Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ), przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP , REGON , reprezentowaną przez: 1) Panią Dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego, 2) Panią Dyrektora Biura Zarządzania Kadrami, zwaną dalej w treści Umowy Zleceniodawcą, a zwanym dalej w treści Umowy Zleceniobiorcą Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z obsługą finansowo-księgową projektu systemowego 8.1 PO IG zgodnie z Umową o dofinansowanie i procedurami PARP, w tym.: prognozowanie, wydatkowanie i refundacja środków w ramach projektu. 2. Szczegółowy zakres prac objętych Umową zawarty jest w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 2 1

2 Prace objęte Umową zostaną wykonane w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 15 grudnia 2012 r. w siedzibie Zleceniodawcy Z tytułu prawidłowo wykonanych prac, o których mowa w 1 oraz w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie łączne w kwocie zł brutto (słownie: złotych brutto) w siedmiu miesięcznych transzach, zgodnie z okresami rozliczeniowymi, o których mowa w ust Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe, za wykonanie prac objętych umową: 1) pierwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2012 r.; 2) drugi od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r.; 3) trzeci od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.; 4) czwarty od dnia 1 września 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.; 5) piąty od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 października 2012 r.; 6) szósty od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r.; 7) siódmy od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 15 grudnia 2012 r. 3. W terminie jednego dnia roboczego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, Zleceniobiorca dostarczy do siedziby Zleceniodawcy protokół potwierdzający wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym. 4. Każdy z zaakceptowanych i podpisanych przez Zleceniodawcę protokołów, o których mowa w ust. 3, będzie podstawą do wystawienia przez Zleceniobiorcę rachunku za wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym. 5. Rachunki, o których mowa w ust. 4, zostaną dostarczone przez Zleceniobiorcę do siedziby Zleceniodawcy w terminie jednego dnia roboczego od zatwierdzenia i podpisania przez Zleceniodawcę protokołów, o których mowa w ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie każdorazowo zapłacone Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę poprawnie wystawionych przez Zleceniobiorcę rachunków, o których mowa w ust Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek Zleceniobiorcy nr. 8. Zleceniobiorca oświadcza, iż został poinformowany o współfinansowaniu prac objętych niniejszą Umową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji II etapu projektu systemowego 8.1 PO IG p.n. Wspieramy e-biznes platforma internetowa wspierająca realizację Działań 8.1 i 8.2 PO IG. 2

3 4 Zleceniobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy wykonywaniu Umowy. 5 Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania prac, o których mowa w 1. 6 Prace wykonywane w ramach niniejszej Umowy nie mogą być wykonywane przez osobę trzecią. 7 W razie niemożności wykonania określonych prac Zleceniobiorca jest obowiązany natychmiast o tym powiadomić Zleceniodawcę W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac, o których mowa w 1, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 3. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy lub bezpośrednio przez Zleceniobiorcę na podstawie skierowanego do Zleceniobiorcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zleceniodawcy Umowa może zostać wypowiedziana w każdym czasie przez każdą ze stron z ważnych powodów, w szczególności w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonywania. 2. Naruszenie przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z Umowy może stanowić podstawę do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym. 3

4 10 1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane na piśmie, w drodze aneksu do Umowy. 2. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w szczególności w przypadkach gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zleceniodawca, a inną niż Zleceniobiorca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu Systemowego Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Niniejszą Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. 5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 1) Szczegółowy zakres prac objętych Umową; 2) Oświadczenie do Umowy Zlecenia; 3) Oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. ZLECENIODAWCA.. Data i podpis ZLECENIOBIORCA.. Data i podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4

5 Załącznik nr 2 do Umowy Zlecenia z dnia Warszawa, dnia.. r. Oświadczenie do Umowy Zlecenia z dnia... zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a... od dnia r. do dnia r. Oświadczam, że: - jestem / nie jestem*) zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w wymiarze... czasu pracy, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług* w (nazwa i adres zakładu pracy) oraz otrzymuję wynagrodzenie wyższe od minimalnego tj. wyższe od 1386,00 zł: TAK/NIE*. - jestem uprawniony(a) do emerytury, renty: TAK/NIE*... (nr emerytury / renty) - jestem studentem lub uczniem szkoły ponadpodstawowej w wieku do ukończenia 26 roku życia:...,... (nr legitymacji studenckiej) (nazwa i adres uczelni) -prowadzę działalność gospodarczą, od której odprowadzam składki na ubezpieczenia społeczne: TAK/NIE* Stopień niepełnosprawności: nie posiadam, lekki, umiarkowany, znaczny* Wnoszę o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem:... Dane osobowe podatnika/zleceniobiorcy: Nazwisko:...Nazwisko panieńskie... Imiona: Dow. osob. seria...nr... Data urodzenia... PESEL... NIP... Miejsce zameldowania: Województwo... Powiat... Gmina... Miejscowość... Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... 5

6 Kod pocztowy - _ Poczta... Nr telefonu... Urząd Skarbowy... ul.... Nr... Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia:... Adres do korespondencji Województwo... Miejscowość... Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... Kod pocztowy - _ Poczta... Praca jest wykonywana na terenie PARP-u: TAK/NIE* w Departamencie (data) (podpis osoby składającej oświadczenie) *) niepotrzebne skreślić 6

7 Załącznik nr 3 do Umowy Zlecenia z dnia.., dn.... (imię i nazwisko) (miejscowość, data).. (Departament / Biuro / Instytucja).. (stanowisko służbowe / cel wykonywanych prac) OŚWIADCZENIE o przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, iż zapoznałem(am) się i zrozumiałem(am) zasady, reguły i postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz że zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam również, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych w PARP oraz sposobów ich zabezpieczenia. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że w dniu.. uczestniczyłem(am) w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzonym w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (podpis osoby składającej oświadczenie) 7

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr..

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr.. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowa nr.. zawarta w dniu, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431019170, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy.

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy. UMOWA Zawarta w dniu..2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarb Państwa - Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie przy Skwerze ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015 Tyczyn, 31 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/RTRP/SC/2015 Dotyczące przeprowadzenia audytu finansowego w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo