Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na dobre i złe. Na wszelki wypadek."

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

2 Ubezpieczenie z przyszłoêcià indywidualny program inwestycyjny. Ubezpieczenie na ycie z UFK Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà. Ubezpieczenie z przyszłoêcià to program inwestycyjny, łàczàcy w sobie zalety ubezpieczenia na ycie z inwestycyjnym charakterem umowy. Powstał z myêlà o Klientach, którzy poszukujà nowoczesnych i efektywnych form pomna ania kapitału oraz preferujà regularne i długoterminowe formy inwestowania oszcz dnoêci na przyszłoêç. Zalety Ubezpieczenia z przyszłoêcià : szerokie mo liwoêci inwestycyjne dzi ki jednej umowie; niskie koszty rozpocz cia inwestycji; długoterminowe pomna anie kapitału; regularne wpłaty; odroczony podatek od zysków kapitałowych do momentu zakoƒczenia inwestycji; dost p do Konta Klienta kompleksowa i wygodna obsługa Klienta. Oferta inwestycyjna W ramach Ubezpieczenia na ycie z UFK Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà istnieje mo liwoêç dostosowania inwestycji do aktualnych preferencji i trendów rynkowych. W ofercie znajdujà si fundusze własne, zewn trzne, zagraniczne, portfele zró nicowane geograficznie. Grupa Generali na Êwiecie jest jednà z trzech najwi kszych grup ubezpieczeniowych w Europie, ze składkà przypisanà brutto ponad 68 mld EUR w 2008 roku; prowadzi działalnoêç w ponad 60 krajach Êwiata; z jej usług korzysta ponad 60 milionów klientów. Generali w Polsce jest jednà z najszybciej rozwijajàcych si grup finansowych w Polsce; z usług Generali skorzystało ju ponad Polaków; oferuje pełen wachlarz ubezpieczeƒ, m.in.: na ycie, zdrowotne, komunikacyjne, majàtkowe, grupowe, programy inwestycyjne, a tak e członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym.

3 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI UBEZPIECZENIE Z PRZYSZŁOÂCIÑ ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci... 5 Artykuł IV Zawarcie Umowy... 5 Artykuł V Umowa... 5 Artykuł VI Rozwiàzanie Umowy... 6 Artykuł VII Składka... 7 Artykuł VIII Ubezpieczenie bezskładkowe... 8 Artykuł IX Wykup polisy... 9 Artykuł X Fundusze Artykuł XI Rachunek jednostek uczestnictwa i alokacja składek Artykuł XII Zmiana funduszy Artykuł XIII Indeksacja Artykuł XIV Zmiany Umowy Artykuł XV Wypłata Êwiadczeƒ Artykuł XVI Ograniczenia i wyłàczenia odpowiedzialnoêci Artykuł XVII Postanowienia koƒcowe KLAUZULA ROZSZERZAJÑCA OCHRON O RYZYKO ÂMIERCI W WYNIKU NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU Artykuł I Postanowienia ogólne Artykuł II Definicje Artykuł III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci Artykuł IV Ochrona Ubezpieczeniowa Artykuł V Wypłata Êwiadczenia Artykuł VI Ograniczenia i wyłàczenia odpowiedzialnoêci Artykuł VII Postanowienia koƒcowe Tabela opłat i limitów Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Załàcznik nr 1 Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Regulamin Êwiadczenia usług ubezpieczeniowych drogà elektronicznà za poêrednictwem Contact Center Alior Bank S.A

4

5 Artykuł I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI UBEZPIECZENIE Z PRZYSZŁOÂCIÑ ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ OWU RPFBP Postanowienia ogólne Na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà, zwanej dalej Umowà Grupowego Ubezpieczenia, zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Generali ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spółka Akcyjna, zwana dalej Towarzystwem, zobowiàzuje si wypłaciç Êwiadczenie w przypadku zajêcia w yciu Ubezpieczonego zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, a Ubezpieczajàcy zobowiàzuje si terminowo przekazywaç składki za poszczególnych Ubezpieczonych, w wysokoêci i cz stotliwoêci okreêlonej dla danej Umowy. Artykuł II Definicje Terminy u yte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach zwiàzanych z Umowà Grupowego Ubezpieczenia oznaczajà: Ubezpieczony osoba fizyczna, której ycie jest przedmiotem ubezpieczenia, na której rzecz zawierana jest Umowa (przystàpienie do Umowy Ubezpieczenia Grupowego). Ubezpieczajàcy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibà w Warszawie, zawierajàcy Umow na rzecz danego Ubezpieczonego na podstawie zawartej z Towarzystwem w dniu 23 wrzeênia 2009 r. Umowy Grupowego Ubezpieczenia. Uposa ony osoba (lub osoby) wskazana przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczajàcego za zgodà Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego. Umowa Grupowego Ubezpieczenia zawarta pomi dzy Ubezpieczajàcym a Towarzystwem w dniu 23 wrzeênia 2009 r. Umowa Grupowego Ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Umowa zawarta na podstawie niniejszych OWU ochrona ubezpieczeniowa na rzecz danego Ubezpieczonego, który przyst puje do Umowy Grupowego Ubezpieczenia. Alokacja składki okreêlona w polisie cz Êç składki regularnej lub składki dodatkowej, ustalona procentowo, przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa. Cena nabycia cena jednostki uczestnictwa, po której jest ona dopisywana do rachunku jednostek uczestnictwa. Cena sprzeda y cena jednostki uczestnictwa, po której jest ona odliczana z rachunku jednostek uczestnictwa. Data nabycia jednostek dzieƒ nabycia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych przypadajàcy nie póêniej ni w terminie 3 Dni Roboczych od: dnia przekazania składki regularnej lub odpowiednio składki dodatkowej lub, dnia wymagalnoêci składki regularnej o ile została ona zarejestrowana przed datà jej wymagalnoêci. Dzieƒ wyceny ka dy Dzieƒ roboczy oraz ostatni dzieƒ kalendarzowy miesiàca. Dzieƒ roboczy ka dy dzieƒ, z wyłàczeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Fundusz zewn trzny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego aktywa inwestowane sà w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz z póên. zm.) lub fundusz inwestycyjny majàcy siedzib za granicà. 3

6 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà Grupa funduszy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dost pne w ramach Umowy wymienione w Załàczniku nr 1 do niniejszych OWU. Konto Klienta serwis informacyjno- transakcyjny udost pniony przez Towarzystwo za poêrednictwem Internetu. Klauzula rozszerzajàca klauzula rozszerzajàca zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku z zastrze eniem postanowieƒ art. IV ust.1 Klauzuli. Miesiàc polisy okres miesi czny rozpoczynajàcy si w dniu poczàtku okresu ubezpieczenia, a nast pnie w takim samym dniu ka dego kolejnego miesiàca kalendarzowego obowiàzywania Umowy; je eli nie ma takiego dnia w danym miesiàcu kalendarzowym, w ostatnim dniu tego miesiàca. Polisa dokument potwierdzajàcy przystàpienie Ubezpieczonego do Umowy Grupowego Ubezpieczenia. Polisa generalna dokument potwierdzajàcy zawarcie przez Towarzystwo z Ubezpieczajàcym Umowy Grupowego Ubezpieczenia i zawierajàcy jej szczegółowe postanowienia. Portfel modelowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego aktywa inwestowane sà zgodnie z Zasadami lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a w szczególnoêci w jednostki uczestnictwa ró nych funduszy inwestycyjnych. Rachunek rachunek jednostek uczestnictwa wyodr bniony dla danej Umowy rachunek, na którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa nabyte za składki regularne oraz składki dodatkowe sà ewidencjonowane na odr bnych rachunkach: rachunku składek regularnych i rachunku składek dodatkowych. Rocznica polisy ka da rocznica daty poczàtku okresu ubezpieczenia okreêlonego w polisie. Je eli Rocznica polisy przypada w dniu 29 lutego a w danym roku nie ma takiego dnia, za Rocznic polisy uznaje si ostatni dzieƒ lutego w danym roku. Rok polisy okres pomi dzy kolejnymi rocznicami polisy; pierwszy Rok polisy zaczyna si w dniu poczàtku okresu ubezpieczenia, a koƒczy z upływem dnia poprzedzajàcego najbli szà rocznic polisy. Składka dodatkowa składka płatna w dowolnym czasie trwania Umowy, z zastrze eniem postanowieƒ art. VII ust. 4. Składka regularna składka płatna w terminach i wysokoêci okreêlonych w polisie lub innych pismach potwierdzajàcych przez Towarzystwo zmian jej wysokoêci. Składka roczna wielokrotnoêç składki regularnej, obliczana w oparciu o jej wysokoêç i cz stotliwoêç opłacania, na moment jej naliczenia. Składka pierwszoroczna suma składek regularnych, do których przekazania zobowiàzany jest Ubezpieczajàcy w pierwszym roku polisy. Suma ubezpieczenia kwota b dàca podstawà do ustalenia wysokoêci Êwiadczenia w przypadku Êmierci Ubezpieczonego, równa WartoÊci polisy: a) powi kszona o 5% wartoêci polisy w przypadku, jeêli w dniu zawarcia Umowy wiek Ubezpieczonego wynosi nie wi cej ni 65 lat, b) powi kszona o 1% wartoêci polisy w przypadku, jeêli w dniu zawarcia Umowy wiek Ubezpieczonego wynosi wi cej ni 65 lat. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK), zwany dalej Funduszem wyodr bniona cz Êç aktywów Towarzystwa, podzielona na równe cz Êci, zwane jednostkami uczestnictwa. WartoÊç dodatkowa kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych si na rachunku, nabytych za składki dodatkowe i ceny sprzeda y jednostki uczestnictwa. WartoÊç polisy kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych si na rachunku, nabytych za składki regularne i ceny sprzeda y jednostki uczestnictwa. WartoÊç wykupu kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych si na rachunku, nabytych za składki regularne i składki dodatkowe, i ceny sprzeda y jednostki uczestnictwa, pomniejszona o opłat za całkowity wykup wartoêci polisy i opłat za całkowity wykup wartoêci dodatkowej. 4

7 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà WartoÊç cz Êciowego wykupu kwota stanowiàca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa znajdujàcych si na rachunku, nabytych za składki regularne lub składki dodatkowe, i ceny sprzeda y jednostki uczestnictwa, umarzanych w zwiàzku z wykupem cz Êciowym, pomniejszona o opłat za cz Êciowy wykup wartoêci polisy lub opłat za cz Êciowy wykup wartoêci dodatkowej. Wiek liczba ukoƒczonych pełnych lat ycia w dniu rozpocz cia okresu ubezpieczenia, powi kszona o liczb pełnych lat polisy, jakie upłyn ły od poczàtku okresu ubezpieczenia do daty, w której wiek jest liczony. Wskaênik indeksacji wskaênik, o jaki Ubezpieczony ma prawo podwy szyç składk regularnà, ustalony przez Towarzystwo w oparciu o wskaênik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS. Wskaênik indeksacji nie mo e byç ni szy od minimalnego wskaênika okreêlonego w Tabeli opłat i limitów. Artykuł III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na wypłacie Uposa onemu Êwiadczenia w wysokoêci Sumy ubezpieczenia. Ponadto Towarzystwo wypłaci WartoÊç dodatkowà, o ile ona istnieje. Artykuł IV Zawarcie Umowy 1. Umow zawiera si na czas nieokreêlony. 2. Do Umowy Grupowego Ubezpieczenia w charakterze Ubezpieczonego mo e przystàpiç osoba fizyczna zgłoszona przez Ubezpieczajàcego pod warunkiem uprzedniego wyra enia przez Ubezpieczonego zgody na obj cie ochronà na warunkach okreêlonych w Umowie Grupowego Ubezpieczenia. 3. Umowa mo e byç zawarta, je eli wiek Ubezpieczonego w dniu jej zawarcia wynosi nie mniej ni 18 lat i nie wi cej ni 70 lat. 4. Umow zawiera si na podstawie kompletnie i poprawnie wypełnionej deklaracji przystàpienia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na formularzu Towarzystwa. 5. Obowiàzkiem Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego jest udzielenie informacji wymaganych w deklaracji przystàpienia. Artykuł V Umowa 1. Umow uwa a si za zawartà w dniu oznaczonym w polisie, jako poczàtek okresu ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2, 3 i W przypadku zawarcia Umowy drogà elektronicznà za poêrednictwem Contact Center zastosowanie majà zapisy Regulaminu Êwiadczenia usług ubezpieczeniowych drogà elektronicznà za poêrednictwem Contact Center Alior Banku SA., stanowiàce Załàcznik do OWU. 3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do: 3.1. odmowy zawarcia Umowy, 3.2. zawarcia jej na warunkach odbiegajàcych od wnioskowanych przez Ubezpieczajàcego za zgodà Ubezpieczonego. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt. 3.2., Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego ma prawo do zło enia sprzeciwu w ciàgu 14 dni, liczàc od dnia dor czenia mu propozycji zawarcia Umowy na zmienionych warunkach. 5. Je eli Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego nie zło y sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, Umow uwa a si za zawartà nast pnego dnia po upływie okresu przeznaczonego na zło enie sprzeciwu, z zastosowaniem warunków proponowanych przez Towarzystwo. 5

8 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà 6. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Towarzystwo poinformuje o tym Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego na piêmie, podajàc przyczyny odmowy. 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Towarzystwo przeka e Ubezpieczonemu uiszczonà składk w terminie 14 dni od daty podj cia decyzji o odmowie zawarcia Umowy. 8. Towarzystwo jest zobowiàzane do podj cia decyzji w sprawie akceptacji lub odmowy zawarcia Umowy nie póêniej ni w ciàgu 60 dni od dnia zło enia w Towarzystwie kompletnie i poprawnie wypełnionej deklaracji przystàpienia. Artykuł VI Rozwiàzanie Umowy 1. Ubezpieczony ma prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w ka dym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez zło enie Towarzystwu pisemnego oêwiadczenia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Towarzystwo dokona wypłaty WartoÊci wykupu z zastrze eniem ust W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni od dnia rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo zwróci wpłaconà składk w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania oêwiadczenia w tym wzgl dzie. 3. Ubezpieczony ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym terminie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie zwalnia z obowiàzku przekazania składki regularnej za okres, w którym Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 4. Umowa ulega rozwiàzaniu w przypadku: 4.1. Êmierci Ubezpieczonego w dniu Êmierci, 4.2. wypłacenia wartoêci wykupu w dniu dokonania przez Towarzystwo wypłaty wartoêci wykupu, 4.3. nieprzekazania przez Ubezpieczajàcego na poczet Umowy składki regularnej na zasadach okreêlonych w ust. 5 i 6, z zastrze eniem art. VII ust.11 i 12 oraz art. VIII ust. 4 pkt 4.2 i z upływem okresu wypowiedzenia Umowy, 4.5. rozwiàzania Umowy Grupowego Ubezpieczenia w dniu rozwiàzania Umowy Grupowego Ubezpieczenia, chyba e Ubezpieczony zdecyduje si na indywidualnà kontynuacj ubezpieczenia na indywidualnie uzgodnionych warunkach i pisemnie powiadomi o tym Towarzystwo w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Towarzystwo propozycji indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. 5. W przypadku zaległoêci w opłacaniu składki regularnej na poczet Umowy, Towarzystwo poinformuje Ubezpieczajàcego po upływie 30 dni od daty wymagalnoêci składki o powy szej sytuacji, wskazujàc tak e na skutki nieprzekazania składki w dodatkowym terminie. Towarzystwo nadto wyêle do Ubezpieczonego informacj o powstałej zaległoêci w opłacaniu składki, wska e na dodatkowy 15 - dniowy termin na jej uregulowanie oraz poinformuje o skutkach nieopłacenia składki w wy ej wymienionym dodatkowym terminie. 6. Przed upływem dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 5, je eli Ubezpieczony nie mo e w tym czasie skorzystaç z prawa do zawieszenia płatnoêci składki regularnej lub do przekształcenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe, Ubezpieczajàcy ma prawo do wznowienia przekazywania składek regularnych bez ponoszenia dodatkowej opłaty. Po upływie tego okresu Ubezpieczajàcy ma prawo do wznowienia przekazywania składki regularnej pod warunkiem przekazania wszystkich zaległych składek regularnych i po przekazaniu opłaty za wyrównanie zaległych składek regularnych. WysokoÊç opłaty okreêlona jest w Tabeli opłat i limitów. Powy sze prawo nie przysługuje Ubezpieczajàcemu po upływie 75 dni od zakoƒczenia okresu, w którym wznowienie przekazywania składek regularnych mo liwe jest bez koniecznoêci ponoszenia opłaty za wyrównanie zaległych składek regularnych. 7. W przypadku, gdy pokrycie opłat za dany Miesiàc polisy jest niemo liwe z powodu niewystarczajàcej wartoêci polisy, Umowa rozwiàzuje si z upływem ostatniego dnia miesiàca polisy, poprzedzajàcego Miesiàc polisy, w którym WartoÊç polisy jest niewystarczajàca na pokrycie tych opłat. 6

9 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà 8. W przypadku rozwiàzania Umowy w zwiàzku ze zdarzeniami okreêlonymi w ust. 4 pkt, 4.3., 4.4., 4.5 oraz ust.7. Towarzystwo dokona wypłaty WartoÊci wykupu. Artykuł VII Składka 1. WysokoÊç składki regularnej dla danej Umowy okreêlona jest w polisie. 2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do okreêlenia minimalnej wysokoêci składki regularnej i składki dodatkowej dla poszczególnego Ubezpieczonego. Minimalna wysokoêç składki regularnej i składki dodatkowej okreêlona jest w Tabeli opłat i limitów, stanowiàcej integralnà cz Êç OWU. 3. Składka regularna za danego Ubezpieczonego płatna jest z cz stotliwoêcià rocznà, półrocznà, kwartalnà lub miesi cznà. Składka płatna jest przez cały czas trwania ubezpieczenia, najpóêniej do pierwszego dnia okresu, za który jest nale na. 4. W ka dym czasie, niezale nie od składki regularnej, Ubezpieczajàcy mo e przekazaç na poczet danej Umowy składk dodatkowà, w celu nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa, pod warunkiem, e płatnoêç składki regularnej nie została zawieszona i ubezpieczenie nie zostało przekształcone w ubezpieczenie bezskładkowe. 5. Składki regularne i składki dodatkowe uwa a si za przekazane w Dniu roboczym nast pujàcym po dniu uznania rachunku bankowego, wskazanego przez Towarzystwo w polisie. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany rachunku bankowego przeznaczonego do wpłat składek. W przypadku zmiany rachunku, o którym mowa powy ej Towarzystwo poinformuje Ubezpieczajàcego o tym na piêmie. 6. Z zastrze eniem postanowieƒ ust. 7, nabycie jednostek uczestnictwa za składk dodatkowà nast puje po otrzymaniu przez Towarzystwo oêwiadczenia Ubezpieczajàcego zawierajàcego zgod Ubezpieczonego, zło onego na formularzu Towarzystwa. W przypadku nieotrzymania przez Towarzystwo formularza w ciàgu 14 dni od przekazania przez Ubezpieczajàcego składki dodatkowej, Towarzystwo ma prawo nabyç jednostki uczestnictwa funduszy w proporcjach ustalonych dla składki regularnej. W takim przypadku jednostki uczestnictwa nabywane sà w Dniu roboczym nast pujàcym po upływie powy szego terminu, po cenie nabycia jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej w tym dniu. 7. Je eli Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego zło y dyspozycj stałego podziału składek dodatkowych, proporcje, w jakich dzielona jest składka dodatkowa na nabycie jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy, wskazane w tym oêwiadczeniu, obowiàzujà dla składek dodatkowych opłaconych od daty otrzymania oêwiadczenia przez Towarzystwo do daty wpływu do Towarzystwa jego odwołania lub zmiany z zastrze eniem ust. 8 i 9. W takim przypadku nabycie jednostek uczestnictwa nast puje w Dniu nabycia jednostek po cenie nabycia jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej w tym dniu. 8. Je eli w ciàgu 6 miesi cy od daty zarejestrowania w Towarzystwie oêwiadczenia o podziale pomi dzy poszczególne fundusze wszystkich składek dodatkowych, nie zostanie przekazana adna składka dodatkowa, Towarzystwo anuluje dyspozycj zawartà w oêwiadczeniu, o którym mowa w ust Zło enie zlecenia jednorazowego podziału składki dodatkowej w formie pisemnej lub za poêrednictwem Konta Klienta jest równoznaczne z odwołaniem oêwiadczenia, o którym mowa w ust. 7, o ile ró ni si od zlecenia zło onego wczeêniej. Zlecenie to zachowuje wa noêç przez trzy miesiàce od daty jego otrzymania przez Towarzystwo. 10. Przekazanie składki dodatkowej nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku przekazania składki regularnej. Towarzystwo ma prawo zaliczyç składk dodatkowà, za którà nie zostały zakupione jednostki uczestnictwa, na poczet zaległej składki regularnej. Po upływie pierwszego roku polisy, pod warunkiem opłacenia składki regularnej za ten okres, w przypadku nieprzekazania przez Ubezpieczajàcego składki regularnej, w nast pnym Dniu roboczym po upływie 30 dni od daty wymagalnoêci składki regularnej, Towarzystwo dokona automatycznego przeksi gowania kwoty nale nej składki regularnej, poprzez umorzenie odpowiedniej iloêci jednostek znajdujàcych si na rachunku jednostek utworzonych ze składek dodatkowych po cenie sprzeda y, z dnia 7

10 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà dokonania transakcji. Ze Êrodków uzyskanych z umorzonych jednostek pobierana jest opłata za cz Êciowy wykup wartoêci dodatkowej w wysokoêci okreêlonej w Tabeli opłat i limitów. Pozostała cz Êç umorzonych Êrodków odpowiadajàca nale nej składce regularnej przekazywana jest na rachunek jednostek utworzony ze składek regularnych, równie po cenie sprzeda y z dnia dokonania transakcji. Umorzenie jednostek nast puje proporcjonalnie do udziału ka dego z funduszy w wartoêci dodatkowej. Po dokonaniu przeksi gowania składk regularnà uznaje si za przekazanà. W przypadku, gdy wartoêç rachunku składek dodatkowych jest mniejsza ni nale na kwota składki regularnej powi kszona o opłat za cz Êciowy wykup wartoêci dodatkowej, Towarzystwo nie dokona automatycznego przeksi gowania. 11. Z zastrze eniem postanowieƒ ust. 12, po upływie 5 lat od rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem opłacenia składki regularnej za ten okres, Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego ma prawo zawiesiç płatnoêç składek regularnych na okres nie dłu szy ni 12 miesi cy, liczàc od dnia wymagalnoêci pierwszej nieprzekazanej składki regularnej. Za skorzystanie z tego prawa Towarzystwo uzna nieprzekazanie składki regularnej w terminie 45-ciu dni liczàc od dnia wymagalnoêci pierwszej nieprzekazanej składki chyba, e Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego wypowiedział na piêmie Umow. Pomi dzy kolejnymi okresami zawieszenia płatnoêci składek regularnych wymagany jest upływ, co najmniej 5-letniego okresu, liczonego od zakoƒczenia ostatniego okresu zawieszenia płatnoêci składek regularnych do rozpocz cia najbli szego, nast pujàcego po nim, okresu zawieszenia płatnoêci składek regularnych. 12. Zawieszenie płatnoêci składki regularnej mo liwe jest pod warunkiem, e WartoÊç polisy jest nie mniejsza ni pi ciokrotnoêç Składki pierwszorocznej. W przypadku zaprzestania przez Ubezpieczajàcego przekazywania składek regularnych na poczet danej Umowy a WartoÊç polisy jest mniejsza ni pi ciokrotnoêç Składki pierwszorocznej, zastosowanie majà postanowienia art. VI ust.5, a Towarzystwo dokona wypłaty wartoêci wykupu. 13. W trakcie trwania zawieszenia płatnoêci składki regularnej mo liwe jest dokonywanie cz Êciowych wykupów wartoêci polisy. 14. Wznowienie opłacania składki regularnej mo liwe jest po przekazaniu przez Ubezpieczajàcego bie àcej składki regularnej oraz powiadomieniu Towarzystwa o wznowieniu przekazywania składek. Artykuł VIII Ubezpieczenie bezskładkowe 1. Z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2, po upływie 5 lat od daty poczàtku okresu ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego ma prawo do przekształcenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe, pod warunkiem przekazania wszystkich składek regularnych, nale nych za ten okres. 2. Przekształcenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe mo liwe jest pod warunkiem, e wartoêç polisy jest nie mniejsza ni pi ciokrotnoêç Składki pierwszorocznej. W przypadku zaprzestania przez Ubezpieczajàcego przekazywania składek regularnych na poczet danej Umowy a WartoÊç polisy jest mniejsza ni pi ciokrotnoêç Składki pierwszorocznej, zastosowanie majà postanowienia art. VI ust.5, a Towarzystwo dokona wypłaty wartoêci wykupu. 3. Po przekształceniu ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe suma ubezpieczenia jest równa wartoêci polisy. 4. Przekształcenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe nast puje, je eli: 4.1. najpóêniej w terminie 30 dni przed dniem wymagalnoêci składki regularnej, zostanie zło ony w Towarzystwie na piêmie wniosek o przekształcenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe, 4.2. na poczet Umowy nie zostanie przekazana składka regularna w terminie 45-ciu dni liczàc od dnia wymagalnoêci pierwszej nieopłaconej składki regularnej w przypadku, gdy przysługuje prawo do zawieszenia opłacania składek regularnych na poczet danej Umowy, wówczas przekształcenie ubezpieczenia w ubezpieczenie 8

11 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà bezskładkowe nast puje po uprzednim skorzystaniu z prawa do zawieszenia opłacania składki regularnej. 5. Przekształcenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe jest nieodwracalne. 6. W przypadku przekształcenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe, wszystkie jednostki uczestnictwa nabyte za składki dodatkowe sà umarzane po cenie sprzeda y i przekazywane na rachunek jednostek uczestnictwa nabytych za składki regularne, równie po cenie sprzeda y i traktowane sà jak jednostki uczestnictwa nabyte za składk regularnà nale nà po upływie pierwszych pi ciu lat polisy. 7. Po przekształceniu ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe mo liwe jest dokonywanie cz Êciowych wykupów wartoêci polisy. Artykuł IX Wykup polisy 1. Wykup polisy polega na wypłacie Ubezpieczonemu WartoÊci wykupu. 2. Polisa ma wartoêç wykupu równà sumie wartoêci polisy i wartoêci dodatkowej pomniejszonej o opłat za całkowity wykup wartoêci polisy oraz opłat za całkowity wykup wartoêci dodatkowej, w wysokoêci okreêlonej w Tabeli opłat i limitów. 3. Cz Êciowy wykup wartoêci polisy mo liwy jest po upływie 5 lat od daty poczàtku okresu ubezpieczenia. WartoÊç cz Êciowego wykupu polisy pomniejszona jest o opłat za cz Êciowy wykup wartoêci polisy w wysokoêci okreêlonej w Tabeli opłat i limitów. 4. W przypadku cz Êciowego wykupu wartoêci polisy w pierwszej kolejnoêci umarzane sà jednostki zakupione ze składek regularnych nale nych po pi ciu latach polisy. 5. Opłata z tytułu całkowitego lub cz Êciowego wykupu wartoêci polisy okreêlona jest, jako procent wypłacanej wartoêci polisy utworzonej ze składki regularnej nale nej w pierwszych pi ciu latach polisy. 6. W ka dym czasie Ubezpieczony ma prawo do całkowitego lub cz Êciowego wykupu wartoêci dodatkowej, z zastrze eniem art. VIII ust Opłata z tytułu całkowitego lub cz Êciowego wykupu wartoêci dodatkowej okreêlona jest kwotowo, w wysokoêci okreêlonej w Tabeli opłat i limitów. 8. WysokoÊci cz Êciowej wypłaty wartoêci polisy oraz wartoêci dodatkowej nie mogà byç ni sze od wartoêci minimalnych okreêlonych przez Towarzystwo w Tabeli opłat i limitów. W nast pstwie wykupu liczba jednostek uczestnictwa zgromadzonych na odpowiednim rachunku (składek regularnych lub składek dodatkowych) zostanie pomniejszona o liczb jednostek wynikajàcà z podzielenia kwoty wykupu przez cen sprzeda y jednostki uczestnictwa. W zale noêci od roku polisy kwota całkowitego lub cz Êciowego wykupu wartoêci polisy zostanie pomniejszona o procentowà opłat z tytułu dokonanego wykupu, okreêlonà w Tabeli opłat i limitów. 9. Do obliczenia wartoêci polisy i wartoêci dodatkowej przyjmuje si cen sprzeda y jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w Dniu Wyceny, w którym Towarzystwo dokona umorzenia jednostek uczestnictwa. Towarzystwo dokonana umorzenia jednostek uczestnictwa w terminie 3 Dni Roboczych liczàc od dnia otrzymania dokumentów niezb dnych do wypłaty, o których mowa w ust Towarzystwo zobowiàzane jest do całkowitej lub cz Êciowej wypłaty wartoêci wykupu lub wypłaty wartoêci dodatkowej całkowitej lub cz Êciowej w terminie 30 dni od daty umorzenia jednostek uczestnictwa, zgodnie z postanowieniami ust Towarzystwo dokona wypłaty wartoêci polisy (całkowitego lub cz Êciowego) lub wartoêci dodatkowej (całkowitej lub cz Êciowej) po otrzymaniu oêwiadczenia od Ubezpieczonego zło onego na kompletnie i poprawnie wypełnionym formularzu Towarzystwa i potwierdzeniu to samoêci Ubezpieczonego. 12. WartoÊç rachunku składek regularnych po dokonaniu cz Êciowego wykupu wartoêci polisy nie mo e byç ni sza ni kwota okreêlona w Tabeli opłat i limitów. 9

12 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà Artykuł X Fundusze 1. Zasady funkcjonowania Funduszy uregulowane sà w Zasadach lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które stanowià integralnà cz Êç OWU. 2. Towarzystwo wyodr bnia aktywa w formie Funduszu, w celu inwestowania Êrodków pieni nych wpłacanych w formie składek. Gromadzone w ten sposób Êrodki sà wspólnie inwestowane. Dochody osiàgni te w wyniku dokonanych inwestycji Êrodków Funduszu powi kszajà wartoêç jego aktywów, zwi kszajàc odpowiednio wartoêç jednostki uczestnictwa. 3. Fundusz jest podzielony na jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa dajà Ubezpieczonemu udział w aktywach Funduszu bez prawa dysponowania poszczególnymi składnikami tych aktywów. Prawo do własnoêci aktywów przysługuje wyłàcznie Towarzystwu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do podzielenia lub połàczenia jednostek uczestnictwa. 4. Do wyceny składników aktywów Funduszu na dany Dzieƒ wyceny przyjmuje si ceny tych składników z Dnia wyceny. W przypadku, gdy do godziny w nast pnym Dniu roboczym po Dniu wyceny, cena danego składnika aktywów Funduszu z Dnia wyceny nie jest podana do publicznej wiadomoêci, wówczas do wyceny tego składnika aktywów przyjmuje si jego ostatnià, podanà do publicznej wiadomoêci cen. 5. WartoÊç aktywów Funduszu, nieb dàcego Funduszem zewn trznym, jest równa wartoêci wszystkich składników aktywów Funduszu na Dzieƒ wyceny. WartoÊç aktywów pomniejsza si o wartoêç zobowiàzaƒ Funduszu na dzieƒ wyceny oraz koszty zwiàzane ze sprzeda à, zakupem składników aktywów Funduszu i obsługà samego Funduszu, a tak e zobowiàzania podatkowe wynikajàce z przepisów prawa, otrzymujàc w ten sposób wartoêç aktywów brutto Funduszu. 6. Z aktywów Funduszu, nieb dàcego Funduszem zewn trznym, Towarzystwo pobiera opłat za zarzàdzanie naliczanà, jako procent aktywów brutto Funduszu. Roczna wysokoêç opłaty okreêlona jest przez Towarzystwo w Tabeli opłat i limitów. Na Dzieƒ wyceny pobiera si cz Êç opłaty za zarzàdzanie, proporcjonalnà do okresu wyznaczonego przez kolejne dni wyceny. WartoÊç aktywów brutto funduszu pomniejszona o opłat za zarzàdzanie stanowi wartoêç aktywów netto Funduszu. 7. Niezale nie od opłaty, o której mowa w ust. 6, w zale noêci od wyników finansowych Funduszu Generali Global Absolute Return Fund Towarzystwo nalicza opłat za zarzàdzanie, stanowiàcà 20% od ró nicy pomi dzy dziennà zmianà ceny jednostki uczestnictwa a wartoêcià wynoszàcà 8% w skali roku (przyj tego jako 365 dni). Opłata jest naliczana w ka dym dniu obowiàzywania Ubezpieczenia, w którym zarzàdzano Funduszem Generali Global Absolute Return Fund. 8. Opłata, o której mowa w ust. 7, pobierana jest w przypadku osiàgni cia zysku wypracowanego ponad 8% w skali roku. W przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu Generali Global Absolute Return Fund na Rachunku Składek regularnych lub Rachunku Składek dodatkowych w trakcie Miesiàca polisy Towarzystwo pobierze opłat w wysokoêci naliczonej do tego dnia w proporcji, jakà stanowi wartoêç umorzenia w stosunku do wartoêci Funduszu Generali Global Absolute Return Fund. Niezale nie od postanowieƒ wskazanych w zdaniu poprzedzajàcym, Towarzystwo pobiera opłat w pierwszym Dniu roboczym w kolejnym roku kalendarzowym poprzez odliczenie jednostek uczestnictwa z Rachunku Składek regularnych lub Rachunku Składek dodatkowych, o ile na jednym z Rachunków gromadzone sà Êrodki w ramach Funduszu Generali Global Absolute Return Fund. Liczba odliczanych jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia wysokoêci opłaty naliczonej i niepobranej dla Rachunku Składek regularnych lub Rachunku Składek dodatkowych przez cen jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w dniu naliczenia opłaty, ze wszystkich Funduszy dost pnych w dniu pobrania opłaty na danym Rachunku, proporcjonalnie do udziału ka dego z Funduszy w WartoÊci polisy lub WartoÊci dodatkowej. 9. Cen sprzeda y jednostki uczestnictwa Funduszu, nieb dàcego Funduszem zewn trznym oblicza si na dany Dzieƒ wyceny poprzez podzielenie wartoêci aktywów netto Funduszu rozumianej, jako wartoêç aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, przez liczb wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w Funduszu. Otrzymany wynik zaokràgla si nie wi cej ni o 1%. 10

13 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà 10. Cena sprzeda y jednostki uczestnictwa Funduszu zewn trznego wyra onego w walucie polskiej na dany Dzieƒ wyceny jest równa ostatniej cenie jednostki funduszu inwestycyjnego, w którym inwestowane sà aktywa Funduszu zewn trznego podanej do publicznej wiadomoêci do godziny w nast pnym Dniu roboczym po Dniu wyceny. 11. Cena sprzeda y jednostki uczestnictwa Funduszu zewn trznego wyra onego w walucie obcej na dany Dzieƒ wyceny jest równa ostatniej cenie jednostki funduszu inwestycyjnego, w którym inwestowane sà aktywa Funduszu zewn trznego, podanej do publicznej wiadomoêci do godziny w nast pnym Dniu roboczym po Dniu wyceny przeliczonej na walut polskà według Êredniego kursu danej waluty na Dzieƒ wyceny ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. 12. Ró nica pomi dzy cenà nabycia, a cenà sprzeda y jednostki uczestnictwa wynosi 0%. 13. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do rozpocz cia sprzeda y jednostek uczestnictwa nowych Funduszy, zaprzestania sprzeda y oraz likwidacji jednostek uczestnictwa dotychczas oferowanych Funduszy. 14. O likwidacji Funduszu Towarzystwo zawiadamia na piêmie Ubezpieczonego, który posiada Êrodki w likwidowanym funduszu w terminie, co najmniej 3 miesi cy poprzedzajàcych dat likwidacji Funduszu. Ubezpieczony do daty likwidacji Funduszu powinien zło yç dyspozycj przeniesienia jednostek lub odpowiednio zmieniç podział składki alokowanej w likwidowanym Funduszu. Je eli do daty likwidacji Funduszu Ubezpieczony nie wska e w oêwiadczeniu innego Funduszu, do którego przenosi jednostki uczestnictwa Funduszu likwidowanego, Towarzystwo dokona przeniesienia Êrodków w procentowym podziale składki alokowanej do Funduszu o najbardziej zbli onej do Funduszu likwidowanego strategii inwestycyjnej. Ubezpieczony, który nie posiada Êrodków w likwidowanym Funduszu, a zło ył wniosek o przeniesienie jednostek lub zmian podziału składki regularnej lub dodatkowej do likwidowanego Funduszu jest informowany o likwidacji Funduszu niezwłocznie po zło eniu dyspozycji do Towarzystwa. 15. Z zastrze eniem postanowieƒ ust. 16, przeniesienie nast puje poprzez sprzeda jednostek uczestnictwa likwidowanego Funduszu i nabycie jednostek uczestnictwa wybranego Funduszu w nast pnym Dniu roboczym po otrzymaniu przez Towarzystwo oêwiadczenia Ubezpieczajàcego zawierajàcego zgod Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 14, z zastosowaniem cen sprzeda y jednostek uczestnictwa obowiàzujàcych w tym dniu. 16. W sytuacji, gdy przed datà likwidacji Funduszu, Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego nie zło ył w Towarzystwie oêwiadczenia, o którym mowa w ust. 14, sprzeda y jednostek uczestnictwa likwidowanego Funduszu dokonuje si w nast pnym Dniu roboczym po dacie likwidacji Funduszu, z zastosowaniem ceny sprzeda y jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej w dniu likwidacji Funduszu, a nabycie jednostek uczestnictwa wybranego Funduszu nast puje w nast pnym Dniu roboczym po dacie likwidacji Funduszu, z zastosowaniem ceny sprzeda y jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej nast pnego Dnia roboczego po dacie likwidacji Funduszu. 17 Z przyczyn niezale nych od Towarzystwa Fundusz zewn trzny mo e zawiesiç odkupywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa zgodnie z ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o Funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki opisanej w zdaniu pierwszym decyzji Funduszu Zewn trznego. Artykuł XI Rachunek jednostek uczestnictwa i alokacja składek 1. Z datà rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo otwiera rachunek, na którym ewidencjonuje jednostki uczestnictwa. 2. Po przekazaniu składki regularnej Towarzystwo dopisuje jednostki uczestnictwa do rachunku składek regularnych. Ich liczba jest równa iloczynowi alokacji składki regularnej i wartoêci tej składki, podzielonemu przez cen nabycia jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w Dniu nabycia jednostek, nie wczeêniej jednak ni w dniu wystawienia polisy. Je eli składka regularna została przekazana przed datà jej wymagalnoêci, jednostki uczestnictwa zostanà zakupione po cenie nabycia obowiàzujàcej w Dniu nabycia jednostek, nie wczeêniej jednak ni w dniu wystawienia polisy. 11

14 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà 3. W przypadku wpłaty składki dodatkowej Towarzystwo dopisuje jednostki uczestnictwa do rachunku składek dodatkowych. Ich liczba jest równa iloczynowi alokacji składki dodatkowej i wartoêci tej składki, podzielonemu przez cen nabycia jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w Dniu nabycia jednostek, nast pujàcym po otrzymaniu przez Towarzystwo odpowiedniego formularza, nie wczeêniej ni w dniu przekazania składki dodatkowej oraz zarejestrowania oêwiadczenia Ubezpieczajàcego zawierajàcego zgod Ubezpieczonego o podziale składki dodatkowej zgodnie z zapisami art. VII ust Liczb jednostek uczestnictwa dopisywanych do rachunku zaokràgla si z dokładnoêcià nie mniejszà ni do cz Êci tysi cznych. Towarzystwo ma prawo zwi kszyç stosowanà dokładnoêç zaokràgleƒ. 5. W dniu rozpocz cia ka dego miesiàca polisy Towarzystwo nalicza opłat administracyjnà w wysokoêci okreêlonej w Tabeli opłat i limitów. 6. Opłata, o której mowa w ust. 5, pobierana jest poprzez odliczenie jednostek uczestnictwa z rachunku jednostek uczestnictwa. Liczba odliczanych jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia opłaty przez cen sprzeda y jednostki uczestnictwa. Powy szà opłat odlicza si z rachunku składek regularnych proporcjonalnie do udziału ka dego z funduszy w wartoêci polisy. 7. Towarzystwo pobiera opłat manipulacyjnà od ka dej wpłaconej składki regularnej nale nej w pierwszym Roku polisy. Opłata w wysokoêç okreêlonej w Tabeli opłat i limitów, pobierana jest z rachunku składek regularnych, po zaalokowaniu składki regularnej nale nej w pierwszym roku polisy, poprzez odliczenie takiej iloêci jednostek uczestnictwa, jaka wynika z podzielenia kwoty opłaty przez cen sprzeda y jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w dniu alokacji tej składki, zgodnie z alokacjà składki regularnej w fundusze. 8. Towarzystwo pobiera opłat manipulacyjnà od ka dej wpłaconej składki dodatkowej w wysokoêci okreêlonej w Tabeli opłat i limitów. Opłata manipulacyjna pobierana jest z rachunku składek dodatkowych poprzez odliczenie takiej liczby jednostek uczestnictwa, jaka wynika z podzielenia kwoty opłaty przez cen sprzeda y jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w Dniu nabycia jednostek, zgodnie z alokacjà składki dodatkowej w fundusze. 9. Towarzystwo w ka dym dniu wyceny jednostki uczestnictwa nalicza opłat za zarzàdzanie Grupà funduszy w wysokoêci okreêlonej w Tabeli opłat i limitów. Opłata ta naliczana jest kwotowo w proporcji, jakà stanowi dzieƒ w stosunku do długoêci roku kalendarzowego, w którym nast puje naliczenie. WysokoÊç opłaty stanowi cz Êç rocznej opłaty za zarzàdzanie Grupà funduszy. Opłata jest naliczana w całym okresie obowiàzywania Umowy. W dniu rozpocz cia ka dego miesiàca Umowy Towarzystwo pobiera miesi cznà opłat za zarzàdzanie Grupà funduszy, naliczonà z dołu za miniony miesiàc Umowy. W przypadku umorzenia jednostek na rachunku jednostek regularnych lub dodatkowym w trakcie trwania miesiàca Umowy, opłata pobierana jest w wysokoêci naliczonej a niepobranej, proporcjonalnie do wartoêci umorzenia. Opłata wyra ona jest procentowo, jako cz Êç liczby jednostek uczestnictwa ka dego z funduszy wchodzàcego w skład grupy funduszy, znajdujàcych si na rachunku w dniu naliczenia opłaty przed alokacjà składki regularnej i składek dodatkowych i pobraniem innych opłat z rachunku 10. Raz w roku polisy Towarzystwo przeka e Ubezpieczonemu informacje o stanie rachunku. Przygotowanie i przekazanie informacji jest bezpłatne. Szczegółowy wykaz transakcji dost pny jest w ka dym czasie w Koncie Klienta. 11. Niezale nie od postanowieƒ ust. 10, Towarzystwo przeka e Ubezpieczonemu aktualny stan rachunku, na wniosek Ubezpieczonego zło ony w Towarzystwie. Za przekazanie tej informacji Towarzystwo pobiera opłat w wysokoêci okreêlonej w Tabeli opłat i limitów. Opłat t pobiera si z rachunku składek regularnych proporcjonalnie do udziału ka dego z funduszy w wartoêci polisy. Liczba odliczanych jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia opłaty przez cen sprzeda y jednostki uczestnictwa. Jednostki odliczane sà w dacie przygotowania zestawienia. Artykuł XII Zmiana funduszy 1. Ubezpieczony ma prawo w ka dym czasie zmieniç podział składki regularnej pomi dzy poszczególne fundusze. Towarzystwo pobiera opłat za dokonanà zmian w wysokoêci okreêlonej 12

15 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà w Tabeli opłat i limitów. Opłata pobierana jest z rachunku składek regularnych proporcjonalnie do udziału ka dego z funduszy w wartoêci polisy. Liczba odliczanych w zwiàzku z tym jednostek uczestnictwa wynika z podzielenia opłaty przez cen sprzeda y jednostki uczestnictwa. 2. Ubezpieczony z zastrze eniem postanowieƒ art. X ust.11 oraz ust.15 ma prawo w ka dym czasie przenieêç do wybranego funduszu wszystkie lub cz Êç jednostek uczestnictwa zakupionych za składk regularnà i składk dodatkowà, znajdujàce si na rachunku wskazanego funduszu. Przeniesienie nast puje poprzez sprzeda jednostek uczestnictwa wskazanego funduszu po cenie sprzeda y, a nast pnie nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu po cenie sprzeda y. Towarzystwo dokona przeniesienia w terminie 3 Dni roboczych od daty otrzymania przez Towarzystwo oêwiadczenia od Ubezpieczonego. 3. Za dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 2, Towarzystwo pobiera opłat w wysokoêci okreêlonej w Tabeli opłat i limitów poprzez zmniejszenie wartoêci przenoszonych jednostek uczestnictwa o kwot opłaty. 4. W Tabeli opłat i limitów Towarzystwo okreêla minimalnà wartoêç przenoszonych jednostek uczestnictwa oraz jednostek uczestnictwa pozostajàcych na rachunku funduszu, z którego dokonano przeniesienia. 5. Towarzystwo dokona zmian w funduszach po otrzymaniu oêwiadczenia Ubezpieczonego zło onego na formularzu Towarzystwa, w tym za poêrednictwem Konta Klienta udost pnionego przez Towarzystwo. Artykuł XIII Indeksacja 1. W ka dà rocznic polisy, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 5, Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indeksacji (podwy szenia) składki regularnej. 2. Przed ka dà rocznicà polisy Towarzystwo okreêla wskaênik indeksacji i na jego podstawie proponuje bezpoêrednio Ubezpieczonemu lub Ubezpieczonemu za poêrednictwem Ubezpieczajàcego nowà wysokoêç składki regularnej. 3. Towarzystwo poinformuje bezpoêrednio Ubezpieczonego lub Ubezpieczonego za poêrednictwem Ubezpieczajàcego o proponowanej zmianie wysokoêci składki regularnej najpóêniej do 30-tego dnia przed Rocznicà polisy. 4. Towarzystwo powinno zostaç skutecznie poinformowane o rezygnacji z indeksacji najpóêniej do 7-ego dnia przed rocznicà polisy. Brak przekazania rezygnacji z indeksacji traktowany jest, jako wyra enie na nià zgody. Rezygnacja z indeksacji w danym Roku polisy nie pozbawia Ubezpieczonego prawa do indeksacji w kolejnych latach polisy. 5. Prawo do indeksacji nie przysługuje w okresie zawieszenia opłacania składek oraz od daty przekształcenia ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe. Artykuł XIV Zmiany Umowy 1. Z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2 i 3, na pisemny wniosek Ubezpieczajàcego zawierajàcy zgod Ubezpieczonego, zło ony na formularzu Towarzystwa, mo liwe jest wprowadzenie nast pujàcych zmian warunków Umowy: 1.1. wysokoêç składki regularnej w ka dà rocznic polisy, 1.2. cz stotliwoêç opłacania składki regularnej. 2. Zmiany okreêlone w dyspozycjach, o których mowa w ust. 1 nie zostanà wprowadzone, je eli okres pomi dzy otrzymaniem dyspozycji przez Towarzystwo a dniem, w którym zmiana weszłaby w ycie jest dłu szy ni 3 miesiàce. 3. Je eli zmiana dotyczàca składki regularnej polega na zmianie jej wysokoêci wówczas wysokoêç zmienionej składki regularnej nale nej za Rok polisy, w którym dokonywana jest zmiana, nie mo e byç ni sza od Składki regularnej nale nej za pierwszy Rok polisy. Je eli zmiana warunków Umowy polega na zmianie cz stotliwoêci opłacania składki regularnej, wówczas: 13

16 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà 3.1. jej wysokoêç po zmianie nie mo e byç ni sza od minimalnej składki regularnej dla wybranej cz stotliwoêci, okreêlonej w Tabeli opłat i limitów, 3.2. wysokoêç zmienionej składki regularnej, nale nej za rok polisy, w którym dokonywana jest zmiana, nie mo e byç ni sza od składki regularnej nale nej za pierwszy rok polisy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obowiàzujà od daty wskazanej w pisemnym potwierdzeniu ich wprowadzenia przez Towarzystwo. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie zostanà wprowadzone w okresie zawieszenia płatnoêci składki regularnej oraz po przekształceniu ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe. 6. W uzasadnionych przypadkach, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzenia zmiany Umowy, o którà wnioskuje Ubezpieczajàcy za zgodà Ubezpieczonego. Artykuł XV Wypłata Êwiadczeƒ 1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypłaci Uposa onemu Êwiadczenie w wysokoêci Sumy ubezpieczenia, powi kszonej o wartoêç dodatkowà. 2. Do ustalenia Sumy ubezpieczenia i wartoêci dodatkowej przyjmuje si cen sprzeda y jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli szym Dniu roboczym, nast pujàcym po zarejestrowaniu przez Towarzystwo zgłoszenia roszczenia. 3. Osoba zgłaszajàca roszczenie o wypłat Êwiadczenia zobowiàzana jest zło yç w Towarzystwie nast pujàce dokumenty wskazane przez Towarzystwo, a w szczególnoêci: 3.1. wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia, 3.2. odpis skrócony aktu zgonu, 3.3. zaêwiadczenie okreêlajàce przyczyn Êmierci, wystawione przez lekarza lub odnoêne władze, 3.4. dokument potwierdzajàcy to samoêç Uposa onego. 4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo àdania innych dokumentów, niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa. 5. Âwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Uposa onemu, który umyêlnie przyczynił si do Êmierci Ubezpieczonego. 6. Je eli w chwili Êmierci Ubezpieczonego nie ma Uposa onego lub utracił on prawo do Êwiadczenia na podstawie ust. 5, Êwiadczenie wypłacane jest członkom rodziny Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: 6.1. współmał onkowi, 6.2. dzieciom w równych cz Êciach, je eli brak jest współmał onka, 6.3. rodzicom w równych cz Êciach, je eli brak jest współmał onka i dzieci, 6.4. rodzeƒstwu w równych cz Êciach, je eli brak jest współmał onka, dzieci i rodziców, 6.5. innym ustawowym spadkobiercom w pozostałych przypadkach z wyłàczeniem gminy i Skarbu Paƒstwa. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.5 Towarzystwo wypłaci Êwiadczenie po otrzymaniu od osoby uprawnionej prawomocnego postanowienia sàdu o nabyciu spadku po Ubezpieczonym oraz zgodnego oêwiadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału Êrodków zgromadzonych przez Ubezpieczonego bàdê prawomocnego postanowienia sàdu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzajàcych to samoêç spadkobierców. 8. Ubezpieczonemu lub Ubezpieczajàcemu za zgodà Ubezpieczonego przysługuje prawo zmiany Uposa onego w ka dym czasie, przez zło enie pisemnego oêwiadczenia w Towarzystwie. Zmiana Uposa onego nast puje od daty pisemnego potwierdzenia zmiany przez Towarzystwo. 9. Towarzystwo zobowiàzane jest do wypłaty Êwiadczenia w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o zajêciu zdarzenia ubezpieczeniowego. 10. Gdyby w terminie okreêlonym w ust. 9, wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa albo wysokoêci Êwiadczenia okazało si niemo liwe, 14

17 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà Towarzystwo wypłaci Êwiadczenie w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci, wyjaênienie tych okolicznoêci było mo liwe. 11. Bezspornà cz Êç Êwiadczenia Towarzystwo zobowiàzane jest wypłaciç w terminie, o którym mowa w ust Warunkiem wypłaty Êwiadczenia jest dostarczenie wskazanych przez Towarzystwo dokumentów, niezb dnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa. Artykuł XVI Ograniczenia i wyłàczenia odpowiedzialnoêci 1. Je eli do zdarzenia obj tego Umowà doszło przed upływem trzech lat od daty zawarcia Umowy, Towarzystwo mo e odmówiç wypłaty Êwiadczenia w zwiàzku ze Êmiercià Ubezpieczonego, je eli w Deklaracji przystàpienia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia podał informacje lub oêwiadczenia niezgodne z prawdà o ile przyczynà wystàpienia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià były okolicznoêci zatajone lub nieprawdziwe okreêlone przez Ubezpieczonego. 2. Towarzystwo zwolnione jest z obowiàzku wypłaty Êwiadczenia, je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpiła bezpoêrednio lub poêrednio w wyniku: 2.1. wojny, działaƒ wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach, 2.2. samobójstwa popełnionego w okresie dwóch lat od daty zawarcia Umowy. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Towarzystwo wypłaci Uposa onemu wartoêç polisy oraz wartoêç dodatkowà, je eli ona istnieje. Artykuł XVII Postanowienia koƒcowe 1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do przekazywania Ubezpieczonemu wszelkich otrzymanych od Towarzystwa informacji zwiàzanych z zawarciem, zmianà i realizacjà Umowy Grupowego Ubezpieczenia. 2. Ubezpieczony zobowiàzany jest do składania Towarzystwu wszelkich wniosków, dyspozycji i oêwiadczeƒ dotyczàcych Umowy, wyłàcznie za poêrednictwem Ubezpieczajàcego. Ubezpieczajàcy przekazuje niezwłocznie powy sze dokumenty zło one przez Ubezpieczonego do Towarzystwa. 3. Ubezpieczony poza trybem wskazanym w ust. 2 mo e: 3.1. b dàc u ytkownikiem Konta Klienta składaç okreêlone zlecenia i oêwiadczenia za pomocà Internetu. Zasady korzystania z Konta Klienta uregulowane sà w Regulamin Êwiadczenia usług drogà elektronicznà, który stanowi integralnà cz Êç Umowy Grupowego Ubezpieczenia. w zakresie rezygnacji z indeksacji, o której mowa w artykule XIII ust.4 Ubezpieczony jest tak e uprawniony do składania dyspozycji bezpoêrednio Towarzystwu. 4. W przypadku utraty Polisy, na pisemny wniosek Ubezpieczonego Towarzystwo wydaje duplikat. 5. Za zgodà Towarzystwa ochrona ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego mo e byç Êwiadczona na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ OWU. W przypadku ró nic mi dzy ustalonymi warunkami a postanowieniami OWU, niekorzystnych dla Ubezpieczonego, Towarzystwo przedstawi je Ubezpieczajàcemu na piêmie przed zawarciem Ubezpieczenia. 6. Za zgodà Towarzystwa oraz Ubezpieczajàcego za zgodà Ubezpieczonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej mogà zostaç ustalone odmienne od ustalonych w niniejszych OWU warunki, na jakich Êwiadczona jest ochrona ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego. 7. Wprowadzenie do Umowy Grupowego Ubezpieczenia oraz Umowy postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych od OWU wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 8. Wszelkie zawiadomienia i oêwiadczenia dotyczàce Umowy Grupowego ubezpieczenia powinny byç składane na piêmie pod rygorem niewa noêci, chyba, e postanowienia OWU lub Umowy Grupowego Ubezpieczenia dopuszczajà innà form. 15

18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà 9. Wszelkie zawiadomienia i oêwiadczenia wysłane odpowiednio na adres siedziby, miejsca zamieszkania lub na adres do korespondencji wywierajà skutek z chwilà ich dor czenia adresatowi. Strony Umowy Grupowego Ubezpieczenia sà zobowiàzane do informowania si o ka dej zmianie adresu siedziby lub odpowiednio miejsca zamieszkania oraz o ka dej zmianie adresu do korespondencji. 10. W zakresie opodatkowania Êwiadczeƒ nale nych z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia zastosowanie majà obowiàzujàce przepisy prawa dotyczàce podatku dochodowego, w szczególnoêci przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 11. Skargi i za alenia mogà byç wnoszone w formie pisemnej do siedziby Towarzystwa lub ka dego oddziału Towarzystwa w sposób umo liwiajàcy identyfikacj osoby wnoszàcej skarg lub za alenie. 12. Towarzystwo, z zastrze eniem ust. 13 rozpatruje skarg i za alenie bez zb dnej zwłoki, z tym, e nie póêniej ni w terminie 30 dni od daty otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi. 13. W przypadku niemo noêci rozpatrzenia skargi lub za alenia w terminie wskazanym w ust. 12 Towarzystwo zawiadamia pisemnie wnoszàcego skarg lub za alenie wskazujàc przyczyn braku mo liwoêci rozpatrzenia skargi lub za alenia w powy szym terminie, okolicznoêci wymagajàce ustalenia oraz przewidywany termin udzielania odpowiedzi, który nie mo e byç jednak dłu szy ni 90 dni od dnia otrzymania skargi lub za alenia. 14. Z tytułu Umowy Grupowego Ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub zwrócenia si o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 15. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 16. Powództwa o roszczenie z Umowy Grupowego Ubezpieczenia mogà zostaç wytoczone albo według przepisów o właêciwoêci ogólnej, albo przed sàd właêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego lub Uposa onego. 17. Integralnà cz Êcià OWU jest Tabela opłat i limitów, Klauzula, rozszerzajàca ochron o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku oraz Zasady lokowania Êrodków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje si przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalnoêci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce przepisy prawa polskiego. 19. Niniejsze OWU zostały przyj te Uchwałà Zarzàdu Towarzystwa Nr GL/ob./6/4/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku i majà zastosowanie do Ubezpieczeƒ zawieranych od 29 kwietnia 2013 roku. 20. Integralnà cz Êcià OWU jest Regulamin Êwiadczenia usług ubezpieczeniowych drogà elektronicznà za poêrednictwem Contact Center Alior Bank SA. Artur Olech Krzysztof Wiecha Prezes Zarzàdu Generali ycie T.U. S.A. Cz onek Zarzàdu Generali ycie T.U. S.A. 16

19 Artykuł I KLAUZULA ROZSZERZAJÑCA OCHRON O RYZYKO ÂMIERCI W WYNIKU NIESZCZ ÂLIWEGO WYPADKU Postanowienia ogólne OWU ADB_ RPFBP Niniejsza klauzula rozszerzajàca ochron o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, zwana dalej Klauzulà, stanowi rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ramach Umowy zawartej na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà (dalej OWU). 2. Klauzula jest integralnà cz Êcià OWU i mo e byç zawarta wyłàcznie w dacie zawarcia Umowy. Artykuł II Definicje Terminy okreêlone w ogólnych warunkach ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà stosuje si odpowiednio do niniejszej Klauzuli. Do terminów tych dodaje si : Nieszcz Êliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczynà zewn trznà, niezale ne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego; za nieszcz Êliwy wypadek nie uwa a si wylewu krwi do mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet wyst pujàcych nagle. Artykuł III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci 1. Rozszerzony zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz Êliwego wypadku. 2. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa polega na wypłacie Êwiadczenia w wysokoêci Sumy ubezpieczenia, je eli łàcznie spełnione zostały nast pujàce warunki: 2.1. nieszcz Êliwy wypadek, który spowodował Êmierç Ubezpieczonego, wystàpił w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 2.2. Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz Êliwego wypadku nastàpiła w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 2.3. Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz Êliwego wypadku nastàpiła w ciàgu 180 dni od daty nieszcz Êliwego wypadku, 2.4. Êmierç Ubezpieczonego w wyniku nieszcz Êliwego wypadku nastàpiła przed rocznicà polisy, nast pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 65-tego roku ycia, 2.5. z medycznego punku widzenia istnieje zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem a Êmiercià Ubezpieczonego. Artykuł IV Ochrona ubezpieczeniowa 1. Klauzula rozszerzajàca ochron o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku zawierana jest, je eli wiek Ubezpieczonego w dniu jej zawarcia wynosi nie mniej ni 18 lat i nie wi cej ni 65 lat. 2. Z datà zawieszenia opłacania składki regularnej na poczet danej Umowy wygasa ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego na wypadek Êmierci w nieszcz Êliwym wypadku. 3. W przypadku wznowienia opłacania składki regularnej na poczet danej Umowy Towarzystwo przywróci Ubezpieczonemu ochron ubezpieczeniowà. 4. Niezale nie od innych postanowieƒ, ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 17

20 Klauzula rozszerzajàca ochron o ryzyko Êmierci w wyniku nieszcz Êliwego wypadku 4.1. z dniem rozwiàzania Umowy, 4.2. z dniem przekształcenia Umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe, 4.3. z dniem poprzedzajàcym rocznic polisy, nast pujàcà po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 65-tego roku ycia. Artykuł V Wypłata Êwiadczenia 1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, Towarzystwo wypłaci Uposa onemu Êwiadczenie w wysokoêci Sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust Âwiadczenie z tytułu Klauzuli w ramach rozszerzonego zakresu ubezpieczenia nie mo e byç wy sze ni maksymalna kwota okreêlona przez Towarzystwo w Tabeli opłat i limitów. Artykuł VI Ograniczenia i wyłàczenia odpowiedzialnoêci Prawo do Êwiadczenia okreêlonego w art. V ust. 1 nie zostanie przyznane, je eli nieszcz Êliwy wypadek, w wyniku, którego nastàpiła Êmierç Ubezpieczonego był bezpoêrednio lub poêrednio spowodowany przyczynami wymienionymi w art. XVI OWU, a ponadto, jeêli powstał w zwiàzku z: 1. chorobà psychicznà, niedorozwojem umysłowym lub zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego oraz ich skutkami, a tak e atakiem konwulsji, epilepsji, 2. spo yciem przez Ubezpieczonego alkoholu, Êrodków odurzajàcych lub psychotropowych, niezaleconych przez lekarza, usiłowaniem lub popełnieniem przest pstwa przez Ubezpieczonego, próbà samobójczà, Êwiadomym samookaleczeniem Ubezpieczonego lub okaleczeniem na proêb Ubezpieczonego, niezale nie od stanu poczytalnoêci, 3. poddaniem si przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, przeprowadzonym poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych, wszelkim eksperymentom medycznym albo leczeniu metodami alternatywnymi, 4. wypadkiem lotniczym zaistniałym w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu innego ni samolot pasa erskich licencjonowanych linii lotniczych, 5. prawianiem przez Ubezpieczonego nast pujàcych niebezpiecznych sportów lub aktywnoêci fizycznych: baloniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, szybownictwa, motolotniarstwa, sportów motorowych i motorowodnych uprawianych pojazdami niezale nie od pojemnoêci silnika, sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki górskiej lub skałkowej, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy u yciu specjalistycznego sprz tu, skoków na elastycznej linie (bungee jumping), raftingu i wszystkich jego odmian, eglarstwa morskiego, kite-surfingu, off-road skiingu/heliskiingu, kaskaderstwa oraz udziałem w zawodach sportowych poza lekkoatletykà i pływaniem, 6. prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnieƒ lub prowadzeniem pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa. Artykuł VII Postanowienia koƒcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli stosuje si odpowiednio postanowienia Ogólnych warunków ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà. Artur Olech Krzysztof Wiecha Prezes Zarzàdu Generali ycie T.U. S.A. 18 Cz onek Zarzàdu Generali ycie T.U. S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze sk adką regularną. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze sk adką regularną. Pod skrzydłami lwa. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze sk adką

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Defi nicje... 3 Artykuł

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI OMNIPROFIT ZE SKŁADKÑ JEDNORAZOWÑ. Postanowienia ogólne...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI OMNIPROFIT ZE SKŁADKÑ JEDNORAZOWÑ. Postanowienia ogólne... SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI OMNIPROFIT ZE SKŁADKÑ JEDNORAZOWÑ Artykuł I Artykuł II Artykuł III Artykuł IV Artykuł V Artykuł VI

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 8 lutego 2012 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową. Pod skrzydłami lwa. Obowiązuje od 8 lutego 2012 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA Artyku I Postanowienia ogólne... 5 Artyku II Defi nicje... 5 Artyku III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci... 6 Artyku IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI DB EMERYTURA - START RPFME_06.2014 Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 11 października 2015 roku. generali.pl

Obowiązują od 11 października 2015 roku. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Plus Długoterminowy Program Inwestycyjny ze składką regularną Obowiązują od 11 października 2015 roku

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną. Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Skandia Smart (OW-R-SMRT-120915) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY ubezpieczenia Kod dokumentu: 1381_0116 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON INDYWIDUALNY PLAN FINANSOWY ALFA REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ALFA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

OWU. Fundusz & Perspektywa. Ogólne Warunki Grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną

OWU. Fundusz & Perspektywa. Ogólne Warunki Grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22

Lead Lead. strategia lwa OWU/FIR1/2/2011 OWU/FMR1/1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 1/22 Tytuł Tytuł Lead Lead OGÓLNE WARUNKI UMOWY Ogólne DODATKOWEJ warunki ubezpieczenia na życie z funduszem PAKIET RODZINNY kapitałowym LWA strategia lwa OWU/FMR1/1/2009 OWU/FIR1/2/2011 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife Artyku I Postanowienia ogólne Na podstawie umowy ubezpieczenia, zwanej dalej Umowà zawartej na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PRO/11/02/07 Ogólne

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod WU: UB_OGIJ138 Kod Funduszu: FOLSE001 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Część I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, czyli kto i od czego może być ubezpieczony...

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia - Generali Życie T.U. S.A. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia 5 Postanowienia ogólne 5 Definicje 6 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka regularna)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka regularna) Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka regularna) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Skandia Compact. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną (OW-R-CMP-130701)

Skandia Compact. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną (OW-R-CMP-130701) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Skandia Compact (OW-R-CMP-130701) (ZA-131223-R-CMP-130701) POSTANOWIENIA OGÓLNE Dokument, który właênie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio KARTA INFORMACYJNA Portfel Trio W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Trio. Karta

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Kod OWU: UB_OLIJ120

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver (składka jednorazowa) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM Artyku I Postanowienia ogólne... 7 Artyku II Definicje... 7 Artyku III Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 8 Artyku IV Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ochrona MetLife Plus Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa dodatkowa

Ochrona MetLife Plus Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa dodatkowa Ochrona MetLife Plus Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa dodatkowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Nasz Fundusz Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM INWESTYCYJNY NA PRZYSZŁOŚĆ OWU/ULS0/1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM INWESTYCYJNY NA PRZYSZŁOŚĆ OWU/ULS0/1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM INWESTYCYJNY NA PRZYSZŁOŚĆ OWU/ULS0/1/2012 CO POWINIENEM WIEDZIEĆ, ZAWIERAJĄC UMOWĘ UBEZPIECZENIA Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II IFW-OWU-0808 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Nowy Multi 6 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PINM6/14/09/01

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE POZNAJ CECHY PROGRAMÓW INWESTYCYJNO-UBEZPIECZENIOWYCH DOSTĘPNYCH W OFERCIE BANKU BPH. PROGRAMY PROWADZONE SĄ POD PARASOLEM

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku

Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku Ogólne warunki ubezpieczenia na życie ProFamilia Generali Życie T.U. S.A. 3 Spis treści 5 Wykaz istotnych informacji zawartych w OWU (Skorowidz) 7 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GOLD INVEST. kod: 2017_GI_01_v.01

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GOLD INVEST. kod: 2017_GI_01_v.01 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GOLD INVEST kod: 2017_GI_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Invest (zwanych dalej: o.w.u.) Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Allianz Rentier. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku

Allianz Rentier. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku Ubezpieczenia na życie Allianz Rentier Allianz ubezpieczenia od A do Z. Obowiązują od 15 lutego 2010 roku Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II (kod: 2016_RBOPII_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Kod OWU: UB_OLIJ131 Kod Funduszu: FOLWD003

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo