UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIA Nr. /2012"

Transkrypt

1 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, Poznań zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Kaczmarka Dyrektora a Panią/em zamieszkałą w zwaną dalej Zleceniobiorcą Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu Pierwsze kroki w biznesie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywanie następujących zadań w okresie od 02 kwietnia 2012r do 31 grudnia 2013 r.: 1. Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji: a. przeprowadzenie badań ankietowych; b. przeprowadzenie testu umiejętności; c. utworzenie 6 grup beneficjentów wg zawodów (10 + 2) d. zebranie deklaracji uczestnictwa; e. zebranie zgody rodziców (uczniowie niepełnoletni); f. analiza list uczniów wg miejsc zamieszkania i otrzymujących stypendium. 2. Przygotowanie harmonogramu działań i pracy: opracowanie list uczestników, harmonogramu zajęć, warsztatów i praktyk. 3. Współpraca z asystentem koordynatora, monitoringu i ewaluacji, pracownikiem ds. promocji, z kadrą prowadzącą zajęcia, z pracownikiem ds. rozliczeń. 4. Nawiązanie współpracy powiatowym Urzędem Pracy i pracodawcami. 5. Organizowanie działań w ramach Projektu: a. zakup pomocy dydaktycznych; b. organizowanie zajęć; c. organizowanie warsztatów;

2 d. organizowanie praktyk. 6. Nadzór merytoryczny nad projektem: a. kontrola prawidłowej realizacji zajęć; b. kontrola bieżącej dokumentacji. 7. Nadzór organizacyjny nad projektem tj. nad: a. zakupem sprzętu i materiałów; b. organizacją zajęć; c. opracowaniem scenariuszy lekcji; d. organizacją warsztatów; e. organizacją praktyk. Zespół Szkół Handlowych 8. Obsługa Punktu Informacji Projektu - 2 godz. w tygodniu. 9. Dbanie o realizację działań zgodnie z zapisami w Projekcie, Umowie i innych dokumentach dotyczących realizacji Projektu. 10. Monitorowanie, nadzorowanie, wspieranie i kontrolowanie pracy osób zaangażowanych w pracę w Ośrodku. 11. Organizacja pracy zespołu (określenie zadań, kontrola). 12. Nadzorowanie ewaluacji projektu. 13. Wybór i kontakt z podwykonawcami i personelem zewnętrznym, w tym trenerami zewnętrznymi. 14. Współpraca z pracownikiem ds. rozliczania projektu (księgową i dyrektorem); a. kontrola wydatków związanych z realizacją działań; b. rozliczanie finansowe i merytoryczne Projektu. 15. Zbieranie i wprowadzanie do systemu danych statystycznych beneficjentów ostatecznych. 16. Dbanie o wizerunek i reprezentowanie Szkoły. 17. Uspójnianie działań podejmowanych w ramach projektu. 18. Nadzór nad całością realizacji projektu. 19. Pozostałe zadania wynikające z Projektu i Umowy o dofinansowanie. 3. Miejscem wykonywania czynności będzie siedziba placówki, w której zatrudniony jest koordynator tj. Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu. 2 Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie od r. do r..

3 3 1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności przewidzianych w 1 umowy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:..brutto. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę i potwierdzeniu zgodności i poprawności wykonania zlecenia. 3. Zleceniodawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania płatności na konto Zleceniobiorcy numer. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 4 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 5 6 Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy. 9 Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zleceniobiorcy i 2 dla Zleceniodawcy. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

4 Nazwisko: Imiona: Imię ojca: Miejsce urodzenia: Nr PESEL: Nr identyfikacji podatkowej NIP: Kod pocztowy: Ulica: Poznań, dnia... Imię matki: Data urodzenia: Miejscowość: Nr domu: Urząd Skarbowy ( nazwa jednostki, adres): Rachunek Nr za: wykonanie zamówienia polegającego na wykonywaniu czynności związanych z realizacją projektu Pierwsze kroki w biznesie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na stanowisku koordynatora ds. obsługi projektu w szkole. Wg umowy zlecenia nr... z... należność wynosi... (słownie:...) Stwierdzam, że ww. prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy (podpis przyjmującego pracę/zleceniodawca) (wystawca rachunku/ Zleceniobiorca) Rozliczenie finansowe: Wynagrodzenie brutto: (słownie:...) - Podatek... - składka na ubezpieczenie emerytalne... - składka na ubezpieczenie rentowe... - składka na ubezpieczenie chorobowe... - składka na ubezpieczenie zdrowotne... - do wypłaty... Sposób płatności: płatne przelewem Akceptuję do wypłaty... (podpis)... (podpis obliczającego) Sposób płatności: płatne przelewem na rachunek bankowy...

5 Poznań, dnia... /nazwisko i imię/ /data urodzenia/ /miejsce zamieszkania/ NIP PESEL Urząd Skarbowy OŚWIADCZENIE Oświadczam, że : -jestem / nie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę u zleceniodawcy, -jestem / nie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy niż zleceniodawca, - jestem / nie jestem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, - jestem emerytem (rencistą) zatrudnionym / nie zatrudnionym u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, z której to umowy pierwszy zleceniodawca odprowadza / nie odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne, - prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu opłacam / nie opłacam składki na ubezpieczenie społeczne, - jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej / studentem do ukończenia 26 roku życia - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosi co najmniej najniższe wynagrodzenie 1500,00 zł., - pomimo ubezpieczenia ze stosunku pracy lub pobierania emerytury / renty, wnoszę / nie wnoszę o ubezpieczenie z tytułu umowy zlecenia na fundusz emerytalny i rentowy, chorobowy, - przynależność do NFZ (nazwa NFZ), - jestem / nie jestem inwalidą. grupy lub osobą niepełnosprawną w stopniu.. orzeczoną na czas określony od dnia. do dnia. lub na czas nieokreślony od dnia.. nr emerytury / renty. nazwa oddziału ZUS wypłacającego emeryturę / rentę. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. O wszelkich zmianach danych osobowych lub innych, zawartych w tym oświadczeniu, zobowiązuję się poinformować zleceniodawcę. * niepotrzebne skreślić... /podpis osoby składającej oświadczenie/

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków.

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków. UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr... zawarta w dniu... 2011 roku w Legnicy. a Panią/Panem... zam...

Umowa zlecenie nr... zawarta w dniu... 2011 roku w Legnicy. a Panią/Panem... zam... Umowa zlecenie nr... zawarta w dniu... 2011 roku w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica reprezentowaną przez : Dorotę Purgal - zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Legnicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr WBK.450.1.U..2013

UMOWA ZLECENIE nr WBK.450.1.U..2013 UMOWA ZLECENIE nr WBK.450.1.U..2013 Zawarta, w dniu... we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 25 NIP: 896-000-53-54; REGON: 000001867,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór

UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór zawarta w dniu w Łagiewnikach pomiędzy Gminą Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, reprezentowaną przez: Wójta

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2007 r. Dotyczy: zmiany formularzy umów cywilno-prawnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku 75.0200.6.2015 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 2 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 430 Miejsce Piastowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE Zawarta w dniu... w Warszawie KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR CPE/KIW/ /2014. zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie. pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR CPE/KIW/ /2014. zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie. pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR CPE/KIW/ /2014 zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa zlecenie

Projekt umowy. Umowa zlecenie Projekt umowy Umowa zlecenie nr zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

Równaj w górę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Równaj w górę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA-ZLECENIE NA USŁUGI OPIEKUNA PODCZAS WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ ORGANIZOWANEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZWIERZYNIE W RAMACH PROJEKTU PN. RÓWNAJ W GÓRĘ NUMER Zawarta w dniu.. w Zielonej Górze, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Umowa zlecenia nr. Zawarta dnia 30 kwietnia 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Toruniu, ul. Moniuszki 10, NIP: 9562180609, REGON 340200460, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo