Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007"

Transkrypt

1 Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2007 r. Dotyczy: zmiany formularzy umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi Z dniem 1 grudnia br. ulegają zmianie formularze dotyczące umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi: umowy-zlecenia i umowy o dzieło oraz rachunki za te umowy. W zależności od wysokości zapłaty za wykonanie umowy obowiązują dwa rodzaje formularzy umów: do kwoty 3000 zł brutto oraz dla zapłaty przewyższającej tą kwotę. Dodatkowe, w stosunku do załączonych wzorów, warunki umowy (specjalny harmonogram lub kosztorys, wypłaty częściowe, zaliczki itp. informacje ilościowe i jakościowe) powinny zostać podane w postaci odrębnego załącznika do umowy. Osoby niezatrudnione w Instytucie w ramach umowy o pracę muszą obowiązkowo dołączyć do takiej umowy informację dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych oraz odpowiednie oświadczenie według załączonego wzoru. Załączone formularze zastąpią wzory dotychczas umieszczone na stronie internetowej Instytutu pod adresem: Umowy do 3000 zł brutto: 1. Umowa-zlecenie dla pracownika 2. Umowa-zlecenie dla osoby obcej 3. Umowa o dzieło dla pracownika 4. Umowa o dzieło dla osoby obcej Umowy powyżej 3000 zł brutto: 5. Umowa-zlecenie dla pracownika 6. Umowa-zlecenie dla osoby obcej 7. Umowa o dzieło dla pracownika 8. Umowa o dzieło dla osoby obcej oraz niezależnie od kwoty umowy: 9. Załącznik do umowy z osobą obcą: informacja/oświadczenie 10. Rachunek dla pracownika 11. Rachunek dla osoby obcej Wypełnione umowy-zlecenia i umowy o dzieło wraz z załącznikami należy przekazać w terminie do 14 dni od obustronnego podpisania umowy do Działu Planowania Ekonomicznego (DEP) lub Współpracy Europejskiej (DWE), które potwierdzają zgodność z planem i posiadanymi środkami i przekazują do Działu Spraw Pracowniczych (DSP) celem rejestracji. Wypełnione rachunki z potwierdzeniem wykonania umów należ złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych w terminie do 5 dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata. Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Marek Jeżabek

2 Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 26/2007 Symbol kosztów UMOWA-ZLECENIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, nr ewid. REGON..., NIP... zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu którego działają: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych - dr inż. Maciej Budzanowski, Główny Księgowy mgr Maria Kula, a pracownikiem IFJ PAN... zamieszkałym w... przy ul... nr ewid. PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sumiennego wykonania czynności polegających na Strony oświadczają, że wykonanie zlecenia, o którym mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków Zleceniobiorcy w ramach umowy o pracę Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania zlecenia muszą stanowić załącznik do niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, po zakończeniu zlecenia, rozliczyć z otrzymanych materiałów i wyposażenia oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania zlecenia, najpóźniej w dniu wydania zlecenia. 4. Zleceniobiorca nie może powierzyć innym osobom wykonania, ani całości, ani części zlecenia, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 5. Termin rozpoczęcia czynności wynikających z niniejszej umowy strony ustalają na dzień:..., a zakończenia na dzień: Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy za wykonane i odebrane zlecenie wynagrodzenie w wysokości... zł (słownie:...

3 ...), a także zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania zlecenia. 2. Z wynagrodzenia Zleceniodawca dokona potrącenia podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów. 7. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zleceniodawcy po odbiorze zlecenia na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku przez Zleceniobiorcę W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej zlecenia za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zlecenia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 11. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 12. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

4 Załącznik nr2 Do Zarządzenia nr 26/2007 Symbol kosztów UMOWA-ZLECENIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, nr ewid. REGON..., NIP... zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu którego działają: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych - dr inż. Maciej Budzanowski, Główny Księgowy mgr Maria Kula, a... zamieszkałym w... przy ul... nr ewid. PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zleceniodawca zamawia, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sumiennego wykonania czynności polegających na Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania zlecenia muszą stanowić załącznik do niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, po zakończeniu zlecenia, rozliczyć z otrzymanych materiałów i wyposażenia oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania zlecenia, najpóźniej w dniu wydania zlecenia. 3. Zleceniobiorca nie może powierzyć innym osobom wykonania, ani całości, ani części zlecenia bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 4. Termin rozpoczęcia czynności wynikających z niniejszej umowy strony ustalają na dzień:..., a zakończenia na dzień: Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy za wykonane i odebrane zlecenie wynagrodzenie w wysokości... zł (słownie:......), a także zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania zlecenia.

5 2. Z wynagrodzenia Zleceniodawca dokona potrącenia podatku wg obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Z wynagrodzenia Zleceniodawca dokona potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne według obowiązujących przepisów na podstawie oświadczenia złożonego przez Zleceniobiorcę./Zleceniobiorca oświadcza, że zgodnie z załączonym oświadczeniem jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy i rezygnuje z odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne od niniejszej umowy.* 6. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zleceniodawcy po odbiorze zlecenia na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku przez Zleceniobiorcę W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej zlecenia za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zlecenia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 10. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 11. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA * niepotrzebne skreślić

6 Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 26/2007 Symbol kosztów UMOWA O DZIEŁO Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, nr ewid. REGON..., NIP... zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych dr inż. Maciej Budzanowski, Główny Księgowy mgr Maria Kula, a pracownikiem IFJ PAN... zamieszkałym w... przy ul... nr ewid. PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło o charakterze nieautorskim/ autorskim* (w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z , tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) polegające na Strony oświadczają, że wykonanie dzieła, o którym mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy w ramach umowy o pracę Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania dzieła muszą stanowić załącznik do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i wyposażenia oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu wydania dzieła. 4. Wykonawca nie może powierzyć, ani w całości, ani w części, wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Termin zakończenia dzieła strony ustalają na dzień: Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

7 7. 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane dzieło wynagrodzenie w wysokości... zł (słownie:......), a także zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania dzieła. 2. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów. 8. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego po odbiorze dzieła na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku przez Wykonawcę W przypadku nie wykonania dzieła w terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej dzieła za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. 10. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym dziele Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i wyznacza termin usunięcia wady. W przypadku nie usunięcia wady w tym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki. Zamawiający dodatkowo ma również prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania. 11. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 12. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 13. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 14. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY * niepotrzebne skreślić

8 Załącznik nr 4 Do Zarządzenia nr 26/2007 Symbol kosztów UMOWA O DZIEŁO Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, nr ewid. REGON..., NIP... zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych - dr inż. Maciej Budzanowski, Główny Księgowy mgr Maria Kula, a... zamieszkałym w... przy ul... nr ewid. PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło o charakterze nieautorskim/ autorskim* (w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z , tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) polegające na Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania dzieła muszą stanowić załącznik do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i wyposażenia oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu wydania dzieła. 3. Wykonawca nie może powierzyć, ani w całości, ani w części, wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Termin zakończenia dzieła strony ustalają na dzień: Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane dzieło wynagrodzenie w wysokości... zł (słownie:......), a także zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz

9 warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania dzieła. 2. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia podatku wg obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne według obowiązujących przepisów na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę./Wykonawca oświadcza, że zgodnie z załączonym oświadczeniem jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy i rezygnuje z odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne od niniejszej umowy.* 7. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego po odbiorze dzieła na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku przez Wykonawcę W przypadku nie wykonania dzieła w terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej dzieła za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. 9. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym dziele Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i wyznacza termin usunięcia wady. W przypadku nie usunięcia wady w tym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki. Zamawiający dodatkowo ma również prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania. 10. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 11. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 12. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 13. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY * niepotrzebne skreślić

10 Załącznik nr 5 Do Zarządzenia nr 26/2007 Symbol kosztów UMOWA-ZLECENIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, nr ewid. REGON..., NIP... zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu którego działają: Dyrektor - prof. dr hab. Marek Jeżabek, Główny Księgowy mgr Maria Kula, a pracownikiem IFJ PAN... zamieszkałym w... przy ul... nr ewid. PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sumiennego wykonania czynności polegających na Strony oświadczają, że wykonanie zlecenia, o którym mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków Zleceniobiorcy w ramach umowy o pracę Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania zlecenia muszą stanowić załącznik do niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, po zakończeniu zlecenia, rozliczyć z otrzymanych materiałów i wyposażenia oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania zlecenia, najpóźniej w dniu wydania zlecenia. 4. Zleceniobiorca nie może powierzyć innym osobom wykonania, ani całości, ani części zlecenia, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 5. Termin rozpoczęcia czynności wynikających z niniejszej umowy strony ustalają na dzień:..., a zakończenia na dzień: Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy za wykonane i odebrane zlecenie wynagrodzenie w wysokości... zł (słownie:...

11 ...), a także zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania zlecenia. 2. Z wynagrodzenia Zleceniodawca dokona potrącenia podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów. 7. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zleceniodawcy po odbiorze zlecenia na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku przez Zleceniobiorcę W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej zlecenia za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zlecenia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 11. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 12. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

12 Załącznik nr 6 Do Zarządzenia nr 26/2007 Symbol kosztów UMOWA-ZLECENIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, nr ewid. REGON..., NIP... zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu którego działają: Dyrektor - prof. dr hab. Marek Jeżabek, Główny Księgowy mgr Maria Kula, a... zamieszkałym w... przy ul... nr ewid. PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zleceniodawca zamawia, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sumiennego wykonania czynności polegających na Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania zlecenia muszą stanowić załącznik do niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, po zakończeniu zlecenia, rozliczyć z otrzymanych materiałów i wyposażenia oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania zlecenia, najpóźniej w dniu wydania zlecenia. 3. Zleceniobiorca nie może powierzyć innym osobom wykonania, ani całości, ani części zlecenia bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 4. Termin rozpoczęcia czynności wynikających z niniejszej umowy strony ustalają na dzień:..., a zakończenia na dzień: Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy za wykonane i odebrane zlecenie wynagrodzenie w wysokości... zł (słownie:......), a także zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania zlecenia.

13 2. Z wynagrodzenia Zleceniodawca dokona potrącenia podatku wg obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Z wynagrodzenia Zleceniodawca dokona potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne według obowiązujących przepisów na podstawie oświadczenia złożonego przez Zleceniobiorcę./Zleceniobiorca oświadcza, że zgodnie z załączonym oświadczeniem jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy i rezygnuje z odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne od niniejszej umowy.* 6. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zleceniodawcy po odbiorze zlecenia na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku przez Zleceniobiorcę W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej zlecenia za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zlecenia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 10. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 11. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA * niepotrzebne skreślić

14 Załącznik nr7 Do Zarządzenia nr 26/2007 Symbol kosztów UMOWA O DZIEŁO Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, nr ewid. REGON..., NIP... zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: Dyrektor - prof. dr hab. Marek Jeżabek, Główny Księgowy mgr Maria Kula, a pracownikiem IFJ PAN... zamieszkałym w... przy ul... nr ewid. PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło o charakterze nieautorskim/ autorskim* (w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z , tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) polegające na Strony oświadczają, że wykonanie dzieła, o którym mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy w ramach umowy o pracę Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania dzieła muszą stanowić załącznik do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i wyposażenia oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu wydania dzieła. 4. Wykonawca nie może powierzyć, ani w całości, ani w części, wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Termin zakończenia dzieła strony ustalają na dzień: Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

15 7. 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane dzieło wynagrodzenie w wysokości... zł (słownie:......), a także zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania dzieła. 2. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów. 8. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego po odbiorze dzieła na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku przez Wykonawcę W przypadku nie wykonania dzieła w terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej dzieła za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. 10. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym dziele Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i wyznacza termin usunięcia wady. W przypadku nie usunięcia wady w tym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki. Zamawiający dodatkowo ma również prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania. 11. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 12. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 13. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 14. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY * niepotrzebne skreślić

16 Załącznik nr8 Do Zarządzenia nr 26/2007 Symbol kosztów UMOWA O DZIEŁO Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, nr ewid. REGON..., NIP... zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: Dyrektor - prof. dr hab. Marek Jeżabek, Główny Księgowy mgr Maria Kula, a... zamieszkałym w... przy ul... nr ewid. PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło o charakterze nieautorskim/ autorskim* (w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z , tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) polegające na Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania dzieła muszą stanowić załącznik do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i wyposażenia oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu wydania dzieła. 3. Wykonawca nie może powierzyć, ani w całości, ani w części, wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Termin zakończenia dzieła strony ustalają na dzień: Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane dzieło wynagrodzenie w wysokości... zł (słownie:......), a także zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz

17 warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania dzieła. 2. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia podatku wg obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne według obowiązujących przepisów na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę./Wykonawca oświadcza, że zgodnie z załączonym oświadczeniem jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy i rezygnuje z odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne od niniejszej umowy.* 7. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego po odbiorze dzieła na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku przez Wykonawcę W przypadku nie wykonania dzieła w terminie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej dzieła za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. 9. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym dziele Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i wyznacza termin usunięcia wady. W przypadku nie usunięcia wady w tym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki. Zamawiający dodatkowo ma również prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania. 10. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 11. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 12. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 13. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY * niepotrzebne skreślić

18 Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 26/2007 INFORMACJE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH Nazwisko... Pierwsze imię..drugie imię... Imię ojca Imię matki... Data urodzenia.miejsce urodzenia.. Dowód osobisty: Seria... Numer... Data wydania.. PESEL NIP Adres zamieszkania: Ulica.numer domu/mieszkania.. Miejscowość, kod pocztowy..... Gmina...Dzielnica.... Powiat...Województwo.... Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.. Numer Oddziału NFZ Nr konta osobistego.... (data). (Podpis wykonawcy/zleceniobiorcy) Dane osobowe zleceniobiorcy są objęte ochroną prawną i będą wykorzystane tylko do rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.... (Podpis zlecającego/zleceniodawcy) 1

19 OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY DO CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH UWAGA: Dane osobowe składającego niniejsze oświadczenie znajdują się w Zgłoszeniu zleceniobiorcy do celów podatkowych i ubezpieczeniowych".. (nazwisko i imię zleceniobiorcy) Oświadczam, że: 1. Jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę */ w. (nazwa zakładu pracy) i podstawa mojego ubezpieczenia z tego tytułu przekracza/nie przekracza*/ najniższe wynagrodzenie krajowe. 2. Jestem emerytem/rencistą*/ (numer emerytury/renty) 3. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej */ (nazwa szkoły) 4. Jestem studentem i nie mam ukończonych 26 lat */ (nazwa uczelni) 5. Jestem ubezpieczony z innego tytułu */ Zgłaszam się/nie zgłaszam się*/ do ubezpieczenia (wypełnić w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia): a) emerytalnego, b) rentowego, c) chorobowego, d) zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia/dzieła (data).. (podpis wykonawcy/zleceniobiorcy) */ niepotrzebne skreślić 2

20 Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 26/2007 Kraków, dnia (Tytuł, stopień, imię i nazwisko) (adres zamieszkania) RACHUNEK DO UMOWY z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie na wykonanie: na kwotę zł:... (słownie złotych: ) wystawiony zgodnie z umową-zlecenie/umową o dzieło o charakterze autorskim/nie autorskim* z dnia..nr.... Potwierdzam, że wykonane prace nie wchodzą w zakres moich obowiązków z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę... (podpis wykonawcy/zleceniobiorcy) Potwierdzam wykonanie zlecenia/dzieła* w całości w sposób właściwy i zgodny z zawartą umową... (podpis przyjmującego wykonaną pracę).. (Główny Księgowy).. (Dyrektor) * Niepotrzebne skreślić

21 Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 26/2007 Kraków, dnia... (Tytuł, stopień, imię i nazwisko) (adres zamieszkania) RACHUNEK DO UMOWY z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie na wykonanie: na kwotę zł:... (słownie złotych:...:.....) wystawiony zgodnie z umową-zlecenie/umową o dzieło o charakterze autorskim/nie autorskim* z dnia..nr.... Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/a na umowę o pracę.* Dla celów ZUS oświadczam, że jestem zatrudniona na umowę o pracę w:* (podpis wykonawcy/zleceniobiorcy) Potwierdzam wykonanie zlecenia/dzieła* w całości w sposób właściwy i zgodny z zawartą umową... (podpis przyjmującego wykonaną pracę).. (Główny Księgowy).. (Dyrektor) * Niepotrzebne skreślić

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa zlecenie

Projekt umowy. Umowa zlecenie Projekt umowy Umowa zlecenie nr zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie: podstawowych zasad obowiązujących na Uczelni przy zawieraniu umów zlecenia z osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących porad lekarskich w POZ przeprowadzonego na podstawie art.26-27 ustawy z dnia 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 4/DWM/PN/2015 W dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513)

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a Z a łącznik n r 1 d o Z a r ządzenia Dyrek t o r a I n s t y t u t u F i z y k i Jądrowej i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w Krak o w i e, n r 1 9 / 2 0 1 0 z d n i a 8 g r u d n i a 2 0 1 0 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 ZIELONA GÓRA TEL. 68 47 55 670, FAX: 68 47 55 660

Wójt Gminy ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 41, 65-021 ZIELONA GÓRA TEL. 68 47 55 670, FAX: 68 47 55 660 Nr konkursu: ZSPP.IV.8030.1.2014 Nazwa zadania: szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV Rodzaj zadnia: zadanie edukacyjno-profilaktyczne Termin składania ofert: 14 sierpnia 2014r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo