KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad i norm, np. regulaminów klasopracowni, biblioteki, stołówki, itp., 3. w terminie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, 4. sumiennie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 5. jest życzliwy i koleżeński, np. pomaga w nauce, użycza przyborów, itp., 6. zawsze okazuje szacunek rówieśnikom i dorosłym, 7. w sposób naturalny posługuje się zwrotami grzecznościowymi, 8. jest uczciwy, nie kłamie, nie manipuluje informacjami, 9. dba o estetyczny wygląd i higienę osobistą, 10. dba o estetykę i czystość pomieszczeń szkolnych i terenu 11. szanuje tradycje szkoły i symbole narodowe, 12. szanuje otaczające środowisko, 13. dba o kulturę zachowania, 14. dba o kulturę języka i wypowiedzi 15. słucha innych, konflikty i nieporozumienia rozwiązuje w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami, 16. szanuje mienie szkoły oraz własność prywatną kolegów i pracowników 17. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, 18. na terenie szkoły nie posiada przedmiotów Otrzymuje uczeń, który : 1. spełnia wszystkie kryteria zawarte w ocenie dobrej, 2. aktywnie i z własnej inicjatywy uczestniczy w pracach na rzecz klasy (pochwała wychowawcy klasy, przygotowanie gazetki klasowej, imprezy klasowej), 3. jego kultura osobista nie budzi żadnych zastrzeżeń, 4. zawsze punktualnie uczęszcza na zajęcia - wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w odpowiednim terminie, 5. bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 6. bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych. 1. spełnia wszystkie kryteria zawarte w ocenie dobrej i bardzo dobrej, 2. aktywnie i z własnej inicjatywy uczestniczy w pracach na rzecz 3. odnosi sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 4. dba o dobry wizerunek szkoły (pochwała dyrektora szkoły), 5. jest wzorem dla innych - cechuje się wysoką kulturą osobistą, zawsze zachowuje się stosownie do sytuacji. str. 1

2 niedozwolonych, np. noże, pistolety, spraye, gazy, petardy, itp., 19. nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, a w szczególności: - respektuje zasady bezpieczeństwa i normy zachowań podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, np. wycieczki, zawody sportowe, konkursy, uroczystości i imprezy szkolne itp., - bez uzasadnienia i pozwolenia nauczyciela nie opuszcza pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, - bez uzasadnienia i pozwolenia nie opuszcza terenu 20. nie pije, nie pali, nie stosuje środków odurzających, 21. nie namawia innych do zażywania używek (papierosy, alkohol, narkotyki, itp.), 22. nie fałszuje podpisów, dokumentacji szkolnej i uczniowskiej, 23. nie dopuszcza się: kradzieży, przemocy fizycznej (np. bójki, popychanie, kopanie, itp.) i psychicznej (np. dokuczanie, izolowanie, wyzywanie, poniżanie, itp.), wymuszania, poniżania, znęcania się, zastraszania, szantażowania, molestowania seksualnego, nie uczestniczy w tzw. fali i nie namawia do takich zachowań, nie używa telefonu komórkowego podczas zajęć oraz w celu nagrywania filmów i robienia zdjęć na terenie cyberprzemocy, 25. postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami zachowań. str. 2

3 Zachowanie POPRAWNE Zachowanie NIEODPOWIEDNIE Zachowanie NAGANNE 1. sporadycznie, tj. do 5 przewinień, nie spełnia kryteriów zawartych w ocenie dobrej, ale wykazuje chęć poprawy i pozytywnie reaguje na uwagi. 1. nie spełnia kryteriów zawartych w ocenie dobrej 2. dopuścił się przynajmniej raz wymienionych czynów: - stosuje używki, - notorycznie spóźnia się bez usprawiedliwienia - wagaruje, - jest arogancki wobec nauczycieli i innych pracowników - używa na terenie szkoły przedmiotów niedozwolonych, - celowo niszczy mienie - niszczy własność kolegów i pracowników - stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych uczniów tj. nie respektuje zasad bezpieczeństwa i norm zachowań podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, np. wycieczki, zawody sportowe, konkursy, uroczystości i imprezy szkolne itp., bez uzasadnienia i pozwolenia nauczyciela opuszcza pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, bez uzasadnienia i pozwolenia opuszcza teren - demoralizująco wpływa na innych uczniów, np. namawia do bójek, wyzywania, kradzieży, palenia, picia alkoholu, zażywania narkotyków, - nie wykazuje chęci poprawy, - uniemożliwia prowadzenie lekcji, np. chodzi po klasie bez pozwolenia nauczyciela, gwiżdże, wysyła liściki, rozmawia z koleżankami lub kolegami, wygłupia się, - z premedytacją spóźnia się na lekcje 3. Nie wykazuje chęci poprawy zachowania i współpracy z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem szkoły i nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny 4. Nie popełnia wykroczeń wymienionych przy ocenie nagannej 5. Otrzymał upomnienie wychowawcy klasy lub dyrektora (wicedyrektora) szkoły i nie wykazał chęci poprawy i współpracy 1. nie spełnia kryteriów zawartych w ocenie dobrej i nieodpowiedniej, 2. dopuścił się przynajmniej raz co najmniej jednego z niżej wymienionych czynów: - wszedł w konflikt z prawem, - na terenie szkoły był pod wpływem alkoholu, narkotyków, - palił na terenie - świadomie i celowo uszkodził lub zniszczył cenne mienie - fałszował dokumentację szkolną, uczniowską, podpisy, 3. świadomie i z premedytacją dopuszcza się niżej wymienionych czynów wobec uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły: - kradzieży, - wymuszania, - przemocy fizycznej (np. bójki, kopanie, popychanie, klepnięcia, itp.), - przemocy psychicznej (np. wyzywanie, dokuczanie, izolowanie, opluwanie, itp.), - poniżania, - zastraszania i gróźb, - znęcania się, - szantażowania, - molestowania seksualnego - tzw. fali - cyberprzemocy, np. wysyłał wulgarne smsy i mmsy, filmy, komentarze na blogach, - zniewagi nauczyciela lub innego pracownika 4. otrzymał naganę wychowawcy klasy lub dyrektora (wicedyrektora) szkoły i nie wykazał chęci poprawy i współpracy, str. 3

4 Zasady wystawiania oceny zachowania Załącznik nr 2 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na podstawie: - prowadzonej dokumentacji (dziennik i zeszyt uwag), - opinii nauczycieli danego zespołu klasowego, - samooceny ucznia. 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: - oceny z zajęć edukacyjnych, - promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu wystawiona została naganna roczna ocena klasyfikacyjna zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły. 3. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania na koniec pierwszego semestru lub na koniec roku na miesiąc przed terminem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej w formie: - informacji ustnej potwierdzonej podpisem rodziców w dzienniku lekcyjnym, - pisemnej (list). 4. Ustalając ocenę roczną bierze się pod uwagę ocenę śródroczną. 5. Uczeń otrzymuje od wychowawcy informację o ocenie śródrocznej zachowania najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. Poinformowanie uczniów wychowawca potwierdza zapisem w dzienniku lekcyjnym. Rodzice otrzymują tę informację na zebraniach podsumowujących I semestr. str. 4

5 6. Uczeń otrzymuje od wychowawcy informację o przewidywanej ocenie rocznej zachowania najpóźniej na 2 dni przed ostatnim w roku szkolnym zebraniem z rodzicami w miesiącu maju. Wychowawca potwierdza poinformowanie uczniów zapisem w dzienniku lekcyjnym. Rodzice otrzymują tę informację na ostatnim w roku szkolnym zabraniu z rodzicami w miesiącu maju. 7. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach wystawiania oceny zachowania. 8. Regulamin praw i obowiązków ucznia jest integralną częścią Warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego. str. 5

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 1 wprowadziła następujące zmiany: W 25 p. 2 dopisuje się podpunkt g korzystanie z wybranych podręczników przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem (Wersja ujednolicona) Rozdział I Nazwa, typ szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący... 2 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo