ZAPYTANIE OFBRTOWE nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFBRTOWE nr 0312014"

Transkrypt

1 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATT1 IA SP6]NOSCI,*,ffi UNI.A EUROPEJSKA EUROPE]sK]FUNDU5Z I.. I RozworuREGroNALNeco I -.-.' I FUNDUSZE EURopEJSKTE - DLA RozwoJU wo:ewoorrwa podlaskteco Suwalki, r. ZAPYTANIE OFBRTOWE nr na zakup nastgpujqcych rozwi4zari: 1. n,rwe stanowisko identyfikacyjne RFID wej5ciowe, 2. nowe crytniki przystanowiskowe RFID z antenami (3 szt.), 3. oprogramowanie do zarz4dzania pralniq Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego I'rogramu Operacyjnego Wojew6dawa Podlaskiego na lata OS priorytetowl I. Wzrost innowacyjnosci i wspieranie przedsigbiorczosci w regionie D zia\anie I. 4. Wsparcie inwestycyj ne przedsi gbiorstw Poddzialanie Mikroprzedsigbiorstwa Numer vniosku o dofi nansowanie: WND-RPLD I Tytul projektu:,,poprawa konku''encyjnoici spdlki poprzez implementacjg innowacyjnych technologii" Projekt wspffinansowany pzez Uniq E uropejskq w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2OO www. rpowp.wrotapod Iasia. pl Jriil;ffif i'

2 fr*o"gs***j E-croNALNY U'{I.A EUROPEJ'KA EUROPEJsKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONATNEGO I. ZAMAWI,d.JACY.UNDUSZE EURopEJSKIE, DLA RozwoJU wo;rwoorrwe podlaskiego,,dorado" S. C. Ii.obert Maciejczuk, Agnieszka Maciejczuk Suwalki Ul. Teofila Noniew cza 38B II. TRYB ZAI\ToWIENIA Zam6wienie udzielilne bgdzie w trybie postgpowania ofertowego III. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA 1. stanowisko ident'.fikacyjne RFID wejsciowe, 2. czytniki przystan rwiskowe RFID z antenarri (3 szt.), 3. oprogramowanie do zarzqdzania pralni4 Urz4dzenia bgd4ce rrzedmiotem zam6wienia musz4 posiada6 certyfikat zgodnosci CE. IV.OPIS PRZT DMIOTU ZAMOWIENIA Wszystkie rozwiezenia stanowiqce przedmiot zam6wienia wchodzid bgd4 w sklad nowej linii technologicznej tun:lowego prania wodnego bielizny w warunkach eliminacji przeciwpr4du i wt6rnej kontaminacji tkanin. Ad. 1 ) stanowisko i<i entyfikacyjne RFID wejsciowe Zakup stanowiska irlentyfikacyjnego Rf'ID wej5ciowego wchodz4cego w sklad linii pralniczej jest niezbgdnym ele nentem do ulepszenia uslug o automatyczn4 identyfikacj4 pranej bielizny. Parametry techniczr e: o czltnik w posta;i bramki/tunelu o wymiarach wewngtrznych przynajmniej 50x50 cm powyzej 99,9%o o skutecznosd odr:zytu - o programator ta[ 6w RFID o antena o kompatybilno6( z oprogramowaniem do zarztdzania pralni4 Ad.2) czytniki przy;tanowiskowe RFID z antenami (3 sa.) Zakup czytnik6w przystanowiskowych RFID z antenami wchodz4cych w sklad linii pralniczej jest niezrydnym elementem do ulepszenia uslug o automatyczn4 identyfikacjg pranej bielizny. Parametry techniczr e: o czytnik tag6w t-fid. antena o kompatybilno5( z oprogramowaniem do zarzqdzania pralni4 Zadariem czytnik6'v z antenami bgdzie uwierzytelnianie informacji o wypranej bieliznie bezposrednio przed. ej wydaniem do klienta. Projekt wsp6lfinansowany pzez Uniq t:uropejskq w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego nalala2oot-2013 www. rpowp.wrotapod lasia. pl ]i,,rr w$r

3 PROGRAM R EGIONALNY NARODOWA STRATECI, spo]no.ci UIIIA EUROP,STA EUROPUSK] FUNDUSZ ROZWOJU REGIONAI.fl EGO UNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO Ad. 3) Zaktp oprrgramowania do zarzqdzania pralni4 jest niezbgdnym elementem do wdro2enia nowoc::esnej technologii prania wodnego oraz wykoriczania tekstyli6w pozwalaj4cym uspri wnic zarz4dzanie firm4. Wymaga sig, aby ol)rogramowanie bylo przeznaczone dla przedsigbiorstw zbranly pralniczej i dedykowane pralni przemyslowej. A tak2e, aby program zostal opracowany w taki spos6b, by uzytkownik n 69l uzyska6 maksimum informacji w jak najwigkszym obszarze dzialalnosci, przy lak najmniejszym wkladzie czynnosci obslugowych. System ma by6 kompatybilny nieza eznie od Srodowiska technologicznego, czyli wsp6lpracowai z serwerami i sterownikami mas,.ynpralniczvch pochodz4cych od r62nych producent6w (uniwersalnos6). Moduly innowacyjr ego oprogramowania do zarzqdzania:. Korespondencja i zadania - ten modul przeznaczony jest do zarz4dzania obiegiem informacji i dokument6w (n1. reklamacje od Klienta). U4rtkownicy posiadaj4cy uprawnienia do korzystania z oprolfamowania mogq rejestrowa6 korespondencjg, kt6ra jest automatycznie weryfikowana i prz:kazywanajako polecenie wykonania danego zadania do poszczeg6lnych os6b;. Waga - jest nar::edziem pozwalajqcym na maksymalne uproszczenie ewidencji wazeri. WyposaZony jest vr mechanizmy obslugi systemu kod6w kreskowych. Zostal podzielony na kilka funkcjonalnosci (przyjgcia, wydania, raporty, administracja), dzigki czemu mozliwa jest przejrzysta ewidenr ja. Dodatkowa funkcja raportowania na podstawie zawartych informacji pozwala na przygctowanie dodatkowych dokument6w, np. raporty miesigczne rozliczenia pracy pracownika, raporty dziennego przerobu, historia obstugi klienta czy ewidencja wypozyczonego sl)rzgtu. Daje r6wnie2 mo2liwosd generowania i drukowania kod6w kreskowych dla w6 rk6w ulatwiaj4c ich identyfikacjg na hali.. Spedycja - mod * zwiqzany jest z obstug4 klienta. Po wprowadzeniu danych klienta, mo2liwe jest autom fiyczne generowanie faktur, przygotowanie karty specyfikacji wysylki czy raportu. W tym morlule zawieraje sig wszystkie dane dotyczece realizacji danego zam6wienia. Istotnym elementer r modulu jest tzw.,,dokument zerowania", kt6ry jest dostgpny zar6wno dla pralni jak i kl enta. Obrazuje on caly proces serwisowania od momentu przekazaria asortymentu do pra ni, do momentu odeslania do klienta;. Produkcja - ten n odul sluzy do zarzqdzarua zadaniami oraz nadzoru nad poprawnosci4 ich wykonania. Pracov nicy przlpisani do danych maszyn/zadaf, poprzez klikniecie rejestruj4 rozpoczgcie procesil. System weryfikuje czas pracy, rodzaj zlecenia, dane obstugiwanego klienta, informacje ; ewentualnych blgdach, awariach. Ma to duze znaczenie przy rozliczaniu pracy pracownik6rv - staj4c sig obiektywnym narzedziem wplywa na system oceny i motywacji pracowr ik6w (mo2liwos6 wygenerowania raportu pracy pracownika wg kryteri6w wykonalnos6 nonny klient6w, czas pracy, wydajno6i wg planowanego zakohczeniazadania - itp.) orazprzy elirr inacji pojawiaj4cych sig blgd6w czy usterek. Modul pozwala r6wnie2 na zarzqdzanie grafi ki,' m pracownik6w;. Obieg asortyme rtu - modul zawiera historig zam6wieri z pelnym opisem przebiegu serwisowania (lic: ba prafl, naprawy, daty realizacji itp.). Daje r6wnie2 mozliwosd zamteszczania info macji wraz ze zdjgciarni dotyczqcymi kontroli jakosci. Modul ten pozwala r6wnie2 na genero.vanie kod6w kreskowych w prosty i intuicyjny spos6b. Rozwi4zanie w ramach terminalu r:,a;garyilj pozwala na obslugg przyjgc, ruchu wewngtrznego oraz wydania dla asortymentu po;iadaj4cego system kod6w kreskowych;. Terminal klienta - daje mo2liwo56 wsp6lpracy bezposredniej z klientem (on-line), dzigki czemu klient ma rrgl4d w proces realizacji zam6wienia, mohe sprawdzii na jakim etapie Projekt wsp6tfinansowany pzez Uniq Europejskq w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego nalata www. rpowp.wrota pod lasia. pl I""''f I ffit K-t

4 PROGRAM F EGIONALNY NARODOWA STRATECI/ spojnosci U1{]A EUNOPUSXA EUROPUSK FUNDUSZ ROZWOJU REGIONAI.NEGO UNDUSZE EU ROPEJS KI E. D LA ROZWOJU WOJ EWODZTWA PODLASKI EGO znajduje sig obecnit pranie itp. Klient mohe zapisywai uwagi dotycz4ce konkretnej czgsci, co mohe przyspieszyd rroces, skladaj4c zam6wienie bezpo5rednio w module. Parametry techniczr re: o podstawowe fu ftcjonalnosci: kores pondencja i zadania - waga sped'cja prodrrkcja - obieg asortymentu - terminal klienta obslt ga rozwiqzah RFID. system bazodar owy. otwartaarchitel:tura o mo2liwos6 pra< y zdalnej za po5rednictwem sieci teleinformatycznej. Oferent ma ooowi4zek wyszczeg6lni6 wszystkie elementy eksploatacyjne. Niewyszczeg6lnion: elementy traktowane s4 jako nieeksploatacyjne, a wigc podlegajq pelnej gwarancji. V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMoWIENIA Ostateczny termin r:alizacji (dostawa wmz instalacj4) zam6wienia to: r. Dostawa przedmio u zam6wienia pod adres wskazany przez Zamawiajqcego - w miejsce realizacji inwestycj,mieszczqce sig pod adresem: ul. Przlorowa 3, l6-400 Suwalki, Polska. VI. KRYTI RIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ramach przedm otowego postgpowania bgd4 brane pod uwagg tylko i wyl4cznie oferty spelniaj4ce wszystl ie wymagania odnosnie rozwuhanej specyfikacji oraz obejmuj4ce calos6 przedmiotu zarflow' enia. Oferty cz4stkowe b4dz wariantowe nie bgd4 rozpatrywane. Maksymalnaliczba punkt6w mo2liwych do zdobycia Punktacja Spos6b oceny Od0do60 Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najni2sza cena) : 60 pkt. Pozostale oferty: stosunek ceny l4cznej w ofercie znajni2szqcen4 do ceny badanej oferty mno2ony przez60 N aj korry stn i ej sza o ferta w zakre s i e gwarancj i (naj dluhsza gwarancja):20 pkt. Od0do20 Pozostale oferty: stosunek gwarancji w badanej ofercie do gwarancji w ofercie z najdlulsz4 gwarancj 4 mno2ony przez 20. Kryterium to dotyczy Srodk6w trwalych, nie zas wartosci niematerialnych i prawnych. W przypadku podania r62nych okres6w Projekt wspffinansowany pzez Unig Europejskq w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego nalata2oot-2013 www. rpowp.wrota pod Iasia. pl I',,l'?i"; I #trr ffitl

5 PROGRAM R:GIONALNY NARoDowA srratr6r, ipojnoicr,*#ff UiII,A EUROPE.ISKA EUROPUSKI FUNOUSZ ROZWOJU REGIONATNEGO UNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO gwarancji dla poszczeg6lnych Srodk6w trwalych, pod uwagg bgdzie brany najkr6tszy z czas6w gwarancji. Najkorzystniejsza ofena w zakresie czasu reakcji serwisowej (najkr6tszy czas reakcji serwisowej):20 pkt. Od0do20 Stosunek czasu reakcji serwisowej w ofercie znajkrotsrym czasem do czasu badanej oferty mnozony przez20. Kryterium to dotyczy zar6wno Srodk6w trwalych, jak i wartosci niematerialnych i prawnych. W przypadku podania r62nych czas6w reakcji serwisowej, pod uwagg bgdzie brany najdluzsry czas reakcji serwisowej. vii. WARUI,TKI UDZTALU W POST4POWANIU o W czasie trwania postgpowania, oferent ma prawo zadawac pytania wyjasniai4ce. Wszelkie in brmacje dla potrzeb sporzedzenia oferty mog4 zostac udzielone w trakcie trwania por tgpowania. Korespondencja bgdzie prowadzona przy wykorzystaniu wskazanego adresu (preferowana korespondencja przy wykorzystaniu adresu mailowego) zamawiaj4cego. W przypadku, gdy pytanie wplynie do Zxtawiajqcego po 30 wrzes ria b.r., Zartawiaj4cy nie bgdzie zobowiqzany do udzielenia odpowiedzi. o Zlohenie oft'rty jest jednoznaczne z tym,2e Oferent jest zwiqzany ofert4 do korica terminujej rva2nosci. Oferent jest zobowiryany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku poslipowania wyboru ofert. Wyklucza slg mo2liwosi skladania ofert czgsciowych - takie oferty pozostawione zostan4 bez r ozpatrzenia. o Wyklucza s g mo2liwosi skladania ofert wariantowych - takie oferty pozostawione zostan4 bez r ozpatrzenia. V[I. TERMIN, MIEJSCE I SPOSoB SKLADANIA OFERT Oferty nale?y sklac ai osobi5cie, bqd2 listownie do siedziby firmy,,dorado" S. C. Robert Maciejczuk, Agnie;zka Maciejczuk, mieszczqcej sig pod adresem: ul. Teofila Noniewicza 38B, Suwal ii, Polska. Oferta powinna zav'ierac: o nivwg oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.);. szczeg6lowy o ris przedmiotu zam6wienia w nawi4zaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertcwym; o termin realizac i zam6wienia; I cenq (wartosci netto oraz brutto); o warunki platno.ici; o termin wa:znos ;i oferty (nie kr6tszy ni? 30 dni od uplywu ostatecznego terminu skladania ofert). Projekt wspffinansowany pzez Uniq Europejskq w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata www. rpowp.wrotapod lasia. pl WT r---r

6 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRAT JIA SPoINOSCI UT{IA EUROPUSI(A EUROPUsK] FUNDUSZ ROZWOJU REGIONAI.J{EGO FUNDUSZE EU ROPEJSKI E, DLA ROZWOJU WOJ EWODZTWA PODLASKI EGO Ostateczny termir skladania ofert: r. godz Oferty z\ohone po uplywie ostatecznego term nu skladania ofert nie bgd4 rozpatrywane. Otwarcie ofert ntst4pi r.po godz , po czym zostanie dokonana analiza otrzymanych ofer, skierowanie ewentualnych dodatkowych pytari w razie pojawienia sig niejasnosci co do tresci oferty oraz wyb6r najkorzystniejszej oferty. W trakcie analizy ofert zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do zwr6cenia sig do oferent6w o dodatkowe infonnacje w celu wyja5nienia ewentualnych niejasnosci zaoferowanych rozwiqzah. IX. INFORM,TCJE SZCZE;GOLOWE I OSOBA KONTAKTOWA Osoba kontaktowa w sprawie zam6wienia: Robert Maciejczul, tel.: , , X. INFORMTTCJE DODATKOWE W przypadku podr nia wartosci ofert w walucie obcej, wartos6 zam6wienia bgdzie przeliczarra na zlot6wki wedlu 3 Sredniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. Poprzez zloilenie oferty Oferent wyru\a zgode na podanie do wiadomosci pozostalych Oferent6w szcze16l6w oferty. Oferent ma prawo nie vryrazi(, zgody na podanie do wiadomo Sc i szczel.olow technicznyc h przedmiotu zam6wienia. Zamawiaj4cy zast zega sobie prawo do zmiany warunk6w udzielenia zam6wienia (w tym terminu realizacji) Oferenci mog4 w-r korzystywai informacje dotycz4ce opisu przedmiotu zam6wienia tylko i wyl4cznie w celu p rzygotowania oferty. Oferty musz? zawierac datg wystawienia i datg obowiqzywania (lub termin zwi4zania ofertfl. Oferty musz4 by6 lrodpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta. Oferty musz4 byc tlohone w jgzyku polskim. WtA S "g) C!X--n f) C", ". 1O400 Sr:wllli'i, ui. i.tcnisrvr..:ia 38"8' ngr ini. tel. 51Ll 091 0Llu. rex +ai [.' 565 G5 45 NIP 844 {frt}.br;'d7 Riti0tl Cit8136'118 Projekt wsp6tfinansowany pzez Unig Europejskq w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa podlaskiego nalala2oot-20,13 www. rpowp.wrota pod lasia. pl. TI

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 Raciszyn, 14.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 na wykonanie materiałów promocyjnych służących do informowania o udziale finansowym środków budżetu UE Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla

na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla Szczecin. dnia25,07.2014 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyiej kwoty, o ktdrej mowa w urt, 11 ust, I Pzp, na,,dostawg orflz wdroienie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 Wrocław 2014.02.05 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w

Bardziej szczegółowo

\ff* 74 Jr"- 4. 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej

\ff* 74 Jr- 4. 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej NAJWYZSZA IZBA KONTROLI BGO I BGZ-27 1-035 20 1 4 Kr Warszawa, dnia.2.!.. czerwca2[q r. do Wykonawc6w dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 07.08.2014 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: 29.05.2014

OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: 29.05.2014 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie produkcji, magazynowania, zamówień, sprzedaży, realizacji dostaw i serwisu. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strzałków, dnia 29.09.2014 r. Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c (nazwa i adres Beneficjenta) 7721966570 (NIP Beneficjenta) 590740518 (REGON

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chechło Drugie, dn. 31.03.2014 r. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE ZAPYTANIE OFERTOWE Z/02/05/2009 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 25 maja 2009 roku dotyczące: zamówienia usług księgowych na potrzebę realizacji projektu Fabryka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego zarządzanie procesami biznesowymi między Wnioskodawcą - Spółką German

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo