieniężne w kasie ,09 zł - środki pieniężne na rachunkach bankowych ,14 zł 7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, bilans poz. B.IV ,58 zł - rozliczenia międzyokresowe działalności statutowej stan na r. nadwyżka kosztów na GZM za 2013r ,67 zł środki na wymianę liczników ,92 zł ,75 zł zmniejszenia: * wynik finansowy za 2013 r ,67 zł zwiększenia : dotyczą nadwyżki kosztów nad przychodami za 2014 r. ( GZM ) - nadwyżka kosztów na GZM ,13 zł - koszty wymiany liczników ,92 zł stan na r. (nadwyżka kosztów na GZM ) ,05 zł ,13 zł - pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą: kosztów rozliczanych w czasie ( prenumeraty, ubezpieczenia, koszty remontów, ) stan na r. zwiększenia zmniejszenia stan na r. innych rozliczeń ( podatek VAT do odliczenia w 2015 r). kosztów remontów finansowane kredytem, rozliczanych w 2015r ,98 zł ,19 zł ,52 zł ,65 zł ,38 zł ,42 zł Nadwyżka kosztów nad przychodami została wykazana w rachunku zysków i strat jako zmiana stanu produktu w kwocie ,72 zł, po uwzględnieniu salda (ma) konta 490 w wysokości 6 370,67 zł ( konto zwiększenie o kwotę 6 370,67, zł ) Zmiany wykazano w tabeli, załącznik nr 2 4

5 PASYWA 8. Kapitał (fundusz własny), bilans poz. A ,97 zł fundusz podstawowy, bilans poz. A.I ,23 zł fundusz udziałowy ,75 zł fundusz zasobów mieszkaniowych ,48 zł fundusz wkładów mieszkaniowych ,08 zł fundusz wkładów budowlanych ,67 zł fundusz zasobowy ,25 zł fundusz z aktualizacji wyceny, bilans poz. A.V ,16 zł Zmiany w kapitałach ( funduszach) zawiera załącznik nr 4 zysk netto, bilans poz. A.VIII ,90 zł 9. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, bilans poz. B ,83 zł zobowiąznia długoterminowe, bilans poz. B.II ,42 zł dotyczą kredytu termomodernizacyjnego o okresie spłaty powyżej 12 m-cy w tym budynek : - Garwolińska ,08 zł - Garwolińska ,51 zł - Grochowska ,72 zł - Grochowska ,32 zł - Grochowska ,57 zł - Kobielska ,56 zł - Kobielska ,10 zł - Kobielska ,52 zł - Kobielska ,60 zł - Kobielska ,44 zł zobowiązania krótkoterminowe, bilans poz. B.III zobowiązania wobec pozostałych jednostek, bilans poz. B.III ,41 zł ,29 zł a/ kredyty ,42 zł kwota dotyczy kredytu teromomodernizacyjnego o okresie spłaty do 12 miesięcy, w tym budynek: - Garwolińska ,54 zł - Garwolińska ,71 zł - Grochowska ,80 zł - Grochowska ,27 zł - Grochowska ,58 zł - Kobielska ,61 zł - Kobielska ,70 zł - Kobielska ,38 zł - Kobielska ,88 zł - Kobielska ,95 zł 5

6 d/ z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy ,10 zł W/w zobowiązania mają charakter krótkoterminowy i regulowane są na bieżąco. do dnia 31 marca 2015 r. spłacono zobowiązania w kwocie ,44 zł g/ zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych ,79 zł i/ inne zobowiązania krótkoterminowe ,98 zł - kaucje zł - nadpłaty z tytułu mediów do rozliczenia z członkami ,09 zł - nadpłaty z tytułu eksploatacji lokali użytkowych i mieszkalnych ,46 zł - wpłaty z tytułu wykupu schowków ( raty) ,74 zł - pozostałe ,49 zł fundusze specjalne, bilans B.III ,12 zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - stan na r ,78 zł - zwiększenia ,46 zł - zmniejszenia ,00 zł - stan na r ,24 zł Fundusz remontowy - stan na r ,82 zł - zwiększenia ,03 zł * odpisy lokale mieszkalne ,76 zł * odpisy miejsca postojowe, garaże ,44 zł * pozostałe zwiększenia ,71 zł ( z rozliczenia wyniku finansowego za 2013 r.) * z przekształceń ,12 zł - zmniejszenia ,97 zł - roboty instalacyjne c.w./z.w ,62 zł - roboty instalacyjne co ,10 zł - roboty dekarskie ,27 zł - roboty malarskie ,38 zł - obsługa kredytu 2013 r.( odsetki wykazane w RZiS za 2013r.) ,14 zł - obsługa kredytu 2014 r ,28 zł - spłata kredytu termo (raty kapitałowe 2014 r.) ,56 zł - pozostałe remonty ,86 zł - roboty instalacyjne gaz ,00 zł - konserwacje wykonane własnymi siłami ,84 zł - rozliczenie kosztów przekształcenia spółdzielczego ,92 zł lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo ( uchwała Zebrania Przedstawicieli 15/2007 z dnia r.) 6

7 - stan na r ,88 zł Załącznik nr 5 II. Przychody, koszty, wynik Jednostki RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność operacyjna 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,13 zł - przychody netto ze sprzedaży produktów ,62 zł - koszt wytworzenia usług na własne potrzeby ,84 zł - saldo Ma konta 490 ( 641 ) 6 370,67 zł PRZYCHODY ZWOLNIONE - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,74 zł - przychody netto ze sprzedaży produktów ,23 zł - koszt wytworzenia usług na własne potrzeby ,84 zł - saldo Ma konta 490 ( 641 ) 6 370,67 zł PRZYCHODY OPODATKOWANE - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,39 zł - przychody netto ze sprzedaży produktów ,39 zł 2. Koszty ,75 zł - koszty wg rodzaju: amortyzacja materiały i energia usługi obce podatki wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty ( odpis na f. remontowy, pozostałe) ,07 zł ,98 zł ,14 zł ,42 zł ,21 zł ,25 zł ,68 zł KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ ,79 zł ,96 zł 3. Wynik na działalności operacyjnej ( 1-2 ) ,38 zł Wynik stanowi: - nadwyżka kosztów nad przychodami na działalności związanej z eksploatacją zasobów spółdzielni w kwocie ,05 zł, wynik ten został zaksięgowany na międzyokresowe rozliczenia działalności statutowej Spółdzielni ( art. 6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). - zysk na działalności opodatkowanej w kwocie ,43 zł 7

8 ( najem lokali użytkowych, schowków, miejsc postojowych pow. reklamowej, pow. dachów, obsługa wspólnot ) 4. zmiana stanu produktu ,72 zł obejmuje: - zwiększenie międzyokresowych rozliczeń działalności statutowej o nadwyżkę kosztów nad przychodami z działalności eksploatacyjnej ,05 zł - zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych pozostałych kosztów 6 370,67 zł zmiana stanu produktu dotyczy gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM), Pozostałe przychody i koszty operacyjne 5. pozostałe przychody operacyjne ,93 zł ,88 zł ,05 zł 6. pozostałe koszty operacyjne ,94 zł ,97 zł 8 751,97 zł 7. wynik 4 712,99 zł ,09 zł ,08 zł Przychody i koszty finansowe 8. przychody finansowe ,51 zł ,14 zł ,37 zł 9. koszty finansowe 209,03 zł 200,44 zł 8,59 zł 10. wynik ,48 zł ,70 zł ,78 zł Wynik na pozostałej działalności ( ) ,47 zł ,61 zł ,86 zł 8

9 WYNIK (BRUTTO) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ,85 zł ,44 zł - wynik na GZM ( zmiana stanu produktu ) ,05 zł - wynik na pozostałej działalności operacyjnej związanej z GZM ,09 zł - wynik na działalności finansowej związanej z GZM ,70 zł ,29 zł - wynik na działalności operacyjnej ,43 zł - wynik na pozostałej działalności operacyjnej ,08 zł - wynik na działalności finansowej ,78 zł WYNIK BRUTTO WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ( , ,61) Wynik podatkowy i podatek dochodowy ,90 zł 11.Przychody księgowe ,57 zł - przychody netto i zrównane z nimi ,13 zł - pozostałe przychody operacyjne ,93 zł - przychody finansowe ,51 zł PRZYCHODY ZWOLNIONE PRZYCHODY OPODATKOWANE ,76 zł zł 12. przychody zaliczane do przychodów podatkowych ,42 zł PRZYCHODY ZWOLNIONE ,29 zł * ujęte w księgach z lat ubiegłych, a zapłacone w 2014 r. (zasądzone odsetki i koszty ) 8 031,17 zł ).Powyższa kwota została wyłączona z przychodów podatkowych w latach ubiegłych, * ustanowienie odrębnej własności lokali ,12 zł, PRZYCHODY OPODATKOWANE ,13 zł 13.Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych ,70 zł - zmiana stanu produktu ,72 zł - obroty wewnętrzne ,84 zł - zasądzony zwrot kosztów sądowych ,82 zł - zarachowane, niezapłacone odsetki ,69 zł - pozostałe ,63 zł PRZYCHODY ZWOLNIONE ,07zł - zmiana stanu produktu ,72 zł - obroty wewnętrzne ,84 zł 9

10 - zasądzony zwrot kosztów sądowych ,82 zł - zarachowane, niezapłacone odsetki ,69 zł PRZYCHODY OPODATKOWANE ,63 zł 14.Przychód podatkowy PRZYCHODY ZWOLNIONE PRZYCHODY OPODATKOWANE ,34 zł ,03 zł ,31 zł 15.Koszty księgowe ,72 zł - koszty działalności operacyjnej ,75 zł - pozostałe koszty operacyjne ,94 zł - koszty finansowe 209,03 zł KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ KOSZTY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ ,20 zł ,52 zł 16.Korekta o pozycje dla celów podatkowych ,51 zł - koszty obrotów wewnętrznych ,84 zł - zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych (saldo ma 490) ,67 zł konto ,51 zł - koszty obrotów wewnętrznych ,84 zł - zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych (saldo ma 490) ,67 zł konto Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ,74 zł Koszty te dotyczą zobowiązań publiczno-prawnych, kosztów ogólnych, odpisów aktualizujących. DZIAŁALNOŚĆ PODATKOWA 0,00 zł ,74 zł 18. Koszty podatkowe ( ) ,47 zł DZIAŁALNOŚĆ PODATKOWA ,69 zł ,78 zł 19. Wynik podatkowy (14-18) ,87 zł DZIAŁALNOŚĆ PODATKOWA ,66 zł ,53 zł 20. Odliczenia od dochodu 0,00 zł 21. Dochód podatkowy ( po odliczeniach ) ,53 zł 10

11 22. Podstawa opodatkowania ,00 zł 23.Podatek dochodowy za 2014 r. ( ,00 * 19% ) 24.Wynik netto wykazany w rachunku zysków i strat za 2014 r. ( wynik brutto na działalności gospodarczej pomniejszony o podatek dochodowy , ,00 ) ,00 zł ,90 zł Załącznik nr Propozycja Zarządu Spółdzielni dotycząca sposobu wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej spółdzielni. Zysk netto za 2014 r. w kwocie ,90 zł dotyczy działalności gospodarczej ( najem lokali użytkowych, schowków, miejsc postojowych pow. reklamowej, pow. dachów, obsługa wspólnot ) oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej. Kwota zysku netto przypadająca na poszczególne nieruchomości znajdujące się w zasobach WSM Grochów wynosi: - nieruchomość jednobudynkowa ,23 zł ( budynek Kobielska 1 ) - nieruchomość trzybudynkowa ,27 zł ( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186) - nieruchomość siedmiobudynkowa ,40 zł ( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 ) Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) stanowi nadwyżka kosztów nad przychodami (z zaliczek wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych) w kwocie ,05 zł ( w tym niedobór do pokrycia ,13 zł, koszty wymiany liczników w kwocie ,92 zł do pokrycia środkami skumulowanymi w latach ubiegłych). Nadwyżka kosztów GZM na poszczególnych nieruchomościach wynosi: - nieruchomość jednobudynkowa ,41 zł ( budynek Kobielska 1 ) - nieruchomość trzybudynkowa ,42zł ( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186) - nieruchomość siedmiobudynkowa ,30 zł ( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 ) Kwota pożytków wykorzystana na pokrycie niedoboru na działalności związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi wynosi ,13,zł zł, z czego: - nieruchomość jednobudynkowa ,41 zł ( budynek Kobielska 1 ) - nieruchomość trzybudynkowa ,42 zł ( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186) - nieruchomość siedmiobudynkowa ,30 zł ( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 ) Przychody z pożytków całkowicie pokrywają niedobór na GZM. 11

12 Wynik finansowy do podziału stanowi kwota ,77 zł, z czego na: - nieruchomość jednobudynkowa 8 134,82 zł ( budynek Kobielska 1 ) - nieruchomość trzybudynkowa ,85 zł ( budynki Garwolińska 7 i 9 oraz Grochowska 186) - nieruchomość siedmiobudynkowa ,10 zł ( budynki Kobielska 11, 13, 15, 17, 19 oraz Grochowska 200 i 202 ) Zarząd proponuje przeznaczyć w/w środki na fundusze remontowe w/w nieruchomości. Wykorzystanie środków uzyskanych z działalności gospodarczej ( pożytki ) w rozbiciu na nieruchomości zawiera załącznik nr 7. III. Stan zatrudnienia na dzień r. Pracownicy na stanowiskach Liczba osób Liczba etatów Robotniczych Nierobotniczych Razem Na dzień r. zatrudnienie wynosiło 22 osoby, z czego 11 osób na stanowiskach pracowników umysłowych, 11 na stanowiskach pracowników fizycznych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosiło 22 etaty, z czego 11 stanowiły etaty dla pracowników umysłowych, zaś 11 dla pracowników fizycznych. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego stan zatrudnienia nie uległ zmianie. IV. 1.W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych. 2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym. 3. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy jest zachowana. V. W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółdzielnię. VI. Zarządowi WSM Grochów nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy Spółdzielni. VII. Wynagrodzenie biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wynosi 6 800,00 zł powiększone o podatek Vat r. Zarząd WSM Grochów 12

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 41 985 746,45 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 35 733 334,95 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2015 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2015 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2015 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 37 888 714,61 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2014 r Załącznik nr 1 lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszacowanie Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące

Bardziej szczegółowo

2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszacowanie Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 r. Sprawozdanie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Grochów (WSM Grochów ) z siedzibą w Warszawie, ul. Kobielska 1 zostało sporządzone zgodnie ustawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Lp stan na Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenie Zmniejszenie 1-01-2016 31-12-2016 1-01-2016 31-12-2016

Bardziej szczegółowo

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa GROCHÓW Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS 0000143268 NIP 1132165520 REGON 016072062 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r Wyszczególnienie Stan w zł na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Ustęp 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów (inwestycji) finansowych: a.1.) wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za. r.

Informacja dodatkowa za. r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za. r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w Warszawie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w Warszawie Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w Warszawie 1. Informacje ogólne 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski D z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2015 R. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem Załącznik nr 1 lp wyszczególnienie koszty przychody wynik 1podatek od nieruchomości 31 852,40 34 201,63 2 349,23

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 INFORMACJA DODATKOWA Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis WE WROCŁAWIU, PL. BISKUPA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

. Fundusz zapasowy na 31 grudnia 2016 roku wynosi zł ,69

. Fundusz zapasowy na 31 grudnia 2016 roku wynosi zł ,69 INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA DO BILANSU za 2016. I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych. Bez zmian. -

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" Informacja dodatkowa za 010 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów amortyzacja środków trwaych powyżej 3500 zł następuje w kolejnym miesiącu po przyjęciu środka

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2016 R. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - spółdzielnia ogółem Załącznik nr 1 lp wyszczególnienie koszty przychody wynik 1podatek od nieruchomości 31 250,95 33 443,33 2 192,38

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od r. do r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od r. do r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od do obejmujące: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji "Rekryteringsgruppen" Region Lubelski Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2015r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa wg cen zakupu pasywa wg danych księgowych Przyjęte metody wyceny w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Łódź, ul. Próchnika 7 NIP 731-179-38-39 za rok 2015 1) działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 2004 i 2005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo