UMOWA-ZLECENIE Nr...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA-ZLECENIE Nr..."

Transkrypt

1

2

3 Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 14/2010 Symbol kosztów UMOWA-ZLECENIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, kod pocztowy , nr REGON , NIP zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu którego działa:., przy udziale Głównej Księgowej - mgr Marii Kuli a pracownikiem IFJ PAN.... zamieszkałym w... przy ul... nr PESEL... NIP... zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na Strony oświadczają, że wykonywanie czynności, o których mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków Zleceniobiorcy w ramach umowy o pracę. 2. Wykonywanie czynności mieści się z zakresie działań określonych statutem i jest tożsame z przedmiotem działalności Zlecającego. 3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane czynności przechodzi na Zlecającego Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania zlecenia stanowią załącznik do niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, po zakończeniu wykonywania czynności, rozliczyć z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył w czasie wykonywania umowy, najpóźniej w dniu zakończenia wykonywania czynności. 4. Zleceniobiorca nie może powierzyć innym osobom wykonywania, ani całości, ani części zlecenia, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 5. Termin rozpoczęcia czynności wynikających z niniejszej umowy strony ustalają na dzień:... a zakończenia na dzień:...

4 6. 1. Za wykonywane czynności wynikające z umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięcznie w wysokości... zł słownie: Zlecający zobowiązuje się zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu przepisów określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania zlecenia i nie są kosztami uzyskania przychodu Zleceniobiorcy. W celu uzyskania zwrotu kosztów Zleceniobiorca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od ich poniesienia, dokonać rozliczenia poniesionych kosztów przedstawiając na tę okoliczność stosowne dokumenty, np. bilety itp. 3. Z wynagrodzenia i poniesionych kosztów wyjazdu służbowego Zlecający dokona potrącenia składek na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów. 4. Z wynagrodzenia, na podstawie złożonego przez Zleceniobiorcę oświadczenia i rachunku za wykonane czynności, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy wg przepisów podatkowych. 7. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zlecającego po potwierdzeniu wykonania umówionych czynności na rachunku wystawionym przez Zleceniobiorcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej zlecenia za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zlecenia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. 9. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 10. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 11. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 12. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

5 Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 14/2010 Symbol kosztów UMOWA-ZLECENIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, kod pocztowy , nr REGON , NIP zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu którego działa: przy udziale Głównej Księgowej - mgr Marii Kuli a... zamieszkałym w... przy ul... nr PESEL... NIP... zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na Strony oświadczają, że wykonywanie czynności, o których mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków Zleceniobiorcy w ramach umowy o pracę. 2. Wykonywanie czynności mieści się z zakresie działań określonych statutem i jest tożsame z przedmiotem działalności Zlecającego. 3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane czynności przechodzi na Zlecającego Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania zlecenia stanowią załącznik do niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, po zakończeniu wykonywania czynności, rozliczyć z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył w czasie wykonywania umowy, najpóźniej w dniu zakończenia wykonywania czynności. 4. Zleceniobiorca nie może powierzyć innym osobom wykonywania, ani całości, ani części zlecenia, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 5. Termin rozpoczęcia czynności wynikających z niniejszej umowy strony ustalają na dzień:... a zakończenia na dzień:... 6.

6 1. Za wykonywane czynności wynikające z umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięcznie w wysokości... zł słownie: Zlecający zobowiązuje się zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu przepisów określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania zlecenia i nie są kosztami uzyskania przychodu Zleceniobiorcy. W celu uzyskania zwrotu kosztów Zleceniobiorca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od ich poniesienia, dokonać rozliczenia poniesionych kosztów przedstawiając na tę okoliczność stosowne dokumenty, np. bilety itp. 3. Z wynagrodzenia i poniesionych kosztów wyjazdu służbowego Zlecający dokona potrącenia składek na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów. 4. Z wynagrodzenia, na podstawie złożonego przez Zleceniobiorcę oświadczenia i rachunku za wykonane czynności, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy wg przepisów podatkowych. 7. Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zlecającego po potwierdzeniu wykonania umówionych czynności na rachunku wystawionym przez Zleceniobiorcę w terminie do 14 dni od złożenia rachunku i w sposób w nim wskazany W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej zlecenia za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zlecenia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. 9. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 10. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 11. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 12. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA * niepotrzebne skreślić

7 Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 14/2010 Symbol kosztów UMOWA O DZIEŁO Nr... W dniu w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, kod pocztowy , nr REGON , NIP zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:. przy udziale Głównej Księgowej - mgr Marii Kuli a pracownikiem IFJ PAN -... zamieszkałym.. nr PESEL.., NIP zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na Strony oświadczają, że wykonanie dzieła, o którym mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy w ramach umowy o pracę. 2. Wykonywanie dzieła mieści się/nie mieści się* w zakresie działań określonych statutem i jest/nie jest* tożsame z przedmiotem działalności Zamawiającego. 3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za powstałe dzieło przechodzi na Zamawiającego Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania dzieła stanowią załącznik do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu odbioru dzieła. 4. Wykonawca nie może powierzyć, ani w całości, ani w części, wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu dzieła w terminie ustalonym na dzień.r Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane dzieło wynagrodzenie w wysokości., słownie:.. 2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania dzieła i nie są kosztami uzyskania przychodu Wykonawcy. W celu uzyskania zwrotu kosztów Wykonawca

8 zobowiązany jest, w terminie 7 dni od ich poniesienia, dokonać rozliczenia poniesionych kosztów przedstawiając na tę okoliczność stosowne dokumenty, np. bilety itp. 3. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia składek na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów. 4. Z wynagrodzenia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i rachunku za wykonane dzieło, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy wg przepisów podatkowych. 7. Na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po odbiorze dzieła potwierdzonym przez Zamawiającego, wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 14 dni od akceptacji rachunku przez Wykonawcę W przypadku nie wykonania dzieła w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej dzieła za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. 9. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym dziele Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i wyznacza termin usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia wad w oznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 2% wartości umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad. Zamawiający dodatkowo ma również prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania. 10. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 11. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 12. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 13. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY * niepotrzebne skreślić

9 Załącznik nr 4 Do Zarządzenia nr 14/2010 Symbol kosztów UMOWA O DZIEŁO Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, kod pocztowy , nr REGON , NIP zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:.. przy udziale Głównej Księgowej - mgr Marii Kuli a... zamieszkałym w... przy ul... nr PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na Strony oświadczają, że wykonanie dzieła, o którym mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy w ramach umowy o pracę. 2. Wykonywanie dzieła mieści się/nie mieści się* z zakresie działań określonych statutem i jest/nie jest* tożsame z przedmiotem działalności Zamawiającego. 3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za powstałe dzieło przechodzi na Zamawiającego Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania dzieła stanowią załącznik do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu odbioru dzieła. 4. Wykonawca nie może powierzyć, ani w całości, ani w części, wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu dzieła w terminie ustalonym na dzień: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane dzieło wynagrodzenie w wysokości... zł, słownie:......, 2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania dzieła i nie są kosztami uzyskania przychodu Wykonawcy. W celu uzyskania zwrotu kosztów Wykonawca

10 zobowiązany jest, w terminie 7 dni od ich poniesienia, dokonać rozliczenia poniesionych kosztów przedstawiając na tę okoliczność stosowne dokumenty, np. bilety itp. 3. Z wynagrodzenia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i rachunku za wykonane dzieło, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy wg przepisów podatkowych. 7. Na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po odbiorze dzieła potwierdzonym przez Zamawiającego, wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 14 dni od akceptacji rachunku przez Wykonawcę W przypadku nie wykonania dzieła w terminie zawartym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej dzieła za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. 9. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym dziele Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i wyznacza termin usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia wad w oznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 2% wartości umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad. Zamawiający dodatkowo ma również prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania. 10. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 11. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 12. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 13. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY * niepotrzebne skreślić

11 Załącznik nr 5 Do Zarządzenia nr 14/2010 Symbol kosztów UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE Nr... W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, z siedzibą w Krakowie ul. E. Radzikowskiego 152, kod pocztowy Kraków nr REGON , NIP zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:. przy udziale Głównej Księgowej - mgr Marii Kuli a pracownikiem IFJ PAN... zamieszkałym w... ul... nr PESEL... NIP... zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło o charakterze autorskim polegające na Strony oświadczają, że wykonanie dzieła, o którym mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy w ramach umowy o pracę. 2. Wykonywanie dzieła mieści się/nie mieści się* w zakresie działań określonych statutem i jest/nie jest* tożsame z przedmiotem działalności Zamawiającego. 3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za powstałe dzieło przechodzi na Zamawiającego Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania dzieła stanowią załącznik do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i narzędzi oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu wydania dzieła. 4. Wykonawca nie może powierzyć, ani w całości, ani w części, wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu dzieła w terminie ustalonym na dzień: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane i odebrane dzieło wynagrodzenie w wysokości... zł, słownie: Zamawiający zobowiązuje się zwrócić koszty wyjazdów, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania dzieła i nie są kosztami

12 uzyskania przychodu Wykonawcy. W celu uzyskania zwrotu kosztów Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od ich poniesienia, dokonać rozliczenia poniesionych kosztów przedstawiając na tę okoliczność stosowne dokumenty, np. bilety itp. 3. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia składek na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów. 4. Z wynagrodzenia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i rachunku za wykonane dzieło, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy wg przepisów podatkowych. 7. Na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po odbiorze dzieła potwierdzonym przez Zamawiającego, wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 14 dni od akceptacji rachunku przez Wykonawcę W przypadku nie wykonania dzieła w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umownej dzieła za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia. 9. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym dziele Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i wyznacza termin usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia wad w oznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 2% wartości umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad. Zamawiający dodatkowo ma również prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania. 10. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 11. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 12. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 13. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY * niepotrzebne skreślić

13 Załącznik nr 6 Do Zarządzenia nr 14/2010 Symbol kosztów UMOWA O UDZIAŁ W BADANIACH NAUKOWYCH Nr... W dniu. w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, kod pocztowy Kraków, nr ewid. REGON , NIP zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, w imieniu którego działa:.. przy udziale Głównej Księgowej - mgr Marii Kuli a... zamieszkałym w... nr PESEL..., NIP... zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: Zleceniodawca powierza wykonywanie badań w ramach projektu badawczego o nr... p.t.: Zakres badań winien być uzgodniony z kierownikiem projektu badawczego i winny one być zgodne z zawartą umową o finansowanie przez Wykonywane badania mają charakter osobistego wkładu naukowego w projekt o charakterze autorskim o cechach osiągniętego rezultatu (dzieła) zespołowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Strony oświadczają, że wykonywanie badań, o których mowa w 1, nie wchodzi w zakres obowiązków Zleceniobiorcy w ramach umowy o pracę. 2. Wykonywanie badań mieści się w zakresie działań określonych statutem i jest tożsame z przedmiotem działalności Zleceniodawcy. 3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za powstałe dzieło przechodzi na Zleceniodawcę Wszelkie występujące szczególne warunki umowy, w tym dostarczenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania dzieła, muszą stanowić załącznik do niniejszej umowy. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, po zakończeniu dzieła, rozliczyć z otrzymanych materiałów i wyposażenia oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania dzieła, najpóźniej w dniu wydania dzieła. 4. Zleceniobiorca nie może powierzyć, ani w całości, ani w części, wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 5.

14 Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zleceniodawcy po zakończenia dzieła w terminie ustalonym na dzień zakończenia projektu tj.: Zleceniodawca zobowiązuje zwrócić koszty opłat konferencji naukowych i wyjazdów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, przy zastosowaniu zasad określających wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, jeśli są one konieczne do wykonania dzieła i nie są kosztami uzyskania przychodu Zleceniobiorcy. W celu uzyskania zwrotu kosztów Zleceniobiorca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od ich poniesienia, dokonać rozliczenia poniesionych kosztów przedstawiając na tę okoliczność stosowne dokumenty, np. bilety itp. 7. Zwrot kosztów określonych w 6 będzie dokonywany w siedzibie Zleceniodawcy na podstawie odrębnego rozliczenia sporządzonego przez Zleceniobiorcę w terminie do 14 dni od złożenia rozrachunku przez Zleceniobiorcę. 8. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym dziele Zleceniodawca zawiadamia niezwłocznie Zleceniobiorcę na piśmie i wyznacza termin usunięcia wady. Zleceniodawca dodatkowo ma również prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 11. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 12. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Krakowie. Zleceniobiorca Zleceniodawca Kierownik projektu Główny Księgowy

15 Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 14/2010 Nr zadania... POROZUMIENIE o pokrywaniu kosztów z tytułu udziału w pracach badawczych w czasie trwania projektu. W dniu... w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152 w imieniu, którego działa: przy udziale Głównej Księgowej - mgr Marii Kuli zwanym dalej Zleceniodawcą a Panem:... zamieszkałym w biorącym udział w pracach naukowobadawczych zwanym dalej Zleceniobiorcą zawiera się porozumienie na podstawie którego prowadzący projekt zobowiązuje się do pokrywania kosztów z tytułu udziału w badaniach w tym kosztów przejazdu i zakwaterowania poza IFJ PAN związanych z prowadzeniem badań. Koszty te muszą być udokumentowane fakturą (np. bilet kolejowy, lotniczy) by mogły być pokrywane ze środków określonych w umowie projektu. W celu uzyskania zwrotu kosztów Zleceniobiorca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od ich poniesienia, dokonać rozliczenia poniesionych kosztów przedstawiając na tę okoliczność stosowne dokumenty, np. bilety itp Zleceniobiorca Kierownik projektu Zleceniodawca Główny Księgowy

16 Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 14/ Imię i nazwisko miejsce i data... Adres... nr zadania... RACHUNEK nr... Dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie ul. E. Radzikowskiego 152, kod pocztowy za wykonanie zlecenia/dzieła zgodnie z zawartą umową nr... z dnia... na umówioną kwotę. złotych, słownie Potwierdzam odbiór zlecenia/dzieła wykonanego zgodnie z umową:... podpis Wykonawcy... podpis Zleceniodawcy - Dyrektora IFJ PAN... Potwierdzam odbiór pod względem merytorycznym* Należność wypłacić gotówką... seria i nr dowodu tożsamości... Należność przelać na konto banku nr Akceptacja do wypłaty:... podpis dysponującego Kwota wynagrodzenia brutto... ubezp. emerytalne... koszty uzyskania przychodu... %... ubezp. rentowe... podstawa opodatkowania... ubezp. chorobowe... zaliczka na podatek...%... ubezp. zdrowotne 7,75%... ubezpieczenie zdrowotne... %... ubezp. zdrow.prac. 1,25%... kwota netto do wypłaty... Potrącenia /zaliczki, kary umowne/... nal. ubezp. wypadkowe... Kwota do wypłaty... Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: * kierownik oddziału, prowadzący grant, projekt, zadanie lub inny dysponent kosztów.

17 Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 14/2010 OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH Nazwisko... Imiona... Data urodzenia... Nr pesel... Nr NIP... Miejsce zamieszkania... województwo... Gmina/Dzielnica... powiat... Ulica... nr domu... nr mieszkania... Kod pocztowy... ADRES URZĘDU SKARBOWEGO... zgodnie z miejscem zamieszkania wystawcy rachunku: Miejscowość i kod pocztowy ul... ul.... OŚWIADCZAM, ŻE: 1. wymienione w treści umowy nr... z dnia... dzieło autorskie: a) wykonałem osobiście... b) w siedzibie IFJ PAN... c) jestem współautorem... d) korzystam z praw autorskich i pokrewnych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.) i proszę o zastosowanie kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym odosób fizycznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 51 poz. 307 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ustawy i art. 22 ust oraz, że czynności, które są przedmiotem niniejszej umowy nie wchodzą w zakres wykonywania wolnego zawodu lub działalności gospodarczej powodującej powstanie samodzielnego opłacania podatku dochodowego jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę... oraz, że Zakład Pracy jest płatnikiem moich składek na ubezpieczenia społeczne... od wynagrodzenia przekraczającego obowiązujące najniższe wynagrodzenie brutto w w/w okresie jestem uczniem, studentem (do ukończenia 25-ciu lat) i dokumentuję ten fakt legitymacją ucznia, studenta lub potwierdzeniem wpisu w indeksie. 5. doktorantem bez innego tytułu ubezpieczenia 6. jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny/a W przypadku umów nie związanych z działalnością statutową IFJ PAN mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku VAT. W roku podatkowym na dzień zawarcia kolejnej umowy wymaga się oświadczenia, że osiągnięty dotychczas dochód nie przekracza ,00 EUR i niniejsza umowa nie spowoduje przekroczenia tej kwoty, a tym samym nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT. Oświadczam, że obowiązek taki nie wystąpi zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania IFJ PAN o wszelkich zmianach zaistniałych w czasie trwania w/w umowy związanych z podleganiem obowiązkowi podatkowemu i ubezpieczeniowemu. Stwierdzam, że powyższe dane podaję zgodnie ze stanem faktycznym i w świadomości o odpowiedzialności karnej.... /miejscowość, data, podpis/

18 OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 14/2010 Nazwisko... Imiona... Data urodzenia... Nr pesel... Nr NIP... Miejsce zamieszkania... województwo... Gmina/Dzielnica... powiat... Ulica... nr domu... nr mieszkania... Kod pocztowy... ADRES URZĘDU SKARBOWEGO... zgodnie z miejscem zamieszkania wystawcy rachunku: Miejscowość i kod pocztowy... ul.... OŚWIADCZAM, ŻE: 1. czynności wymienione w umowie zlecenia, o dzieło, nr... z dnia... wykonam osobiście..., w siedzibie zleceniodawcy oraz, że czynności które są przedmiotem niniejszej umowy nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej powodującej powstanie samodzielnego opłacania podatku dochodowego jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w oraz, że Zakład Pracy jest płatnikiem moich składek na ubezpieczenia społeczne... od wynagrodzenia przekraczającego obowiązujące najniższe wynagrodzenie brutto w w/w okresie jestem uczniem, studentem (do ukończenia 25-ciu lat) i dokumentuję ten fakt legitymacją ucznia, studenta lub potwierdzeniem wpisu w indeksie. 5. doktorantem bez innego tytułu ubezpieczenia 6. jestem emerytem, rencistą, nr świadczenia. 7. na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym z w/w tytułu jako kolejnej umowy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny/a W przypadku umów nie związanych z działalnością statutową Zlecającego mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku VAT. W roku podatkowym na dzień zawarcia kolejnej umowy wymaga się oświadczenia, że osiągnięty dotychczas dochód nie przekracza ,00 EUR i niniejsza umowa nie spowoduje przekroczenia tej kwoty, a tym samym nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT. Oświadczam, że obowiązek taki nie wystąpił zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wszelkich zmianach zaistniałych w czasie trwania w/w umowy związanych z podleganiem obowiązkowi podatkowemu i ubezpieczeniowemu. Stwierdzam, że powyższe dane podaję zgodnie ze stanem faktycznym i w świadomości o odpowiedzialności karnej.... /miejscowość, data, podpis/

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2007 r. Dotyczy: zmiany formularzy umów cywilno-prawnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-102/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem Fizyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 07/2009

Zarządzenie nr 07/2009 Zarządzenie nr 07/2009 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 20.05.2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 4/2008 z 02.01.2008r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. Dnia w.. pomiędzy. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają:

UMOWA O DZIEŁO. Dnia w.. pomiędzy. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: UMOWA O DZIEŁO Dnia w.. pomiędzy z siedzibą w.., ul. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: a. z siedzibą w, ul. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* Zawarta dnia... pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym (z siedzibą) w Lublinie w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do...

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do... UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy:......, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez......, zamieszkałym w... przy ul....,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło następującej treści: 1.

UMOWA O DZIEŁO. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: zawarta została umowa o dzieło następującej treści: 1. Dla prac własnych i działalności statutowej dopuszczalna jest tylko umowa-zlecenie. Przy wypłacie z grantów obie formy są możliwe, preferowana jest umowa o dzieło. (O ile są to osoby publikujące). UMOWA

Bardziej szczegółowo

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków:

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... między Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zwaną w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

... studiów podyplomowych, lub kursów dokształcających. Dział Spraw Pracowniczych. będących nauczycielami akademickimi

... studiów podyplomowych, lub kursów dokształcających. Dział Spraw Pracowniczych. będących nauczycielami akademickimi Załącznik Nr 1 UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu..... pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przy ul. Konarskiego 2, zwaną dalej Zamawiającym, na rzecz której działają: a Panem/Panią...

Bardziej szczegółowo

... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia... r.......

... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia... r....... .... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia..... r. WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy o dzieło, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... Praca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-117/11 Zarządzenie Nr 61/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 września 2011 roku w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r.

Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. Zarządzenie Nr 20/2006 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.06.2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 429/04 z dnia 05.04.2004r. w sprawie trybu postępowania przy realizacji prac naukowo-badawczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 7/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2008r. Zarządzenie Nr 7/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie zasad zawierania umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi w zakresie świadczenia usług na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy zlecenia w Uniwersytecie Wrocławskim 1. Wprowadza się do stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA 1170/Z../201 (krótkotrwała bez praw autorskich )

UMOWA ZLECENIA 1170/Z../201 (krótkotrwała bez praw autorskich ) Załącznik nr 1 do zarządzenia UMOWA ZLECENIA 1170/Z../201 (krótkotrwała bez praw autorskich ) PSP/zlecenie*... Zawarta w dniu... 20 r. w Warszawie pomiędzy Politechniką Warszawską Wydziałem Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR...

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Załącznik nr 13 a do ZW 79/2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Zawarta z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa- wzór. zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą / Wykonawcą o następującej treści:

Umowa- wzór. zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą / Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 4 Umowa- wzór zawarta w dniu. pomiędzy stronami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26, 43-251 Pawłowice, NIP: 633-10-93-837, REGON: 003457935, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Istotne Postanowienia Umowy Umowa Zlecenia nr. (wzór) zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 5 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 52/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

KA-2/105/2009 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy:

KA-2/105/2009 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy: KA-2/105/2009 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 zwaną w dalszej części niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko psychologa w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków.

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH. realizowana ze środków. UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą.

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą. UMOWA Projekt umowy dla Wykonawców osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zawarta dnia.2015 r. w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875

Bardziej szczegółowo

3 1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w 1, Strony ustalają dla Zleceniobiorcy wynagrodzenie

3 1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w 1, Strony ustalają dla Zleceniobiorcy wynagrodzenie NrMPK/PSP/Zlecenia* MPK/PSP/Zlecenia*... Płatne ze środków: Nr Nr rezerwacji środków:... Nr umowy:... Typ Umowy: BR, DYD, I, MRT* BR,BRW, BRW, DYD, I, MRT* Informacja o typach umów. Pieczęć jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul...

WNIOSEK. o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul... ... Łódź, dnia r. (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w... ul.... Praca

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Zasady postępowania w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia nr 39 dyrektora I LO z dnia 24 kwietnia 2013 roku Zasady postępowania w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Bardziej szczegółowo

3 Zlecenie będzie wykonywane w terminie od.. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

3 Zlecenie będzie wykonywane w terminie od.. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. DA/MB/-232-19/15 UMOWA ZLECENIA zawarta w dniu.2015 r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620 reprezentowaną przez: prof.zw. dr hab. Jacka

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko Asystent Rodziny w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy KA-2/246/2010 UMOWA (Projekt) Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy KA-2/246/2010 UMOWA (Projekt) Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy KA-2/246/2010 UMOWA (Projekt) zawarta w dniu... 2010 r. w Krakowie pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31-155

Bardziej szczegółowo

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym ... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia r. WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w.. Praca polega

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa - tel.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa - tel. Załącznik nr 5a do zapytania ofertowego nr 11/NP/2017 załącznik nr 10 do zarządzenia nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r...... (pieczątka jednostki organizacyjnej) Źródło finansowania:... Egzemplarz:

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn..

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn.. ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie komisji

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA Nr.. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wzór UMOWA Nr.. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Wzór UMOWA Nr.. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. pomiędzy Gminnym Zespołem Oświaty w Kowiesach reprezentowaną przez: 1.... zwaną dalej Zamawiającym przy kontrasygnacie. a reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok)

UMOWA ZLECENIA. (dzień, miesiąc, rok) Załącznik nr 5 do SIWZ BZP.243.6.2011.KP Nr umowy:. (Pieczęć jednostki organizacyjnej) Projekt nr: UDA POKL.04.01.01-00-054/10-00 Zadanie 4: Nowy kierunek - Journalism and Social Communication Kategoria:

Bardziej szczegółowo

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym ... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia r. WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob.. Zamieszkały/ą w. Praca polega

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA O DZIEŁO nr z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 2 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA O DZIEŁO nr z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III DA/MB/-232-7/14 WZÓR UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO*

DZIAŁ III DA/MB/-232-7/14 WZÓR UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO* DA/MB/-232-7/14 WZÓR UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO* DZIAŁ III zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620, reprezentowaną przez:,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. (imię i nazwisko) zamieszkałą/zamieszkałym w Ul.,..- (adres zamieszkania) zatrudnioną/ym w na. (nazwa zakładu pracy)

UMOWA ZLECENIA. (imię i nazwisko) zamieszkałą/zamieszkałym w Ul.,..- (adres zamieszkania) zatrudnioną/ym w na. (nazwa zakładu pracy) Dotyczy - części 9 i części 15 UMOWA ZLECENIA Załącznik 2c Nr zadania/projektu:. 0 0 4 2 0 1 7 (kod jednostki) (kolejny nr) (rok) zawarta w Gdańsku w dniu pomiędzy Politechniką Gdańską w Gdańsku Wydziałem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

... UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA-ZLECENIE NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH Zawarta w dniu...r. we Wrocławiu, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Załącznik nr 7 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. Załącznik nr 7 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica SOO.8141.2.4.2015 Oleśnica, dnia 19 listopada 2015 r. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-16/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA nr. zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... UMOWA nr. zawarta w dniu 2017 roku, w Krasnymstawie pomiędzy: Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw NIP 564-125-70-37 REGON 000861305 reprezentowanym przez: 1. Marka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. -wzór- UMOWA ZLECENIE

Załącznik nr 4. -wzór- UMOWA ZLECENIE Załącznik nr 4 -wzór- UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu.. r. pomiędzy Gminą reprezentowaną przez: mgr inż. Wacława Szarka, przy udziale Skarbnika Gminy mgr Lucyny Nahajczuk zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ, a...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ

UMOWA NR... NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA NR... NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ Zawarta w dniu...r. we Wrocławiu, w trybie bezprzetargowym,

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA I ZIMOWA

AKCJA LETNIA I ZIMOWA Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski AKCJA LETNIA I ZIMOWA UMOWY - INSTRUKCJA SPIS TREŚCI Wyszczególnienie Strona OBOWIĄZKI KOMENDANTA OBOZU 2 OPIS UMÓW 3 UMOWA ZLECENIE 3 UMOWA O DZIEŁO

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej)

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) Załącznik nr 13 c do ZW 79 /2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA O DZIEŁO EDUKACYJNE (z prawem autorskim) NR... Zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie. zawarta w dniu.2013r. w Myszkowie,

Umowa zlecenie. zawarta w dniu.2013r. w Myszkowie, Projekt umowy Umowa zlecenie zawarta w dniu.2013r. w Myszkowie, pomiędzy Powiatem Myszkowskim z siedzibą w: 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu: przy kontrasygnacie zwany

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81)

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81) Załącznik nr 3. do Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych UMOWA nr.. o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA 1170/Z../201 (krótkotrwała bez praw autorskich )

UMOWA ZLECENIA 1170/Z../201 (krótkotrwała bez praw autorskich ) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 /2017 Rektora PW UMOWA ZLECENIA 1170/Z../201 (krótkotrwała bez praw autorskich ) PSP/zlecenie*... Zawarta w dniu... 20 r. w Warszawie pomiędzy Politechniką Warszawską

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7

WNIOSEK REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 WNIOSEK REFUNDACJĘ KOSZTÓW Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 Tytuł projektu Miejsce organizacji Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia dla długotrwale bezrobotnych Kielce Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

OL/251-7/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY DLA OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OL/251-7/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY DLA OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OL/251-7/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY DLA OSÓB NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Umowa zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy Urzędem Skarbowym w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20, nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło:

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło: ... (pieczęć jednostki zamawiającej) UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP

Bardziej szczegółowo

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX Zał. Nr 3a do SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX.272.2... 2017 Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

(wpisanym do...) zwanym /ą/ dalej Wykonawcą

(wpisanym do...) zwanym /ą/ dalej Wykonawcą wzór umowy Załącznik nr 1 do SIWZ U m o w a o d z i e ł o zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania wynagrodzeń za prace usługowo-badawcze i specjalistyczne prowadzone w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim

Zasady ustalania wynagrodzeń za prace usługowo-badawcze i specjalistyczne prowadzone w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Rektora UMK Zasady ustalania wynagrodzeń za prace usługowo-badawcze i specjalistyczne prowadzone w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim 1. Osoby zatrudnione

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 17 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 17 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 17.409.2017 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 8.400.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /15 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /15 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-33/15 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu.2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

na usługę cateringową

na usługę cateringową Umowa nr PODR / / 2016 na usługę cateringową Umowa zawarta w dniu.. 2016 r. w Gdańsku, przez i pomiędzy: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA STYPENDIALNA. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA STYPENDIALNA. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA STYPENDIALNA zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231) przy ulicy Płockiej13, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r.

Zarządzenie Nr 23/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r. Zarządzenie Nr 23/2007/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie: zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr.. Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , II Osi

Umowa zlecenie nr.. Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , II Osi Umowa zlecenie nr.. zawarta w dniu. w. pomiędzy: 1. Bożeną Ziomek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Ziomek Bożena, z siedzibą Aleja Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, NIP: 7451132919, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. a. W cenie miesięcznego wynagrodzenia brutto-brutto (tj. cenie jaką

OFERTA. a. W cenie miesięcznego wynagrodzenia brutto-brutto (tj. cenie jaką Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2012 OFERTA...... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy)...... (dokładny adres wykonawcy) Tel. Fax.. Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2012 mającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17

PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17 Załącznik nr 6 do ogłoszenia PROJEKT UMOWY O DZIEŁO NR /17 zawarta w dniu 2017 r. w Białymstoku, pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:. Zastępcę Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy:

zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy: Załącznik nr 4 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA O DZIEŁO nr bez obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczące wszystkich części: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu 2015r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy)

OFERTA ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2011 OFERTA...... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy)...... (dokładny adres wykonawcy) Tel. Fax.. Nawiązując do zapytania ofertowego nr 4/2011 mającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

na usługę cateringową

na usługę cateringową Umowa nr PODR/ na usługę cateringową Umowa zawarta w dniu..r. w Lubaniu, pomiędzy: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, NIP: 583-28-80-729,

Bardziej szczegółowo