UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA"

Transkrypt

1 Wzór UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 241/324/14 z dnia 18 lutego 2014 r. nr... zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, Warszawa, zwanym dalej Beneficjentem Systemowym NIP:.. REGON:, reprezentowanym przez: a Panią/Panem..., adres zameldowania: ulica:.. nr domu:.. Kod pocztowy: - miejscowość: legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym: seria, nr,. PESEL:..., zwaną/zwanym dalej Opiekunem doktoranta Niniejsza umowa z Opiekunem doktoranta, zwana dalej umową, określa w szczególności prawa i obowiązki stron z tytułu udzielenia wsparcia realizacji pracy naukowej, prowadzonej przez Panią/Pana:. imię i nazwisko uczestnika projektu objętego wsparciem opiekuna doktoranta zwaną/zwanego dalej doktorantem, w ramach projektu systemowego pn. Rozwój nauki rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji), zwanego dalej projektem, w tym zasady i warunki wypłaty wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji opiekuna doktoranta. 2. Umowa została sporządzona w oparciu o Regulamin projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania PO KL pn. Rozwój nauki rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów, stanowiący załącznik do uchwały Nr 42/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013, zwany dalej Regulaminem : Projekt systemowy pn. Rozwój nauki rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych - Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 2. 1. Opiekun doktoranta potwierdza, że jest zatrudniony na uczelni bądź w jednostce naukowej..., w której doktorant realizuje pracę naukową w toku studiów doktoranckich lub wszczętego przewodu doktorskiego. 2. Opiekun doktoranta oświadcza, że w ramach wsparcia realizacji pracy naukowej doktoranta, samodzielnie realizuje niżej wymienione zadania, określone w 9 ust. 2 Regulaminu tj.: 1) prowadzenie konsultacji naukowych dla doktoranta, merytorycznie związanych z realizacją doktoratu; 2) udzielanie pomocy merytorycznej doktorantowi w prowadzeniu eksperymentów i badań; 3) uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań merytorycznych składanych przez doktoranta Departamentowi Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w szczególności w zakresie bieżącego monitoringu i potwierdzania postępów doktoranta w pracy badawczej oraz opiniowania informacji zawartych w sprawozdaniach; 4) wykonywanie innych zadań, w tym dotyczących pomocy w zakresie komercjalizacji rezultatów pracy naukowej doktoranta. 3. Opiekun doktoranta potwierdza, że zadania, o których mowa w ust. 2 nie wynikają z zadań objętych zakresem jego obowiązków lub pragmatyką zawodową, określoną w innych dokumentach wewnętrznych uczelni bądź jednostki naukowej, o której mowa w ust W przypadku objęcia wsparciem realizacji pracy naukowej więcej niż jednego doktoranta, Opiekun doktoranta zobowiązuje się do składania do końca każdego kwartału trwania projektu, sporządzanych miesięcznie kart pracy, dokumentujących faktyczną realizację wymienionych zadań, o których mowa w 2 ust. 2; 2. Wzór kart pracy stanowi załącznik nr 1 do umowy Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. tj. na czas uczestnictwa doktoranta w projekcie. 2. Wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi łącznie.. zł brutto (słownie: 00/100 brutto), co w przeliczeniu średniomiesięcznym wynosi zł brutto (słownie:... 00/100 brutto). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacane jest w 3 transzach, każdorazowo po złożeniu przez doktoranta sprawozdania dotyczącego realizacji pracy naukowej, o którym mowa w 18 ust. 3-5 Regulaminu, obejmującego m. in. opis faktycznie zrealizowanych przez Opiekuna doktoranta zadań, o których mowa w 2 ust. 2, zaplanowanych wstępnie w deklaracji Opiekuna doktoranta, o której mowa w 14 ust. 8 Regulaminu. 4. Terminy i zakres realizacji poszczególnych zadań, o których nowa w 2 ust. 2, zaplanowanych wstępnie w deklaracji Opiekuna doktoranta, o której mowa w 14 ust. 8 Regulaminu mogą ulec modyfikacji adekwatnie do zaakceptowanych przez Beneficjenta Systemowego zmian dotyczących harmonogramu planowanych badań naukowych oraz innych działań podejmowanych w ramach studiów doktoranckich/ wszczętego przewodu doktorskiego przez doktoranta, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 1 Regulaminu. 5. Wypłaty kolejnych transz w wysokości odpowiadającej czterokrotności kwoty średniomiesięcznego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 z uwzględnieniem ust. 3, za okresy: 1) od 1 października 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.; 2) od 1 lutego do 31 maja 2014 r.; 3) od 1 czerwca do 30 września 2014 r., 2

3 nastąpią w terminie do 30 dni po przedłożeniu prawidłowo wypełnionego rachunku wystawionego przez Opiekuna doktoranta. 6. Rachunki z tytułu realizacji umowy wystawione na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, Warszawa, NIP , Opiekun doktoranta doręcza w następujących terminach: 1) w marcu 2014 r. - do 20 marca 2014 r., 2) w lipcu 2014 r. - do 31 lipca 2014 r., 3) w października 2014 r. - do 31 października 2014 r. 7. Wzór rachunku stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 8. Zastrzega się, że w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Beneficjenta Systemowego, wynagrodzenie może być wypłacone z opóźnieniem, niezwłocznie po ustaniu przyczyn opóźnienia. 9. Wynagrodzenie będzie wypłacane na niżej wskazany przez Opiekuna doktoranta numer rachunku bankowego: PL Beneficjent Systemowy nie bierze odpowiedzialności za skutki podania błędnego numeru konta bankowego przez Opiekuna doktoranta. 11. Podatek dochodowy od wynagrodzenia określonego w umowie, zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego, w którym Opiekun doktoranta składa roczne zeznanie podatkowe: ulica: nr domu:.. Kod pocztowy: - miejscowość: Opiekun doktoranta zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w Regulaminie. 2. Opiekun doktoranta zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego powiadamiania Beneficjenta Systemowego o zmianach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację umowy: 1) w zakresie danych dotyczących w szczególności numeru rachunku bankowego, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej itp.; 2) w zakresie okoliczności, o których mowa w 2 ust Opiekun doktoranta zobowiązuje się do przedstawiania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy na wezwanie Beneficjenta Systemowego. 4. Opiekun doktoranta zobowiązuje się do uczestniczenia na zaproszenie Beneficjenta Systemowego w wydarzeniach związanych z realizacją projektu Beneficjent Systemowy zastrzega sobie prawo wstrzymania do wyjaśnienia wypłaty wynagrodzenia Opiekunowi doktoranta, który obejmuje wsparciem realizację pracy naukowej więcej niż jednego doktoranta w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia do Departamentu Edukacji Publicznej i Sporu kart pracy, o których mowa w Beneficjent Systemowy zastrzega sobie prawo przerwania realizacji umowy z Opiekunem doktoranta, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po stwierdzeniu przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu: 1) przerwania realizacji umowy zawartej przez Beneficjenta Systemowego z doktorantem; 2) niewywiązywania się przez Opiekuna doktoranta z obowiązków określonych w umowie; 3) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Opiekuna doktoranta; 4) ustania zatrudnienia Opiekuna doktoranta w szkole wyższej lub innej jednostce naukowej, w której doktorant realizuje pracę naukową. 3

4 7. Regulamin projektu oraz jego zmiany udostępnia się do wglądu w siedzibie Beneficjenta Systemowego Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 36, Warszawa, a także na portalu tematycznym projektu Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 2. W przypadku braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta Systemowego. 3. Prawa i obowiązki opiekuna doktoranta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 4. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz Kodeksu Cywilnego. 9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się ją od 1 października 2013 r. 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Opiekuna naukowego, dwa dla Beneficjenta Systemowego.. czytelny podpis Opiekuna doktoranta 1. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta Systemowego 2. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta Systemowego 4

5 Załącznik nr 1 do Umowy z opiekunem doktoranta Miesięczna karta czasu pracy opiekuna doktoranta w ramach projektu pn. Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów Wzór Imię i nazwisko opiekuna doktoranta: Imię i nazwisko uczestnika projektu objętego opieką: Miesiąc za który sporządzono kartę: r. Dzień m-ca Zadania zaplanowane do realizacji na podstawie deklaracji opiekuna doktoranta/ umowy z opiekunem doktoranta Komentarz:

6 Miejsce na dodatkowy komentarz opiekuna doktoranta:..... Miejscowość, data Czytelny podpis opiekuna doktoranta 6

7 Załącznik nr 2 do Umowy z opiekunem doktoranta Wzór /Nazwisko i imię/ /Miejscowość, data/... /Adres zameldowania/... /Województwo/ RACHUNEK DLA URZĘDU... MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA /Imiona rodziców/ MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE... ul. Jagiellońska 26, Warszawa /data i miejsce urodzenia/ NIP /PESEL i NIP/... /nazwa banku oraz rachunek bankowy/ Za wykonanie:... Zgodnie z zapisami umowy proszę o przelanie wynagrodzenia na wskazany powyżej rachunek bankowy. OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH I ZUS. 1. Jestem zatrudniony/a w wymiarze nie mniejszym niż 1 etat w a moje wynagrodzenie brutto jest wyższe od najniższego wynagrodzenia ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 2. Pobieram rentę, emeryturę nr...w Urzędem Skarbowym do przekazania podatku dochodowego właściwym wg miejsca mojego zamieszkania jest Urząd Skarbowy...ul Wszelką korespondencję proszę przekazywać na adres: Zobowiązuję się do uwzględnienia otrzymanego wynagrodzenia przy rocznym rozliczeniu dochodów uzyskanych przeze mnie w tym roku. 6. Należność z tytułu umowy proszę przekazać przelewem na konto: Nazwa banku :...Nr rachunku Niniejsze oświadczenie składam będąc poinformowanym/ą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń podatkowych.... /podpis wykonawcy/ 7

8 Stwierdzam, że praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy numer..... /podpis potwierdzającego wykonanie/. /podpis zatwierdzającego rachunek/ Zatwierdzenie do wypłaty i obliczenie podatku /podpis/ 1. Wynagrodzenie brutto zł Składki na ubezpieczenie: - Emerytalne...- rentowe Chorobowe...- wypadkowe Koszty uzyskana Zaliczka na podatek dochodowy Składka zdrowotna Do wypłaty...słownie... Sporządził... 8

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE

UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE UMOWA O STAŻ NR /08.02.01-10-022/TW/POKL W RAMACH PROJEKTU TRANSFER STRZAŁEM W DZIESIĄTKE Zawarta w dniu... w Warszawie KDK Info Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej

Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: a. Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 16c, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DPOIiŚ/../12

UMOWA Nr DPOIiŚ/../12 UMOWA Nr DPOIiŚ/../12 zawarta w dniu... 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VII, Działanie 7.4 Praca czeka na Ciebie :-) REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT SIEDMIU

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VII, Działanie 7.4 Praca czeka na Ciebie :-) REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT SIEDMIU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT SIEDMIU 1 Informacje ogólne 1) Niniejszy dokument określa zasady zwrotu kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 Uczestników projektu Praca czeka na Ciebie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1430 UCHWAŁA NR XVIII/188/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór

UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA ZLECENIE NR POKL/9.1/9.1.2/ /2012 - Wzór zawarta w dniu w Łagiewnikach pomiędzy Gminą Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, reprezentowaną przez: Wójta

Bardziej szczegółowo