UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ / Wzór

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ / Wzór zawarta w dniu w Łagiewnikach pomiędzy Gminą Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, Łagiewniki, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Łagiewniki Pana Janusza Szpota zwaną dalej Zleceniodawcą przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łagiewniki Jolanty Piaseckiej- Kozyra a Panią/Panem., zam. zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do usług edukacyjnych zgodnie z projektem pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL /10. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, postanowieniami SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP , postanowieniami niniejszej umowy, a także obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie: Prowadzenie zajęć.* 2 1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności wymagane do wykonania przedmiotu umowy. 2. Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w... ( nazwa i adres szkoły) 3. Zleceniobiorca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników zajęć edukacyjnych. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się dbać o stan pomieszczeń wyznaczonych przez Zleceniodawcę do prowadzenia zajęć oraz znajdujący się w tych pomieszczeniach sprzęt. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie opisane w 1 umowy według SIWZ Z tytułu wykonania zlecenia opisanego w 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto... za godzinę.

2 2. Łączna wartość umowy wynosi:. zł brutto ( słownie:...) 3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę na Gminę Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, Łagiewniki, NIP , REGON , w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia następnego po miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie zlecenia za zadania zrealizowane w okresie: - od 1 dnia realizacji zadania do 25 dnia bieżącego miesiąca; - w okresie od 26 dnia poprzedniego miesiąca do 25 dnia bieżącego miesiąca- najpóźniej do 25 dnia każdego następnego miesiąca, w terminie 7 dni od otrzymania rachunku na konto Zleceniobiorcy nr, z zastrzeżeniem ust Termin wypłaty wynagrodzenia może ulec opóźnieniu wskutek opóźnienia transz dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 5. Zleceniobiorca z tytułu niniejszej umowy nie podlega/podlega** obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu. 6. Zleceniobiorca oświadcza, że nie wnosi/wnosi** o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem: emerytalnym, rentowym, chorobowym. 7. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Zleceniobiorca będzie przedkładał każdorazowo do rachunku kartę czasu pracy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Karta czasu pracy może być przedstawiona do rachunku po jej uprzedniej kontroli przez właściwego Dyrektora Szkoły. 9. Dyrektor Szkoły potwierdza należyte wykonanie zlecenia, ilość godzin zrealizowanych zajęć oraz spełnienie pozostałych warunków tej umowy swoim podpisem na karcie czasu pracy. Zleceniobiorca jest uprawniony do przedłożenia rachunku za wykonane usługi dopiero po potwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły karty czasu pracy w terminie 3 dni, i dopiero po tej czynności jego wynagrodzenie staje się wymagalne Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobom trzecim Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych Instytucji Zarządzającej Projektem oraz instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji projektu w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków oraz celu projektu. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji projektu, w szczególności o dostępie do pełnej informacji dotyczącej zasad niniejszej umowy, prawie do wglądu do niniejszej umowy i uzyskiwania jej kopii w celach związanych z kontrolą prawidłowości realizacji projektu.

3 2. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu, poprawianiu i usuwania jego danych osobowych z zastrzeżeniem, iż zgoda na przetwarzanie jest niezbędna do wykonania niniejszej umowy. 3. Zleceniodawca ma prawo do wglądu do dokumentów Zleceniobiorcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym dokumentów finansowych do dnia r. oraz udostępniania ich w celu kontroli na każde żądanie uprawnionego do tego podmiotu (jednostki). 5. Zleceniodawca ma prawo do kontroli wykonywania niniejszej umowy w każdym czasie, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę. W szczególności upoważnieni przedstawiciele Zleceniodawcy mają prawo wstępu na zajęcia Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zleceniodawca zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w 3, możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy, 2) zmniejszenia liczby godzin przeznaczonych na wykonanie zlecenia, możliwe wyłącznie za zgodą obu stron umowy, 3) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w 4 ust. 2 umowy możliwe w przypadku zmiany ilości godzin przeznaczonych na wykonanie zlecenia, 4) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 5) w dowolnym przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 6) zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 9 Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy sądowi powszechnemu.

4 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA * należy wpisać nazwę zajęć podanych w rozdz. III SIWZ, które będą przedmiotem umowy ** wybrać właściwe

5 Załącznik nr 1 do umowy zlecenia nr POKL/9.1/9.1.2/./2012 z dnia Karta czasu pracy Zleceniobiorcy na zadanie Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2011/2012,2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki za okres od: do: Imię i nazwisko: Zajęcia (jakie): Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w: Liczba godzin dydaktycznych do zrealizowania wynikających z umowy: Data Godziny pracy od do Opis zadań wykonanych w ramach projektu Liczba godzin

6 Łącznie: Przedłożył:. data i podpis Zleceniobiorcy Potwierdzenie wykonania w/w czynności: data i podpis, pieczątka dyrektora szkoły Zatwierdził:. data i podpis osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe WOŚ,042..2015.IV Zapytanie ofertowe Piła, 17 czerwca 2015 r. Przedmiot: Organizacja konferencji - wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA!

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia I. Wymagania: Obsługę prawną w ww. projekcie może prowadzić osoba, która posiada: 1. Obywatelstwo polskie i posługuje się językiem polskim. 2. Nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu Łódź, dnia 29.06.2014 r. OGŁOSZENIE NR 1/MI-IV/2014 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 zwany dalej Zamawiającym zaprasza

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Gryfice, dnia 26 czerwca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program

Bardziej szczegółowo