COMPENSA?A. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej przewoznika w mipdzynarodowym i krajowym transporcie drogowym (OCP migdzynarodowe)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMPENSA?A. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej przewoznika w mipdzynarodowym i krajowym transporcie drogowym (OCP migdzynarodowe)"

Transkrypt

1 Compensa Kontakt: (pol4czenie czqsciowo plarne, dostqpne z tetefon6w sracjonartych) COMPNSA?A VIN NA INSU RANC G ROU p Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej przewoznika w mipdzynarodowym i krajowym transporcie drogowym (OCP migdzynarodowe) POLISA typ nr 7681 jednostka organizacyjna 509/000/00017/638 WYPTNIC CMNATOWYM LUB C7"{RNYM DLUGOPISM, DRUI(OWANYMI LITRAMI, POI,{ WYBORU OZNACZYC ZNAKIM'' T, DAN UBZPIDCZAJACGO lmiq i nazwisko / Nazwa tlmy "FRIGO " SPDVCJA I I:RANSPORT G6RAL MARCIN \dre.7 kodem poc/rou) n KOTUN,MARYSIN NR7 PSL/RGON relefon [ osoba fizyczna! 2. DAN TJBZPICZONf, GO ADTIS KORSPONDNCYJNY: osoba prawna [Jedn. Nie posiada.lqca osobowoscr prawnei lmiq i nazwisko / Nazwa ftrny J,W Adres z kodenr pocztowynt: PSL/RGON Telefon [osoba fizyczna lo.oba pra*na liedn. Nie posiadajqca osobowosci prawnej 3. ZAKROS TRYTORIALNY UST,UG SWIADCZONYCH PRZZ UBZPICZONGO Kraje europejskie wraz z krajami powstalymi z bylego ZSRR oraz bytej JugostawiL 4. RoDZAJ przwozonych przdsylk podwyzszonco RyzyICA LUB ADR, samochody, rnntr " Zmechanizowany sprzet gospoddrstws domowego/agd/,spragt RTV, Telefony komlrkowe, SprzQt kompurerowj) oru iego cz?ici skhtdowe, T))toti przetworzonj, i pt picrosjt, Alkohol, Leki, Opony i czgici samochodowe, Kaiu i herbata. s. okrs ubzptcznr^ od gotlz do dnia I go.lz STJNTA G\YARANCY,INA Na ye,nto zdanenie L RO na wszystkie zdane a URO 7. FRANSZYZA IID(JKCYJNA (w knzdej szkodzi ) 3OO URO 8. WARUNKI SZCZGOLN _ klauzula koszf6rv utylizacji nszkodzonego towaru po szkodzie z limitem odpowiedzialnosci zl. na jedno i wszystkie zdarzenia - klauzula poddiesienia (rvyciqgni cia) srodka t.ansporfu z limitem odpowiedzialnosci zl. na jedno; zl.;a wszystkie zdarzenia 9. SLADKA ZALICZKOWA zl Slorvnie ztotych: dziesigt tysigqt siedemsetl skladka platna : I gotowtq! j"dno,-o*o I ratalnie ftna konto! T rmin ptatnosci skladki - - Nr konta Compensa TU S.A. Vienna Insurance Crotp: Kwota raty: I rara rata, 2,700 3 tuta $ta platna do ptatnado: ptatna do: i Przedstawiciel Compensa TU S.A. Vienna ldsurance Group w dniu zawarcia umowy otrzymal kwotg: Siorvnie zlotych: ptarna do s Crmpensa Towarzystrvo Ubezpieczef S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, Sa3 Rejonowy dla m.st. Warszawy, II Wydzial cospodarczy KRS, N I P 52c&*F6t6d(lDrtghrdFdcAryUga46ttemg,lA.dyhqnrrltdhice Group Al. Jerozolimski 762, Warszawa Compensa Kontak: +4g ZZ , 0 g0l Al. Jerozolimskie 162 KRS 669, S4d Reionowy dla m.st. Yyarszawy Tel.: / , Warszawa, ll Wydzial cospodarczyffiftgilfififfp]p{f 85 Faks: / Kapital zakladowy: ,00 zt - oplacony w calo6ci

2 COMPNSA S$A Vrexxn lnsunance Gnoup POLISA typ nr 7681 IO. UWAGI Klauzula: W przypadku kansport6wykonywanych przez podwykonawc6w Compensa odpowiada tylko iwylacznie pod warunkiem, 2e osoba wykonujaca transport jest peewoznikiem w rozumieniu OWU, posiada wazne, oplacone ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej przewoznika w mi9dzynarodowym i w krajowym transporcie drogolvym w zakresie odpowiadaj4cym realizowanemu transportowi, a list pzewozowy wystawiony jest na I lha,^ia.'^h.e^^ za szkody za ktdre odpowiedzialnosc!'wilnq ponosi podwykonawca Compensa odpowiada tylko do wysokosci sumy gwarancyjnej i w zakresie okreslonym w umowie odpowiedzialno6ci cyr,/ilnej podwykonawcy. Pozostale warunki zgodne z 096lnymiWarunkami Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej Przewoznika drogowego w miedzynarodowym transpofcie drogowym zatwietdzone ptzez Zazed Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group uchwala N 33t2OO7 zdnia2z czerwca 2OO7 Pozostale warunki zgodne z Og6lnymiWarunkami Ubezpieczenia OdpowiedzialnoSci Cywilnej Pzewoznika drogowego w krajowym transporcre drogowym zatwierdzone ptzez Zatzqd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group uchwala nr 33/2007 z dnia 27 cze}tca 2OO7 Integralnq czqsi udrowy ubezpieczeria stanowi wniosek o ubezpieczenie. Do DiDiejszej LrmoNy zastosowanie majq:,.og6lne warunki ubezp ieczenia odpowiedzialnosci clwilnej przewoinika w miedzynarodowym transporcie drogowyrr", zatwierdzone uchwalq Zarz4du Compensa TU S.A. Vienna lnsurance Group nr 33/2007 r., kt6rych znajomosd i odbi6r przed zawarciem umowy ubezpieczenia porlvrerozan. Przy korespondencji i wplatach nalezy powolywa6 siq na numer polisy. Ubezpieczeniem objeta jest odpowiedzialnosd cywilna Ubezpieczajacego za calkowite lub cz Sciowe uszkodzenie lub utrate przesyll(i w transporcie dokonywanym jedynie wymienionymi we wniosku do niniejszej polisy Srodkami transportu dara r..,,,,.o"y:.,t1 l:,,::,:ij..-"",*t#''ii'ir#ittt, Siedlce Zgodnie z art. 23 ust. I rstawy z dnia29 osobo*ych (dz- U. z 2002 r. l0l poz.926 z p6in. zm.) wyrazan zgodq na moich danych lakichiak imiona. nazwisko, dala urodzenia, adres do korespondencji i numer innrnr poilmiorom prd\\a pol,ikrego po$ra,,anym,, T z kt6rymi Towarzystwo wspolpracuje w ramach prowadzonej dzialalno(ci ubezpieczeniowej, w szczeg6lnosci w celu ofercwania pftez te Droduktow i uslus. Compensa Towarzystwo Ubezpieczefi S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, Sqd Rejorowy dla m.st. Warszawy, II Wydzial cospodarczy KRS, NIP l4 686, Kapital zakladowy: 143,985, zl oplacony w calosci Al. 162, Warszawa , ORYGINAI,/KOPIA

3 Wniosek o u bezpieczenie od powiedzia I n os ci cywilnej przewoznika lub spedytora wnrosk sranowr INTGRALNA cz4sc pol-rsy Nrl90t6r Nr 76l jednostka organizacyjna 509/000/00017/638 IvYPt NI c c MNAToWYM LU 3 cz4 RNYM DLUcoprsM, DRUKoWANYMI LTTRAMI, pot { I,r,.!.BoRU oznaczyc zna(rm,x" t\l OC przesoi ika w kraioll\n tradsdorcie drogowynr iocp t<rajower I. DAND UBZPICZAJACGO OC pr/ewomika w miqdzrnarodowym IT:P_"1:,_.-9i:9glv. (ocp mrqozynarodowe) n OC sped\,,rora lnriq i Dazwisko / Nazwa firnry "FRrcO" SPDYCJA I TRANSpOnT C6ner, M.C.nCIN Adres z kodem pocz{owyd KOTUN, MARYSIN NRz PSL/RGON 'felefon ffi osoba fizyczna I osobaprawna [Jedn. Nie posiadajqca osobowojcr prawnel 2. DAN UBZPItrCZONGO ADRS DO KORSPONDNCJ: lnrjq i Dazwisko / Nazwa finny Adrcs z koden pocztowyn PSL/RGON Telelon J. W. [osoba fizycma f]osoba p**nu fljedn. Nie posiada.lqca osobowosci prawnej Posiadane zezwolenia : LICNCIA NR T Firma prowadzi dzialalnosd od rok1r 2009 l. zarirs t'[ryrorralny UsLUG SwIADczoNycH przdz ubf,zplczonco Poptzedni ubezpieczyciel T.U. Compensa s.a. VIG Ll Kraie europeiskie (w ryd Litwa, Lolwa i stonia) z wyl4czeniem kaj6w powstalych z bylej Jugoslawii i bylego zsrr, ffi Kraie europejskie wraz z krajami powstatymi z bytego ZSRR I Kraje europejskie wraz z krajami powstalymi z bylej Jugoslawii L_l Azja (proszq wymienii) L--] Inn kraie (prosze wymienii) 1. IIODZAJ PRZWOZONYCI{ PRZSYI-K PODWYZSZONGO RYZYKA LUB ADR, SAMOCHODY, INN I - tr RodzAj przcsyllii Nowe pojazdy samochodowe i uzywane Zlnechcnizowany \prz t gospodarstwa dorrro\\'ego (AGD)(plzesylki podwyzszonego ryzyka) Sprzet RTV (pzesylki podwyzszonego ryiyka) lelefbn), komorkolve (p.zesylki podwyzszonego ryzyka) SprzQt konrputerowy oraz jego czsci skladowe (przesylki podwyzszonego ryzyka) Tytori przetworzony i papierosy (przesylki podwyzszonego ryzyka) Alkolrol(przesylkipodwyzszonegoryzyka) Yo \tdzi,al w przgwozacf,r l Voudzidl w pn wozach udzial w pae\\ozach oz udzial w przewozaoh Rodzaj przesylki L ki (przesylki podufzszonego ryzyka) Kawa, ierbata (przesylki podrybzonego ryzyka) Przew6z ladunk6w ponadgabartrowych i ciqzkich Przew6z przesylek kurierskich yo 'rdzjal w p.zewozach f] Przesylki z'wnosciowe szybko psujqce sre Ddzial w przewozach youdzialwprzq$tozach ADR (proszq podad klasd za wyj4tkiem klasy I i VII Inne (iakie?) oz udzial w przewozact udzial w przewozacl ttdzial \N ptzewozacl udzial \v przewozacl % udzial w przewozact udzial \v przewozacl Yo udzial \v ptzewozacl Oporrl.zc.ci ffi srr oci orloue rprzesylti udzial w pzewozach fn(rsyzszujtcqo t) z) 1.. r i, ROZSZLRZNI ZAI(RSU UBI]ZPICZi\IA OCP KRAJOWGO ffirozszezenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kr^dzie'y firozszerzenie zakesu ochrony o ryzyko rozboju 6 ROZSZRZINI ZAKRSU UBZPICZNIA OCP MIDZYNARODOWGO n Zadeklarowanie na liscie przewozowym ' kwoty specjalnego interesu \y! doslawic towaru zgodnie z art. 26 konwencji CMR Zadeklarowarie w liscie przewozowym dodatkowej wa.tojcito\ aru zgodnio a ad. 24 konw ncji CMR Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A, Vienna Insurance Group KRS 6691, Sqd Rejonowy dla Dr.st. Warszawy, ll Wydzial cospodarczy KRS, NIP , Kap ilal zaktadowyi 143,985,1 57,00 zl - oplacony w calosci Al. Jerozolimski 162,02-342Warszawa Compensa Kontakt +4g f 00, 0 g0l l20r 00 ID ORYGINAL/KOPIA

4 ;.z.rinrs czrrr^,oscr spr.nrcvnycn col'4pnsa &la tlrgfifq lnsupigg$ffrlg_! Skladou'anie! Pakowanie. przepakowlwanie! nontrota ilosciowa, wagowa I! Odprawa celna towaru I Zaladunek i wytadunek towaru n Inne Cakie?) 8. OKRS UBZPIf,CZNTA Kontrola stanu przesylki! przygotowanje alokument6w przewozowych OCP kraiowe 1r godz q9!q sodz OCP nliedzydarodowe 1142:2015 godz. 00, odz, OCP spedytora od godz OdZ O. SI i\ia CWARANCYJNA OCP krajowe 300 Of l'r ed,,)narodose JUO l RO. OCP spedytora l r. planowany RoczNy przychod z TYTULU usr,uc TRANspoRTowycH LUB spdycyjnych I2. WARUNKI I3. KALKTJLACJA SKLADKI Ilo56 pojazd6w (zqodnie z zalacznikiem nr l) Planowany przychdd (w zl) Stawka (%) Skladka w zt dziesie neqoclow NDeJ52}wnloSekstanowllntegralnqczescumowyubezbieczenia,kro'ej,awarciepotwierdzonezostanie!olis-"""."---*"Tj;3.H-19l:$;:...*]f*.',.*,,^ ix.'o!o neuarn Lbezpieczen aodpow edz a noscic}vjlne.iprzewoinikawkrajowymtransporciedro Lz1jl'o8o ncwajulkl bezpieczen Jodpow edziah]oscic'vilnejpewo'nikawni9dzynarodowymtransp!. Ogolne wanmr,ruuezpieczenia odporviedzialtrosci clvilnej spedytom" z.hvierdzone uchwal4 Zarz4du D 33/2007 z d\ia27 czeivc 2O0,, t., ktorych odbibr pzed zawa,oicdr umo$y ubezpieczenia potwiedzan. Zgodnl z a 24 ustatly z ddi. 29 sieedia l99? roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101 p oz 926 z p6in. zn.) infomlqemy. ze ) AdnriDiSt.tore1nDatyclrosobowychpowiezonycnprzezPanie?anadanychoso 02.j42waIszawa,AlJero2ollnski ]62,2Pani/PaDdaneosoboweDo84by.wykorzystaDewoeIus}viniasjQprzezCd u!]owyubezpieczeliazawieranejzpanif?anen3,p.zystugujepanipanupr ''dostepn alepodniotodrupra'9nionymdolegonapodslawleplzep s6wp!,wa,a'tak.ze:je2fh irmrjla kto,vmi compensa rowarzlsrwo ubezpieczen s A v"-" r"s,13ppg1qpffin;6#qlaiffsiii prowad"onej dziaiholci 'be.piecz;nio* j. data r. I r' ';rj_dir\\vl( tll,,^ ii,,.',* i"'';'it;.,",.' Siedlce Zgodnie z art. 2J ust. I ustawy z dnia 29 sierpnia osobowych (dz. U. z 2002 r. l0l poz 926 z p6ln. ^t1) wyrazam zgodq na moich danych 1nkichiak imiona. nazwisko, data urodzenia, adres korespondencji i numer innyd podmiotom prawa polskiego powiqzanym z T Towarzystwo wsp6lpracuje w ramach prowadzonei dzialalnosci ubezpieczeniowej, w szczeg6lnojci w celu oferowania przez te podmioty Drodul(ow i uslus Compensa Towarzystwo Ubezpieczeri S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, Sqd Rejonowy dla nr.st. Warszawy, II Wydzial Gospodarczy KRS, NI P i26 02 I 4 686, Kapital zaklado$.y: I 43,985, I 57,00 zl - oplacony w calosci Al. Jerozolimski 162, Warszawa Compensa Kontak , ',It ORYGINAI,/KOPIA

5 fi*mpsnsa && Vt ril il* Nsup*Nec$r.ile- Zalacznik nr I Niniejszy zal4cznik nr I stanowi integraln4 czp5d wniosku o ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej przewoznika lub spedytora SRoDKI TR.\NSPoRTU tjbczpicczcriem objeta jest odpo\yicdzialnosd cyrlilna Ubezpieczajqcego za calkowite lub czfsciowe uszkodzenie albo utratf przesylki w transporcie dokony$anym jedynie wymienionymi ponizej Srodkami transportu Lp Tvp Numer rejestracyjny Mat. Ladowno5d Pojazd wlasny, podnajfty, leasingowany, dzieria\yiony Zabezpieczrnia Swiadectwo Al'P WGM IFK9 SZKOI)OWOSC W OSI'I\'I'NICTI 3 LAI'ACH Data Dowstania szkody WysokoSt roszczenia Prztczvna szkodv OSWIADCZNI OSwiadczam, ze zgodnie z posiadan4 przeze mnie wiedz4 w okresie ostatnich trzech lat do dnia dzisiejszego nie zaistnialo Zadne zdarzenie, ktdrego skutkiem mogloby byiloszczenie z ubezpieczenia OdpowiedzialnoSci Cywilnej PrzewoZnika skierowane przeciwko,,frigo" Spedycja itransport Goral Marcin. _.,,rompnsa,, Lrr$LlN ::.\.:9 t! - prtrr.r\\\t:r:]1r,^ Zdziil rr data L- Compensa Towarzystwo Ubezpieczef S.A. Vienna Group KRS 6691, Sqd Rejouowy dla m st. Warszawy, tl wydzial Gospodarczy KRS, NIP52602 I4 686, Kapital zaklado\\y: ,157,00zl oplacony w calodci AI. Jerozolimski 162, $larszawa Compensa Kontakt , tl ORYGINAI-/KOPIA

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska SA DLA SPEDYTORÓW Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska Warszawa, 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

COMPENSA A?Z VIENNA INSURANCE GROUP. Zalqcznik nr 1 do umowy agencyjnej ff 03100O2t5197lt14 (,,Umowa,,) GDANSK, dnia 2014-O'1-10

COMPENSA A?Z VIENNA INSURANCE GROUP. Zalqcznik nr 1 do umowy agencyjnej ff 03100O2t5197lt14 (,,Umowa,,) GDANSK, dnia 2014-O'1-10 COMPENSA A?Z VIENNA INSURANCE GROUP Zalqcznik nr 1 do umowy agencyjnej ff 03100O2t5197lt14 (,,Umowa,,) GDANSK, dnia 2014-O'1-10 PELNOMOCNICTWO N( 5197114N2O14 z dnia 2014-01-20,,Compensa Towazystwo Ubezpieczer'r

Bardziej szczegółowo

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia Data dokumentu 10 kwietnia 2014 Nr Twojej Polisy 3227647 22 599 95 22 22 599 95 95 odnowienia@axadirect.pl www.axadirect.pl Pani Hanna Siemińska Sękowo 9 09-411 Stara Biała Kontynuacja ubezpieczenia nr:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej ) Y@mnz7:= BEICRLTARIAT: GENTRAU: za 596 61 00 FAX: aa 22 5966474 6160 Warszawa, dnia 12/09/2011r. Dla wszystkich uczestnik6w postqpowania w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

/ f*/ strona, ul,v'.u, r, ff, /Yl ^ \ l/ilfulro(ft, PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE

/ f*/ strona, ul,v'.u, r, ff, /Yl ^ \ l/ilfulro(ft, PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE DFM Sp6lka z ogr aniczonq o dp owiedzialnosci4 z siedzibe w Dobrym Mie5cie I BMT International Sp6lka z ogran iczon1odpowiedzialno6ciq z siedzib4 w Dobrym Mie6cie Dobre

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w Chemiczna OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" i *** r * * : * *. * * : *** UNIA EUROPEJSKA Publikacja suplementu do Dziennika Uzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym Uczestnicy transportu NADAWCA ODBIORCA NADAWCA PRZEWOŹNIK ODBIORCA NADAWCA SPEDYTOR PRZEWOŹNIK SPEDYTOR ODBIORCA usługa przewozu usługa spedycji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym KOD: AB-OCPDM-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe Druk zgłoszenia szkody w pojeździe z ubezpieczenia AC OC Uzupełniający Data zdarzenia Poszkodowany dzień miesiąc rok Godzina:... Nr szkody PL20... Imię i nazwisko (nazwa firmy):... e-mail:... Tel.:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej

Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie 1 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wydawania identyfikatorow

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo