t. Zasady wyboru instytucji szkoleniowych maj4 na celu wyb6r instytucji szkoleniowej w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "t. Zasady wyboru instytucji szkoleniowych maj4 na celu wyb6r instytucji szkoleniowej w"

Transkrypt

1 ZASADY WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEN DLABEZROBOTNYCH I INNYCH 0568 UPRAWNIONYCH $1 Niniejsze zasady stosowane sqprzy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, kt6rym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleri organizowanych na podstawie przepis6w: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst j ednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z poln. zmianamr); 2. tozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegolowych warunk6w realizacji oraz trybu i sposob6w prowadzenia uslug rynku pracy (Dz.U. z dma22 maja20l4 r. poz. 667); 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. TJ. 2013, poz. 907 ze zm.); oraz wewnetrznego regulaminu udzielania zamowieh publicz:nych o wartosci szacunkowej nteptzekraczajqcej r6wnowartosci kwoty euro w Powiatowym rjrzgdzie Pracy w Szamotulach. $2 Zadania w zakresie organizacjr szkoleri wykonuje zupowahnitenia Starosty Szamotulskiego, Dyrektor Powiatowego UrzEdu Pracy w Szamotulach. $3 t. Zasady wyboru instytucji szkoleniowych maj4 na celu wyb6r instytucji szkoleniowej w taki spos6b, aby zapewnii najwyhszq jakos(, szkolenia pr',zy najbardziej konkurencyjnej cenie. 2. Przeprowadzenie szkolenia zleca sie wyl4cznie instytucjont posiadaj4cym aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i spelniajqcym wymagania okreslone przez Powiatowy Urzqd Pracy w Szamotulach. a J. Niniejsze zasady stosuje sie do organizacjr szkoleri wskazanychprzez osoby uprawnione oraz szkoleri grupowych, kt6rych wartosd szacunkowa nie przekracza r6wnowartosci kwoty euro. A-. Wyb6r instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkolef, kt6rych wartos6 przekracza r6wnowartosd kwoty euro dokonywany jest zgodnie zprzepisami ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. 2Ol3, poz. 907 ze zm.). $4 1. Wybor instytucji szkoleniowej dokonywany jest na zasadachjawnosci, konkurencyjnosci, r6wne go traktowania inst5,tucj i szkoleniowy ch or az bezstronno Sci. 2. Ocenie poddawane s4 oferty kompletne, przygotowane zgodnie z wymogami Powiatowego Urzqdu Pracy w Szamotulach, sporz4dzone na udostgpnionym formularzl, kt6re wplynely w zakreslonym w zap54anit ofertowym termime. 3. Oferty oceniane se na podstawie informacji zawartych w ofercie szkoleniowej r zalqczonych do niej dokument6w. A-. Ocena ofert szkoleniowych dokonywana jest przez specjalistg do spraw rozwoju zawodowego i uwzglednia nastepuj 4ce kryteria: a. Jako56 oferowanego programu szkoleniowego, na kt6r4 sktada sig: -posiadanie odpowiedniego sprzetu i pomieszczeri do przeprc,wadzenia zajp(, teoretycznych, Tak- 2 pkt, Nie- 0 pkt -p o s i adan i e o dp owi e dni e go sprz gtu do przeprow adzenia zaj E<i pr akty czny ch, Tak-2 okt. Nie- 0 okt

2 ;:f,ou godzin ptaktycznych w stosunku do calo$ci szkolenia, przy obliczaniu stosuje siq PKT= riczba godzin praktycznych/ og,rna riczba godzin - szkorenia x 4 (waga) dodwiadczenie i kwalifikacje kadry dydaktyrrn.l, wyisztalcenie szkolenia: zgodne z kierunkiem - Srednie/zawodowe _ 1 punkt, - wyksztalcenie c0 najmniej - Whsze_ 2 punkty, doswiadc zenie w nauczaniu aorostyctr powyze; - ;i;i, mater rak:1 ialy pkt dy dakty, Nie=0pkt czne pr zekazane na wrasno s 6 ucze stnikom s zko I eni Taka, 2 pkt, Me- 0 pkt - w razie mo2liwosci zgodnos6 zakresu szkolenia ze standardami kwalifikacji modulowymi zawodowych programami szkoleri zawodowych Tak- 2 pkt, Nie- 0 pkr (maksymalna liczba punkt6w, ktdre moina uzyskat w tym kryterium wynosi I5) b. certyfikaty (rso., Akredytacj a) - oznacza wylqcznie certyfikat systemu zarzqdzania jakosci4 ksztarcenia/szkolenia, wrfali wykorru*"y, na podstawie mipdzynarodowych norm ISo, obejmui4cy ' swoim zakrese# uslugi szkolenia/ksztalcenia.(zwany datei,,certyfikate- rsc4 i/lub aktualn4 decyzjp o przyznaniu akredytacji, wydanq przez kuratora oswiaiy na podstawie przepis6w ustawy o systemie odwiaty (zwanej dalej,,akre dyacj:fi), udiielonej na'szkolenie objete analizqrynku; * podstawe oceny, w kryterium jest posiadanie i przedstawienie wyl4cznie: - aktualnego, na dzien skladania ofert, certyfikatulso, wystawion ego przezpodmiot uprawniony do kontroli jakosci,.wydanego wylo'u*, v," iumiedzynarodowych - norm iodstawie ISo, obejmuiqjego. swoim zak szkolenia/ksztalcenia esem uslugi i/lub aktualnej *t.aytur.;ijudzielonej,ru,rtoi.rrie analizqrynku. objete Posiadanie wymienionych certyfikat6w_ 5 pkt - brak aktualnego, na dzien skladania ofert, certyfikatu (nso, Akredytacja), wydanego wykonawcy, obejmujqcego swoim zakresem uslugi szkolenia/ksztaicenia- Zamawiaj4cy przyzna 0 pkt (maksymalnu liczba punkt6w, kt6re moina uzyskat e tym kryterium wynosi 51 U. d. Ro dzaj zasw iad,czenia kt6re uryskai 4 u czes tnicy p otwierdzaj 4c e ukori szkolenia: czenie - Zaswiadczenie MEN lub zgodne z innym odrgbnymi przepisami Zamawiajqcy uprawnienia _ przyzna 5 pkt, - brak ww. zalwiadczenia_ Zamawiaj4cy prryzna0 pkt. (maksymalna liczba punktdw, niorl mozna uzyskai w tym kryterium wynosi s) Koszty szkolenia- przy obriczaniu kryterium stosuje sig wz6r: pkt: cena najnizsza / cenq badanqx-70 (waga) (maksymalna liczba punktdw, ktdre moina uzyskai,e tym kryterium wynosi 70) Doswiadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleri z obszaru zlecanego - obliczaniu przy kryterium stosuje sip wz6r: PKT: liczba przeprowadzonych szkoleri w badanej ofercie / najwiqksza przeprowadzonych liczba szkoleri spoirdd ofert nieodrzuroiyrt, (ale nie wiqksza nii I0 szkoleri) x 5 (waga)

3 5. zlecenie lub powierzenie przeprowadzenia szkolenia moze uzyskai szkoleniowa,kt6ra ta instytucja spelnia kryteria wymienione w ust. 4. i jestnajwylsza. suma uzyskanych punkt6w 6. w przypadku, gdy oferty szkoleniowe uzyskai4 taka sam4 riczbe punkt6w, uprawniona osoba do szkolenia bedzie mogla *rt uraz instyucjp szkoleniow4 odbedzie w kt6rej siq szkolenie. 7. Przy otganizacji szkolen grupowych, dopuszcza sie ustalenie innego kryteri6w sposobu oceny wymienionych w ust. 4, przy czym opis r;posobu oclniania powinien kryteriow byc zawafty w zaptianiu ofertowym. 1. ss 2. przynajmniej 5 sposr6d 10 kryeri6w wy o kt6rym mowa w $1 pkt 2 Zalqcznlki: I \arta oceny oferty szkoleniowej; 2. Karta indyr,viduarnej oceny oferty szkoleniowej jednostki.

4 Powiato Urzqd Pracy w Szamotulach I,, tet.;(0-61) ) 228 (nr sprawy) KARTA KRYTERIOW OCENY OFERT SZKOLENOWYCH/ (data) NAZWA SZKOLENIA: WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ NAZWA JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ I ARES: Koszty szkolenia/ cena Jako! 6 ofer ow ane go sz kol eni a Doiwiadczenio n o b s zaru zl ecan e go/ p owi erzeneso Certyfikaty (IS O, Akredytacj a, HCCp ) Rodzaj zaiwiadctenia, ukoficzenie szkolenia rcie / najwiql<szq liczbq przeprowadzonych szkolet4 wpoir6d h jest mm l0 zrealizowanyih szkotefi kredytacji:s pkt, brak : 0 pkt zepisami: 5 pkt, brak.=0 pkt WNIOSKI (podpis Specjalisty ds rozwoju zawodowego) (akceptacja Dyrektora)

5 Powiato Urz Pra w Szaiqtotulach I, Szam, tet.;(0-61) ,2:) (0-61) KARTA INDYWIDUALNEJ O CENY OFERTY SZKOLEI\IIOWEJ JEDNOSTKI NAZWA JEDNOSTKI SZKOLENIOWEJ I ARES: Kryterium Cena max. 70 pkt Subkryterium b'rak Punktacja/Algorytm obliczeniowy PKT : (nalnizs.zer cena /cenzr badana) x 70 pkt (waga) Uzyskana liczba pkt. JakoS6 oferowanego programu szkoleniowego max. 15 pkt posiadanie odpowiedniego : sprzqtu i pomieszczenia do przeprowadzenia zajqc teoretycznych.. posiadanie odpowiedniego sprzqtu do przeprowadzenia zajgi praktycznych liczbg godzin praktycznych w stosunku do cellosci szkolenia do$wiadczenie i kwalifi kacj e kadry dydaktycznej max 3pkt TaF2, Nie:0 ' Tak=2, Nie:O (Licz6a godzin praktyczny/o5;6lna liczba godzin szkolenia) x 4(rvaga) Wyksztalcenie zgodne z kierunkiem szkolenia: Srednie/zawodovre - I punkt, wyksztalcenie cc, najmniej w:llsze - 2 punkty. DoSwiadczenie w nauczaniu doroslych powyz:e1 3 lat Tak:1, nie:0 DoSwiadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkolef z obszaru zlecanegolpowierzanego materialy dydaktyczne Tak:2, Nie:0 przekazane na wlasnosi uczestnikom szkolenia w ttriirq mozfiwo*ci Tak=2, Nir0 zgodno66: zakresu szkolenia ze standardami kwalifi kacj i zawodowych,mounlowyrni, programami szkoleri zawodowych brak PKT : liczb a prz e: pr ow adz ony ch szkolen.w badanel' ofercie / najwiqksza liczba prz epr otu adz ony c h,szkol eh sp c' i r 6 d ofert nieodrzucontch (ale nie wiqksza nii l0 szkoleti) x 5(waga) ZaSwiadczenia potwierdzaj4ce ukofczenie szkolenia Posiadane przez jednostkp Certyfikaty i Akredytacje (ISO, Akredytacja) Zafwiadczenie MEN lub zgodne z innym odrgbnl,mi przepisami uprawnienia Przedstawienie dokufi ent6w potwieidzaj4cych pbsiadani przynajmnio,j jedne$o z ww wymienionych Tak:5, Nie-O TaFS;Nie:0 RAZEM:

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego świadczenia usług z zakresu medycyny pracy, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W CELU ROZEZNANIA RYNKU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W CELU ROZEZNANIA RYNKU ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W CELU ROZEZNANIA RYNKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BĘDZINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAKRESIE: przeprowadzenia badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Sztabin, dn. 13.04.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty W związku z realizacją projektu Twój czas Twoje miejsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet

Bardziej szczegółowo