UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą: Katowice, ul. Bankowa 12 NIP: , REGON zwanym dalej Uczelnią reprezentowanym przez:... a Panem/Panią Nr komputerowy. Nr PESEL. Data urodz..., adres zamieszkania:. Urząd Skarbowy oddz. NFZ. zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą o następującej treści: *Przyjmujący zamówienie został wyłoniony w postępowaniu w trybie przeprowadzonym przez Uczelnię zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) *Do zamówienia objętego niniejszą umową nie stosuje się postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy * / art. 4 pkt 3 lit. e * / inne Uczelnia zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania. 2. Zleceniobiorca wykona zlecenie na potrzeby Projektu.... współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie od dnia do dnia.. 4. Przy wykonywaniu zlecenia Zleceniobiorca powinien stosować zasady informacji i promocji zgodnie z wymogami dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, określonymi w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in. w zakresie stosowania logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flagi Unii Europejskiej. 5. Uczelnia w stosunku do osób trzecich ponosi odpowiedzialność za działania Zleceniobiorcy podejmowane w ramach niniejszej umowy, jak za działania własne.

2 2 1. Wykonanie czynności zleconych, w terminie określonym w 1 ust. 3 niniejszej umowy, wymaga potwierdzenia ich odbioru przez Uczelnię na podstawie protokołu odbioru. 2. W przypadku stwierdzenia przez Uczelnię wad w wykonaniu zlecenia, Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich usunięcia w określonym przez Uczelnię terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, bez prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 3. Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru będzie stwierdzenie przez Uczelnię usunięcia przez Zleceniobiorcę wad, o których mowa w ust Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie skutkować będzie odstąpieniem przez Uczelnię od zapłaty wynagrodzenia za część zlecenia objętego wadą. 5. W przypadku zaangażowania Zleceniobiorcy w ramach Projektu, o którym mowa w 1 ust. 2 na podstawie innych umów cywilnoprawnych, protokół odbioru winien określać szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji niniejszej umowy. 6. Do potwierdzenia wykonania czynności zleconych niniejszą umową Uczelnia upoważnia osobę koordynującą lub zarządzającą realizacją Projektu, o którym mowa w 1 ust. 2 (koordynatora Projektu / kierownika Projektu) Zleceniobiorca zaangażowany w ramach Projektu, o którym mowa w 1 ust. 2 na podstawie innych umów cywilnoprawnych zobowiązany jest prowadzić ewidencję godzin zaangażowanych we wszystkie zadania w ramach tego Projektu, która może podlegać kontroli i stanowi podstawę oceny, czy obciążenia z tym związane nie wykluczają możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zlecenia objętego niniejszą umową. Obowiązek prowadzenia ewidencji godzin nie dotyczy umów o dzieło, wykonywanych w ramach Projektu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 2. Do kontroli i oceny, o której mowa w ust. 1 Uczelnia upoważnia osobę, o której mowa w 2 ust. 6 umowy Uczelnia zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności określone w 1 ust. 1 osobiście. 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania całości lub części zlecenia innym osobom. 3. Naruszenie tego zakazu upoważnia Uczelnię do niezwłocznego odstąpienia od umowy bez prawa Zleceniobiorcy do wynagrodzenia. 2

3 5 1. Za wykonanie zlecenia Uczelnia zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości zł słownie. 2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie pomniejszone o składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz o należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 3. Przedmiot umowy realizowany jest na zasadzie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), co powoduje, że świadczone przez Zleceniobiorcę usługi nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. 4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na bankowy rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Zleceniobiorcy w terminie do 21 dni od daty zatwierdzenia rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę. 5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie rachunek Zleceniobiorcy, zatwierdzony przez osobę, o której mowa w 2 ust. 6 umowy. 6. Zatwierdzenie rachunku Zleceniobiorcy winno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru wykonania zlecenia protokołem odbioru, o którym mowa w 2 ust Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Zleceniobiorca oświadcza, że: 6 1) jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy poza Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i umowa zlecenia nie będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy oraz osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy w kwocie nie niższej od minimalnego wynagrodzenia i jest zgłoszony do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego a także nie wnioskuje o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,* 2) zawarł wcześniej umowę zlecenia (jest to jego kolejna, zawarta równolegle umowa zlecenia) i jest zgłoszony do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz nie wnioskuje o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,* 3) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i przychód z tytułu niniejszej umowy jest niższy od najniższej obowiązującej Zleceniobiorcę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności i jest zgłoszony do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz nie wnioskuje o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,* 3

4 4) jest emerytem lub rencistą zatrudnionym na podstawie stosunku pracy poza Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i umowa zlecenia nie będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy oraz jest zgłoszony do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego a także nie wnioskuje o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,* 5) umowa nie będzie wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się pod rygorem skutków prawnych i finansowych do powiadomienia w terminie trzech dni Uczelni o wszelkich zmianach, o których mowa w ust. 1, nie później jednak jak przed terminem złożenia rachunku bezpośrednio po zaistniałej zmianie. 1. W razie zwłoki w wykonaniu zlecenia: 7 1) Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości.% wynagrodzenia umownego, określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) Uczelnia może odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres.dni oraz żądać kary umownej określonej w pkt Uczelni przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. 1. Zleceniobiorca oświadcza, że: 8 1) jest/nie jest zaangażowany do wykonywania innych zadań w Projekcie, o którym mowa w 1 ust. 2, 2) jest/nie jest zaangażowany do wykonywania zadań w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 3) jest/nie jest zaangażowany do wykonywania działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, 4) jest/nie jest zatrudniony w instytucji/instytucjach uczestniczącej/uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. W przypadku zaangażowania Zleceniobiorcy do wykonywania zadań w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, złoży on oświadczenie o prowadzeniu ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, według wzoru, o którym mowa w ust. 1, którą przekaże Uczelni w odniesieniu do okresu wykonywania zadań w ramach Projektu, o którym mowa w 1 ust. 2. 4

5 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie podstawę do dokonania oceny przez osobę, o której mowa w 2 ust. 6 umowy, czy: 1) obciążenia wynikające z zaangażowania do wykonywania zadań we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie wykluczają możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zlecenia objętego niniejszą umową oraz czy łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację zadań nie przekracza 240 godzin miesięcznie. Limit 240 godzin pracy w miesiącu dotyczy również zaangażowania w jednym projekcie; 2) w przypadku zatrudnienia w instytucji/instytucjach uczestniczącej/uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 4. Osoba, o której mowa w 2 ust. 6 umowy weryfikuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w celu stwierdzenia braku przesłanek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wykluczających zawarcie umowy. 9 Zleceniobiorca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb realizacji umowy lub umów w ramach Projektu, o którym mowa w 1 ust Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić na żądanie Uczelni do wglądu dokumenty związane z realizowanym Projektem, w tym dokumenty finansowe, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. 2. W trakcie realizacji zlecenia oraz po jego wykonaniu Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie prawidłowości jego realizacji, która może być przeprowadzona przez Uczelnię lub inne podmioty uprawnione do kontroli określone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz w innych przepisach dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności i są skuteczne po podpisaniu go przez obie strony. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 13 Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 5

6 14 Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca, 1 egzemplarz Dział Płac, 1 egzemplarz koordynator Projektu / kierownik Projektu. Obiekt dekretacji rzeczywistej /el. PSP/ Ob. dekr. stat. /ZFIN/ Wydatek strukturalny Obszar tematyczny Kod Cel Kwota zł ZLECENIOBIORCA UCZELNIA * niepotrzebne skreślić Potwierdzam środki finansowe KWESTOR Uwaga: Umowa zlecenia zawierana z: 1) osobą zatrudnioną na podstawie stosunku pracy poza Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i niewykonującą zawartej umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, osiągającą miesięczne wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy w kwocie nie niższej od minimalnego wynagrodzenia, 2) osobą mającą zawartą wcześniej umowę zlecenia, 3) osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, której przychód z tytułu zawartej umowy zlecenia jest niższy od najniższej obowiązującej tę osobę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, 4) emerytem lub rencistą zatrudnionym na podstawie stosunku pracy poza Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i niewykonującym zawartej umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, która/y jest zgłoszona/y do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz nie wnioskuje o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym rodzi obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. 6

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr R 16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków.

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków. UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą.

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą. UMOWA Projekt umowy dla Wykonawców osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zawarta dnia.2015 r. w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA ZLECENIA Nr. zwanym dalej Zleceniobiorcą. UMOWA ZLECENIA Nr zawarta w dniu... 2011 roku w Zielonej Górze, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, reprezentowanym przez: 1. Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Umowa zlecenia nr. Zawarta dnia 30 kwietnia 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Toruniu, ul. Moniuszki 10, NIP: 9562180609, REGON 340200460, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013

UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013 UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013 ZLECENIE USŁUGI PEŁNIENIA OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU Nasza szansa, uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL.09.01.01-14-136/12 zawarta dnia. r. w Płoniawach-Bramurze, pomiędzy: Gminnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Równaj w górę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Równaj w górę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA-ZLECENIE NA USŁUGI OPIEKUNA PODCZAS WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ ORGANIZOWANEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZWIERZYNIE W RAMACH PROJEKTU PN. RÓWNAJ W GÓRĘ NUMER Zawarta w dniu.. w Zielonej Górze, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 9/2105/FSS UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL dotyczy dostawy książek specjalistycznych Zawarta w Łodzi w dniu.., pomiędzy: Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku 75.0200.6.2015 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo