\ff* 74 Jr" W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "\ff* 74 Jr"- 4. 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej"

Transkrypt

1 NAJWYZSZA IZBA KONTROLI BGO I BGZ Kr Warszawa, dnia.2.!.. czerwca2[q r. do Wykonawc6w dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na dostawq wdro2enie rozwiqzania do wykrywania szkodliwego oprogramowania (malware) w ramach ochrony przed zaawansowanymi zagroheniami wystqpujqcymi w ramach atak6w APT (Advanced Persistent Threat) 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej 'S WZ" jakie wplynqly do Zamawiajqcego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.\, zwanej dalej 'ustawq', Zamawiajqcy udziela nastgpujqcych wylasnief : Pytanie nr 1,,Dotyczy: Punkt 1 podpunkt 1.2 Rozwiqzania bezpieczehstwa, szczegolnie nastawione na wykrywanie tak zaawansowanych atakow jak APT muszq byc okresowo aktualizowane idostosowywane do nowych technik stosowanych pzez cyberpzestgpcow dla zapewnienia skutecznego wykrywania atakdw. Producenci takich rozwiqzah dostarczajq aktualizacje i usprawnienra systemu wykrywania w ramach usfug wsparcia technicznego i dedykowanych subskrypcji. W zwiqzku z tym nie jest stosowana,,bezterminowa" praca unqdzenia rozumiana jako wykrywanie analizy i blokowania atak6w. Bezterminowq licencjq jest zwykle objqty system dedykowany operacyjny uz4dzenia wykonujqcego analizq. To podej6cie umo2liwia pzesylanie ruchu pzez uzqdzenie, nawet je6li nie jest on poddawany analizie. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zapewnienie bezterminowej licencji na system operacyjny, podczas gdy podsystem wykrywania atakow bgdzie wspierany w ramach odnawianych okresowo pzez Zamawiajqcego uslug wsparcia (suportu) producenta i subskrypcji na komponenty analityczne rozwiqzania?". Odpowied1 na pytanie nr 1 Zamawiajqcy wymaga bezterminowych licencji dla komponentow systemu i dopuszcza subskrypcje na elementy analityczne rozwiqzania, pod warunkiem,2e brak wykupionych subskrypcji, nie wiqze sig z calkowitym wyleczeniem mechanizmow kontrolnych uzedzenia, a dotyczy tylko braku mozliwosci pobrania nowych wzorc6w atak6w, czy sygnatur od producenta rczwiqzania. Pytanie nr 2,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.1 Czy Zamawiajqcy dopuszcza realizacjq ochrony ruchu pocztowego (SMTP) w trybie wdro2enia inline jako tzw. MTA (urzqdzenie skanujqce pocztg posredniczy jawnie w dostarczeniu poczty do wewnqtznego semera pocztowego) a nie jako transparent bridge? 74 Jr"- 4 \ff* NA]WYzSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, Warszawa Adre5 korelponden(yjny: Skr po(zt. P Wartzawa I

2 Tryb pracy MTA to czgsto stosowane przez producent6w rozwiqzanie do obslugi poczty, ktory umo2liwia zablokowanie ka2dego (nawet pierwszego) maila z zainfekowanym zalqcznikiem. Automatyczna reakcja na awarig urzqdzenia w tym trybie jest uzyskrwana przez odpowiedniq konfiguracjg routingu idns na uzedzeniach pzesylajqcych pocztg pzez system skanowania , czyli na upsheam MTA ina wewnqtznym semerze pocztowym.'. Odpowied? na pytanie nr 2 Zamawiajqcy dopuszcza tryb wdro2enia dla ruchu pocztowego (SMTP), jako tzw. MTA, z zastzeleniem, 2e rozwiqzanie to jest dedykowanym rozwiqzaniem producenta oferowanego rozwiqzania oraz zapewnia cieglosc dzialania uslugi pocztowej w przypadku awarii uz4dzenia. UWAGA: Zmiana nr 4 i nr 5 he6ci SIWZ opisana w pkt 2 pisma. Pytanie nr 3 'Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.3 Czy Zamawi{Wy dopuszcza pzekazywanre danych Klienta (obiekt6w, plik6w wykrytych w czasie analizy ruchu sieciowego, zalqcznik6w do ) poza siedzibg Klienta (np. do chmury producenta) celem analizy pod kqtem zawartego kodu zloi;liwego?". Odpowiedi na pytanie nr 3 Zamawiajqcy dopuszcza pzekazywanie do chmury producenta powy2ej wymienionych danych, tylko i wylqcznie w pzypadku wykrycia przez oferowany system w tych danych znamion szkodliwego oprogramowania w celu dalszej zaawansowanej analizy Forensic. Pytanie nr 4,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.3 Prosimy o doprecyzowanie wymagania w kontekscie zapisow z punktu 2 podpunkt 2.2, Czy zapis z punktu 2.3 nalezy odnosic tylko do wykrywania polqczef zwrotnych (callback), podczas gdy wykrywanie infekcji/atak6w ma sig odbywa6 dla ruchu http/smtp/ftp jak to opisano w punkcie 2 podpunkt 2.2?". Odpowiedi na pytanie nr 4 Blokowanie polqczei zwrotnych, komunikacji kontrolnej C2C, C2, CnC dotyczy calo5ci ruchu objgtego inspekcjq natomiast blokowanie szkodliwego oprogramowania dotyczy minimum protokolu HTTP, SIVTP, FTP. Pytanie 5,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.6 Dla wlasciwego dobrania uzqdzef spelniajqcych wymagania postepowania, prosimy o okreslenie dodatkowych paramehow ruchu: - udzial ruchu HTTP, FTP ismtp w podanym pasmie ruchu (500 Mb/s) - maksymalna ilosci wiadomosci , jakie majq podlegai analizie dziennie - maksymalna ilose wiadomosci ,, jakie majq podlegac analizie na godzinq - maksymalna i1056 zalqcznikdw (sumarycznie) w wiadomosciach jakie majq podlegac analizie na godzine.". Odpowiedi na pytanie nr 5 Uzqdzenie pracujqce w trybie in-line musi posiada6 og6lnq przepustowos6 na poziomie 500 Mb/s bez podzialu na protokoly komunikacyjne, poniewaz w zale2nosci od natezenia ruchu oraz wykotzystywanych serwis6w pzez pracownik6w Zamawiajqcego dane te zmieniajq sig dynamicznie. llos6 pzeslanych wiadomo6ci w ciqgu dnia Srednio waha sig w granicach 7-9 tysiqcy, w ciqgu godziny w granicach wiadomo6ci . llo6c pzeslanych zalqcznik6w na godzing mie6ci sie w granicach

3 Pytanie nr 6,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.7 Prosimy o doprecyzowanie czy wymaganie z punktu 2.7 odnosi siq tylko do rozpoznawania polqczeh zwrotnych (callback)?". Odpowiedi na prtanie 6 Wymaganie dotyczqce rozpoznawania protokolu bez wzglgdu na port sieciowy dotyczy polqczei zwrotnych callback. Pytenie nr 7,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.10 Prosimy o informacjq czy Zanawilqy wymaga podawania szczegol6w dziatania kodu ztosliwego w Srodowtsku kontrolowanym w kolejno6ci jego wykonywania tak aby mo2na bylo pze6ledzii krok po kroku jakie kolejne zmiany w Srodowisku wprowadza malware?. Odpowiedi na pytanie nr 7 Zamawiaj4cy nie wymaga, aby informacle te byly podane,,krok po kroku'. Zamawiajecy wymaga podania szczeg6l6w dzialania kodu zlo$liwego, ale nie jest lstotna kolejnosi tych dziatai, Pytanie nr I,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.13 Skuteczna analiza w Srodowisku virtualnym (sandbox) wymaga uruchomienia maszyny wirtualnej dla ka2dej analizy z osobna (a czasami nawet kilku maszyn dla tej samej analizy dla wyeliminowania pzypadkow false positive). Biorqc pod uwagg wymagania wydajnosciowe Zamawialqcego i mo2liwo6ci spzqtu, na kt6rym dzialajq maszyny wirtualne nte jest mozliwe zapewnienie "braku ograniczeti" dla ilosci jednoczesnie analizowanych pr6bek zlo6liwego kodu. A r6wnocze6nie Oferent dobiera rodzaj rozwiqzania pod kqtem wymagari wydajnosciowych okreslonych pzez Zamawialqcego. Prosimy o doprecyzowanie czy w zapisie w punkcie 2 podpunkt 2.13 Zamawiajqcy odnosil sig do braku ograniczen licencyjnych na ilo56 analizowanych pol4czeti iobiekt6w pzez oferowane rozwiqpanie (np. licencyjne ograniczenie ilosci analizowanych plik6w zwiezanych z jednym adresem lp, itp.)?". Odpowiedi na pytenie m I Zamawiajqcy oczekuje braku ograniczeh licencyjnych na ilo56 analizowanych potqczei iobiektow jednoczesnie zakladajqc pzepustowosi uzqdzenia na poziomie 500 Mb/s oraz ilo6ci analizowanych oblekt6w liczqc wedlug wzoru: polowa iloczynu ilosci pracownik6w razy dziesig6 obiekt6w (pobieranych w postaci zalqcznika do poczty lub plikow bqdecych obiektami strony VWWV) poddany analizie w czasie jednei sekundy, czyli minimum 8500 obiektow/s Pytanie nr 9,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.16 Prosimy o okre5lenie czy Wzez wym6g "bez ograniczeri pod wzglgdem ilo6ci zdefiniowanych i jednocze6nie pracujqcych u2ytkownikow" Zamawiajqcy mial na my6li brak ograniczeir licencyjnych oferowanego rozwiqzania?". Odpowiedi na pytanie nr 9 Zamawiajqcy zaklada brak ograniczeh licencyjnych co do ilo6ci zdefiniowanych i iednocze6nie pracujqcych uzytkownik6w w systemie. i. \ll t' /{ \ ot.4"2l

4 Pytenie 10,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.7 Prosimy o informacjg czy Zamawiajqcy dopuszcza zapisywanie flltrow w celu ich ponownego u2ycia zbudowanych na bazie kryteri6w czasu wystqpienia zdaeenia, adresow lp source i adresow lp destination, podczas gdy pozostale parametry mogq byc uzywane na 2qdanie, bez zapisywania wraz z filtrem?". Odpowiedi na pytanie nr 10 Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo56 zapisywania filtr6w w celu ich ponownego uicia. Pytanie nr 11,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.27 Prosimy o informacjq czy opisana w tym wymaganiu funkcjonalnosc ma by6 pzedmiotem pzyszlel rozbudowy (nie jest pzedmiotem niniejszego postqpowania)? Prosimy o informacjg, czy Zamawilqcy dopuszcza by wlasne pliki do analizy byly przesytane drogq ow4 popzez rozwiqzanie do analizy ruchu SIVTP?". Odpowiedt na pytanie nr 11 Funkcjonalno56 dotyczy aktualnie oferowanego rozwiqzania. Ze wzglgdu na specyfikq dzialania uslugi SMTP w sieci Zamawiajqcego oraz pzewidywane scenariusze wdro2enia czq6ci rozwi4zania w trybie MTA, nie dopuszcza sig mo2liwosci pzesylania plik6w do analizy drogq . Pytanie nr 12,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.28 Prosimy o wy'jasnienie czy Zamawiajqcy wymaga aby oferowany system wykrywania atak6w APT posiadal funkcje: r wykrywania nowych, nieznanych wczesniej kodow exploit (np. w postaci Java Script, Flash, itd.)? o wykrywania atakow, w ktdrych kod malware jest,,zaciemniony" (obfuscated - np. zaszyfrowany) a jego,,odciemnienie" (deobfuscation) i uruchomienie lest wykonywane pzez kod exploita (tego typu technologia ukrywania ataku jest powszechnie stosowana w zaawansowanych atakach APT),". Odpowiedi na pytanie nr 12 TAK. Zamawiajqcy wymaga takich funkcji. Pytenie nr 13,,Dotyczy: Punkt 2 podpunkt 2.29 Prosimy o ewentualnq zmrang wymaganego trybu pracy (transparent bridge) okreslonego w tym punkcie i dopuszczenie zastosowania trybu IVTA w przypadki rozwiqzania do analizy ruchu pocztowego, zgodnie z odpowiedziq na pytanie zwiqzane z punktem 2 podpunkt 2.'1.". Odpowiedi na pytanie nr 13 Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie trybu pracy MTA w pzypadku analizy ruchu pocztowego z zastzezeniem informacji podanych w odpowiedzi na pytanie nr 2. Pytanie nr 14,,Dotyczy: Punkt Czy Zamawiajqcy wymaga tak2e zapisow PCAP z pr6b nawiqzania polqczeh sieciowych pzez malware analizowany w Srodowisku wirtualnym?". 4

5 " Odpowiedt na pytanie nr 14 Zamawiajqcy nie wymaga dodatkowego pliku PCAP z p16b nawiqzania potqczeh sieciowych pzez malware. Pytanie m 15,,Dotyczy: Punkt 7 podpunkt 7.1 Prosimy o sprecyzowanie wymagania zapewnienia pzez WykonawcQ 12 miesiecy gwarancji w stosunku do zapisow w punkcie 2 podpunkt Czy w okresie po zakoriczeniu 12 miesiecy gwarancji udzielonej pzez Wykonawcq, Zamawiajqcy bgdzie samodzielnie kontaktowa{ siq z suportem producenta w razie wystqptenia problemow spzgtowych?". Odpowiedi na pytanie nr 15 Patz odpowied2 na pytanie nr 16. Pytanie nr 16,,Dotyczy: Punkt 7 podpunkt 7.1 Prosimy o sprecyzowanie jak nalezy interpretowai zapis w tym punkcie w stosunku do wymagania zapewnienia pzez Wykonawcg gwaranc1i pnez 12 miesigcy okreslonej w punkcie 7 podpunkt 7.1 oraz zapis6w o wsparciu producenta w punkcie 2 podpunkt Jaki tryb postgpowania nalezy ptzyjei po zakoticzeniu okresu 12 miesiqcy gwarancji zapewnionej pzez Wykonawcq do momentu zakoiczenia wsparcia producenta?". Odpowiedi na pytanie 16 Nale2y rozro2ni6 gwarancjg pzewidzianqw pkt 2.30 oraz 7.1 Szczeg6lowego opisu pzedmtotu zamowienia (OPZ). W punkcie 2.30 OPZ wskazano minimalne wymagania, dla speetu wykozystanego do budowy Systemu. Spzqt taki musi posiadai co najmniej 3 letniq gwarancjg jego producenta. Natomiast pkt 7,1 dotyczy gwarancji, jakiej udziela Wykonawca na prawidlowe, w pelni zgodne z jego pzeznaczeniem, funkcjonowanie wdro2onego Systemu. Dodatkowo nale2y wskaza6, ie zgodnie z pkt 7.6 OPZ,,W trakcie tmania umowy Zamawiajqcego z Wykonawcq uslugi gwarancyjne producenta dla poszczegolnych uzqdzeh wchodzqcych w sklad Systemu, Swiadczone beda za po6rednictwem Wykonawcy." Pytenie 17 "Z uwagi na model licencjonowania producenta oferowanego rozwiqzania, do pzygotowanla wyceny konieczna bgdzie informacja na temat calkowitej liczby uiytkownik6w Zamawiajqcego kozystajqcych z sieci Internet oraz poczty . W zwiq.zku z powyzszym zwracamy sie z prosbqo podanie powy2szej liczby." odpowiedi na pytanie nr uiytkownik6w. Pytanie 1E,,Jeden z element6w oferowanego rozwiqzania mo2e byt uruchomiony w formie wirtualnego appliance'u, pozwalajqc tym samym na ograniczenie koszt6w zwiqlanych z zarzqdzaniem, uttzymaniem oraz rozwojem systemu w pzyszlosci. w zwiqzku z powy2szym zwracamy sie z prosbq o informacjs, czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na uruchomienie wspomnianych powyzej wirtualnych appliance'6w na platformie wirtualnej, kt6ra jest aktualnie uruchomiona w infraskuktuze Zamawiajqcego.". Odpowiedt na pytanie nr 18 Zamawiajqcy nie dopuszcza takiego rozwiezania.,4 /-{ 0*

6 Pytanie nr 19,,Czy Zamawiajqcy wyra2a zgode na zmiang zapisu m6wiqcego o trybie pracy systemu z "monitor oraz in-line" na "monitor lub inline"? Czy pzy zapewnieniu odpowtedniego poziomu redundancji oraz spelnieniu wymagania co do aktywnego blokowania szkodliwego oprogramowania Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie takich tryb6w pracy uzqdzeri jak np. S[/TP Relay dla protokolu SMTP czy Proxy/Transparent Proxy dla protokol6w HTTP i FTP?", Odpowiedt na pytanie nr 19 Zamawiajqcy dopuszcza tryb pracy monitor lub in{ine oferowanego systemu. Jednak zastzega sobie wyb6r jednego z ww. tryb6w na etapie wdro2enia ikonfiguracji. Zamawiajqcy dopuszcza dla oferowanych urzqdzei mo2liwo56 trybu pracy SMTP Relay jak i ProxyiTransparent Proxy. UWAGA: Zmiana nr 4 tre6ci SIWZ opisana w pkt 2 pisma. Pytanie 20,,Poniewa2 podstawowym zadaniem systemow APT jest wykrywanie nieznanych oraz ukierunkowanych zagrozeil czy ZamawiEqcy dopuszcza rezygnacje z wymagania blokowania w czasie zeczywistym szkodliwego oprogramowania? Opcjonalnie czy Zamawilqpy zgadza sie na zmianq wymagania co do blokowania na tylko dla protokolu SIVITP? Tylko w pzypadku protokotu SMTP mozliwe jest chwilowe zablokowanie szkodliwego pliku do czas wykonanra pelnej analizy w technologii sandbox.'. Odpowied? na pytanie nr 20 Zamawiajqcy nie dopuszcza rezygnacji z wymogu blokowania szkodliwego oprogramowania w czasie zeczywistym dla calo6ci rozwiqzania. Jednoczesnie dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiajqcy informuje, 2e dokonal zmiany tresci SIWZ w nastgpujecy spos6b: Zmiana nr 4 Zmienia sig zapis punktu 2.1. bgdqcego podpunktem pkt 2 pn.,,wymagana, minimalna funkcjonalnos6 systemu", w czqsci lll pn.,,specyfikacja minimalnych wymagari Zamawiajqcego" w Zalqczniku nr 1 do slwz -,,szczegolowy opis pzedmiotu zamowienia (OPZ) z.,,2.1. System musi umo2liwia6 wyb6r trybu pracy, tryb: monitor (zasilany kopiq zeczywistego ruchu sieciowego z portu SPAN lub uzedzenia TAP) oraz inline (spzgt bezpo6rednio wpiqty w infrastrukture sieciowq Zamawiajqcego, zachowujqcy ciqglosc dzialania polqczenia sieciowego w pzypadku awarii systemu - rryo transparent bridge).". na:,,2.1. System musi umozliwiad wybor trybu pracy, tryb: monitor (zasilany kopie zeczywistego ruchu sieciowego z portu SPAN lub uzqdzenia TAP) lub in-line (spzgt bezpo6rednio wpiqty w infrastrukturg srecrowq Zamawiajqcego, zachowujqcy ciqglosc dzialanra polqczenia sieciowego w pzypadku awarii systemu - tryb transparent bridge). Dla ruchu pocztowego (smtp) dopuszczalny tryb wdroienia, jako tzw. MTA, z zastzeieniem, ie rozwiqzanie to jest dedykowanym rozwiqzaniem producenta oferowanego rozwiqzania.". b

7 Zmiana nr 5 Zmienia siq zapis punktu bedqcego podpunktem pkt 2 pn. "Wymagana, minimalna funkcjonalnosi systemu", w czgsci lll pn.,,specyfikacja minimalnych wymagah Zamawiajqcego" w Zalqczniku nr 1 do SIWZ -,,Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia (OPZ)":,,2.29. Oferowane rozwiqzanie musi byc dostarczone w formie gotowego (pre-instalowanego) uzqdzenia (lub uzqdzei) {izycznego, z redundantnymi zasilaczami 230V z mo2liwo6ciq monta2u w szafie 19'. W pzypadku pracy uzqdzenia w trybie in-line wymagana jest funkcjonalno6i zapewniajqca ciqgtos6 dzialania w pzypadku jego awarii - tryb transparent bridge.". na:,,2.29. Oferowane rozwiqzanie musi by6 dostarczone w formie gotowego (pre-instalowanego) uzqdzenia (lub uzqdzeh) fizycznego, z redundantnymi zasilaczami 230V z mo2liwo5ciq monta2u w szafle 19'. W pzypadku pracy uzqdzenia w trybie in-line wymagana jest funkcjonalno66 zapewniajqca ciqgloic dzialania w pzypadku jego awarii - tryb transparent bridge. Dla ruchu pocztowego (SMTP) dopuszczalny tryb wdroienia, jako tzw. MTA, z zastneieniem, ie w prrypadku awarii uzqdzenia zapewniona jest ciqglos6 dzialania polqczenia sieciowego i uslugi poczty elekronicznej. Pozostale zapisy SIWZ nie ulegajq zmianie. Zamawiajqcy informuje r6wnie2, 2e wyznaczony do dnia 26 czerurca 20, 4 r., do godz. '10.00 termin skladania ofert, pozostaje bez zmian.

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Zakup systemu bezpieczeństwa wspierającego działanie SOC (Security Operations Center), obejmujący

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

(* ty- dta Zintegrowanego Systemu ZarzEdzania Ruchem) i uslugi Swiadczenia

(* ty- dta Zintegrowanego Systemu ZarzEdzania Ruchem) i uslugi Swiadczenia 2013-12- 0 [ Wg rozdzielnika ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55 89 000 fax.620 9171 e-mail: zdm@zdm.waw. Pl zdmtdzpt 813 ttttz zdm-dzp-fgd34tr- gso -/ tglz Dot.: postqpowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym?

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym? ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax.620 91 7L e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmtdzptshl tr+tz^ ^ ZDM-DZP-EKW-34rr- A lv -r-r4 Dotyczy: postqpowania o udzielenie zamdwienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

2l sle 2011- $anie 2:

2l sle 2011- $anie 2: Warszawa, dnia 2l sle 2011- ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmldzp/6'jl tvtz ZDM-DZP-ARU-3411 t-t4 Wg rozdzielnika dotyczy: postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie '. r,z I llanclerz Szczecin, dnia 19.03.2015 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej kwoty, o

Bardziej szczegółowo

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w http: I lbq2.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

Dzjal Zamlwief P u bl icznt ;h (o 22) 5 '2 7479 e-mail: iwgnb. *uch@litewska.edu.pl. : zam6wienia Publicznego w Prz

Dzjal Zamlwief P u bl icznt ;h (o 22) 5 '2 7479 e-mail: iwgnb. *uch@litewska.edu.pl. : zam6wienia Publicznego w Prz SAMODZIEI NY PUBLIGZNY DZIECIECY S, PITAL KLINIUZNY w WARSZAWIE 00-576w rszawa u. MarszalKov;ka 24, 4 t t Filia:01-184Wvszawa ul. Dzialdowsk REGON:00288969 NIP:526-025- 5-98 I Dzjal Zamlwief P u bl icznt

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na http: I hzpl.portal. uzp. gov.p l/index.php?ogloszen ie:show&pozycj "' Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zamowienia: www,zdm.waw.pl warszawa: Budowa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane:

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

W Y JA S IY I E N I A otazm O D Y F I KA C JE. Proiektor multimedialny I -20 szt,

W Y JA S IY I E N I A otazm O D Y F I KA C JE. Proiektor multimedialny I -20 szt, Pomorski Unirversytet Medyczny w Szczecinie Kanclerz Szczecin, dnia 0!t.09.2014 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zumdwienia publicznego w trybie przetargu nieogranicronego poniiej kwoty, o ktdrej

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

na,,dostawg sprzgtu komputerowego dla Pomorskiego (Iniwersytetu Medycznego w Szczecinie " - DZP/8 0/PN42 0 I 4.

na,,dostawg sprzgtu komputerowego dla Pomorskiego (Iniwersytetu Medycznego w Szczecinie  - DZP/8 0/PN42 0 I 4. Pomorski Uniwersvtet Medvcznv w Szczecinie Kanclerz Szzecin, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zumdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponihej kwoty, o ktdrej mowa

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

/,f [!8i!frriTiFl. Filmoteka Narodowa ul. Pulawska,6l, 00-975 Warsz:awa. If\J FRASTRU KTU RA I SRIODOWTSKO NARot)owA STRATECTA sprilt'to5cr

/,f [!8i!frriTiFl. Filmoteka Narodowa ul. Pulawska,6l, 00-975 Warsz:awa. If\J FRASTRU KTU RA I SRIODOWTSKO NARot)owA STRATECTA sprilt'to5cr Sprawa 3l2OL:, Warszawa, 3,06,2013 r. Filmoteka Narodowa ul. Pulawska,6l, 00-975 Warsz:awa DoVczy: Postepowania prowadzonedo w trubie przetarau nieoaraniczoneao na dig ita I ka cje i', rem a ste ri n a

Bardziej szczegółowo

,HffiffiilffiffT;"H;;f#i"""

,HffiffiilffiffT;H;;f#i Pomorski Uniwersytet Medycznv w Szczecinie Kanclerz Szczecin. dnia 1 L09.2014 r. DZP-K-400120t4 www.pum.edu.pl Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100 CP rozpoczynamy majqc wstqpnie wypelniony zbiornik wody czystej i wysylamy ciecz za pomoce pompy CPu sterowanej falownikiem na poszczeg6lne obiegi mycia, Kazdy z obieg6w jest sekwencyjnie myty na recyrkulacji

Bardziej szczegółowo

!l m',u'*nr uxrltuioru3xa

!l m',u'*nr uxrltuioru3xa !l m',u'*nr uxrltuioru3xa tuto9usxt tunousz ROZWOJU RIGONAT,NICO L. Dz.: 160810912015 Poznafr, l6 wrzesnia 2015 r Do wsrystkich Wykonawc6w Dotyczy: postgpowania przetargowego PN 30106/2015 - elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013.907 z poin. zm.)

na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013.907 z poin. zm.) Dostawa oprogramowania do zarzqdzania infrastrukturq danych w Urz :dzie Miasta Rzeszowa ZP.271.1.41.2015 Rzeszow, 14 sierpnia 2015 r. Dotyczy post~powania w sprawie udzielenia zamowlenia publicznego pn.:

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH URZEDU MIASTA IGMINY CZERNIEJEWO II. OCENA ZAGROZEN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH. 1.1. ocena zagrozett zewruetrznych Zagro2eniamizewnqtrznymi dla Urzqdu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

o copywriting tresci senruisu o copywriting tresci ofert r testowanie tre6ci wlasnych serwisu

o copywriting tresci senruisu o copywriting tresci ofert r testowanie tre6ci wlasnych serwisu UNIA EUROPE'SKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA stratecia SP6JNOSCI PERK SPOLKA Z OGRANICZONA odpow EDZ ALNOSCn Uf.Zurawia 431214 00-680 Warszawa Warszawa, 10.09..2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Warszawa: ZARZADZANIE PROJEKTEME-USEUGI WOCHRONIE ZDROWIA Numer ogloszenia:212299-2013;

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA:

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA: or-0810- s -26 lrclzoto/fundusz pracy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 /2015 (postqpowonie prowodzone jest w oporciu o oft. 4 pk I ustaw z dnio 29 stycznio 20U r. Prowo zom^wieh publicznych (Dz.lJ.t. j. z 2075

Bardziej szczegółowo

KAPITALUDZKI CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESryCJA!

KAPITALUDZKI CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESryCJA! KAPITALUDZKI CZLOWIEK - NAJLEPSZA INWESryCJA! UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOTECZNY (dla zam6wie6 o warto5ci szacunkowej nie przekraczajqcej r6wnowarto5ci kwoty 30.000 euro) znak sprawy: AP FS146_2015 r. ZAMAWTA

Bardziej szczegółowo

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji ZARZAD DROG M EJSK CH ul. Chmielna 120, 00-80'l Warszawa, tel,22 55 89 000, faks 22 620 06 08 kancelaria@zdm.wawpl, www.zdm,waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa ZDMIDZPI ZDM-DZP. 15.MSZ Dotyczy : postgpowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr http ://bzp I.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie:show &pozycja=.., Adres strony internetowej, na K6rej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia specyfikacjq Istotnych warunk6w Zam6wienia: bip,pupbraniewo,pl Braniewo: usluga szkoleniowa realizowana w ramach projektu Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OG-OSZENE O ZAMOWENU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEG 6I.OWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEG 6I.OWE WARUNKI KONKURSU Krak6w, dnia 15.12.2011 r. SZCZEG 6I.OWE WARUNKI KONKURSU I. Uwagi og6lne 1. Postqpowanie konkursowe prowadzone jest na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno6ci leczniczej

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr http: / /bql.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Naprawa

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 grudnia 2015 r.

z dnia 1 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 127/67/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30 Page l of7 Adres strony internetowej, na kt6rej zamawlaj4cy udostepnia specvfikacle Isiotnv h Warunk6w zam6wienial www"radomsko.sr"gov.pl Radomsko: Usluga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz SEdu

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

,1) /r# Barrman'#iiHl,l."::" 3lJn,"u* l\c. i Modernizocji. Agencjo Restrukluryzocji. /\ r-v. Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. *rr.

,1) /r# Barrman'#iiHl,l.:: 3lJn,u* l\c. i Modernizocji. Agencjo Restrukluryzocji. /\ r-v. Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. *rr. i Modernizocji Agencjo Restrukluryzocji Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. k s J{ ' /r# o l\c 7.,1) 1i) w 14 Barrman'#iiHl,l."::" 3lJn,"u* *rr. Prezes Podkarpackiej lzby Rolniczej ul. Tkaczowa 146

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

# W. MINISTE I ROZWOru. DO - -d b/b Or-2db- 72-1 B.J3o3 t H 14 OBWIESZCZENIE

# W. MINISTE I ROZWOru. DO - -d b/b Or-2db- 72-1 B.J3o3 t H 14 OBWIESZCZENIE # W MINISTE INFRASTRUKTURYR I ROZWOru DO - -d b/b Or-2db- 72-1 B.J3o3 t H 14 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11f,ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA. ,,Sqsiedzi w dzialaniu" Wszvscv uczestnicy postedowania spsw-nz-226s-69/pn/ 2009 UCZESTNIK 1

UNIA EUROPEJSKA. ,,Sqsiedzi w dzialaniu Wszvscv uczestnicy postedowania spsw-nz-226s-69/pn/ 2009 UCZESTNIK 1 UNIA EUROPEJSKA ( ieruue Eu ro pej ski F u n d usz Rozwoj u Reg POLSKA?oo/-?ot3,,Sqsiedzi w dzialaniu" io nal nego RozwoJ TNFRASTRUKTURy r\rredycznej I wspolpracy w cetu poprawy BEzptECZENSTWA zdrowornego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06.

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj3cy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zambwienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA!

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! UIiIIAEUROPE SKA FUNDUSZ SPOIECZNY (dla zam6wiefi o warto6ci szacunkowej nie przekraczajqcej r6wnowarto5ci kwoty 30.000 euro) r. ZAMAW AJ{CY: znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

Page 1 of8. http : I lbzp0. portal. u zp. gov... 2014-01-08 20 l4-01-08. ogloszenia : obowiqzkowe. Zamieszczan

Page 1 of8. http : I lbzp0. portal. u zp. gov... 2014-01-08 20 l4-01-08. ogloszenia : obowiqzkowe. Zamieszczan Page 1 of8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZanLawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.leg ionowo.sr.gov'pl Legionowo: Swiadczenie uslug ochrony fizycznej osob i mienia

Bardziej szczegółowo

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz

'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w. wszystkich, DziaNanie 6.1 Poprawa dostqpu do zatrudnienia oraz fi Ie:///C:/Docunents and Settings/PuP/Ustawienia lokahre/temporar... 'Jgdrzej6w: Zorganizowanib i przeprowadzenie szkolef grupowych w ramach projektu pn. Mlodzi,te2 mogq pracowa6 wsp6nfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

warszawa: Prace projektowe I 1 zadafi inwestycyjnych bud2etu

warszawa: Prace projektowe I 1 zadafi inwestycyjnych bud2etu http: / lbzpl.porbal.rt. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: Prace

Bardziej szczegółowo

fltq 41 rl;,r; oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT

fltq 41 rl;,r; oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT oswradczenre zarz.{du w sprawre stosowanra DOB RYCH PRAKTYI( SPOLEK NOTOWANYC H NA R\NKU NEWCONNECT O6wiadczenie Zarzqdu Art NEW media S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spolkg zasad zawartych w Zalqczniku

Bardziej szczegółowo

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z Muzeum Pafacu Kr6la Jana lll w Wilanowie ul. Stanistawa Kostki Potockiego LO/16 02-958 Warszawa Warszawa, dnia 9 czerwca 20L5 r. Zapvtanie ofertowe dla zam6wienia publicznego o wartosci nie przekraczaiaceiwvraioneiw

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY http://b40.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&porycja=... Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY NA BUDYNEK SIEDZIBY PODKARPACKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E

i.cr,*;, L?i-=fi *;Tinriir* E \9lr?/WL i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E Warszawa, 15 paidzier\ika 0 lr. Wg rozdzielnika Druk ogloszei w prasie lokalnei, og6lnopolskiei oraz emisia artykul6w sponsorowanych w prasie braniowei Szanowni

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA 1. Przedmiotem zam6wienia jest:

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA 1. Przedmiotem zam6wienia jest: l\{i.'t:, ; l;,;jalystok tn F-V.271.30.2015 Biatystok, dn2!.lipca zots r. Miasto Biafystok 15-950 Bialystok ul. Slonimska 1 tel. 85 869 60 00 fax. 85 869 61 18 www.bip.bialvstok.pl zwane dalej zamawlfuacym,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte

Bardziej szczegółowo

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego, Zarzqdzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zdniat stycznia 20'16 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Nr postepowania: I I/PL-BY-U N2015. Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum" ul. Kwiatowa 2 22-300 Krasnystaw

ZAMAWIAJACY: Nr postepowania: I I/PL-BY-U N2015. Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum ul. Kwiatowa 2 22-300 Krasnystaw Program Wsp6lpracy Transgranicznej Polska- Bia+orus - Ukraina 2007-2013 jest wsp6+finansowany ze Srodk6w Krasnystaw, dnia 02lipca20I5 r. ZAMAWIAJACY: Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum" ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

http://ted.europa.eu/udl?uri:ted:notice:21 9437-20 I 0:TEXT:PL... Zam6wienie public... - 279437-2010 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/udl?uri:ted:notice:21 9437-20 I 0:TEXT:PL... Zam6wienie public... - 279437-2010 - TED Tenders Electronic Daily public... - 279437-2010 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/udl?uri:ted:notice:21 9437-20 I 0:TEXT:PL... public... - 279437-2010 21tOgt2O1O 5183 Paristwa czlonkowskie - publiczne na dostawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sqdowego, Rejestr przedsigbiorc6w nr KRS OOOO134.150,

Krajowego Rejestru Sqdowego, Rejestr przedsigbiorc6w nr KRS OOOO134.150, Strona 1 z 12 Zalqcznik nr 3 - Projekt lstotnych Postanowieri Umowy UMOWA zawarta w dniu..,! ^^6i^l-.'' PlJr I 9uzy. Przedsigbiorstwem Transportowo-sprzqtowym,,Betrans" sp6lkq z ograniczon4 odpowiedzialno6ciq,

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego. I Page l of6 Radomsko: UsNuga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz Sqdu Rejonowego w Radomsku. Numer ogloszenia: 335819-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGT OSZENIE O ZAMOWIENIU - usluoi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg,

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg, ilnowaf,yjna GOSFOSARKA NARDpOWn ttratesta spfljf{os{r * UNA EUROPEJSKA EURCP*.}SKFUNC.SZ ftczwoju figfionalnego Warszawa, dnia 2013-08-30 Zamawiajqcy: Saving Cloud Sp. z o.o. ul, Topiel 21lB 00-342 Warszawa

Bardziej szczegółowo

- rzeczywisty numer abonenta odbieraj4cego pol4czenie (w przypadku poleczef

- rzeczywisty numer abonenta odbieraj4cego pol4czenie (w przypadku poleczef \liasto I}IA{-\,STOK Bialystok, aniu ll.sierpnia 2014 r. INF-V.271.26.2014 Biuletyn Informacji Publicznej Dziatajqc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych

Bardziej szczegółowo

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organtzacyjny CZYTELN AKT W SADZTE OKREGOWYM WE WROCLAWIU. ul. Sqdowa 1

REGULAMIN. organtzacyjny CZYTELN AKT W SADZTE OKREGOWYM WE WROCLAWIU. ul. Sqdowa 1 Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Dyrektora Sqdu Okrggowego we Wroclawiu Nr 024/36/2013/A z dnia 28 sierpnia 2013 r. zm ien i o ny Zanqdzen i em Dyrektora Sqdu Okrqgowego we Wroclawiu Nr 024/33/15/A z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Pzedszkolnego w Patrzykowie na rok szkolnv 2014/2015

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Pzedszkolnego w Patrzykowie na rok szkolnv 2014/2015 Zalecznik do Zdz4dzenia Nf l4ll14 wdjta GDiny Klzsk z dnia 25 lulego 2014 r. Regulamin rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Pzedszkolnego w Patrzykowie na rok szkolnv 2014/2015 Rozdzial

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY imiasta Czerwionka- l-osu czyny

B URMISTRZ GMINY imiasta Czerwionka- l-osu czyny B URMISTRZ GMINY imiasta Czerwionka- l-osu czyny Zarzqdzenie Nr 82114 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny w sprawie: ponownego ogloszenia konkursu ofert na realizacjg w 2014 r. programu zdrowotnego,,szczepienia

Bardziej szczegółowo

1m Matopolska WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1m Matopolska WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 1m Matopolska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNOUSZ Projekt wsp6/finansowany przez Uni~ Europejskq w ramach dziatania.,rozw6j spoleczenstwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki O 'MTNi\_oleczeristwa

Bardziej szczegółowo

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ZARZAD DRoG MTEJSKTCH ul. Chmielna'120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks22 620 06 08 kancela ria@zdm.waw. pl, www.zdm.waw. pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa Warszawa. dnia ndm/dpzi'\i,0 trctzz zdm

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu ochrony poczty elektronicznej przed korespondencją niechcianą (zwanego dalej Systemem) obsługującego transmisję poczty do

Bardziej szczegółowo

Zamawiajqcy informuje, ze wykonawcy zwrocili sie z nastepujqcymi zapytaniami:

Zamawiajqcy informuje, ze wykonawcy zwrocili sie z nastepujqcymi zapytaniami: Rzeszow, dnia 11 sierpnia 2009r. znak postepowania : ZP 341/153/2009 Do ucrestnikow pnetargu nieograniczonego na ustugq ubezpieczenia mienia, odpo wiedzialnodci cywilnej oraz ubezpieczenia osobo we i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Komunalny Zakl-ad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach

Komunalny Zakl-ad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach Komunalny Zakl-ad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.42.2013.EK Kntowice, dnia 30.04.2013r. WYIASNIENIA oraz ZMIANA TRESCI srwz Przetarg nieograniczony Zakup energii elekkycznei dla budyn&6vy

Bardziej szczegółowo