KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

2 ZACHOWANIE WZOROWE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią systematycznie przygotowuje się do nieobecność na lekcjach jest zawsze usprawiedliwiona nie spóźnia się reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach odnosząc sukcesy inicjuje różne prace na rzecz właściwie prowadzi i przedmiotowe, z dużym zaangażowaniem pracuje w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań organizuje imprezy, akcje szkolne i klasowe organizuje pomoc Koleżeńską otrzymuje pochwały i nagrody od wychowawcy i aktywnie troszczy się o mienie i uroczystościach na zewnątrz wnosi duży wkład w prowadzenie i organizację imprez szkolnych i okolicznościowych zna historię i tradycję jest członkiem SU, samorządu klasowego wulgaryzmów i odpowiednio reaguje na ich stosowanie przez innych dba o czystość i poprawność języka polskiego kulturalnie i adekwatnie do zaistniałej sytuacji odnosi się do i na terenie i poza nią bezwzględnie przestrzega pracowni, wycieczek, rajdów i odpowiednio reaguje na ich łamanie tytoniu, alkoholu i narkotyków staje w obronie słabszych i pokrzywdzonych /nie używając przemocy/ bezkonfliktowo rozwiązuje problemy rówieśnicze jest wzorem dla innych uczniów pod względem dba o wygląd i higienę osobistą ubiera się stosownie do sytuacji i miejsca, stwarza miłą atmosferę we wzajemnych relacjach z rówieśnikami używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich szanuje poglądy i przekonania innych ludzi godnie i z szacunkiem zachowuje się wobec kolegów i wszystkich

3 z obowiązków ucznia zgodne z dobrem ZACHOWANIE BARDZO DOBRE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią sumiennie i systematycznie przygotowuje się do dążąc do osiągnięcia jak najlepszych wyników na miarę własnych możliwości nieobecność na lekcjach jest zawsze usprawiedliwiona nie spóźnia się w konkursach i zawodach rzetelnie wykonuje zaproponowane mu prace na rzecz pracuje w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań organizowanych na terenie pomaga słabszym uczniom w nauce otrzymuje pochwały od wychowawcy i dba o wspólne dobro i mienie w uroczystościach na terenie zna historię i tradycję Wulgaryzmów wykazuje troskę o czystość i poprawność języka polskiego kulturalnie i adekwatnie do zaistniałej sytuacji odnosi się do i na terenie przestrzega pracowni, zajęć w-f, wycieczek, rajdów tytoniu, alkoholu i narkotyków pomaga w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych wystrzega się kłamstwa i reaguje na zło dba o wygląd i higienę osobistą jest życzliwy wobec swoich rówieśników ubiera się stosownie do sytuacji i miejsca używa zwrotów grzecznościowych nie wyszydza, nie drwi z poglądów innych jego sposób bycia nie narusza godności innych z szacunkiem zachowuje się wobec kolegów i wszystkich

4 ZACHOWANIE DOBRE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią przygotowuje się do na miarę swoich możliwości uczęszcza systematycznie do, dopuszczalne są pojedyncze nieusprawiedliwione godziny w semestrze stara się nie spóźniać do wykonuje różne prace zaproponowane przez nauczyciela na rzecz klasy uczestniczy organizowanych na terenie stara się nieść pomoc uczniom słabszym czasami otrzymuje pochwały od wychowawcy i innych dba o mienie w uroczystościach szkolnych bez większego zaangażowania posiada podstawowe informacje na temat historii i tradycji Wulgaryzmów jego wypowiedzi skierowane do osób starszych i rówieśników są adekwatne do sytuacji przestrzega pracowni, tytoniu, alkoholu i narkotyków nie bierze udziału w konfliktach rówieśniczych przestrzega zasad bezpiecznego w trakcie zajęć wychowania fizycznego stara się dbać o swój wygląd i higienę osobistą jest miły w stosunku do rówieśników podporządkowuje się zaleceniom dyrektora, wychowawców dotyczącym jego kulturalnie odnosi się do osób starszych, koleżanek zachowuje się taktownie wobec rówieśników /nie wyśmiewa ich, nie obraża/

5 ZACHOWANIE POPRAWNE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią nie zawsze przygotowuje się do zdarza się, że opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia ma nieuzasadnione Spóźnienia nie zawsze wykonuje powierzone mu obowiązki uczestniczy szkolnych przyjmuje pomoc koleżeńską sporadycznie otrzymuje pochwały nie niszczy mienia nie wykazuje zainteresowania uroczystościami szkolnymi biernie uczestniczy w imprezach na terenie słabo zna informacje na temat historii i tradycji czasami używa Wulgaryzmów jego wypowiedzi skierowane do osób starszych i rówieśników budzą zastrzeżenia stara się przestrzegać : pracowni, tytoniu, alkoholu i narkotyków bywa sprawcą konfliktów rówieśniczych stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego. stara się dbać o estetyczny wygląd osobisty na zwróconą przez nauczyciela uwagę reaguje pozytywnie wykazuje chęci poprawy swojego ma na ogół pozytywny stosunek do

6 ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE często nie przygotowuje się do często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia ma liczne Spóźnienia samowolnie wychodzi z zajęć lekcyjnych zazwyczaj nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań nie uczestniczy szkolnych nie przyjmuje pomocy koleżeńskiej otrzymuje uwagi negatywne od i wychowawcy zdarza mu się niszczyć i dewastować mienia o honor i tradycje nie interesuje się życiem nie dba o dobre imię o piękno mowy ojczystej często używa wulgaryzmów jego wypowiedzi skierowane do osób starszych i rówieśników budzą poważne zastrzeżenia nie przestrzega pracowni, zajęć w-f, pali papierosy stosuje przemoc fizyczną i /lub psychiczną ma zły wpływ na innych uczniów jest inicjatorem stosowania używek: alkohol, papierosy, narkotyki swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych uczniów na zajęciach wychowania fizycznego w szkole i poza nią nie dba o estetyczny wygląd osobisty nie reaguje na zwróconą przez nauczyciela uwagę nie przejawia chęci poprawy swojego szacunku innym wykazuje brak szacunku dla osób starszych, koleżanek

7 ZACHOWANIE NAGANNE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej i innych osób w szkole i poza nią nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych bardzo często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia systematycznie spóźnia się na lekcje nigdy nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań nie uczestniczy i nie interesuje się życiem odrzuca pomoc Koleżeńską dewastuje otoczenie i mienie szkolne wpływają na niego skargi od kolegów, personelu i od osób ze środowiska lokalnego ma lekceważący stosunek do, jej tradycji i historii bardzo często używa wulgaryzmów jego wypowiedzi są aroganckie nie przestrzega pracowni, zajęć w-f, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec kolegów i koleżanek wszedł w konflikt z prawem pali papierosy, pije alkohol lub używa narkotyków nie podporządkowuje się zaleceniom w trakcie zajęć wychowania fizycznego łamie wszelkie normy i zasady nie wykazuje chęci poprawy swojego kradnie, okłamuje członków lekceważy osoby starsze, koleżanki

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD Kryteria oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie ze stwierdzonym ADHD (obowiązujące od II okresu roku szkolnego 2009/10)

Bardziej szczegółowo

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: Ocenę śródsemestralną, semestralną i końcoworoczną wystawia wychowawca według wymogów i kryteriów podanych przez MEN. Szkolny system oceniania z zachowania przyjmuje, iż oceną wyjściową jest ocena dobra.

Bardziej szczegółowo

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa

Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji, z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych, jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje formy grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania Regulamin oceniania zachowania Szczegółowe kryteria oceny zachowania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania zachowanie Gimnazjum. Kryteria na poszczególne oceny zachowania. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

Wewnątrzszkolny System Oceniania zachowanie Gimnazjum. Kryteria na poszczególne oceny zachowania. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: Wewnątrzszkolny System Oceniania zachowanie Gimnazjum 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1 Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA EGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 1. W ocenianiu zachowania obowiązują następujące oceny: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 2. Przy ocenianiu zachowania bierze się pod uwagę : wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I WSKAŹNIKI OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW w PSP nr 11 w OPOLU I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA UCZEŃ UZYSKA 4 PUNKTÓW, JEŚLI:

STANDARDY I WSKAŹNIKI OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW w PSP nr 11 w OPOLU I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA UCZEŃ UZYSKA 4 PUNKTÓW, JEŚLI: STANDARDY I WSKAŹNIKI OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW w PSP nr 11 w OPOLU I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 1. W stopniu maksymalnym zdobywa oceny pozytywne z nauczanych przedmiotów zgodnie ze swymi możliwościami.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 1 wprowadziła następujące zmiany: W 25 p. 2 dopisuje się podpunkt g korzystanie z wybranych podręczników przez

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK UCZNIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WIZERUNEK UCZNIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1 WIZERUNEK UCZNIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Kontrola i ocena ucznia jest nieodłącznym elementem procesu wychowania. Dokonywana jest przez nauczycieli i wychowawców na podstawie systematycznej obserwacji uczniów

Bardziej szczegółowo

72. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW wyciąg ze Statutu szkoły

72. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW wyciąg ze Statutu szkoły 72. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW wyciąg ze Statutu szkoły 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 I Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. II Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA ZACHOWANIE WZOROWE wyróŝnia się dbałością o bezpieczeństwo swoje, kolegów i pracowników szkoły; przestrzega regulaminów pracowni przedmiotowych; reaguje na niewłaściwe zachowania; systematycznie uczęszcza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH I III

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH I III KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH I III 1. Ocena z zachowania ma charakter opisowy. 2. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel wychowawca, uwzględniając: opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia, opinię

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowana: Podstawa prawna:

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowana: Podstawa prawna: Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowana: Podstawa prawna: 1. Na podstawie art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Techniczna w Chojnicach

Szkoła Techniczna w Chojnicach I. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, w szczególności uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE REGULAMIN OCENIANIA

ZACHOWANIE REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIE REGULAMIN OCENIANIA 1. Ocena zachowania ucznia wyraża ocenę funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego oraz przyjętych norm społecznych.

Bardziej szczegółowo

Kultura bycia. Aktywność na rzecz innych. obowiązków ucznia

Kultura bycia. Aktywność na rzecz innych. obowiązków ucznia Ocena Stosunek do obowiązków ucznia Kultura bycia Aktywność na rzecz innych Wzorowa 1. Posiada wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: - aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, - systematycznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. I.J. PADEREWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACOWEK NR 1 W KATOWICACH

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. I.J. PADEREWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACOWEK NR 1 W KATOWICACH REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. I.J. PADEREWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACOWEK NR 1 W KATOWICACH 1. W szkole obowiązuje regulamin oceniania zachowania. 2. Oceniane jest

Bardziej szczegółowo

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł W E W R O N I U REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł W E W R O N I U REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW WRONIE 2007 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 KULTURA OSOBISTA DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH WZOROWE Uczeń wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec osób dorosłych i w każdej sytuacji w szkole i poza szkołą, a w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JURKOWIE (ORAZ W KLASACH GIMNAZJUM DO 2019 ROKU) &1. Zasady ogólne.

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JURKOWIE (ORAZ W KLASACH GIMNAZJUM DO 2019 ROKU) &1. Zasady ogólne. SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JURKOWIE (ORAZ W KLASACH GIMNAZJUM DO 2019 ROKU) &1. Zasady ogólne. 1. Obowiązkiem nauczyciela wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców

Bardziej szczegółowo

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA.

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA. I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA. 1. Uczeń jest obowiązkowy i punktualny (bez godz. nieusprawiedliwiony ch i spóźnień) 2. Zawsze jest przygotowany do 3. Przestrzega Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do protokołu Rady Pedagogicznej nr 4/2016/2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2016/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA. 2. Oceny zachowania półroczne i roczne ustala się według skali:

OCENA ZACHOWANIA. 2. Oceny zachowania półroczne i roczne ustala się według skali: OCENA ZACHOWANIA 1.Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary: a/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie i regulaminie szkoły,

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin oceniania zachowania

Szkolny regulamin oceniania zachowania Szkolny regulamin oceniania zachowania Zachowanie wzorowe - uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości - zawsze jest przygotowany do lekcji - zawsze wzorowo wykonuje powierzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania uczniów

Regulamin oceniania zachowania uczniów Regulamin oceniania zachowania uczniów Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 1 Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA WZOROWE. - zawsze sumiennie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA WZOROWE. - zawsze sumiennie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań, SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA WZOROWE - zawsze sumiennie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań, - pogłębia wiedzę i poszerza swoje zainteresowania, osiąga wyniki na miarę swoich możliwości - jest

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania oceny z zachowania klasy I-VIII

Zasady ustalania oceny z zachowania klasy I-VIII Zasady ustalania oceny z zachowania klasy I-VIII 1. Uczniowie klas I III otrzymują na bieżąco ocenę z zachowania wyrażoną stopniem od 1 do 6 raz w miesiącu. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Szczegółowy regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie Szczegółowy regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie Wychowawca, wystawiając ocenę z zachowania, zobowiązany jest rozpatrzeć wszystkie kryteria

Bardziej szczegółowo

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). V. REGULAMIN SYSTEMU OCENIANIA Z ZACHOWANIA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. Dziennik Ustaw z 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zmianami 1. Ocenianie zachowania

Bardziej szczegółowo

Karta (śródrocznej/rocznej) Oceny Zachowania Ucznia

Karta (śródrocznej/rocznej) Oceny Zachowania Ucznia Karta (śródrocznej/rocznej) Oceny Zachowania Ucznia dla klas I III wraz z instrukcją stosowania. Oceny zachowania ucznia dokonuje się na koniec półrocza i koniec roku z zastosowaniem niniejszej Karty Oceny

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania 1 1. Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania mają kultura osobista ucznia i jego stosunek do obowiązków szkolnych. 2. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania

Ocenianie zachowania Ocenianie zachowania 1.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz na podstawie comiesięcznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu SZCZEGÓŁOWE ZASADY I KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu 1. Przedmiotem oceniania zachowania ucznia jest stopień respektowania przez niego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania.

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania. Stosunek do obowiązków szkolnych Kultura osobista Aktywność społeczna 1. jest sumienny i pilny w nauce 2.

Bardziej szczegółowo

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania.

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania. Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: Skala opisowa 27. wzorowo wywiązuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ustalania oceny zachowania

Kryteria ustalania oceny zachowania Załącznik nr 1 do WSO SSP nr 3 Dębinka Kryteria ustalania oceny zachowania Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: I. Ogólnie: zawsze przestrzega elementarnych wartości (dobro, prawda, uczciwość, tolerancja,

Bardziej szczegółowo

15. Ocenianie zachowania uczniów

15. Ocenianie zachowania uczniów 15. Ocenianie zachowania uczniów 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne z dobrem

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW KL. III

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW KL. III OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW KL. III Ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali: 6 zachowanie znakomite 5 bardzo dobre 4 dobre 3 dostateczne 2 słabe 1 bardzo słabe ZACHOWNIE ZNAKOMITE (6)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie. Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania REGULAMIN ustalania oceny z zachowania Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej Varsovia OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III. W klasach I III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali. ZACHOWNIE WOROWE 6p

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III. W klasach I III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali. ZACHOWNIE WOROWE 6p KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III W klasach I III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali 6p zachowanie wzorowe 5p bardzo dobre 4p dobre 3p poprawne 2p nieodpowiednie 1p naganne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ustalania oceny zachowania w klasach IV - VI 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej

Szczegółowe zasady ustalania oceny zachowania w klasach IV - VI 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej Szczegółowe zasady ustalania oceny zachowania w klasach IV - VI 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali: 1) wzorowa; 2) bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania

Kryteria oceny zachowania Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniana Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie Kryteria oceny zachowania 1. Począwszy od klasy IV roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI 1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV VI odbywa się według kryteriów: 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 1) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA ZASADY OCENIANIA

PROCEDURA WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA ZASADY OCENIANIA PROCEDURA WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA 1 ZASADY OCENIANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA.

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA. ZAŁĄCZNIK A do Wewnątrzszkolnego Oceniania. REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA. Pkt.1.Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W CZELADZI

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W CZELADZI REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W CZELADZI Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE Spis treści: I. Zasady ustalania oceny 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny zachowania 2 III. Tryb ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁOCHOWIE Zachowanie 1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania.

Kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania. Kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania. Zachowanie wzorowe: Otrzymuje uczeń gimnazjum, który wzorowo spełnia wszystkie zadania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów

Bardziej szczegółowo

wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 1. Wywiązywanie się z szkolnych 60 Kryteria ocen zachowania w klasach 4-6 wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne a) Obecność na zajęciach Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania.

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 2. rozwija własne zainteresowania i zdolności 3. systematycznie uczęszcza na zajęcia; wszystkie nieobecności i spóźnienia ma na bieżąco usprawiedliwione 4. przestrzega

Bardziej szczegółowo

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA REGULAMIN ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Opracowane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu

Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Regulamin oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu Podstawa prawna: 1. Na podstawie art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Aneks do Statutu Zespołu Szkół w Pęperzynie (załącznik nr 1) Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania ocen z zachowania

Regulamin wystawiania ocen z zachowania I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku Regulamin wystawiania ocen z zachowania I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW. Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania

Kryteria ocen zachowania Kryteria ocen zachowania Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który: 1. Wyróżnia się swym zachowaniem i postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Szanuje mienie szkolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu Regulamin oceniania zachowania w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 1 Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

Szkoła Podstawowa nr 6 KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Zachowanie ucznia ocenia się w 7 kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach takiego zapisu, który najlepiej charakteryzuje ucznia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zachowania klasy IV VIII w Szkole Podstawowej nr 6 w Rzeszowie

Kryteria ocen z zachowania klasy IV VIII w Szkole Podstawowej nr 6 w Rzeszowie Kryteria ocen z zachowania klasy IV VIII w Szkole Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i monitorowania oceny zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

Kryteria oceniania i monitorowania oceny zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach Załącznik nr 2 do Wewnątrzszkolnych zasad oceniania w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach Kryteria oceniania i monitorowania oceny zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W NOWEJ BRZEŹNICY

REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W NOWEJ BRZEŹNICY REGULAMIN WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W NOWEJ BRZEŹNICY 1 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zachowania uczniów w klasach I III

Kryteria oceny zachowania uczniów w klasach I III Kryteria oceny zachowania uczniów w klasach I III Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń który spełnia następujące kryteria: a)w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia : - Jest zawsze przygotowany do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 System oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu

Załącznik nr 2 System oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu I. Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia wystawiana jest w oparciu o następujące kategorie: Ocena wychowawcy klasy obejmuje trzy kategorie 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych: systematyczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole Podstawowej nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu (kl. IV-VIII)

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole Podstawowej nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu (kl. IV-VIII) KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Szkole Podstawowej nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu (kl. IV-VIII) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r., poz. 59 z póź. zm.).

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania

Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania Regulamin wystawiania ocen z zachowania zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania 1. Regulamin opracowano na podstawie: a) ustawy o systemie oświaty; b) statutu szkoły. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania. Wg Statutu szkoły-zasady oceniania zachowania

Kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania. Wg Statutu szkoły-zasady oceniania zachowania Kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania. Wg Statutu szkoły-zasady oceniania zachowania Opracował zespół: B.Deptuła- pedagog szkolny K.Kucińska-wychowawca T.Danielczyk-nauczyciel 1.Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin oceny z zachowania ucznia Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie

Szkolny regulamin oceny z zachowania ucznia Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie Szkolny regulamin oceny z zachowania ucznia Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1

celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5 dobry db 4 dostateczny dst 3 dopuszczający dop 2 niedostateczny ndst 1 OCENIANIE W KLASACH I III Ocena opisowa 1. Ocena opisowa jest ustnym lub pisemnym sposobem informowania o postępach ucznia. Ma ona: uczniowi dostarczać informacji o efektach jego szkolnej aktywności, rodzicom

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Spis treści I. OCENA WZOROWA... 3 II. OCENA BARDZO DOBRA... 4 III. OCENA DOBRA... 5 IV. OCENA POPRAWNA... 8 V. OCENA NIEODPOWIEDNIA... 9 VI. OCENA NAGANNA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZACHOWANIA W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE

OCENIANIE ZACHOWANIA W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE OCENIANIE ZACHOWANIA W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Ogólne zasady oceniania zachowania 1 1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Tryb i kryteria ustalania oceny zachowania w klasach I-III

Tryb i kryteria ustalania oceny zachowania w klasach I-III Tryb i kryteria ustalania oceny zachowania w klasach I-III OCENA ZACHOWANIA W KLASACH I III 1. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych

Bardziej szczegółowo

System oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu

System oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu System oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu I. Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia wystawiana jest w oparciu o następujące kategorie: Ocena wychowawcy klasy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYCHLIKACH Opracowanie: Małgorzata Rogalska Anna Dudowicz Głuch Anna Olejnik Ewelina Hoszwa Beata Jaranowska Obowiązuje od 26.09.2013 1. Przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 1 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza nauczania według następującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

Załącznik nr 3a KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Załącznik nr 3a KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Ocena zachowania A B Opisowe kategorie zachowania uczniów Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: sumiennie przygotowuje się do

Bardziej szczegółowo

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia Wywiązywanie się z obowiązków ucznia wzorowa systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne usprawiedliwia wszystkie nieobecności zgodnie z regulaminem sumiennie, odpowiedzialnie wywiązuje się

Bardziej szczegółowo

KARTA REGUŁ ŻYCIA W SZKOLE

KARTA REGUŁ ŻYCIA W SZKOLE KARTA REGUŁ ŻYCIA W SZKOLE 1. Reguły życia w szkole. a) Szacunek Nie przeszkadzam, gdy inni mówią, Pamiętam o kulturze słowa ( używam zwrotów grzecznościowych, nie używam wulgaryzmów), Pamiętam o godnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej w Świątnikach. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oceniania zachowania obowiązuje w klasach IV-VIII. 2. O stosowaniu Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Karta (śródrocznej/rocznej) Oceny Zachowania Ucznia

Karta (śródrocznej/rocznej) Oceny Zachowania Ucznia Karta (śródrocznej/rocznej) Oceny Zachowania Ucznia dla klas IV VIII i oddziałów gimnazjalnych wraz z instrukcją stosowania. Oceny zachowania ucznia według kryteriów oznaczonych literami alfabetu dokonuje

Bardziej szczegółowo