Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: Warszawa: OPIEKA SERWISOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SIMPLE ERPlCRM WRAZ Z SERWERAMI Numer ogloszenia: ; data zamieszczenia: OGlOSZENlE 0 ZAMOWIENIU - uslugi Zarnieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 1. 1) NAZWA IADRES: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej. ul. Karowa 2, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks , Adres strony internetowej zarnawiajqcego: w.szpitalkarowa.pl 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAM~WIENIA ) Nazwa nadana zam6wieniu przez zarnawiajqcego: OPIEKA SERWISOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SIMPLE ERPlCRM WRAZ Z SERWERAMI ) Rodzaj zarndwienia: uslugi ) Okreslenie przedrniotu oraz wielkosci lub zakresu zarnowienia: Przedmiotem zamowienia jest opieka serwisowa posiadanego przez Zamawiajqcego systemu informatycznego SIMPLE ERP CRM do obslugi Szpitala wraz z serwerami. Przedmiot zamowienia obejmuje opieke serwisowq nad nastepujqcym oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiajqcego: 1. OPROGRAMOWANIE: 1. SIMPLE.ERP FINANSE I KSI~GOWOSC 2. SIMPLE.ERP MAJATEK TRWAtY 3. SIMPLE.ERP OBR6T TOWAROW 4. SIMPLE-SYSTEM KADRY I PtACE 5. SIMPLE.ERP INFO 6. SIMPLE CRM 7. SIMPLE ECPz prawem eksploatacj~na 20 stanowiskach. SzczegCIowy obszar funkcjonalny zostal okreslony w zatqczniku nr 1 do SIW. 2. KOMUNIKACJA Z SERWISEM: Zamawiajqcy jest upowazniony do kontaktbw telefonicznych, faksowych, e-maiiowych, z Serwisem w dni robocze w godzinach W ramach ustugi Serwis udziela porad i konsultacji odnosnie Oprogramowania. W ramach uslugi Serwis jest upowatniony przez Zamawiajqcego do zdalnego dostepu do Bazy danych oraz moiliwosci zdalnego uruchomienia Aplikacji lub usuniecia Bledu Aplikacji. 3. SERWIS APLlKACJl Ustuga obejmuje przyjmowanie i obsluge zgloszen Zamawiajqcego w zakresie Biedow Oprogramowania zgodnie z czasami realizacji: w przypadku usterek

2 uniemoiliwiajqcych korzystanie z niezbednych elementow produktu w ciqgu 24 normalnych godzin pracy tj.: Serwisu i w ciqgu 10 dni w przypadku pozostalych usterek. W momencie stwierdzenia Bledu Oprogramowania Zamawiajqcy kontaktuje sie z Serwisem na zasadach przewidzianych w usludze, o kt6rej mowa w punkcie Komunikacja z Serwisem. W trakcie kontaktu Serwis wraz z Zamawiajqcym podejmujq dzialania majqce na celu usuniecie Bledu Oprogramowania, polegajqce na wlasciwym jego zdiagnozowaniu i okresleniu uciqtliwosci, a nastepnie - w zaletnosci od postawionej diagnozy - zainicjowaniu odpowiednich procedur naprawczych. W przypadku niemoinosci usuniecia Bledu Aplikacji w czasie jego zgtoszenia i kontaktu z Serwisem, Serwis usuwa Blqd Oprogramowania przy pomocy zdalnego dostepu, w kontakcie telefonicznym, faxowym, owym z Zamawiajqcym lub stawiajqc sie w siedzibie Zamawiajqcego. 4. NADZ6R EKSPLOATACYJNY APLlKACJl Opieka serwisowa dotyczy w katdym momencie jej trwania, aktualnie oferowanej przez SIMPLE na rynku wersji Oprogramowania oraz jednej wersji bezposrednio jq w czasie poprzedzajqcej. W zakresie tej uslugi Zamawiajqcy moie zlecit wykonanie szeregu prac o charakterze eksploatacyjnym, konserwacyjnym oraz konsultacyjnym wyszczeg6lnionych poniiej: 1) Rekonfiguracja i parametryzacja Oprogramowania w celu zoptymalizowania i podniesienia sprawnosci jej dzialania, 2) Biezqce optymalizowanie konflguracji Oprogramowania narzedziowego i operacyjnego oraz sprzetu komputerowego w celu podniesienia sprawnosci dzialania Oprogramowania, 3) Odtwarzanie po awarii stanu Oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, 4) Generowanie przez Oprogramowania danych i sprawozdah do jednostek zewnetrznych, wobec kt6rych Zamawiajqcy ma lub bedzie mial obowiqzek prowadzenia sprawozdawczosci. 5) Doradztwo w zakresie rozbudowy Srodowiska informatycznego Zamawiajqcego. 5. NADZ6R EKSPLOATACYJNY BAZY DANYCH W obrebie tej uslugi Wykonawca wykonuje szereg prac o charakterze eksploatacyjnym i konserwacyjnym, majqcych na celu zapewnienie integralnosci, optymalnosci i bezpieczerlstwa Bazy danych, a w szczeg6lnosci: 1) Bietqce monitorowanie konfiguracji Motoru bazy danych, w tym: sprawdzanie poprawnosci wykonywania backupu, sprawdzanie przyrostu bazy danych i wolnego miejsca w przestrzeni tabel, 2) Optymalizacja -tuningu motoru bazy danych i jej Srodowiska, w tym: a) czyszczenie i archiwizacja log6w bazy danych, b) usuniecie, koniunkcja blednych rekord6w, c) strojenie pamieci - przestrzeh dostepna dla Motoru bazy danych w systemie operacyjnym, d) konfiguracja WE WY - optymalne rozloienie plikow bazy danych na zasobach dyskowych dedykowanych pod Motor bazy danych, 3) lnstalacja uaktualnieh Motoru bazy danych udostepnionych przez jego producenta. 4) Serwis na bieiqco monitoruje stan i prace Bazy danych i Motoru bazy danych oraz na biezqco reaguje na zauwatone lub zgloszone przez Zamawiajqcego anomalie. 6. NADZ6R AUTORSKI Wzakres tej uslugi wchodzq prace wyszczeg6lnione ponitej, majqce na celu zapewnienie ewaluacji Oprogramowania. Dzieki tej usludze Zamawiajqcy otrzymuje gwarancje poprawy jakosci oraz poszerzenia funkcjonalnosci Systemu, jak r6wniet dostosowania go do zmian czynnik6w wewnetrznych organizacji Zamawiajqcego oraz zewnetrznych bedqcych efektem nowelizacji uwa~nkowah prawnych: 1) prowadzenie rejestru zglaszanych przez Zamawiajqcego Bled6w Oprogramowania oraz sugestii dotyczqcych poprawy i dodania element6w funkcjonalnych, 2) wprowadzanie do Oprogramowania zmian wymaganych przez organizacje w stosunku do kt6rych

3

4

5

6

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Warszawa: ZARZADZANIE PROJEKTEME-USEUGI WOCHRONIE ZDROWIA Numer ogloszenia:212299-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Usługa kompleksowej obsługi informatycznej dla SP ZOZ Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr./sk/15

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr./sk/15 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr./sk/15 Strona 1 z 9 Załącznik nr 8 do SIWZ 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu w tym zakup niezbędnego sprzętu i aparatury polegające na rozbudowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków: Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica produkcji firmy Asseco Poland Numer ogłoszenia: 194262-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SR/XV-270-37-EFK/15 -...

UMOWA Nr SR/XV-270-37-EFK/15 -... Załącznik nr 5 - wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-37-EFK/15 -... Umowa zawarta w dniu... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-37-EFK/15, na świadczenie usług konsultacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy Usługi nadzoru nad systemem informatycznym Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 66475-2012; data zamieszczenia: 22.03.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 66475-2012; data zamieszczenia: 22.03.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 66475-2012; data zamieszczenia: 22.03.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 63371-2012 data 19.03.2012

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oleśnica, dnia 12 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Zespół Szpitali ul. Armii Krajowej 1 56-400 Oleśnica 2. zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-25-EF/14 Umowa zawarta w dniu... r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-25-EF/14 na rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00042, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 88 1240 5918 1111 0010 3717 2102 ZAPYTANIE OFERTOWE

KRS 0000374033, REGON 142733356-00042, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 88 1240 5918 1111 0010 3717 2102 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zakopane, dna 17.06.2014 roku Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Maków Mazowiecki, dnia 17.11.2014r. Nr sprawy:21 /2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Zamość: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Pracowni Koagulologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl 1 z 9 2015-08-03 15:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl Łódź: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację techniczną i udzielić dodatkowych informacji dotyczących Systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wrc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wrc.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wrc.pl Wrocław: Modernizacja pamięci masowej serwerowni Wrocławskich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia:61223-2008; data zamieszczenia:27.03.2008

Numer ogloszenia:61223-2008; data zamieszczenia:27.03.2008 KasaRolniczegoUbezpieczeniaSpolecznego CENTRALA 00.:608Warszawa.Al. Niepodleglosci 190 Warszawa: Dostawa sprzetu informatycznego. Zadanie 1.5.3. Narzedzia infrastrukturalne ICT - sprzet w ramach poakcesyjnegoprogramu

Bardziej szczegółowo