Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk 2 asystentów na rzecz realizacji projektu pod nazwą:,,dobre perspektywy ucząc innych, uczymy się sami współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL /12-00 ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 ) Celem projektu w ramach Zadania 3 Praktyki zawodowe jest: podniesienie poziomu wiedzy w zakresie budowania ścieżki zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu skarżyskiego w okresie od miesiąca października 2012 r. do lutego 2014 r. TRENER Pracy osoba posiadająca specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osobę niepełnopsrawną w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia oraz do udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Działa we współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem. Zamawiający przewiduje następujący zakres zamówienia - - przygotowanie osób niepełnosprawnych w zakresie ( po 5 osób dla każdego z asystentów tj. Zadanie Nr 1 5 osób; Zadanie Nr 2 5 osób,) umiejętności społecznych niezbędnych przy wykonywaniu pracy, - znalezienie miejsca praktyk, ze szczególną uwagą skierowaną na dopasowanie miejsca pracy do rodzaju niepełnosprawności, - przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z osobą niepełnosprawną, - monitorowanie praktyk, - objęcie wsparciem beneficjentów na każdym etapie realizacji projektu, - działania interwencyjne (problemy z wykonywaniem pracy, zmiana zakresu czynności itp.). - pomoc organizacyjna i prawna w zakresie potrzeb związanych z wykonywaną przez osoby niepełnosprawne pracą. - wsparcie osób przy formalnościach związanych z organizacją praktyki zawodowej lub zatrudnieniem lekarz medycyny pracy, szkolenie BHP, sprawy organizacyjne, - stała współpraca z rodziną i otoczeniem osoby niepełnosprawnej. - monitorowanie, kontakt z pracodawców ( zarówno telefoniczny jak i osobisty).

2 Specjalista ds.. praktyk: - wyszukuje miejsca praktyki/pracy zgodne z preferencjami i możliwościami osób niepełnosprawnych, - poznaje środowisko praktyki/pracy u konkretnego pracodawcy, - stale monitoruje przebieg praktyki/pracy osoby niepełnosprawnej i w razie potrzeby prowadzi szkolenia uzupełniające, - współpracuje z psychologiem i doradcą zawodowym, - negocjuje z pracodawcą odpowiednie warunki zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, - zapewnia pomoc organizacyjną w zakresie potrzeb związanych z praktyką/pracą wykonywaną przez osobę niepełnosprawną, - szkoli załogę przedsiębiorstwa w zakresie współpracy i komunikacji z niepełnosprawnym pracownikiem, - przeprowadza trening poruszania się po mieście udzielając pomocy w dojazdach do i z miejsca pracy. pomoc w zakresie poprawy umiejętności społecznych, - stanowi wsparcie dla pracodawców, - dokonuje ewaluacji pracy programu należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu; - świadczy pomoc w dojeździe do pracy i z pracy, Specjalista ds. praktyk asystent to pracownik, który przygotowuje osobe niepełnosprawną do podjęcia zatrudnienia poprzez praktyki zawodowe i w razie potrzeby towarzyszy osobie niepełnosprawnej w miejscu praktyki/pracy. Najpierw szkoli się sam pracując na danym stanowisku, potem wprowadza osobę niepełnosprawną, towarzyszy jej w całym okresie adaptacji na miejscu pracy, odpowiada za wyszkolenie do pełnionych obowiązków i wsparcie w ułożeniu sobie relacji ze współpracownikami. Jego działania mają na celu wspieranie trwałej zmiany w kierunku osobistego rozwoju osoby niepełnosprawnej w roli pracownika.. W ramach realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy specjaliście ds. praktyk listę osób z którymi współpracować, a także udostępni dokumentację dotyczącą danej osoby w celu zapoznania. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji zadania, a także logotypy projektu do oznaczenia dokumentów wytworzonych przez asystenta.

3 Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się również do: 1. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2. Udzielania i udostępniania Zamawiającemu rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz przechowywania oryginalnych dokumentów związanych z realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia do 31 grudnia 2020 r.w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją usługi. Jednostki kontrolujące przedmiot umowy winny mieć dostęp do dokumentacji. 3. Przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu na warunkach określonych w zawartej z Zamawiającym umowie w sprawie przetwarzania danych osobowych. 4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust Wykonawca zapewni kontrolującym prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją usługi przez cały okres ich przechowywania. 6. Przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w terminie określonym w wezwaniu. Wyciąg z umowy Projektu w zakresie paragrafu 17,18 i 19: W przypadku zlecania zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. 3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 2 i 5.

4 5. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji Projektu. 3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o którym mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokument związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w 17 ust. 2 i Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowanych rozliczonych w ramach Projektu Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w 17 ust. 2 i 5.

5 Po zakończeniu realizacji umowy w okresach miesięcznych Wykonawca winien wystawić rachunek wg wzoru: R A C H U N E K dla Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (płatnik) Pracę wykonano zgodnie z umową Nr... /2012 z dnia. r. Nazwisko Imiona Imię ojca...imię matki... Miejsce urodzenia... Data urodzenia... ( dzień, m- c, rok).. Nr PESEL Nr identyfikacji podatkowej NIP Miejsce zamieszkania... Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... Kod pocztowy...miejscowość Wynagrodzenie brutto zł Ubezpieczenie społeczne - emerytalno- rentowe % od poz. 1 z ł Podstawa do ubezpieczeni a zdrowotnego - poz.1-2 z ł Koszty uzyskania przychodu % poz.1-2 z ł Podstawa opodatkowani a - poz z ł Składka na ubezpieczenie zdrowotne % od poz.3 z ł Składka na ubezpieczeni e zdrowotne. % od poz. 3 z ł Podatek dochodowy zaokrąglony do 1 z ł % od poz.5) - 6 z ł Do wypłaty poz z ł Słownie złotych skarżysko-kamienna, dnia podpis Zleceniobiorcy 1) składka na ubezpieczenie społeczne - emerytalno- rentowe - pł a tne z e ś rodków Zl e c eniodawc y % z ł ) składka na fundusz wypadkowy od kwoty poz % z ł ) składka na fundusz pra c y. % z ł

6 Stwierdzam wykonanie pracy w dniach od... do... Sprawdzono pod względem Sprawdzono pod względem merytorycznym: formalnym i rachunkowym: ( podpis sprawdza j ą c e go ) ( podpis sprawdzającego ) Zatwierdzono do wypłaty na sumę zł... Słownie.... potrącono podatek.... Do wypłaty netto... potrącono skł.na ubezp.zdr..... potrącono skł.na ubezp.społ..... koszty pracodawcy : ubezp. społeczne.... fundusz pracy Główny Księgowy Dyrektor jednos t ki Wynagrodzenie proszę przekazać na moje konto..... (da t a i podpis odbierającego)

7 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza winien złożyć oświadczenia wg poniższego wzoru: O Ś W I A D C Z E N I E podatnika do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego NAZWISKO.. NAZWISKO RODOWE IMIONA. IMIĘ OJCA IMIĘ MATKI. DATA I MIEJSCE URODZENIA. NR PESEL..NR NIP... DOWÓD OSOBISTY SERIA.NR. ADRES ZAMELDOWANIA KOD MIEJSCOWOŚĆ. UL. NR DOMU..NR MIESZKANIA. GMINA/POWIAT/WOJEWÓDZTWO.. ADRES ZAMIESZKANIA. URZĄD SKARBOWY NAZWA FUNDUSZU ZDROWIA USTALONE PRAWO DO EMERYTURY (tak - nr świadczenia, nie).. USTALONE PRAWO DO RENTY Z TYT.NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (tak - nr świadczenia, nie)... INNE ŚWIADCZENIE (tak - nr świadczenia, nie) (np. renta socjalna, emerytura wojskowa, policyjna)... STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.. PRZYZNANY OD.DO JESTEM ZATRUDNIONY/A W WYMIARZE..ETATU W

8 . OSIĄGAM PRZYCHÓD BRUTTO W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA (tak, nie).. PROWADZĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (tak, nie) (jeśli tak - podać jaką) OPŁACAM SKŁADKI CO NAJMNIEJ OD NAJNIŻSZEJ PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (tak, nie)... ZGŁASZAM WNIOSEK O UBEZPIECZENIE (dobrowolne, obowiązkowe)... JESTEM UCZNIEM/STUDENTEM (nazwa szkoły, uczelni) POBIERAM / NIE POBIERAM ŚWIADCZENIA DLA BEZROBOTNYCH OD ORGANU ZATRUDNIENIA... KORZYSTAM Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO, MACIERZYŃSKIEGO (tak,nie)... NALEŻNOŚĆ PROSZĘ PRZEKAZAĆ NA MOJE KONTO... Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania zleceniodawcy o wszelkich zmianach. Stwierdzam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana... (data i podpis składającego oświadczenie)

9 Ewidencja czasu pracy personelu zatrudnionego w ramach projektu Za okres od:.. do : Beneficjent: Nazwa Projektu: Numer umowy: Imię i nazwisko: Forma zatrudnienia: umowa o pracę :. Umowa cywilnoprawna nr.. Stanowisko w projekcie: Deklarowany we wniosku czas pracy w ramach projektu: etatu. łącznie. miesięcznie. godzin Jestem osobą zatrudnioną w innym projekcie (2) finansowanym w ramach NSRO*.tak.nie * W przypadku zatrudnienia w więcej niż 2 projektach należy załączyć oddzielna informację według poniższego wzoru Beneficjent... inny Forma zatrudnienia: umowa o pracę. Umowa cywilnoprawna Wykonywane zadania: dzień Nazwa zadania: Czas realizacji godziny od-do Projekt 1 liczba godzin Projekt 2 liczba godzin

10 łącznie Podpis : Podpis osoby wykonującej zadania Potwierdzam odbiór przyjętych prac Podpis koordynatorki projektu:

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem w gminie Ełk Gminą Ełk/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

UMOWA PARTNERSKA Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem w gminie Ełk Gminą Ełk/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej UMOWA PARTNERSKA Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem w gminie Ełk w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy na organizację stażu zawodowego

Ramowy wzór umowy na organizację stażu zawodowego Strona1 Załącznik nr 4b do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów form wsparcia Edycja 2014 Ramowy wzór umowy na organizację stażu zawodowego UMOWA NR KON/S/ /2014 na realizację zadań w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE Zawarta w dniu... w Warszawie KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA

UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA Wzór UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 241/324/14 z dnia 18 lutego 2014 r. nr... zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1 Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr P/UZ-./2012

UMOWA ZLECENIA Nr P/UZ-./2012 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2012 WZÓR UMOWY UMOWA ZLECENIA Nr P/UZ-./2012 zawarta w dniu 30.01.2012 roku pomiędzy Samodzielnym Kołem Terenowym nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 06-2014/7.2.1POKL) na: świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pt. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku 75.0200.6.2015 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR CPE/KIW/ /2014. zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie. pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR CPE/KIW/ /2014. zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie. pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR CPE/KIW/ /2014 zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo