OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu Numer ogłoszenia: KC 1/2013; data zamieszczenia: Postanowienia wstępne 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70 1, 70 3 i 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 2. Organizatorem przetargu jest Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku zwana dalej Organizatorem. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań koordynatora projektu: Nauka z pasją drogą do sukcesu (nr projektu: POKL /13) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej w Giżycku, przewiduje realizację bogatej oferty zajęć specjalistycznych, staży zawodowych i zakupu pomocy dydaktycznych. Koordynator będzie odpowiadał za prawidłową i terminową realizację ww. projektu, w szczególności za: wdrażanie i realizację projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem, rekrutację uczestników projektu, ustalanie harmonogramu zajęć, współpracę z asystentem i pracownikiem ds. obsługi finansowej w sprawach bieżących związanych z realizacją projektu, przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów, promocję projektu w mediach, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji realizowanych działań, monitoring postępu rzeczowego projektu, terminowe sporządzanie merytorycznej części wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Pośredniczącej, konsultowanie strategicznych decyzji związanych z realizacją projektu z dyrektorem Szkoły Policealnej kontakt z Instytucją Pośredniczącą i wykonywanie innych zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski wynikających z realizacji projektu, współpracę z Powiatem Giżycko i Szkołą Policealną w zakresie realizacji projektu.

2 2. Wymagania konieczne: a) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, administracja, europeistyka, b) doświadczenie w realizacji min. 1 projektu edukacyjnego, szkoleniowego (na stanowisku koordynatora/kierownika projektu lub asystenta/pracownika administracyjnego projektu) współfinansowanego ze środków unijnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, potwierdzone referencjami lub kopiami umów/świadectw pracy, c) ukończone szkolenia z zakresu prowadzenia projektów unijnych, w tym dotyczące kwalifikowalności wydatków i zamówień publicznych d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, e) obywatelstwo polskie. Wymagania dodatkowe: biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, Generatorów: GWA i GWP, bardzo dobra znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i aktualnie obowiązujących Zasad finansowania, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, innych dokumentów programowych i prawodawstwa krajowego niezbędnych do wykonywania zadań koordynatora projektu, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia. 3. Informacje dodatkowe: Pełnienie funkcji koordynatora będzie odbywało się na podstawie umowy zlecenia obejmującą 1150 godz. dla całego okresu trwania ww. projektu. Rozliczenie będzie w wymiarze 50 godzin średniomiesięcznie. Podstawą rozliczenia będą comiesięczne karty ewidencji czasu pracy jako załącznik do rachunku przedstawianego przez koordynatora do umowy zlecenie na koniec każdego miesiąca. Koordynator będzie zobowiązany do realizacji zadań sukcesywnie, w zależności od potrzeb wynikających z prawidłowej realizacji projektu. 1) Termin realizacji zamówienia: 23 miesiące, od r. do r. lub do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu 2) Kryteria wyboru: cena 100%. Prosimy o podanie ceny ryczałtowej brutto w rozliczeniu miesięcznym (Załącznik nr 1). 3) Oferta przedstawiona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) powinna zawierać: CV, kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie, kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych zgodnie z pkt. 2a, 2b, 2c, miesięczną cenę ryczałtową brutto, podpisane oświadczenie o niekaralności,

3 podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz. 926 ze zm.) 4) Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę składającą ofertę. 5) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej ul. Sikorskiego 3, Giżycko w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na koordynatora projektu: Nauka z pasją drogą do sukcesu w terminie najpóźniej do dnia 19 lipca 2013 r., do godz ) Osobą do kontaktu z oferentami jest Dyrektor szkoły Cezary Piórkowski, tel , ) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i przedstawi najniższą cenę za jego wykonanie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: ww.medyk.gizycko.pl 8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania. mgr Cezary Piórkowski Dyrektor Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej w Giżycku

4 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dotyczący oferty na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu WYKONAWCA Imię i Nazwisko : Adres:... tel :.. 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w wymiarze 1150 godzin w okresie trwania projektu, w tym 50 godzin średniomiesięcznie w cenie... zł brutto miesięcznie (słownie:...). 2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Warunkami Oferty, w tym ze wzorem umowy, spełniam wszystkie obowiązujące kryteria dostępu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 3. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: CV Kserokopie dokumentów potwierdzających pracę w minimum 1 projekcie edukacyjnym, szkoleniowym na stanowisku koordynatora/kierownika projektu lub asystenta/pracownika administracyjnego projektu oświadczenie o niekaralności W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (miejscowość i data) (podpis Wykonawcy)

5 Załącznik nr 2 UMOWA ZLECENIA Nr /2013 w ramach projektu: Nauka z pasją drogą do sukcesu zawarta w dniu r. w Giżycku pomiędzy: Szkołą Policealną im. Hanny Chrzanowskiej, z siedzibą ul. Sikorskiego 3, Giżycko reprezentowaną przez Cezarego Piórkowskiego Dyrektora, Zwanym dalej Zleceniodawcą, a Panią/Panem.., adres zamieszkania:.., zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności na stanowisku Koordynatora projektu: Nauka z pasją drogą do sukcesu realizowanego przez Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 2. Szczegółowy zakres czynności, o których mowa w punkcie 1 obejmuje: wdrażanie i realizację projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem, rekrutację uczestników projektu, ustalanie harmonogramu zajęć, współpracę z asystentem i pracownikiem ds. obsługi finansowej w sprawach bieżących związanych z realizacją projektu, przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów, prowadzenie korespondencji (w tym składanie podpisów) z oferentami, zamieszczanie ogłoszeń dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, promocję projektu w mediach, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji realizowanych działań, monitoring postępu rzeczowego projektu, terminowe sporządzanie merytorycznej części wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Pośredniczącej, konsultowanie strategicznych decyzji związanych z realizacją projektu z dyrektorem Szkoły Policealnej kontakt z Instytucją Pośredniczącą i wykonywanie innych zadań zleconych przez Urząd Marszałkowski wynikających z realizacji projektu, współpracę z Powiatem Giżycko i Szkołą Policealną w zakresie realizacji projektu końcowe sprawozdanie z projektu. 3. Zleceniodawca będzie wykonywać zlecenie w terminie od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. w wymiarze 1150 godzin dla całego okresu trwania projektu. 4. Rozliczenie czasu pracy będzie w wymiarze 50 godzin średniomiesięcznie. 5. Zlecenie wykonywane będzie poza godzinami pracy wynikającymi z umowy o pracę.

6 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia harmonogramu swojego czasu pracy i przedkładania karty ewidencji czasu pracy jako załącznika do rachunku przedstawianego przez koordynatora do umowy zlecenia na koniec każdego miesiąca Wartość wykonanych czynności, o których mowa w 1 niniejszej umowy strony ustaliły na kwotę.. brutto miesięcznie (w tym koszty pracodawcy), tj... brutto za 1 godz. 2. Zleceniobiorca otrzyma, zgodnie z 1 pkt 4 umowy, wynagrodzenie za 50 godzin za każdy miesiąc w kwocie... brutto (sł.:.). 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 2 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku za dany miesiąc przez Zleceniodawcę. 4. Z przyczyn od siebie niezależnych Zleceniodawca zastrzega możliwość przedłużenia terminu zapłaty należności za wykonanie czynności, o których mowa w 1 umowy, w przypadku opóźnienia przekazania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na projekt realizowany przez Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności, o których mowa w 1 niniejszej umowy. Powierzenie ich wykonania osobie trzeciej wymaga zgody Zleceniodawcy. 2. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty, Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksów. 2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku danych osobowych, gromadzonych na potrzeby projektu: Nauka z pasją drogą do sukcesu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron umowy. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 kierownika projektu: Gimnazjum z klasą 1. Przedmiot zamówienia: Supraśl, dnia 09 września 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 1/GzK/POKL/2013 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu, który działa w imieniu Burmistrza Supraśla zaprasza do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 2 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 430 Miejsce Piastowe

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wrocław, dnia 2 grudnia 2011 r. Numer sprawy: SOSW.ZP. 272.1.2011 Nazwa zamówienia: Usługi dotyczące zarządzania projektem pn. : Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA!

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia I. Wymagania: Obsługę prawną w ww. projekcie może prowadzić osoba, która posiada: 1. Obywatelstwo polskie i posługuje się językiem polskim. 2. Nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym

Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym Daleszyce, 7.01.2014 r. ( miejscowość, data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KD/2014 zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami Lokalna Grupa Działania Białe Ługi (zwana dalej Zamawiającym), jako beneficjent

Bardziej szczegółowo

Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ks. Br. Markiewicza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Strona1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro na usługę pełnienia funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór

UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór zawarta w dniu w Łagiewnikach pomiędzy Gminą Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, reprezentowaną przez: Wójta

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

R O Z E Z N A N I E C E N O W E

R O Z E Z N A N I E C E N O W E RIB.IZP.RC.271.24.2012 Garbatka Letnisko, dnia 03 września 2012 roku. R O Z E Z N A N I E C E N O W E prowadzone w postępowaniu dot. zlecenia usługi Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu Systemowego

Bardziej szczegółowo