System oceniania zachowania uczniów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu rok 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System oceniania zachowania uczniów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu rok 2015/16"

Transkrypt

1 System oceniania zachowania uczniów w Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu rok 2015/16 POSTANOWIENIA WSTĘPNE: 1. Ocenianie zachowania ma na celu: poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju w tym zakresie, motywowanie ucznia do dalszego rozwoju, dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postawie oraz zachowaniu ucznia, trudnościach oraz specjalnych osiągnięciach ucznia w szkole a także środowisku, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej, spełnienie funkcji wychowawczej: ma mobilizować ucznia do samokontroli, samooceniania, samowychowania i samorozwoju. 2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, zdolności do rozwoju ucznia. 3. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. postępy w nauce maja wpływ na ocenę z zachowania 4. Śródroczna zachowania ma również wpływ na ocenę roczną. 5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając: opinię nauczycieli w oparciu o wpisy zawarte w zeszycie uwag na podstawie ustalonych kryteriów oceniania zachowania, samoocenę ucznia dokonaną w miesiącach X, XII i III, V, 6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca w oparciu o Regulamin oceniania zachowania. 7. Przy ocenianiu zachowania uczniów z opiniami lub orzeczeniami ze specjalistycznych poradni i poradni psychologiczno- pedagogicznych należy uwzględnić ich zalecenia. 8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz sposobach usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole. Zobowiązuje rodziców do przesłania informacji o nieobecności dziecka w dniu wcześniejszym oraz usprawiedliwienia jego nieobecności w ciągu 7 dni. Jednak w przypadku ostatnich dwóch tygodni nauki miesiąca czerwca każdego roku nieobecności należy usprawiedliwiać na bieżąco. 9. Wychowawca powiadamia rodziców o zachowaniu dziecka na wywiadówkach lub podczas indywidualnych konsultacji. W przypadku złamania regulaminu szkoły oraz zasad współżycia społecznego wychowawca natychmiast kontaktuje się telefonicznie lub listownie z rodzicem (prawnym opiekunem) i potwierdza to wpisem do dziennika. Uczeń, który zgromadzi 10 uwag, wyjaśnia swoje zachowanie w obecności nauczycieli i rodziców. 10. Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali: zachowanie wzorowe,

2 zachowanie bardzo dobre, zachowanie dobre, zachowanie poprawne, zachowanie nieodpowiednie, zachowanie naganne. 11. Informacje potrzebne wychowawcy do wystawienia oceny gromadzone są w postaci uwag (pozytywnych/negatywnych) zapisywanych w e-dzienniku Kryteria oceniania zachowania uczniów Gimnazjum Nr 1 w Libiążu : Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który: bezwzględnie przestrzega postanowień Statutu i zarządzeń Dyrektora szkoły, jest obowiązkowy i punktualny (nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych), samowolnie nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół i zajęć pozalekcyjnych, przedstawia usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecności w terminie 7 dni po powrocie do szkoły. w kulturze zachowania i stosunku do nauki stanowi wzór dla innych osób, szanuje rówieśników i wszystkich pracowników szkoły, będąc wzorcem pozytywnych zachowań, dba o mienie szkolne oraz mienie koleżanek i kolegów, reaguje na przejawy jego niszczenia, Reprezentacja i działalność ucznia: jest organizatorem lub współorganizatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych, bierze udział w konkursach przedmiotowych pozaszkolnych, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych, w których osiąga wysokie wyniki, aktywnie działa w środowisku szkolnym lub lokalnym, Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: zawsze stosuje się do wszystkich regulaminów i zaleceń obowiązujących na terenie szkoły oraz podczas zajęć poza szkołą, jest obowiązkowy i punktualny (nie ma godzin nieusprawiedliwionych, ale dopuszcza się do 2 spóźnień w ciągu semestru, samowolnie nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół i zajęć pozalekcyjnych, co najwyżej 2 negatywne uwagi pisemne w semestrze od nauczycieli i pracowników szkoły, przedstawia usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecności w terminie 7 dni po powrocie do szkoły. zawsze daje bardzo dobry przykład zachowania i stosunku do nauki, chętnie pomaga kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, szanuje rówieśników, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, dba o mienie szkolne oraz mienie koleżanek i kolegów, III. Reprezentacja i działalność ucznia: aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych organizowanych na terenie szkoły zajmując lokaty premiowane,

3 Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole, nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół i zajęć pozalekcyjnych, dopuszcza się spóźnienia w ilości do 4 w ciągu semestru, dopuszcza się do 5 uwag wynikających z łamania Statutu Gimnazjum Nr1 oraz Systemu oceniania zachowania uczniów gimnazjum. zachowuje się kulturalnie wobec rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, nie prowokuje zachowań niepożądanych (np. kłótni, konfliktów i bójek, zachowań agresywnych itp.), nie używa wulgarnego słownictwa, III. Reprezentacja i działalność ucznia: z własnej inicjatywy angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły lub bierze udział w konkursach bądź zawodach sportowych na terenie szkoły, Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: niesystematycznie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Gimnazjum Nr1, nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół oraz zajęć pozalekcyjnych, pozytywnie reaguje na upomnienia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, sam nie używa przemocy słownej i czynnej wobec innych, jednak nie reaguje na jej przejawy, kultura osobista oraz zachowanie w szkole, na wycieczkach i imprezach szkolnych nie budzi większych zastrzeżeń, a zachowanie ucznia ulega poprawie pod wpływem reakcji nauczyciela lub innego pracownika szkoły, szanuje mienie szkolne i innych osób, na ogół dba o porządek i estetykę miejsca, w którym przebywa, dopuszcza się spóźnienia w ilości do 6 w ciągu semestru dopuszcza się do 8 uwag wynikających łamania Statutu Gimnazjum Nr1 oraz Systemu oceniania zachowania uczniów gimnazjum. III. Reprezentacja i działalność ucznia: w małym stopniu przejawia zainteresowanie życiem klasy i szkoły, Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: dopuszcza się wykroczeń przeciwko Regulaminowi i Statutowi Szkoły, ale pracuje nad poprawą swojego zachowania i wykazuje jego poprawę, nie szanuje mienia szkoły, samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie lekcji i przerw, kół oraz zajęć pozalekcyjnych, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia powyżej 10 godzin w semestrze, dopuszcza się spóźnienia w ilości do 10 w ciągu semestru, dopuszcza się do 10 uwag wynikających z łamania Statutu Gimnazjum Nr1 oraz Systemu oceniania zachowania uczniów gimnazjum. wywiera negatywny wpływ na rówieśników, jest niekulturalny w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4 Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: nie respektuje postanowień Statutu i zarządzeń Dyrektora szkoły oraz dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko nim i nie wykazuje poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku, dewastuje mienie szkoły, stosuje używki (np. alkohol, papierosy, środki psychoaktywne itp.), opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia -50% frekwencji, często samowolnie opuszcza teren szkoły, spóźnia się na lekcje i inne zajęcia organizowane przez szkołę (powyżej 10 spóźnień), posiada powyżej 10 uwag wpisanych przez nauczycieli, spowodował, iż szkoła wystąpiła w jego sprawie do Sądu. wywiera negatywny wpływ na rówieśników, demoralizuje ich, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych uczniów czy pracowników szkoły, jest arogancki, niekulturalny w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, działa na szkodę zdrowia i życia innych uczniów, obraża nauczyciela, zniesławia jego dobre imię (w tym wypadku sprawa może zostać skierowana do Sądu zgodnie z ustawą o ochronie funkcjonariuszy publicznych), ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA: 1. Ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wymienione warunki na poszczególne stopnie z zachowania. 2. Za teren szkoły uważa się obszar za bramą wejściową i wjazdową. 3. Projekty edukacyjne są obligatoryjnie realizowane w klasach II gimnazjum. Ocena z projektu wpływa na poprawę oceny z zachowania o jeden stopień. Uczniowie klas II zobowiązani są do zrealizowania jednego projektu edukacyjnego w ciągu roku szkolnego, który zostanie wpisany na świadectwo w formie zaliczenia. Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę nie tylko postępy i efekty wytworu dzieła, ale również samodzielność oraz zaangażowanie w jego powstawanie. Stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu określa nauczyciel prowadzący projekt i ustala go na podstawie kryteriów ocen z zachowania na poszczególne stopnie (używając np. sformułowań: uczeń wzorowo, bardzo dobrze, dobrze lub poprawnie wykonał działanie związane z...). Ocena ta jest przyznawana jeden raz w roku i wpisywana do dziennika przez wychowawcę. Zachowanie pozytywne: Uwaga! Aby wystąpić o podniesienie oceny na wyższą o stopień (od nieodpowiedniej do bardzo dobrej) uczeń musi spełnić co najmniej dwa różne z podanych warunków. Ocena zostaje podwyższona za: reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy rejonowe, wojewódzkie, zawody sportowe), pomoc przy organizacji imprez szkolnych w ciągu semestru, prowadzenie udokumentowanej działalności charytatywnej, systematyczną pomoc koleżeńską, efektywne pełnienie funkcji w szkole, klasie, systematyczną pracę na rzecz szkoły (uczeń winien otrzymać pochwałę wychowawcy w porozumieniu z innymi nauczycielami. Praca ta oceniana jest na koniec roku szkolnego, a uczeń zobligowany jest do wykonania i udziału w co najmniej 5 różnych akcjach organizowanych na terenie szkoły lub przez nią), pochwała wychowawcy klasy za 3 pozytywne uwagi (poza wymienionymi wyżej), pochwałę dyrektora, 100% frekwencję, brak uwag negatywnych, średnia ocen od 4,75 i powyżej,

5 wykazywanie odwagi cywilnej, reagowanie na przejawy agresji, wandalizmu i innych niewłaściwych zachowań, zaangażowanie w działalność biblioteki szkolnej, kół zainteresowań, zajęć dodatkowych Zachowanie negatywne: Przewinienia skutkujące obniżeniem oceny z zachowania: notoryczne korzystanie w czasie zajęć z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń rejestrujących, odtwarzających i służących komunikowaniu się. Upomnienie wychowawcy skutkuje śródroczną lub końcową oceną poprawną. Nagana wychowawcy klasy skutkuje śródroczną lub końcową oceną nieodpowiednią. Notoryczne utrudnianie prowadzenia lekcji nauczycielowi (śmiech, rozmowy, komentowanie) Następujące zachowania negatywne skutkują natychmiastowym obniżeniem oceny do nagannej: agresywne zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, wulgarne słownictwo, gesty w relacjach z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, zniszczenie mienia szkoły znacznej wartości, picie alkoholu, palenie papierosów, dotyczy również e-papierosów stosowanie niedozwolonych używek, ich propagowanie i rozprowadzanie, posiadanie, rozprowadzanie lub używanie narkotyków, kradzież i wyłudzenia, szantaż, zastraszanie, psychiczne znęcanie się, oszustwo i kłamstwa, np. podrobienie podpisu rodzica, nauczyciela, fałszowanie zwolnień i usprawiedliwień, wpisanie ocen do dziennika, czynny, napastniczy udział w bójce, spowodowanie obrażeń ciała, inne sytuacje nie zawarte w regulaminie zagrażające życiu i bezpieczeństwie uczniów. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na pisemny i umotywowany wniosek wychowawcy klasy lub rządu Uczniowskiego skierowanego do Przewodniczącego Zespołu Wychowawczego dopuszcza się indywidualne ustalenie oceny z zachowania z uwzględnieniem wszystkich okoliczności. Pisemny i umotywowany wniosek musi wpłynąć przed posiedzeniem zespołu, na którym ustala się oceny z zachowania. 2. Ocena po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej może być zmieniona w uzasadnionych, wyjątkowych wypadkach na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od proponowanej końcoworocznej oceny z zachowania do dyrektora szkoły nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Odwołanie składa się na piśmie, z uzasadnieniem w oparciu o System oceniania zachowania Ucznia Gimnazjum Nr 1 w Libiążu, Statut Szkoły. Ostateczną ocenę z zachowania ustala powołana przez Dyrektora Gimnazjum komisja, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 2009 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 4. W przypadku pisemnie umotywowanego odwołania od proponowanej oceny z zachowania Dyrektor szkoły powołuje komisję najpóźniej na 2 dni przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej w składzie:- Dyrektor szkoły,- wychowawca,- pedagog,- 2 nauczycieli uczących w danej klasie. Ponadto w posiedzeniu komisji (jednak bez prawa głosu) mogą brać udział: - Przedstawiciel Szkolnego rządu Uczniowskiego, - Przedstawiciel Klasowego rządu Uczniowskiego. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala ponownie ocenę. W razie równej ilości głos decydujący ma przewodniczący komisji. Ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej pierwotnie oceny. Komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

6 Karta samooceny ucznia oraz wychowawcy Kryteria ocen Ocenę wzorowa otrzymuje uczeń, który: I. bezwzględnie przestrzega postanowień Statutu i zarządzeń Dyrektora szkoły, II.jest obowiązkowy i punktualny (nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych), III.samowolnie nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół i zajęć pozalekcyjnych, IV. przedstawia usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecności w terminie 7 dni po powrocie do szkoły. V. w kulturze zachowania i stosunku do nauki stanowi wzór dla innych osób, VI. szanuje rówieśników i wszystkich pracowników szkoły, będąc wzorcem pozytywnych zachowań, VII.dba o mienie szkolne oraz mienie koleżanek i kolegów, reaguje na przejawy jego niszczenia, jest organizatorem lub współorganizatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych, VIII. bierze udział w konkursach przedmiotowych pozaszkolnych, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych, w których osiąga wysokie wyniki, IX. aktywnie działa w środowisku szkolnym lub lokalnym, Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: I. zawsze stosuje się do wszystkich regulaminów i zaleceń obowiązujących na terenie szkoły oraz podczas zajęć poza szkołą, II.jest obowiązkowy i punktualny (nie ma godzin nieusprawiedliwionych, ale dopuszcza się do 2 spóźnień w ciągu semestru, III. samowolnie nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół i zajęć pozalekcyjnych, co najwyżej 2 negatywne uwagi pisemne 2 w semestrze od nauczycieli i pracowników szkoły, IV. przedstawia usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecności w terminie 7 dni po powrocie do szkoły. zawsze daje bardzo dobry przykład zachowania i stosunku do nauki, V. chętnie pomaga kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, VI. szanuje rówieśników, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, VII.dba o mienie szkolne oraz mienie koleżanek i kolegów, VIII. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, IX. bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub konkursach artystycznych organizowanych na terenie szkoły zajmując lokaty premiowane, Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: I. przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole II.nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół i zajęć pozalekcyjnych, III. dopuszcza się spóźnienia w ilości do 4 w ciągu semestru, IV. dopuszcza się do 5 uwag wynikających z łamania Statutu Gimnazjum Nr1 oraz Systemu oceniania zachowania uczniów gimnazjum. V.zachowuje się kulturalnie wobec rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, VI. nie prowokuje zachowań niepożądanych (np. kłótni, konfliktów i bójek, zachowań agresywnych VII.nie używa wulgarnego słownictwa, VIII. z własnej inicjatywy angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły lub bierze udział w konkursach bądź zawodach sportowych na terenie szkoły, Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: XX XII Ocen Wych III V Ocen Wych

7 I. niesystematycznie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Gimnazjum Nr1, II. nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół oraz zajęć pozalekcyjnych I. pozytywnie reaguje na upomnienia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, II. sam nie używa przemocy słownej i czynnej wobec innych, jednak nie reaguje na jej przejawy, III.kultura osobista oraz zachowanie w szkole, na wycieczkach i imprezach szkolnych nie budzi większych zastrzeżeń, a zachowanie ucznia ulega poprawie pod wpływem reakcji nauczyciela lub innego pracownika szkoły, IV. szanuje mienie szkolne i innych osób, na ogół dba o porządek i estetykę miejsca, w którym przebywa, V. dopuszcza się spóźnienia w ilości do 6 w ciągu semestru VI. dopuszcza się do 8 uwag wynikających łamania Statutu Gimnazjum Nr1 oraz Systemu oceniania zachowania uczniów gimnazjum. I. w małym stopniu przejawia zainteresowanie życiem klasy i szkoły, Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: I. dopuszcza się wykroczeń przeciwko Regulaminowi i Statutowi Szkoły, ale pracuje nad poprawą swojego zachowania i wykazuje jego poprawę, II. nie szanuje mienia szkoły, III. samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie lekcji i przerw, kół oraz zajęć pozalekcyjnych, IV. opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia powyżej 10 godzin w semestrze V. dopuszcza się spóźnienia w ilości do 10 w ciągu semestru, VI. dopuszcza się do 10 uwag zapisanych w zeszycie uwag wynikających z łamania Statutu Gimnazjum Nr1 oraz Systemu oceniania zachowania uczniów gimnazjum VII. wywiera negatywny wpływ na rówieśników, VIII. jest niekulturalny w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: I. nie respektuje postanowień Statutu i zarządzeń Dyrektora szkoły II. oraz dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko nim i nie wykazuje poprawy, III. a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku, IV. dewastuje mienie szkoły, V. stosuje używki (np. alkohol, papierosy, środki psychoaktywne itp.), VI. opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia -50% frekwencji, VII. często samowolnie opuszcza teren szkoły, VIII.spóźnia się na lekcje i inne zajęcia organizowane przez szkołę (powyżej 10 spóźnień), IX. posiada powyżej 10 uwag wpisanych przez nauczycieli, X. spowodował, iż szkoła wystąpiła w jego sprawie do Sądu. XI. wywiera negatywny wpływ na rówieśników, demoralizuje ich, XII. stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych uczniów czy pracowników szkoły, XIII.jest arogancki, niekulturalny w stosunku do rówieśników,nauczycieli i innych pracowników szkoły, XIV.działa na szkodę zdrowia i życia innych uczniów, XV. obraża nauczyciela, zniesławia jego dobre imię (w tym wypadku sprawa może zostać skierowana do Sądu zgodnie z ustawą o ochronie funkcjonariuszy publicznych),

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1.

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin obowiązuje od 01 września 2011r. 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia: a.

Bardziej szczegółowo

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: Ocenę śródsemestralną, semestralną i końcoworoczną wystawia wychowawca według wymogów i kryteriów podanych przez MEN. Szkolny system oceniania z zachowania przyjmuje, iż oceną wyjściową jest ocena dobra.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym I. Postanowienia ogólne 1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI

SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WG SKALI PUNKTOWO-SŁOWNEJ DLA KLAS IV VI Za kryterium oceny zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami: wzorowe 170 i więcej bardzo dobre 140

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina w Gogolinie Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania 29 Ocenianie zachowania ucznia. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. Wł. ST. REYMONTA W BRZEZINACH I. Ogólne zasady i skala ocen zachowania uczniów 1. Ocena zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI 1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV VI odbywa się według kryteriów: 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 1) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU Ocena zachowania wyraża opinie szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1 Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 im. STANISŁAWA STASZICA w TCZEWIE Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA Naniesiono zmiany wprowadzone: 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE I PUNKTY DODATNIE Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia 1. 100% frekwencja 5 pkt za semestr 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 21-040 Świdnik ul. Gen. L. Okulickiego; 13 tel. 081 71714; fax 081 71713; e-mail: liceum@exe.pl; www.1lo.swidnik.pl REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA Wyciąg ze statutu Gimnazjum nr 38w Łodzi ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 51 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali: a. wzorowe, b. bardzo dobre, c. dobre,

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania uczniów Gimnazjum w Siekierczynie

Regulamin oceniania zachowania uczniów Gimnazjum w Siekierczynie Regulamin oceniania zachowania uczniów Gimnazjum w Siekierczynie Ogólne zasady oceniania: 1. Ocenianie zachowania ma na celu: poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b) respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. PODSTAWA PRAWNA Regulamin oceniania zachowania zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ma na celu: poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju w tym

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

Szkoła Podstawowa nr 4 im ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 32 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Kryteria ocen z zachowania dla uczniów Gimnazjum w Żelistrzewie 1 KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU ZESPOŁU GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W CZECHACH 1 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne,.s. 3 2. Zasady oceniania.....s.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Opracowane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPOŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 W KRAKOWIE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Ocenianie zachowania ucznia ma na celu zmobilizowanie ucznia do większego zaangażowania w rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wchodzącego w skład Statutu Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady oceniania. 3. Zasady informowania uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz o zachowaniu uczniów. 4.

Bardziej szczegółowo

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA REGULAMIN ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu

Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 12 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2017 roku Regulamin

Bardziej szczegółowo

Punktowy System Oceniania Zachowania

Punktowy System Oceniania Zachowania Punktowy System Oceniania Zachowania 1. Ogólne zasady postępowania są zgodne ze Statutem Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu. 2. Ocenianie jest realizowane w punktowym systemie oceniania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży

Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży Łomża, wrzesień 2016 1 I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów powstał w oparciu o: - Ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYCHLIKACH Opracowanie: Małgorzata Rogalska Anna Dudowicz Głuch Anna Olejnik Ewelina Hoszwa Beata Jaranowska Obowiązuje od 26.09.2013 1. Przy

Bardziej szczegółowo

2 ) Ocenę z zachowania (semestralną i roczną) ustala się według skali: a) wzorowe b) bardzo dobre c) dobre d) poprawne e) nieodpowiednie f) naganne

2 ) Ocenę z zachowania (semestralną i roczną) ustala się według skali: a) wzorowe b) bardzo dobre c) dobre d) poprawne e) nieodpowiednie f) naganne Szczegółowe warunki oceniania uczniów z zachowania 1) Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły, środowiska,

Bardziej szczegółowo

Punktowy system oceniania z zachowania. w Zespole Szkół w Bystrej

Punktowy system oceniania z zachowania. w Zespole Szkół w Bystrej Punktowy system oceniania z zachowania w Zespole Szkół w Bystrej W celu zwiększenia obiektywizmu wystawiania ocen z zachowania Rada Pedagogiczna uchwala punktowy system oceniania zachowania uczniów Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów w klasach IV VI

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów w klasach IV VI Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów w klasach IV VI 1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach wystawiania oceny zachowania.

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

37. 38. 1. W gimnazjum przyjęto punktowe kryteria ocen zachowania: 2. Przelicznik punktów na ocenę zachowania przedstawia tabela:

37. 38. 1. W gimnazjum przyjęto punktowe kryteria ocen zachowania: 2. Przelicznik punktów na ocenę zachowania przedstawia tabela: 36. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp. PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp. W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadza

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA. REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA Aneks z r.

OCENA ZACHOWANIA. REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA Aneks z r. OCENA ZACHOWANIA REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA Aneks z 1.09.2017 r. 1. Ocena zachowania ucznia jest opinią o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, funkcjonowania ucznia w środowisku

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE 1. Punktowy System Oceniania Zachowania obowiązuje w klasach IV-VI. 2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania REGULAMIN ustalania oceny z zachowania Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej Varsovia OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH Załącznik nr 1 WZO 1. Zachowanie ucznia podlega ocenie 2. Ocena z zachowania uwzględnią; - funkcjonowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w oddziałach I-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Cieszynie od roku szkolnego 2016/2017 Założenia systemu W celu ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W LOTNICZYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W LOTNICZYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W LOTNICZYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU I. ZASADY OCENIANIA: 1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 40 punktów. 2. W ciągu półrocza uczeń może zdobywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 20/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania i karania uczniów

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania Regulamin oceniania zachowania Szczegółowe kryteria oceny zachowania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WOJTYŁY W OSIEKU

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WOJTYŁY W OSIEKU Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Osieku PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. WOJTYŁY W OSIEKU Regulamin punktowej oceny zachowania Wychowawca klasy na początku każdego

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie obowiązuje od r Postanowienia ogólne Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania

OCENA ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie obowiązuje od r Postanowienia ogólne Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania OCENA ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie obowiązuje od 17.09.2012r Postanowienia ogólne 1. Ocena zachowania ucznia powinna uwzględnić w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

Bardziej szczegółowo

KARTA OBSERWACJI UCZNIA

KARTA OBSERWACJI UCZNIA jak często wpisuje punkty KARTA OBSERWACJI UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: Oceniany obszar Ilość punktów wyrażona cyfrą, data / podpis nauczyciela I ABSENCJA 100 % frekwencja szkolna + 40 W J nieobecność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8. Rozdział 1 Klasy I - III

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8. Rozdział 1 Klasy I - III REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 Rozdział 1 Klasy I - III &1 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oraz nauczycieli uczących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 KULTURA OSOBISTA DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec osób dorosłych i w każdej sytuacji w szkole i poza szkołą, a w

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W MŁAWIE. Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W MŁAWIE. Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W MŁAWIE Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania I. ZASADY OGÓLNE Zachowanie ucznia ocenia się

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania uczniów

Zasady oceniania zachowania uczniów Zasady oceniania zachowania uczniów 13c 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska,

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zespół Szkół w Zygrach

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zespół Szkół w Zygrach PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zespół Szkół w Zygrach (Zaktualizowano w dniu 1 IX 2014 r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 100 punktów, a następnie zdobywa punkty za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 r.

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 r. REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZEMYŚLU Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Poniższy regulamin oceniania zachowania został opracowany w oparciu o: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku, b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania Załącznik nr 16, Statut Rozdział III $29 ust.1 Regulamin oceniania zachowania Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ucznia polega

Bardziej szczegółowo

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji, z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych, jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

System wzmocnień w wychowaniu. System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła.

System wzmocnień w wychowaniu. System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła. 70 Załącznik nr 6. System wzmocnień w wychowaniu System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła. A. System wzmocnień pozytywnych to system: Nagród, Propozycji, Aprobaty.

Bardziej szczegółowo

Punkty dodatnie. Aktywność społeczna

Punkty dodatnie. Aktywność społeczna Punkty dodatnie Załącznik nr 1 L.p. 1. 2. 1. 2. 3. Ilość Osoby ustalające liczbę Treść punktów punktów Udział w konkursach i zawodach Udział w konkursach (plastycznym, ortograficznym, recytatorskim przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Punktowa Ocena Zachowania

Punktowa Ocena Zachowania Punktowa Ocena Zachowania Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7.09.2004 r., rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym tj: stosunek do nauki, aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania. w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej

Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania. w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej Regulamin punktowego systemu oceniania z zachowania w klasach IV-VI funkcjonujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej W celu ujednolicenia określenia jasnych reguł wystawiania ocen z zachowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW ZACHOWANIE WZOROWE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią systematycznie przygotowuje się do nieobecność na lekcjach jest zawsze usprawiedliwiona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 0 punktów. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOSKOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 12 w Starachowicach W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole punktowy

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb Ocena zachowania Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA WSTĘP 1. Podstawa prawna - rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 007r. z późniejszymi zmianami.. Kryteria oceniania są zgodne ze Statutem Gimnazjum im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Podstawa prawna: 1. Na podstawie art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania: I. Tabela punktów ujemnych

Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania: I. Tabela punktów ujemnych Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania: I. Tabela punktów ujemnych L.p. Zakres oceny Punkty Osoba wystawiająca Wielokrotność Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 1 Przeszkadzanie w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBICZACH CERKIEWNYCH Podstawy prawne oceniania zachowania: Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu

Procedura ustalania oceny zachowania. w Zespole Szkół w Dzikowcu Procedura ustalania oceny zachowania w Zespole Szkół w Dzikowcu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo