\ff* 74 Jr" W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "\ff* 74 Jr"- 4. 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej"

Transkrypt

1 NAJWYZSZA IZBA KONTROLI BGO I BGZ Kr Warszawa, dnia.2.!.. czerwca2[q r. do Wykonawc6w dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na dostawq wdro2enie rozwiqzania do wykrywania szkodliwego oprogramowania (malware) w ramach ochrony przed zaawansowanymi zagroheniami wystqpujqcymi w ramach atak6w APT (Advanced Persistent Threat) 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej 'S WZ" jakie wplynqly do Zamawiajqcego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.\, zwanej dalej 'ustawq', Zamawiajqcy udziela nastgpujqcych wylasnief : Pytanie nr 1,,Dotyczy: Punkt 1 podpunkt 1.2 Rozwiqzania bezpieczehstwa, szczegolnie nastawione na wykrywanie tak zaawansowanych atakow jak APT muszq byc okresowo aktualizowane idostosowywane do nowych technik stosowanych pzez cyberpzestgpcow dla zapewnienia skutecznego wykrywania atakdw. Producenci takich rozwiqzah dostarczajq aktualizacje i usprawnienra systemu wykrywania w ramach usfug wsparcia technicznego i dedykowanych subskrypcji. W zwiqzku z tym nie jest stosowana,,bezterminowa" praca unqdzenia rozumiana jako wykrywanie analizy i blokowania atak6w. Bezterminowq licencjq jest zwykle objqty system dedykowany operacyjny uz4dzenia wykonujqcego analizq. To podej6cie umo2liwia pzesylanie ruchu pzez uzqdzenie, nawet je6li nie jest on poddawany analizie. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zapewnienie bezterminowej licencji na system operacyjny, podczas gdy podsystem wykrywania atakow bgdzie wspierany w ramach odnawianych okresowo pzez Zamawiajqcego uslug wsparcia (suportu) producenta i subskrypcji na komponenty analityczne rozwiqzania?". Odpowied1 na pytanie nr 1 Zamawiajqcy wymaga bezterminowych licencji dla komponentow systemu i dopuszcza subskrypcje na elementy analityczne rozwiqzania, pod warunkiem,2e brak wykupionych subskrypcji, nie wiqze sig z calkowitym wyleczeniem mechanizmow kontrolnych uzedzenia, a dotyczy tylko braku mozliwosci pobrania nowych wzorc6w atak6w, czy sygnatur od producenta rczwiqzania. Pytanie nr 2,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.1 Czy Zamawiajqcy dopuszcza realizacjq ochrony ruchu pocztowego (SMTP) w trybie wdro2enia inline jako tzw. MTA (urzqdzenie skanujqce pocztg posredniczy jawnie w dostarczeniu poczty do wewnqtznego semera pocztowego) a nie jako transparent bridge? 74 Jr"- 4 \ff* NA]WYzSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, Warszawa Adre5 korelponden(yjny: Skr po(zt. P Wartzawa I

2 Tryb pracy MTA to czgsto stosowane przez producent6w rozwiqzanie do obslugi poczty, ktory umo2liwia zablokowanie ka2dego (nawet pierwszego) maila z zainfekowanym zalqcznikiem. Automatyczna reakcja na awarig urzqdzenia w tym trybie jest uzyskrwana przez odpowiedniq konfiguracjg routingu idns na uzedzeniach pzesylajqcych pocztg pzez system skanowania , czyli na upsheam MTA ina wewnqtznym semerze pocztowym.'. Odpowied? na pytanie nr 2 Zamawiajqcy dopuszcza tryb wdro2enia dla ruchu pocztowego (SMTP), jako tzw. MTA, z zastzeleniem, 2e rozwiqzanie to jest dedykowanym rozwiqzaniem producenta oferowanego rozwiqzania oraz zapewnia cieglosc dzialania uslugi pocztowej w przypadku awarii uz4dzenia. UWAGA: Zmiana nr 4 i nr 5 he6ci SIWZ opisana w pkt 2 pisma. Pytanie nr 3 'Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.3 Czy Zamawi{Wy dopuszcza pzekazywanre danych Klienta (obiekt6w, plik6w wykrytych w czasie analizy ruchu sieciowego, zalqcznik6w do ) poza siedzibg Klienta (np. do chmury producenta) celem analizy pod kqtem zawartego kodu zloi;liwego?". Odpowiedi na pytanie nr 3 Zamawiajqcy dopuszcza pzekazywanie do chmury producenta powy2ej wymienionych danych, tylko i wylqcznie w pzypadku wykrycia przez oferowany system w tych danych znamion szkodliwego oprogramowania w celu dalszej zaawansowanej analizy Forensic. Pytanie nr 4,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.3 Prosimy o doprecyzowanie wymagania w kontekscie zapisow z punktu 2 podpunkt 2.2, Czy zapis z punktu 2.3 nalezy odnosic tylko do wykrywania polqczef zwrotnych (callback), podczas gdy wykrywanie infekcji/atak6w ma sig odbywa6 dla ruchu http/smtp/ftp jak to opisano w punkcie 2 podpunkt 2.2?". Odpowiedi na pytanie nr 4 Blokowanie polqczei zwrotnych, komunikacji kontrolnej C2C, C2, CnC dotyczy calo5ci ruchu objgtego inspekcjq natomiast blokowanie szkodliwego oprogramowania dotyczy minimum protokolu HTTP, SIVTP, FTP. Pytanie 5,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.6 Dla wlasciwego dobrania uzqdzef spelniajqcych wymagania postepowania, prosimy o okreslenie dodatkowych paramehow ruchu: - udzial ruchu HTTP, FTP ismtp w podanym pasmie ruchu (500 Mb/s) - maksymalna ilosci wiadomosci , jakie majq podlegai analizie dziennie - maksymalna ilose wiadomosci ,, jakie majq podlegac analizie na godzinq - maksymalna i1056 zalqcznikdw (sumarycznie) w wiadomosciach jakie majq podlegac analizie na godzine.". Odpowiedi na pytanie nr 5 Uzqdzenie pracujqce w trybie in-line musi posiada6 og6lnq przepustowos6 na poziomie 500 Mb/s bez podzialu na protokoly komunikacyjne, poniewaz w zale2nosci od natezenia ruchu oraz wykotzystywanych serwis6w pzez pracownik6w Zamawiajqcego dane te zmieniajq sig dynamicznie. llos6 pzeslanych wiadomo6ci w ciqgu dnia Srednio waha sig w granicach 7-9 tysiqcy, w ciqgu godziny w granicach wiadomo6ci . llo6c pzeslanych zalqcznik6w na godzing mie6ci sie w granicach

3 Pytanie nr 6,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.7 Prosimy o doprecyzowanie czy wymaganie z punktu 2.7 odnosi siq tylko do rozpoznawania polqczeh zwrotnych (callback)?". Odpowiedi na prtanie 6 Wymaganie dotyczqce rozpoznawania protokolu bez wzglgdu na port sieciowy dotyczy polqczei zwrotnych callback. Pytenie nr 7,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.10 Prosimy o informacjq czy Zanawilqy wymaga podawania szczegol6w dziatania kodu ztosliwego w Srodowtsku kontrolowanym w kolejno6ci jego wykonywania tak aby mo2na bylo pze6ledzii krok po kroku jakie kolejne zmiany w Srodowisku wprowadza malware?. Odpowiedi na pytanie nr 7 Zamawiaj4cy nie wymaga, aby informacle te byly podane,,krok po kroku'. Zamawiajecy wymaga podania szczeg6l6w dzialania kodu zlo$liwego, ale nie jest lstotna kolejnosi tych dziatai, Pytanie nr I,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.13 Skuteczna analiza w Srodowisku virtualnym (sandbox) wymaga uruchomienia maszyny wirtualnej dla ka2dej analizy z osobna (a czasami nawet kilku maszyn dla tej samej analizy dla wyeliminowania pzypadkow false positive). Biorqc pod uwagg wymagania wydajnosciowe Zamawialqcego i mo2liwo6ci spzqtu, na kt6rym dzialajq maszyny wirtualne nte jest mozliwe zapewnienie "braku ograniczeti" dla ilosci jednoczesnie analizowanych pr6bek zlo6liwego kodu. A r6wnocze6nie Oferent dobiera rodzaj rozwiqzania pod kqtem wymagari wydajnosciowych okreslonych pzez Zamawialqcego. Prosimy o doprecyzowanie czy w zapisie w punkcie 2 podpunkt 2.13 Zamawiajqcy odnosil sig do braku ograniczen licencyjnych na ilo56 analizowanych pol4czeti iobiekt6w pzez oferowane rozwiqpanie (np. licencyjne ograniczenie ilosci analizowanych plik6w zwiezanych z jednym adresem lp, itp.)?". Odpowiedi na pytenie m I Zamawiajqcy oczekuje braku ograniczeh licencyjnych na ilo56 analizowanych potqczei iobiektow jednoczesnie zakladajqc pzepustowosi uzqdzenia na poziomie 500 Mb/s oraz ilo6ci analizowanych oblekt6w liczqc wedlug wzoru: polowa iloczynu ilosci pracownik6w razy dziesig6 obiekt6w (pobieranych w postaci zalqcznika do poczty lub plikow bqdecych obiektami strony VWWV) poddany analizie w czasie jednei sekundy, czyli minimum 8500 obiektow/s Pytanie nr 9,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.16 Prosimy o okre5lenie czy Wzez wym6g "bez ograniczeri pod wzglgdem ilo6ci zdefiniowanych i jednocze6nie pracujqcych u2ytkownikow" Zamawiajqcy mial na my6li brak ograniczeir licencyjnych oferowanego rozwiqzania?". Odpowiedi na pytanie nr 9 Zamawiajqcy zaklada brak ograniczeh licencyjnych co do ilo6ci zdefiniowanych i iednocze6nie pracujqcych uzytkownik6w w systemie. i. \ll t' /{ \ ot.4"2l

4 Pytenie 10,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.7 Prosimy o informacjg czy Zamawiajqcy dopuszcza zapisywanie flltrow w celu ich ponownego u2ycia zbudowanych na bazie kryteri6w czasu wystqpienia zdaeenia, adresow lp source i adresow lp destination, podczas gdy pozostale parametry mogq byc uzywane na 2qdanie, bez zapisywania wraz z filtrem?". Odpowiedi na pytanie nr 10 Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo56 zapisywania filtr6w w celu ich ponownego uicia. Pytanie nr 11,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.27 Prosimy o informacjq czy opisana w tym wymaganiu funkcjonalnosc ma by6 pzedmiotem pzyszlel rozbudowy (nie jest pzedmiotem niniejszego postqpowania)? Prosimy o informacjg, czy Zamawilqcy dopuszcza by wlasne pliki do analizy byly przesytane drogq ow4 popzez rozwiqzanie do analizy ruchu SIVTP?". Odpowiedt na pytanie nr 11 Funkcjonalno56 dotyczy aktualnie oferowanego rozwiqzania. Ze wzglgdu na specyfikq dzialania uslugi SMTP w sieci Zamawiajqcego oraz pzewidywane scenariusze wdro2enia czq6ci rozwi4zania w trybie MTA, nie dopuszcza sig mo2liwosci pzesylania plik6w do analizy drogq . Pytanie nr 12,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.28 Prosimy o wy'jasnienie czy Zamawiajqcy wymaga aby oferowany system wykrywania atak6w APT posiadal funkcje: r wykrywania nowych, nieznanych wczesniej kodow exploit (np. w postaci Java Script, Flash, itd.)? o wykrywania atakow, w ktdrych kod malware jest,,zaciemniony" (obfuscated - np. zaszyfrowany) a jego,,odciemnienie" (deobfuscation) i uruchomienie lest wykonywane pzez kod exploita (tego typu technologia ukrywania ataku jest powszechnie stosowana w zaawansowanych atakach APT),". Odpowiedi na pytanie nr 12 TAK. Zamawiajqcy wymaga takich funkcji. Pytenie nr 13,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.29 Prosimy o ewentualnq zmrang wymaganego trybu pracy (transparent bridge) okreslonego w tym punkcie i dopuszczenie zastosowania trybu IVTA w przypadki rozwiqzania do analizy ruchu pocztowego, zgodnie z odpowiedziq na pytanie zwiqzane z punktem 2 podpunkt 2.'1.". Odpowiedi na pytanie nr 13 Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie trybu pracy MTA w pzypadku analizy ruchu pocztowego z zastzezeniem informacji podanych w odpowiedzi na pytanie nr 2. Pytanie nr 14,,Dotyczy: Punkt Czy Zamawiajqcy wymaga tak2e zapisow PCAP z pr6b nawiqzania polqczeh sieciowych pzez malware analizowany w Srodowisku wirtualnym?". 4

5 " Odpowiedt na pytanie nr 14 Zamawiajqcy nie wymaga dodatkowego pliku PCAP z p16b nawiqzania potqczeh sieciowych pzez malware. Pytanie m 15,,Dotyczy: Punkt 7 podpunkt 7.1 Prosimy o sprecyzowanie wymagania zapewnienia pzez WykonawcQ 12 miesiecy gwarancji w stosunku do zapisow w punkcie 2 podpunkt Czy w okresie po zakoriczeniu 12 miesiecy gwarancji udzielonej pzez Wykonawcq, Zamawiajqcy bgdzie samodzielnie kontaktowa{ siq z suportem producenta w razie wystqptenia problemow spzgtowych?". Odpowiedi na pytanie nr 15 Patz odpowied2 na pytanie nr 16. Pytanie nr 16,,Dotyczy: Punkt 7 podpunkt 7.1 Prosimy o sprecyzowanie jak nalezy interpretowai zapis w tym punkcie w stosunku do wymagania zapewnienia pzez Wykonawcg gwaranc1i pnez 12 miesigcy okreslonej w punkcie 7 podpunkt 7.1 oraz zapis6w o wsparciu producenta w punkcie 2 podpunkt Jaki tryb postgpowania nalezy ptzyjei po zakoticzeniu okresu 12 miesiqcy gwarancji zapewnionej pzez Wykonawcq do momentu zakoiczenia wsparcia producenta?". Odpowiedi na pytanie 16 Nale2y rozro2ni6 gwarancjg pzewidzianqw pkt 2.30 oraz 7.1 Szczeg6lowego opisu pzedmtotu zamowienia (OPZ). W punkcie 2.30 OPZ wskazano minimalne wymagania, dla speetu wykozystanego do budowy Systemu. Spzqt taki musi posiadai co najmniej 3 letniq gwarancjg jego producenta. Natomiast pkt 7,1 dotyczy gwarancji, jakiej udziela Wykonawca na prawidlowe, w pelni zgodne z jego pzeznaczeniem, funkcjonowanie wdro2onego Systemu. Dodatkowo nale2y wskaza6, ie zgodnie z pkt 7.6 OPZ,,W trakcie tmania umowy Zamawiajqcego z Wykonawcq uslugi gwarancyjne producenta dla poszczegolnych uzqdzeh wchodzqcych w sklad Systemu, Swiadczone beda za po6rednictwem Wykonawcy." Pytenie 17 "Z uwagi na model licencjonowania producenta oferowanego rozwiqzania, do pzygotowanla wyceny konieczna bgdzie informacja na temat calkowitej liczby uiytkownik6w Zamawiajqcego kozystajqcych z sieci Internet oraz poczty . W zwiq.zku z powyzszym zwracamy sie z prosbqo podanie powy2szej liczby." odpowiedi na pytanie nr uiytkownik6w. Pytanie 1E,,Jeden z element6w oferowanego rozwiqzania mo2e byt uruchomiony w formie wirtualnego appliance'u, pozwalajqc tym samym na ograniczenie koszt6w zwiqlanych z zarzqdzaniem, uttzymaniem oraz rozwojem systemu w pzyszlosci. w zwiqzku z powy2szym zwracamy sie z prosbq o informacjs, czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na uruchomienie wspomnianych powyzej wirtualnych appliance'6w na platformie wirtualnej, kt6ra jest aktualnie uruchomiona w infraskuktuze Zamawiajqcego.". Odpowiedt na pytanie nr 18 Zamawiajqcy nie dopuszcza takiego rozwiezania.,4 /-{ 0*

6 Pytanie nr 19,,Czy Zamawiajqcy wyra2a zgode na zmiang zapisu m6wiqcego o trybie pracy systemu z "monitor oraz in-line" na "monitor lub inline"? Czy pzy zapewnieniu odpowtedniego poziomu redundancji oraz spelnieniu wymagania co do aktywnego blokowania szkodliwego oprogramowania Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie takich tryb6w pracy uzqdzeri jak np. S[/TP Relay dla protokolu SMTP czy Proxy/Transparent Proxy dla protokol6w HTTP i FTP?", Odpowiedt na pytanie nr 19 Zamawiajqcy dopuszcza tryb pracy monitor lub in{ine oferowanego systemu. Jednak zastzega sobie wyb6r jednego z ww. tryb6w na etapie wdro2enia ikonfiguracji. Zamawiajqcy dopuszcza dla oferowanych urzqdzei mo2liwo56 trybu pracy SMTP Relay jak i ProxyiTransparent Proxy. UWAGA: Zmiana nr 4 tre6ci SIWZ opisana w pkt 2 pisma. Pytanie 20,,Poniewa2 podstawowym zadaniem systemow APT jest wykrywanie nieznanych oraz ukierunkowanych zagrozeil czy ZamawiEqcy dopuszcza rezygnacje z wymagania blokowania w czasie zeczywistym szkodliwego oprogramowania? Opcjonalnie czy Zamawilqpy zgadza sie na zmianq wymagania co do blokowania na tylko dla protokolu SIVITP? Tylko w pzypadku protokotu SMTP mozliwe jest chwilowe zablokowanie szkodliwego pliku do czas wykonanra pelnej analizy w technologii sandbox.'. Odpowied? na pytanie nr 20 Zamawiajqcy nie dopuszcza rezygnacji z wymogu blokowania szkodliwego oprogramowania w czasie zeczywistym dla calo6ci rozwiqzania. Jednoczesnie dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiajqcy informuje, 2e dokonal zmiany tresci SIWZ w nastgpujecy spos6b: Zmiana nr 4 Zmienia sig zapis punktu 2.1. bgdqcego podpunktem pkt 2 pn.,,wymagana, minimalna funkcjonalnos6 systemu", w czqsci lll pn.,,specyfikacja minimalnych wymagari Zamawiajqcego" w Zalqczniku nr 1 do slwz -,,szczegolowy opis pzedmiotu zamowienia (OPZ) z.,,2.1. System musi umo2liwia6 wyb6r trybu pracy, tryb: monitor (zasilany kopiq zeczywistego ruchu sieciowego z portu SPAN lub uzedzenia TAP) oraz inline (spzgt bezpo6rednio wpiqty w infrastrukture sieciowq Zamawiajqcego, zachowujqcy ciqglosc dzialania polqczenia sieciowego w pzypadku awarii systemu - rryo transparent bridge).". na:,,2.1. System musi umozliwiad wybor trybu pracy, tryb: monitor (zasilany kopie zeczywistego ruchu sieciowego z portu SPAN lub uzqdzenia TAP) lub in-line (spzgt bezpo6rednio wpiqty w infrastrukturg srecrowq Zamawiajqcego, zachowujqcy ciqglosc dzialanra polqczenia sieciowego w pzypadku awarii systemu - tryb transparent bridge). Dla ruchu pocztowego (smtp) dopuszczalny tryb wdroienia, jako tzw. MTA, z zastzeieniem, ie rozwiqzanie to jest dedykowanym rozwiqzaniem producenta oferowanego rozwiqzania.". b

7 Zmiana nr 5 Zmienia siq zapis punktu bedqcego podpunktem pkt 2 pn. "Wymagana, minimalna funkcjonalnosi systemu", w czgsci lll pn.,,specyfikacja minimalnych wymagah Zamawiajqcego" w Zalqczniku nr 1 do SIWZ -,,Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia (OPZ)":,,2.29. Oferowane rozwiqzanie musi byc dostarczone w formie gotowego (pre-instalowanego) uzqdzenia (lub uzqdzei) {izycznego, z redundantnymi zasilaczami 230V z mo2liwo6ciq monta2u w szafie 19'. W pzypadku pracy uzqdzenia w trybie in-line wymagana jest funkcjonalno6i zapewniajqca ciqgtos6 dzialania w pzypadku jego awarii - tryb transparent bridge.". na:,,2.29. Oferowane rozwiqzanie musi by6 dostarczone w formie gotowego (pre-instalowanego) uzqdzenia (lub uzqdzeh) fizycznego, z redundantnymi zasilaczami 230V z mo2liwo5ciq monta2u w szafle 19'. W pzypadku pracy uzqdzenia w trybie in-line wymagana jest funkcjonalno66 zapewniajqca ciqgloic dzialania w pzypadku jego awarii - tryb transparent bridge. Dla ruchu pocztowego (SMTP) dopuszczalny tryb wdroienia, jako tzw. MTA, z zastneieniem, ie w prrypadku awarii uzqdzenia zapewniona jest ciqglos6 dzialania polqczenia sieciowego i uslugi poczty elekronicznej. Pozostale zapisy SIWZ nie ulegajq zmianie. Zamawiajqcy informuje r6wnie2, 2e wyznaczony do dnia 26 czerurca 20, 4 r., do godz. '10.00 termin skladania ofert, pozostaje bez zmian.

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09

Tablica ogłoszeń. Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych. Radom, dn. 22 września 2009r. BZP.PS.341 521/09 Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych 26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 tel. 048 36-20-283; 36-20-284; tel./fax. 048 36-20-282, fax. 048 36-20-289 e-mail: bzp@umradom.pl Radom, dn. 22

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ubiesai4cych iie o udzierenie ich

ubiesai4cych iie o udzierenie ich Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.m.2013.1!rK Katowice, dnia 19.03.2013r wyjasnienta oraz ZMTANA TRESCT stwz Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i u,ilrozenie Zintegroutahego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu.

Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu. Warszawa, dnia 30.10.2013 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BRPO/BDG/WZP/ZP/215/47(1)/2013 00-090 Warszawa Tel. 0-22 55 17 756 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 55 17 826 Do uczestników postępowania Na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo