Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceny zachowania ucznia. Najczęściej używa zwrotów grzecznościowych, zachowuje się taktownie."

Transkrypt

1 Kryteria oceny zachowania ucznia Obszar Ocena wzorowa Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena poprawna Ocena nieodpowiednia Ocena naganna 1. Kultura osobista Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie, panuje nad emocjami. Pracownicy dostrzegają jego wyjątkową kulturę (zgłaszają to samorzutnie wychowawcy, pedagogowi lub dyrekcji). Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Używa taktownie. Najczęściej używa taktownie. Sporadycznie używa bywa nietaktowny, zdarza mu się używać wulgaryzmów. Rzadko używa często bywa nietaktowny, często używa wulgaryzmów. Prawie nigdy nie używa bardzo często bywa nietaktowny, bardzo często używa wulgaryzmów. 2. Poczucie odpowiedzialności Zawsze w sposób terminowy i rzetelny wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań. Podejmuje dodatkowe działania z własnej inicjatywy. Zawsze w sposób terminowy i rzetelny wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań. Zwykle wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Stara się dotrzymywać ustalonych terminów. Czasami nie wywiązuje się z powierzonych zadań, czasami nie dotrzymuje ustalonych terminów. Często nie wywiązuje się z powierzonych zadań, rzadko dotrzymuje ustalonych terminów. Unika podejmowania się dodatkowych zadań. Zazwyczaj nie wywiązuje się z powierzonych zadań, nie dotrzymuje ustalonych terminów.

2 3. Aktywność w środowisku Zawsze podejmuje klasy i szkoły. Czynnie włącza się w organizację różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych. Wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne. Jest współorganizatorem działań charytatywnych. Sam inicjuje różne działania. Podejmuje klasy i szkołyprzydzielone przez nauczyciela. Bierze czynny udział w imprezach szkolnych. Bardzo dobrze pełni dyżury klasowe i szkolne. Czasami podejmuje klasy lub szkoły przydzielone przez nauczyciela. Czasami bierze czynny udział w imprezach szkolnych. Dobrze pełni dyżury szkolne i klasowe. Rzadko podejmuje klasy lub szkoły. Pełni dyżur często niezgodnie z regulaminem. Nie podejmuje zadań na rzecz klasy i szkoły. Nie podejmuje zadań na rzecz klasy i szkoły. 4. Postawa społeczna Zawsze postępuje uczciwie w stosunkach międzyludzkich. Zawsze reaguje na przejawy zła, jest tolerancyjny. Nie uchybia godności własnej i innych osób. Zawsze bezinteresownie i systematycznie pomaga kolegom. Postępuje uczciwie w stosunkach międzyludzkich. Często reaguje na przejawy zła, jest tolerancyjny. Często bezinteresownie pomaga kolegom. Postępuje życzliwie w stosunkach międzyludzkich, stara się właściwie reagować na przejawy zła i zwykle jest tolerancyjny. Często nie przestrzega zasad uczciwości, ale przyznaje się do błędu, przeprasza i naprawia wyrządzoną krzywdę (szkodę), rzadko reaguje na przejawy zła, bywa Postępuje zazwyczaj sprzecznie z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec zła, zazwyczaj nie szanuje godności innych, jest Postępuje sprzecznie z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec zła, nie szanuje godności innych, jest

3 5. Regulamin Przestrzega i stosuje zasady regulaminu szkoły. Ubiorem i wyglądem nie odbiega od norm przyjętych w szkole. Przestrzega i stosuje zasady regulaminu szkoły. Stara się stosować zasady regulaminu szkoły. Czasami łamie regulamin szkoły. Często łamie regulamin szkoły. Nagminnie łamie regulamin szkoły. 6. Frekwencja Nie posiada żadnej nieusprawiedliwione j nieobecności i spóźnienia. Nie posiada żadnej nieusprawiedliwionej nieobecności oraz ma prawo jedynie do 3 spóźnień w Nie posiada żadnej nieusprawiedliwionej nieobecności, ma prawo do 6 spóźnień w Ma do 8 godzin nieusprawiedliwionych i ma do 10 spóźnień w Ma 9 15 godzin nieusprawiedliwionych, ma powyżej 10 spóźnień w jednym Ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych, ma powyżej 10 spóźnień, w jednym 7. Uwagi Ma pochwały dotyczące swojego zachowania. Nie ma uwag związanych z zachowaniami negatywnymi. Ma prawo do trzech Ma prawo do pięciu Ma powyżej pięciu Ma powyżej pięciu 8. Reprezentowanie szkoły W znaczący sposób reprezentuje szkołę na imprezach, zawodach i konkursach pozaszkolnych. Często reprezentuje szkołę na imprezach, zawodach i konkursach pozaszkolnych. Zasady ustalania ocen z zachowania:

4 1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie własnych obserwacji oraz wpisów do klasowego zeszytu pochwał i uwag. Ponadto ma prawo konsultować zachowanie uczniów ze wszystkimi pracownikami szkoły. 2. Ocenie zachowania podlegać będą następujące elementy: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: aktywność społeczna, stosunek do obowiązków szkolnych, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, kultura osobista, dbałość o zdrowie swoje i innych. 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych. 4. Oceny zachowania dokonuje się pod koniec każdego semestru, uwzględniając w szczególnych przypadkach zalecenia PPP. 5. Uczeń i rodzice są informowani o ocenie nieodpowiedniej i nagannej miesiąc przed klasyfikacją w formie pisemnej. 6. Uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie za godziny nieobecności na najbliższej godzinie wychowawczej, w regulaminowym terminie 7 dni. W przypadku niedotrzymania terminu, godziny te pozostają nieusprawiedliwione. Nie można usprawiedliwiać pojedynczych godzin nieobecności bez wyraźnego uzasadnienia. Spóźnienie na lekcję powyżej 10 minut traktowane jest jako nieobecność nieusprawiedliwiona poza sytuacją, gdy wynika ono z przyczyn niezależnych od ucznia. 7. Uczeń, który popełni w semestrze jeden z poniżej wymienionych czynów, nie może w danym semestrze mieć oceny wyższej niż poprawna: wagary, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, stosowanie lub rozprowadzanie środków odurzających, fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad koleżeństwem, zachowanie brutalne, wejście w konflikt z prawem, samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas trwania przerw lub zajęć, wykroczenia naruszające ogólnie przyjęte zasady społeczne i moralne. 8. Ocenę z zachowania ustala się biorąc pod uwagę kryteria w większości obszarów ( przynajmniej pięć z ośmiu), przy czym pozostałe nie powinny odbiegać o więcej niż jedną ocenę i tylko jeden obszar może zostać oceniony na ocenę niższą o dwa stopnie, np. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przynajmniej w pięciu obszarach został oceniony na ocenę wzorową, i najwyżej w jednym obszarze na ocenę dobrą, z pozostałych otrzymał ocenę bardzo dobrą, ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w minimum pięciu obszarach otrzymał ocenę przynajmniej bardzo dobrą a tylko w najwyżej jednym ocenę poprawną, ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w przynajmniej pięciu obszarach spełnia kryterium na ocenę co najmniej dobrą i najwyżej w jednym obszarze na nie niższą niż nieodpowiednia; uczeń, który chociaż w jednym obszarze zasłużył na ocenę naganną nie może otrzymać na semestr oceny wyższej niż poprawna.

5 9. O istotnych uchybieniach w zachowaniu (zapisanych w pkt.8 zasad...) rodzice ucznia są informowani niezwłocznie ( telefonicznie,elektronicznie, pisemnie lub osobiście), o pozostałych zastrzeżeniach co do zachowania wychowawca informuje rodziców na zebraniach i konsultacjach. 10. Uniwersalne kryteria na poszczególne oceny: ocena wzorowa- wychowawca potrafi podać przynajmniej jeden przykład zachowania wyróżniającego ucznia, szczególnie na rzecz innej osoby, bądź widocznego poza szkołą, np. nie tylko reprezentuje szkołę, ale odniósł sukces, inicjuje działania, odnotowano pochwały, nie tylko nie ma nieobecności usprawiedliwionych, ale opuszcza lekcje tylko z ważnych powodów itp.; ocena bardzo dobra nie musi się wyróżniać, ale nie można podać uchybienia w danym obszarze; ocena dobra ocena wyjściowa, mogą istnieć pojedyncze uchybienia; ocena poprawna wychowawca potrafi podać przynajmniej jedno uchybienie w danym obszarze; ocena nieodpowiednia wychowawca podaje kilka przykładów uchybień w zachowaniu w danym obszarze; ocena naganna trudno wymienić pozytywne przykłady zachowania w danym obszarze. 11. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. Znowelizowana ocena zachowania wchodzi w życie 1 IX 2012r. Powyższą formę oceny zachowania opracował Zespół wychowawców klas 4-6 w składzie: Barbara Rogala, Wiesława Kotos, Małgorzata Kocowicz, Elżbieta Hoffmann-Guzik, Sebastian Jarząb, Elżbieta Kamienkow oraz Katarzyna Makowczyńska. Wrocław, IX 2011 IV 2012r.

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo