Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. kwiecieri - listopad. 30 godz. zegarowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. kwiecieri - listopad. 30 godz. zegarowych"

Transkrypt

1 (G'*ffi PowrATowY UnzAD PRAcY w crurezure 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel , 6l fax ll62, puprniczqr,rr_plrp-gniczni,pl KAPITAI LUDZKI UI{IAEUROPEJSXA NARoDowA spo.rnoscr *,, *,r,..,'nllluj-jtjx 'TRATE.TA PUP.Vo.4$0.r.2,20r4.4-B Korektx nr 2 z dnia r. do planu szkolei dl. os6b upmwnionych, pzewidzianych do organizacji przez Powirtorry Urz{d Pmcy w Gnieinie w 2014 roku - w ramach projektu,pebpektywa' wip6lfinan.ow.trego ze lrodmly Europeiskiego Funduszu Spoteczdego POKL DziaLrie 6.1 Poddzirlanie Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestnik6w Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Charakterystyka os6b, dla kt6rych szkolenie jest przezn czone Informacja o egzaminie zewngtrznym Rodzaj za5wiadczenia lub innego dokumentu potwierdzaj4cego ukoriczenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnieri 1. Przedsigbiorczoii - regulam in przy znawania osobom bezrobotnym Srodk6w na podjgcie dzialalnosci gospodarczej, - administracyjno - prawne aspekty z*ladania dzialalno5ci gospodarczej, - administracyjno - prawne aspekty prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej, - rozliczenia z ZUS i US, - biznes plan, - reklama, zarz4dzanie i organizacja firmy 150 /l 0 grup po 15 os6b/ kwiecieri - listopad 30 godz. Osoby bezrobotne zarej estrowane w Gnie2nie, ubiegaj4ce sig o jednorazowe Srodki na otwarcie wlasnej dzialalno6ci gospodarczej o ukohczeniu kursu z $ l8 ust.2 Narodowej zdnia (Dz. U. z20l2r. poz. 186 zpo2n. zm.), Magazynier z obslugq wdzka jezdniowego Magazynier'. - przepisy bhp i ppo2. w magazynie - hurtowni, - odbi6r towar6w, - zasady poprawnego Drzechowywania towar6w. l0 maj - lipiec 212 godz. w Gnie2nie, posiadaj4ce wyksztatcenie min. Srednie oraz umiejgtnos6 obslugi komputera Egzamin przed Komisj4 Urzgdu Dozoru Technicznego w zakresie obslueiw6zk6w z$18ust.2 Ministra Edukacii

2 T# UBZiD PRACY POWTATOWY W GNIEZN E 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel , U 34, lax I I 62, puognieznoroouo-gniezno.pl KAPITAI. LUDZKI NARoDowA STRATEoTA spornoscr U'{IA EUROPEJSXA tullol::l5k I ir\i),.s.1 lfot:(/ny - obsfuga program6w do prowadzenia gospodarki magazynowej. Obsluga wozka jezdniowego: Program szkolenia opracowany lub zatwierdzony przez jednostkg organizacyj n4 wy z;naczonq przez m in i stra wla6ciwego ds. gospodarki. Tematyka szkolenia: - typy stosowanych w6zk6w jezdniowych, - budowa w6zka" - czynno6cikierowcy przy obsludze w6zk6w przed podjgciem pracy w czasie pracy i po pracy w6zkami, - wiadomo6ci z zakresu ladunkoznawstwq - wiadomosci z zakresu bhp, - praktyczna nauka jazdy, - wiadomosci o dozorze technicznym, - przygotowanie kierowc6w do wykonywania czynnosci zwi1zanych z wymianq butli, - samodzielna wymiana butli Preferowane osoby posiadaj4ce prawo jazdy kategorii B. (Dz. U r. poz. 186 zp62n.zm.) kwalifikacyjne UDT do obslugi urzqdzeh transportu bliskiego

3 m- POWTATOWY W GNIEZN E 200 Gniemo ul. Sobieskiego 20 tel ,61 426M34, Ir,x KAPITAI. LUDZKI NARoDowA STRATECIA spojnoscr UiIIA EUROPEJSf,A EUnOlll_J5K I i;\a).is1 lf(k:(1ny 3. Szwaczka - wykonywanie prac w zokresie tapicerstwo - przygotowanie wlasnego stanowiska pracy z zasadami ergonomii, bhp, ochrony ppo2. i ochrony Srodowiska, - przygotowanie i obslugiwanie masqyny do szycia, - podstawy materialoznawstwa, - technologia tapicerowania, - narzgdzia i przybory w tapicerstwie, - rodzaje Scieg6w tapicerskich, - szycie tkanin, - wykonywania obi6 tapicerskich t0 kwieciefi - lipiec 300 godz. w GnieZnie, posiadaj4ce wyksztalcenie min. podstawowe Preferowane osoby posiadaj 4ce wyksztalcenie lub doswiadczenie w zawodzie krawiec, szwacz i pokrewne z $ l8 ust.2 (Dz.U r. poz. 186 z p62n. zm.) 4. Pracownik administracyjno - biurowy z elementami nowoczesnych technik sprzedaiy i obslugq urzqdzefi Jiskalnych - organizowanie pracy wlasnej z zasadami ergonomii, bhp oraz ochrony ppoz. iochrony Srodowiska, - prryjmowanie i obstugiwanie interesant6w, - organizowanie spotkari z kontrahentami, pracownikami i klientami oraz innych prac rwi1zanych z funkcionowaniem l0 kwieciefi - czerwiec I 80 godz. w Gnie2nie, posiadaj4ce wyksztalcenie min. Srednie wydane przez instlrtucj g szkolen iow4 z $ 18 ust.2 1 I stycznia 2012 r. pozaszkolnvch

4 (G'.* PowrATowY URZAD PRAcY w GNrEZrure 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 KAPITAL LUDZKI NARoDowA STRATECTA spornoicl UilIA EUROPEJSXA turl0r,e]5ki tti Jt)Us1 tpotrrlny tel , , fax ll62, rrupgniczno'(ipup-gniczno.pl przedsigbiorstwa, - zapewnianie przeplywu informacji i dokument6w wewn4trz i na zewn4trz organizacji, - redagowanie korespondencj i biurowej, - prowadzenie dokumentacji prawnej i spraw kancelaryjnobiurowych organizacji zprzyjgtym systemem kancelaryjnym, - sporz4dzanie um6w, dokumentacji spraw kance laryj no-biurowych, pracowniczej oraz finansowej mtiqzanej z dzialalnofici4 j ednostki gospodarczej, - przechowywanie iarchiwizowanie informacj i, dokument6w orazakt spraw, - tworzenie i prowadzen ie bazy danych kontrahent6w, - kierowanie zespolem pracownik6w administracyjnobiurowych, - dokonywanie samooceny jako5ci wykonywanych zadafi zawodowych, (Dz. U. z20l2r. poz. 186 z p62n. zm.)

5 ff- UBZAD PRACY PowrATowY URzAD PRAcY w cntezrute 200 Gniemo ul. Sobieskiego 20 tel , , hx l l 62, pupgniezno!r pup-gniezno pl KAPITAI LUDZKI NARoDowA 5TRATE6ra spotnoscr :l:.liiij:ifie - techniki sprzeduiry, - obsluga drukarki fiskalnej, kas fiskalnych, terminal i kart platniczych oraz inne urz4dzenia i sprzgt pomocniczy 5. Przedstowiciel handlowy z elementami telemarketingu - stosowanie norm obyczajowych, etycznych i estetycznych, - prowadzenie rozm6w z klientami, - prowadzenie korespondencji, - pozyskiwanie informacji rynkowych, - analizowanie i interpretowanie informacji marketingowych, - przeprowadzenie analizy sytuacyjnej rynku, - wybieranie docelowych segment6w rynku, - przygotowanie i prowadzenie sprzedairy, - dzialanie po zakohczeniu sprzedairy, - prowadzen ie sprzedalry sieciowej, - elementy telemarketingu 10 sierpieri - wrzesieri I 10 godz. w Gnie2nie, posiadaj4ce wyksztatcenie min. Srednie oraz zainteresowane pracq na stanowisku przedstawiciela handlowego o ukofczeniu kursu z $ 18 ust.2 (Dz. U. z20l2r.poz. 186 zpofin. zm.)

6 ff. URZ6D PRACY PowrATowY URZAD PRAcY w cntezute 200 Gniemo ul. Sobieskiego 20 tel , , fax I I 62, ouosniezno,?puo-gniezno pl KAPITAI. LUDZKI NARoDowA STRATECTA spoinoscr :t:::itij:itje 6. Operator obuwniczych urzqdzert szwalniczych - szkolenie dodatkowe - organizowanie stanowiska pracy z uwzglgdnieniem przepis6w i zasad bhp, ochrony p.poz. Srodowiska oraz ergonomii, - ocenianie prawidlowosci funkcj onowan ia maszyny i urz4dzenia szwalniczego, - dobieranie regulacji i uruchamianie odpowiedniego programu szyj4cego w zale2nosci od wymagari technologicznych modelu produkowanego obuwia, - szycie zgodne z poleceniem lub wzorem, - kontrolowanie poprawnosci wykonania srycia, - Scienianie, kr42kowanie, mocowanie ozd6b itp. w produkcji obuwia, - zg)aszanie awarii ur z4dzenia szwaln i cze go przelozonemu 2-3 wrzesief - listopad 300 godz. Osoby bezrobotne zarej estrowane w GnieZnie, posiadaj4ce wyksztalcenie min. podstawowe Preferowane osoby posiadaj 4ce wyksztalcenie lub doswiadczenie w zawodzie obuwnik, szwacz i pokrewne. z $ l8 ust.2 I 1 stycznia 2012 r. (Dz. U r. poz. 186 zpohn. zm.)

7 (f' PowrATowY URzAD PRAcY w cueznre 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 KAPITAT LUDZKI NARoDowA STRATECTA spolnoscr :l:.lfiiii]fie tel , , fax II62, trLrpgniezno'(rnup-grriczrrof Uzasadnienie: szwalniczych" Powyzsza zmiana wynika: - ze specyfiki lokalnego rynku pracy i obecnosci na nim zaklad6w produkuj{cych obuwie, aktualnie zg)^sz^j4cych zapotrzebowanie ne osoby w zawodzie:,,operator obuwniczych urzqdzeri szwalniczych" na stanowiska pmcy obuwnik szwacz, - z deficytu na rynku pracy w zawodzie obuwnik (dane: Monitoring Zawod6w Deficltowych i Nadwy2kowych w powiecie g einiefiskim zs 20 3 rok), - brak w rejestrze bezrobotnych osob posiadaj4cych kompetencje zawodowe,,operatora obuwniczych urzqdzei szwalniczych" b4di niedostosowanie posiadanych kompetencji os6b z zawodem pokrewnym do aktualnych wymagai produkcji. lvr. ator Malgoiata whfir Matczak

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY + Charakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone

ZAKRES TEMATYCZNY + Charakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Zmiana zatwierdzona dnia 30 czerwca 2014r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014 w ramach śrków FUNDUSZU PRACY oraz Projektu EFS Punkt wyjścia 6.1.3 l.p Nazwa szkolenia Termin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013*

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* * plany szkoleń poszczególnych powiatów zawierają głównie opis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r.

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r. PLAN SZKOLEŃ r. Stan na 06.01.r. Lp Nazwa i zakres szkoleń Liczba miejsc: W g r u p i e O g ó ł e m Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia Liczba godzin Liczba dni roboczych Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik handlowiec 522305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec 522305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY Brzesko: przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87 WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH pozwalających uzyskać kwalifikacje zawodowe lub przyuczyć do zawodu, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Rok 2010 1 1.

Bardziej szczegółowo