o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg,"

Transkrypt

1 ilnowaf,yjna GOSFOSARKA NARDpOWn ttratesta spfljf{os{r * UNA EUROPEJSKA EURCP*.}SKFUNC.SZ ftczwoju figfionalnego Warszawa, dnia Zamawiajqcy: Saving Cloud Sp. z o.o. ul, Topiel 21lB Warszawa Tel: NP: REGON: KRS: Zapytanie ofertowe nr4zdnia Na uslugi hostingu w ramach projektu pt.,,stworzenie e-asystenta zakupowego z dostqpem mobilnym", wsp6lfinansowanym przez Uniq Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Fu nduszu Rozwoju Gospoda rczego. Tryb udzielenia zamowienia: Postgpowanie o udzielenie zam6wienia w oparciu zgodnie z art. 12, ust. 4 Umowy o dofinansowanie o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg, nr UDA-POG.08.01,00-L4-B30 L2-00 z dnia 22 maja 2013 r. Opis przedmiotu zamowienia: Przedmiotem zam6wienia jest usluga hostingu w postaci udostqpnienia przez dostawcq uslug internetowych, zasob6w serwerowni na okres min. 18 miesiqcy. Opis techniczny: Ponizsze opis przedstawia specyfikacjq Srodowiska serwerowego, kt6re jest przedmiotem zam6wienia, WydajnoS6 dysku lo56 operacji na dysku Adres P 2x3GHz lub 3 x 2GHz lub 5GB 5OGB 4OO OPS 2x3GHz lub 3 x 2GHz lub 5GB 50 GB 2OO OPS Projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operasyjnego nnowacyjna Gospodarka

2 NNOWACYJNA COSPSSARKA N4*OSC!W* *TFATESTA SSflJNO$f, l CLOUD UHA EURCPEJSM EUROPEJSK F{JNDUSZ ftozwoju ftesonalnego lo56 operacji na dysku Adres P 1 Wydajno6i dysku Liczba operacji na dysku Adres P 2 x 2GHz lub por6wnywalny 2GB 10 GB 2OO OPS Wydajno66 dysku Liczba operacji na dysku Adres P 2 x 2GHz lub por6wnywalny 2GB 10 GB 2OO OPS (senruery #3 oraz #4 sq jednakowe) Typ 5rodowiska wirtualizujqcego M inimalny transfer wychodzqcy M in ima ny tra nsfer przy chodzqcy Transfer wewnqtrzny (tj. miqdzy senruerami i baza danych w skonfig urowa nym Srodowisku) VMware lub kompatybilny Dostqpno56 uslugi w ujqciu rocznym/ nie liczqc czasu na za pla nowane prace konserwacyjne Wsparcie administratora w rozliczeniu godzinowym Mozliwo56 zawarcia umowy o powierzeniu przetwazania danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego nnowacyjna Gospodarka

3 lnnowacyjna COSPSSARKA sle osor{n *TRATHfi rs 5p*rilo*{t UNA EURCPESfl EURflPEJSK FUNOUSZ ftou\,voju f, EGONALNEGO Wdrozone certyfikaty: SO lo56 sztuk: 1 Srodowisko skonfigurowane jak wskazano powyzej, Ofefta musi zawiera6:. Ceng netto miesiqczneqo kosztu uslugi, o Maksymalny czas realizaqi zam6wienia (tj. uruchomienie Srodowiska),. Okres wliczonego w ceng wsparcia administracyjnego, kt6rym objgta jest ustuga,. Okres wazno6ci przedstawianej oferty (minimum to 30 dni) Ponadto, do ofefi nale2y dolqczyd: a) O6wiadczenie, ze Oferent spelnia ni2ej wymienione warunki:. posiada niezbgdne do6wiadczenie oraz potencjal techniczny do realizacji zam6wienia;. znajduje siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaiqcej wykonanie Zam6wienia;. nie jest obiqty postqpowaniem upadlo6ciowym i likwidacyjnym; b) O6wiadczenie o braku powiqzaf osobowych i kapitalowych migdzy Oferentem a ZamawiajQcym, przy czym przez powiezania kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powiqzania migdzy Saving Cloud Sp. z o.o. lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzaf w imieniu Saving Cloud Sp, z o,o. lub osobami wykonujqcymi w imieniu Saving Cloud Sp, z o.o. czynno6ci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegajqce w szczeg6lno6ci na: o uczestniczeniu w sp6tce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowei; o posiadaniu udzial5w lub co najmniej 5olo akc;r; o pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika;. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, kt6ry moze budzic uzasadnione wqtpliwo6ci, co do bezstronno6ci w wyborze wykonawcy, w szczeg6lno6ci pozostawanie w zwiqzku malzeiskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli oowodowal wykluczenie oferty z konkursu pod wzglqdem formalnym, nieaktualne lub obarczone wada prawna. Projekt wsp6lfinansowany ze 5rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego nnowacyjna Gospodarka

4 GOsPOSf,RKA *Asnuosvn errffqilra sp*)$roe{r C L U D t.,..' ncnffo:u REGioNALNEG0 Spos6b przygotowania ofefi: Oferta powinna byi sporzqdzona w jqzyku polskim, pismem czytelnym, Oferta musi zostai odrqcznie podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wla5ciwym rejestrze lub ewidencji, Jezeli Oferenta reprezentuje pelnomocnik, do oferty nalezy dolqczyc pelnomocnictwo, podpisane przez osobg uprawnionq zgodnie z wpisem do wla6ciwego rejestru lub ewidencji. Poprawki w ofercie musze byi naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujqcej ofeftg, Kryteria wyboru: 1. Cena oferlv - B0o/o najwyzszq ocenq otrzyma ofefta o najnizszej cenie, wg wzoru: C = (Crin / Cor.,tv) x B0o/o, C - punktacja w kryterium,,cena oferty" C,n;n - najni2sza cena netto spo6r6d wszystkich ofert Corerw - cena netto zaoferowana przez danego Oferenta 2. Czas realizaciizamdwienia - 10 o/o Najwyzszq ocenq otrzyma oferta o najkr6tszym czasie realizacji zam6wienia, wg. wzoru: T = (T'in/To6.6u) x 10 o/o T - punktacja w kryterium,,czas realizacji zam5wienia" Trln - najkr6tszy czas realizacji zam6wienia spo5r6d wszystkich ofert Tor. 'tu - czas realizacji zam6wienia ofefi ocenianej 3. Wsparcie administracyine - 10 o/o Najwyzszq ocenq otrzyma ofefta o najdluzszym okresie wsparcia administracyjnego/ wg. wzoru: G = (Gorertv / Gru*) x l0o/o, G - punktacja w kryterium,,wsparcie administracyjne" Goreo - czas oferowanego wsparcia Gru* - czas najdlu2szej oferowanego wsparcia Jezeli nie bqdzie mo2na dokonai wyboru ofefi najkorzystniejszej ze wzglqdu na to, 2e dwie lub wiqcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofeft, Zamawiajqcy przeprowadzi negocjacje z Oferentam i. Minimalny termin wa2no6ci ofefi : Ustala siq, 2e minimalny czas wazno5ci ofefi to 30 dni, projekt wsp6lflnansowanv ze srodk.w,r!".r."#:ff;jh"1":?.[t]si]111?!:'.*" w ramach prosramu operacvjneso

5 605POBARKA N*R*Dow$.r.*$esrAspslNor{r CLO U D t.- '., RozwoJU REGONALNEGo Termin i spos6b skladania ofert: Ofertq nalezy zlo2yc do 9 wrze5nia 2013 w formacie PDF na adres Termin wykonania zam6wienia : 30 wrze6nia 2013 Terminy mogq ulec zmianie z inicjatywy Zamawiajqcego. Dodatkowe wymagania: Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zqdania od Oferenta pisemnych wyja5nieri dotyczqcych zlo2onych ofert. Niezlo2enie wyja5nieri w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego bqdzie skutkowalo odrzuceniem ofefi, Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w zakresie realizacji przedmiotu zam6wienia, w uzgodnieniu z Oferentem oraz zgodnie z zasadami PO G, nformacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Zamawiajqcy podpisze umowq z Oferentem, kt6ry przedlo2y najkorzystniejszq ofertg. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajqcy powiadomi wybranego Oferenta, Dodatkowe informacje: W przypadku pytari zwiqzanych z zapytaniem ofeftowym prosimy o kontakt z: Wojciech Grze6kowiak tel: SAvlNG clol'jd sp' z o'o',,t ropiet 2rl8, O0 342 warszaw.r NP: 521' REG: r rtww savit'tgclolrcl Pl Projekt wsp6tfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego nnowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 62-EFS-2012 z dnia 19.06.2012 Na realizację 3 sesji szkolenia z zakresu Zarządzanie jakością pt. Higiena personelu, w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE

POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lipno, dnia 16.01.2015r. POSTĘPOWANIE NR 2/WKP/2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo