iii W К RAKOWIE INSTITUTE OF NtidLEAJa DOBÓR PARAMETRÓW ELEKTROSTATYCZNEJ SOCZEWKI UNIPOTENCJALNEJ. PROGRAM DLA MASZYNY ODRA NP No 852/E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iii W К RAKOWIE INSTITUTE OF NtidLEAJa DOBÓR PARAMETRÓW ELEKTROSTATYCZNEJ SOCZEWKI UNIPOTENCJALNEJ. PROGRAM DLA MASZYNY ODRA 1204 1NP No 852/E"

Transkrypt

1 1NP No 852/E ^ W К RAKOWIE INSTITUTE OF NtidLEAJa " '- : " V'-' C R A C O W ; REPORT No 852/E DOBÓR PARAMETRÓW ELEKTROSTATYCZNEJ SOCZEWKI UNIPOTENCJALNEJ. PROGRAM DLA MASZYNY ODRA 1204 S. LAZARSftl, E.LIPIftSKA, K. ROTOCKA iii

2 Shit report hats Ьнп reproduced direstly from the beat available oopy Распространяет: ШФОРШЩИОННЫЙ U1GHTP ПС ГОРНОЙ ЭНЕРГИИ прм Уполномоченном Правительства ПНР по Использованию Ядерной Энергии Дворец Культуры и Наука Варнава, ПОЛЬБА Available front NUCLEAR ENERGY INFORMATION drtes of tn«polish Governaent Goamiaaioner for Use of Nuclear Energy Palace of Culture and Beienoe Warsaw, POLAKD Drukuje i rozprowadzaj OŚRODEK INFORMACJI 0 EHERGII JADR0W1J Pełnomocnika Rządu d/a Wykorzystania Energii Jądrowej Warszawa, Pałao Kultury 1 Nauki Wydaje Instytut Fizyki Jądrowej Nakład ПО egz., Objętość ark.wyd. 0,8^ Ark.druk. 1,5* Data złożenia maszynopisu przez autora 9.X.l973r. Oddano do druku 13. X r.druk ukończono w listopadzie 1973г. SP-O9/250/66 Zaau 269/73

3 X швбв SOCZEWKI ШХГОХШЯШШ. ШХШАМ DUL MA82XKT ODRA 12O4-, САГОШШОН Off РАЕАНБТЕВ8 Off THE UHIPOTEHTIAL ВШСТВОЗТАТЮ I HS«THE PROGRAMME ЮВ GOMHITER ODRA ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРРЕТРОВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ УНШОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЛИНЗЫ. ПРОГРАММА ДЛЯ МАШШШ США

4 II Program "PHI 1 DIII", mapla&ay dla aae&yay cyfrowej ODRA 120*, pozwala obliczjt parasetry «lektroetatycsжаз eocsewki umlpoteac^alne^ dla sadaiyoh głótmych wymiarów układu optyósmego* Tb* ^rosraamo И РИ1 amd DIXI M # ooapossd for coaputer ODRA 12CW-, вшаъ1«в to calculate the of the uaipotemtlal electroetatie lea» for give» ва1л f i I "i of th«optical eyete» e [ *-ЛЛЛ Гу^. Программа "HXI i Dixx", написана для вычислительной машиныошш 1204, разрешает вычислить параметры электростатической уншотенциалъной линзы для заданных главных размеров оптической системы.

5 Spis treści 1. 2, з Wstęp Program Przygotowanie danych Praykłaćty obliczeń dokonanych programem " FXXI i DIXI " Literatura Strona

6 1»! Najczęściej stosowanym układem optycsaym dla forso» waaia wiązki jonów, współpracującym ze źródłem joaów akceleratora B jest soczewka unipotenejałna. Soczewkę taką można otrzymać jako uki&d traech elektrod. Mogą to być Ep trzy współosiowe praesłoa^, 1иЪ cylindry znajdujące się w jednakowej odległości. W układzie takim obie zewnętrzne elektrody posiadają jednakowy potencjał róway potencjałowi obsaaru zewnętranego, prasy czym jest to najczęściej potencjał elektrody przyspieszającej /anody/. Ogniskowe takiej soczewki są więc sobie równe i są oprócz tego funkcją średnic elektrod, ich grubości i wsajeamej odległości Na rys. f przedstawiono uproszczony schemat elektryczny układu soczewek unipotencjalnjch e

7 Zaletami omawianego systemu soczewek jest to, że są one zawsze eoczewkami skupiającymi niezależnie od tego czy V b^v2 ^k "* Р 0-Ьвпс З** źródła Aatody/, Vp» potencjał soczewek zewnętrznych/. Gdy elektroda środkowa jest na potencjale katody wówesas stosunki napięć przybierają najprostasą postać. W tym przypadku stosunek napięć Vk - V1 /V^ - potencjał środkowej elektrody/ dla wszystkich wartości V 2 posiada wartość stałą, równą zeru. Ważną zaletą tego typu układu jeat stały potencjał akceleracji* Wspomniano jiiż wyżej, że ogniskowa układu soczewek unipotencjalnych jeat uwikłaną funkcją parametrów geometrycznych soczewek, tam średnic cylindrów, ich długości oraz wssajemnej odległości. Daje to szerokie możliwości wyboru żądanej wartości ogniskowej nie tylko przez regulację jej długości napięciem przyłożonym do środkowej elektrody, sle również przez zmianę parametrów geometrycznych układu. Ponieważ parametry geometryczne soczewek są zwykle ograniczone praez wymiary urządzeń w jakich pracują, wprowadsa się tzw. parametr charakterystyczny grubości vi z v ~ 1_ gdzie z^ - 1/2 długości elektrody środkowej, z^ odległość między soczewicami powiększona о г^ /rys«д./ Wartość tego parametru przyjmuje się zazwyczaj w granicach 0,3 do 0,5 /Regenstrlf/.

8 3 Dla budowanych w IFJ zestawach dls iaplarstacji josow zachodzi konieczność szybkiego doboru parametrów optycznych układu do warunków doświadczenia» Tam, gdzie nie wystarczy zzaiana potencjałów przyłożonych do układu, zachodzi konieczność doboru odpowiedniej geometrii układu. Dla szybkiej realizacji takich zadań opracowano program na maszynę cyfrową, który przy zadaniu głównych wymiarów układu optycznego pozwala szybko znaleźć pozostałe parametry układu. Program "PIXI i DIXI" został przygotowany na massysę cyfrową "Odra 1204 м w języku Algol. Rys.2 przedstawia symbole rysunkowe stosowane w achemacie blokowym programu /rys.j/, Konstrukcja programu pozwala na ręczny wybór rodzaju OT wejśei& i wyjścia" z massyny. Wciśnięcie klucza 8e 12" daje możliwość wczytania danych dla programu z monitora, co dla krótkich obliczeń jest bardzo wygodne. Klucz "11" steruje wyjściem z maszyny Wciśnięcie tego klucza na pulpicie sterowniczym powoduje wydruk wyników obliczeń bezpośrednio n monitorze * Gdy klucze "12" i "11" nie są woiśnifte maszyn, wymaga danych na taśmi perforowanej i również na olej Qtrsymujsiay wyniki. Poniżej przedstawioao program realizujący obliczenia parametrów układu soosewek elektrosta-

9 kraniec blok iub instrukcja warunek komentarz \ / * sterowanie ręczne kkrunek rmlizaci programu rys. 2. Symbole rysunkewe

10 с deklarację imienw /mw Sftfottjw/Гу mozuwoś? wydruku \ mm: V2,N!,F, 4>^«^if^»

11 # -.Ш i D.UJL* ivaiiattfu oblioskau wyotatyosmyoh arts sa,ięoit VI środsowu^ ujlulsts 1 - V2 - zu ai/e2 t V2, Лх, Л, Jr 1,.x, -АШ)Л, 4«PAa2, B^ B-S-VJ, a2pf1, jj2df2, ss a z1, R1, Й2, 71, pool 9 -H-3 «U *M*.lliJ/(2»Ci «w-hl ^ Ł. ami

12 BJL _J. O«r ' *«.» * E1 s tale Uiste

13 8 рош1 i- < / j 4. L,ois2 $ eotout^ut (jl2 ко У Cli ó Г fonaatl '? iiao (2 Л a2 R1 line( Of

14 Program ten działa niezwykle szybko,с pozwala at ob~ licsenie w krótkim czasie wielu wariantów układu* Jaat to bardzo korzystne a tego względu, że oblicaenia bez pomocy таз купу cyfrowej są "barda* zmxune i caasochłoane oraa wymagają dokonania wielu przybliżeń rachunkowych, Ъ* Prz^Kotowanie daggch Program przygotowano dla układu sacsewek unipoteaejalnych przedstawionego na rys?. 4»

15 10 Poe*caegółnymi symbolami oznaceomo: 2L - średnice socsewek zewnętrznych 2 1Ц - średnica soczewki środkowej 2 ж. - długeść aoesewki środkowej V * 2 - odległość pomiędssy socsewkami plus 1/2 soczewki środkowej Y 2 - potencjały przyłożone do soezewek Program wymaga następujących danych: к - ilość kompletów danych V2 - napięcie zewnętrznej elektrody Z 1 HI - parametr charakterystyczny grubości równy ;- 2 X - etoeunek potencjałów osiowych 2 F - długość ogniskowej Układ soczewek elektrostatycznych z grubą soczewką środkową może być traktowany j&ko system podwójnych soczewek cienkich złączonych /Regenstreif/ Ponieważ długość ogniskowej narzucają często warunki konstrukcyjne, a napięcie V 2 podyktowane jest zazwyczaj napięciem przyłożonym do śr-ódłs, prsyjętc oba te parametry jako dane. Pozostałe parametry układu wylics&yó można stosując następujące założenia: 1/ Z wykresu /rye.i?/ wybiera się wartość a: biorąc pod uw*gę tę csęść krzywej w zakresie, której n&pifoia p2?3yłoż ae do oocsewtó w na

16 11 Gdzie: potencjał w środku układu potencjał w kierunku elektrod zewnętrznych Г tar i л «ar u».

17 12 2/ Wartość?Ц należy wsiać możliwie bliską wartości dla otrzymania słusamych wartości dla Rg Przyjęto więc 1Ц - s^ 3/ Wartość Rg przyjęto rówaą 0,5 R^ jest to przybliżenie, Które przyjimije się za podstawę licsenla w większości przypadków/glaser/ 4/ Przyjmuje sięv**^- tsw, parametr charaktei^stycany grubości wybrany 2 wykresu /гуа,5/ в Л atrz wstęp/ 5/ Stosowany гакгез napięć nie wymaga precyzyjnego obliczania kraywisn krawędsi soczewki. W awiązfcu г czym dla napięć do 60 Ш przyjęto r = 5 яши 6/ Musi być saciiowany warunek Zj - 2^ ^ 3 - przypadek ogólny w praktyce /Helenstreif/ Przy tych założeniach i wprowadzając pięć zdefiniowanych współ czynników A & obliczono z poniższych wzorów paiaroetry.geometryczne ukisdu i napięcie środkowej elektrody. c-ił

18 po e ssr lt ift * Oznaczając przez 0( - Ci ~!tt-vkf-v) f ^ Oznaczając' przez f-x (5) 1 С, Podstawiając 7a /.. ** Stąd

19 (7) Podstawiając Stąd Zdolność skupiając» całego układu jest rowa» Podstawiając poieyżaae WZ017 L = i^ Stąd możemy obliczyć otrajisujeiąy Korzystając z podanych wyżej założeń 2 S 3 e 4 Z Ą «2 Ostatni parametr- - napięcie V. obliczamy z potencjałów związanych funkcją wri]cłeuaą zarówno z. napięciami. V^, Vg j a Jc i а рагаивfenami geobjetrycanymi ujcładu»

20 Podstawiając М - 2z r Z. f <* ф(0) - Ki * f Й I z* Eors^stftjąo г sałośsjaia

21 V,M * VtLi - V,Li V, (XM - XL Z - M + L W t e n sposób zostały wyznjicson waisystkia parametry układu socsewek* Pralkiitdj oblicseń dokomusjch " PISI i РИД и oblicseń dla dwunastu kompletów danych pokaa&se są w t a beli 1, Program powyżsssy sastosowano do SAprojektowania konkretnego układu optycznego o ogniskowej 11em O9 współpracującego ze źródłem jonów separatora iaotopów» Paraaeti^r układu, jak widać z taueli 1», йоь^шло t«k, aby własności optyczne układu były mało czułe na potencjał elektrod.

22 D a a e tabele i 1. у a i к i Ьр V? 'NI X P a Ш. m R 1 m R? m V i ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *45 0 e 45 O ,4 0,45 0,5 0? 428 0,428 0,428 0, ,3 0,28 0,25 0 *3 0 « , ,3 0,3 0,3 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,105 0,14 0,115 0,12 0,03 0 O31 9 0,034 0 O57 s s 0,028 0,031 0 O35 s 0,027 0,028 0,03 0,031 i 0,067 0 O7 8 0 O ,068 0,069 0,07 0,07 0,063 0,066 0,069 0,072 0,03 0, ,037 0,024 0,023 0,031 0,035 0,027 0,028 0,03 0,031 0,015 0,016 0,017 0, fi 0,014 0,016 0,018 0,014 0, s 0, i Л -4849,4 3914, »2 2 9,7-5790,1-5790, N3

23 Ljteratus, yi, 114, /1951/. 2» W.Glaaer» Grumdlagem der isloktroaeaoptik, Sprimger-Veriag Wi a f 19>2 5. G*D.Archard - Brit, J» Appl. PSsja. 2» ^30, Л956/, 4. F,Heis, OsEaaig - Optlk t 201 e /1949/. 5» W.Uppert, W.Pohlit - Optllr. ^9 456, /1952/. 6. W.Uppearfc, W.Jfc&Ilt «Optik 11., 181, /1954/, 7. PoOllemdorf - Sleictromik des Siazelelelctroas,, Springsr-Yerlag S o J.Vime «- Brit. J. Appl. Kaye S s /I960/. 9. SoFaSkikowski - Język AlgoS. 6U, PBN W«wa /1970/.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Pracownia Molekularne Ciało Stałe Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Brygida Mielewska, Tomasz Neumann Zagadnienia do przygotowania: 1. Budowa mikroskopu elektronowego 2. Wytwarzanie wiązki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Nr <258/ХШ/РР SPEKTRALNY REJESTRATOR TEMPERATURY SRT. ях&рны^мфпьйовшщ WARSZAWA 1971 IN STYTUT В/ШĄŃ : J Ą DROW Y С Н

RAPORT Nr <258/ХШ/РР SPEKTRALNY REJESTRATOR TEMPERATURY SRT. ях&рны^мфпьйовшщ WARSZAWA 1971 IN STYTUT В/ШĄŃ : J Ą DROW Y С Н Nr 1258/XYHI/PP IN STYTUT В/ШĄŃ : J Ą DROW Y С Н ях&рны^мфпьйовшщ ИНСТИТУТ INSTITUTE- ÓF NOG!LEAR RESEARCH; RAPORT Nr

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów

Optyka w fotografii. Rys 2 Soczewka jako zbiór wielu pryzmatów Optyka w fotografii Fizyka ani łatwa, ani trudna ale potrzebna! Podręczniki fotografii pełne są skomplikowanych opisów i jeszcze bardziej skomplikowanych teorii, a tymczasem wszystko jest znacznie prostsze

Bardziej szczegółowo

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland.

H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. H. Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS Kraków, Poland. PL9701686 RAPORT NR 1679/PS Badania Defektów Sieci Krystalicznej Metodą Anihilacji Pozytonów Jerzy Dryzek Instytut Fizyki Jądrowej 31-342

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ROZPRAWA DOKTORSKA Waldemar Tadeusz Wiejak Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 3 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii MATURA 2006 do zadań z fizyki i astronomii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z fizyki i astronomii miał

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Inżynieria programowania kart inteligentnych. Piotr Nazimek pnazimek@elka.pw.edu.pl

Inżynieria programowania kart inteligentnych. Piotr Nazimek pnazimek@elka.pw.edu.pl Inżynieria programowania kart inteligentnych Piotr Nazimek pnazimek@elka.pw.edu.pl Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Warszawa 2005 Inżynieria programowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa Konferencja MET'11 "Nowoczesna Trakcja Elektryczna - Racjonalizacja zużycia energii w transporcie szynowym" Poznań 29.09-01.10.2011.

X Międzynarodowa Konferencja MET'11 Nowoczesna Trakcja Elektryczna - Racjonalizacja zużycia energii w transporcie szynowym Poznań 29.09-01.10.2011. X Międzynarodowa Konferencja MET'11 "Nowoczesna Trakcja Elektryczna - Racjonalizacja zużycia energii w transporcie szynowym" Poznań 29.09-01.10.2011. X Międzynarodowa Konferencja MET'11 ("Nowoczesna Trakcja

Bardziej szczegółowo

Materiały wspomagające osiąganie kwalifikacji zawodowych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej

Materiały wspomagające osiąganie kwalifikacji zawodowych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej Marek Szymański Materiały wspomagające osiąganie kwalifikacji zawodowych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej Jednym z ważnych komponentów projektu doposażenia pracowni mechatronicznych w Łódzkim

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a Imię i

Bardziej szczegółowo

Termografia aktywna w badaniach materiałów

Termografia aktywna w badaniach materiałów Termografia aktywna w badaniach materiałów Wiera Oliferuk IPPT PAN Warszawa, 1. Wstęp Widmo promieniowania elektromagnetycznego można xxmownie podzielić na kilka zakresów długości (lub częstotliwości)

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo