Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 cryginał Warta Polisa nr l }O821O2322O2 l }O821O2322O3 UBEZPIECZENIE odpowedztalnoścl CYWILNEJ PRZEWOZN KA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM l MIĘDZYNARODOWYM ORAZ SPEDYTORA 1O,a5 1$tl84 13IO2 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spółką zaęestrowana w Sądzie Rejonowym dla m St Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy KĘowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: Ubezpieczycie! Kapitał zakładowy: zł, w tym kapitał wpłacony zł; NlP: 521o4-2o-047 Transpoń Międzynarodowy Ireneusz Strychacz Piotrówka, Ubezpieczający Regon ul Kościuszki85, 'l 33 Jemielnica NlP: Licencja numei TU-00,1866 Okres ubezpieczenia podstawa zawarcia ubezpieczenia OWU OC Operatora Transpońowego z dnia oc PRZEWoŹN l KA - PRZEDMIoT l zakres U r zmienione Aneksami Nr 1, 2 i 3 BEZP EczEN la TUiR WARTAudziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, dokonującego przewozu pzesyłek: 1) zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego/ międzynarodowego transpońu drogowego, na podstawie: listu przewozowego lub - jeślinie wystawiono listu przewozowego - na podstawie innego dokumentu pżewozowego, w którym są zamieszczone dane ubezpieczającego: nazwa (nazwisko) i adres oraz inne wskazane w 2 ust 4 OWU OCOT (pzewozy krajowe) b) listu przewozowego CMR, w którym są zamieszczone dane ubezpieczającego: nazwa (nazwisko) i adres a) (pzewozy międzynarodowe) Pzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczającego, którą ponosi on zgodnie z pzepisami ustawy prawo przewozowe (pzewozy kęowe)/ Konwencji o Umowie Międzynarodowego Pzewozu Drogowego Towarów (zwanej dalej Konwencją CMR) (przewozy międzynarodowe) za: 1) szkody żeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem, szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie - w tym wskutek nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek - do wysokości: a) podwójnej kwoty przewoźnego, zgodnie z ań 83 ustawy Prawo pzewozowe (pzewozy kęowe) b) kwoty pzewoźnego, zgodnie z art23 pkt 5 Konwencji CMR (przewozy międzynarodowe) U Podwykonawcy bezpieczającemu udzielana jest ochrona w następujących sytuacjach : ubezpieczający sam dokonuje przewozu jako pzewoźnik umowny na podstawie zawałlej pzez niego umowy pżewozu ubezpieczający zleca wykonanie przewozu podwykonawcy umowy pźewozu yv ramach zawańej pzez siebie ubezpieczający dokonuj e flzycznie pżewozu na podstańie zlecenia udzielonego pzez innego pzewoźnika działając jako podwykonawca Rabunek ił' rzeczowe powstałe wskutek rabunku (rozboju) zgodnie z Klauzulą Nr 1 załadunek/ rozładunek Ochroną ubezpieczeniową ob,ejmuje się odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody w pzesyłce powstałe podczas ziładunku/ rozładunku/ zamocowania/ rozmieszczenia przesyiki na środku transpońu, o ile ubezpieczający jest zobowiązany do wykonywania tych czynności w zawartej umowie o przewózl zleceniu przewozowym r,: i Reasekuracji"WĄRTA:' SA, z siedzi-bąw Warszawie, ul Chmielna 85787, zaęestrowane w rejestrze pzedsiębiorców w Krajowym RejesĘe Sądowym pod numerem , prowadzonym pzez Sąd Rejonowy dla mst Wanzawy, X l Wydział Gospodarczy KĘowego Rejestru Sądowego; o kapitale zakładovrrym: zł, opłaconym w całości,nlp: 521{ , adres do doręczeń: Centum Obsługi Klientów Korporacyjnych TU R,,WARTA" SA w Katowicach 40{83, ul Zabrska 10

2 Polisa nr l l pnzewoźttixł onoóóweco tął nućnu KruóvwM i,rłlęb ŃAńóóovwtvt o1xz sfiovióra :ł3io2 ADR Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego z tytułu pżewozu wymienionych we wniosku ubezpieczeniowym/ umowie ubezpieczenia materiałów niebezpiecznych dokonywanych zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pzepisami prawnymi dotyczącymi pżewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów zaliczanych do klasy l i Vll Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego pżewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) kontener/ inne opakowania żeczowe polegające na utracie lub uszkodzeniu kontenera, palet i innych opakowań wielokrotnego użytku, zgodnie zklauzulą Nr 2, z limitem dla palet i innych opakowań zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Pokrycie cła i innych Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego zgodnie z ań 82 prawa pżewozowegol art23 punkt 4 konwencji CMR w zakresie pokrycia cła i innych kosztów związanych z pżewozem pzesyłki, gdy zostaną one poniesione przez nadawcę lub odbiorcę towaru w związku z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem towaru - w granicach sumy ubezpieczenia kosztów Deklaracja wańości i kwota specjalnego interesu Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszeżona o odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego z tytułu zadeklarowania w liścieprzewozowym wańości pzesyłki zgodnie z ań 24 Konwencji CMR lub kwoty specjalnego interesu w dostawie przesyłki zgodnie z art26 Konwencji CMR - pod warunkiem upzedniego zgłoszenia oraz za zapłatą dodatkowej składki TUiR WARTA pokrywa także w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia: 1) koszty wynagrodzenia żecżoznawców powołanych przez TU R WARTA albo za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności zdazenia lub rozmiaru szkody, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia powstaniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru - w tym koszty podniesienie i wyciągnięcia środkatranspońu, który uległ wypadkowi, jeślijest to konieczne i uzasadnione celem ratowania pzewożonego towaru 3) koszty związane z koniecznością pzeładunku towaru lub jego pzechowywania i inne uzasadnione koszty związane z powstałą szkodą - oraz - w ramach podlimitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - koszty: Koszty dodatkowe a) upzątnięcia bezuąecznego ładunku b) utylizacji bezuźytecznego ładunku dokonywanej w związku z obowiązującymi przepisami lub nakazem władz c) segregowania uszkodzonego ładunku koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym wszczętym przeciwko ubezpieczającemu, prowadzonym zgodnie zzaleceniami TUiR WARTA Jezeli pzeciwko ubezpieczającemu, jako sprawcy szkody zostanie wszczęte postępowanie karne, TUiR WARTA pokryje koszty zastępstwa procesowego pod warunkiem, żewyraziło zgodę na pokrycie takich kosztów óć przewóźnlrulrożśżinzenirkreśuueeżpiećżrńla Rażące niedbalstwo Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialnośó cywilną ubezpieczającego za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa pracowników Ubezpieczającego oraz osób, które działąą na jego zlecenie, w imieniu lub na jego rzecz, w tym szkody spowodowane przez osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub substancji oduzających - z limitem, zł na jedno i wszystkie i, zdarzenia w okresie ubezpieczenia Wydanie osobie nieuprawni9nej powstałe na skutek wydania towaru osobie nieuprawnionej, o ile ubezpieczający przy wyd{mu towaru zachował nalezytą staranność- z limitem zł na jedno i wszystkie zdazenia vi okresie ubezpieczenia utrata/ niewłaściwe wykorzystanie dokumentów Ochroną ubezpieczeniową obdjmuje się odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody wynikłe z utraty lub niewłaścivriegoużycia dokumentów wymienionych w liścieprzewozowym i dołączonych do niego lub wręczonych przewoźnikowi (ań 7'l prawa pżewozowegol ań 11 ust 3 CMR) - do v,rysokości poniesionych strat nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdazenia w okresie ubezpieczenia ireasekuracji'warta's,a, 2 z siedzibąw Warszawie, ul Chmielna 85/87, zaęestrowane w Ęestze pzedsięęiorców w KĘowym Rejestze Sądówym pod numerem , prowadzonym pzez Sąd Re,ionowy dla mst Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy KĄowego Rejestru SądowegÓ, o kapitale zakładowym: zł, oplaconym w całości,nlp: 52,1{ , adres do doręczeń: Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych TU R "WARTA" SA w Katowicach 40ł83, ul Zabrska ' 0

3 Polisa nr l l PRZEWOŹN KA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOVVYM l MIĘDZYNARODOWYM ORAZ SPEDYTÓRA 13/02 1 Niewykonanie lub polecenia zmiany umowy przewozu powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy (ań 70 prawa pżewozowego/ ań12 CMR) - z limitem odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdazenie w okresie ubezpieczenia Nierozsądny wybór osób trzecich Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego z tytułu nierozsądnego wyboru osób trzecich zgodnie z ari 16 ust 3 CMR - w ramach odpowiedzialności pzewoźnika nie więcej niż do górnej granicy określonejw ań 23 i 25 CMR Wypadek z winy osoby trzeciej Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego z tytułu szkód w przesyłce powstałych wskutek wypadku środkatranspońu zaistniałego z winy osoby tzeciej Wypadek taki nie będzie traktowany jako przesłanka zwalniająca puewożnikaz odpowiedzialności zgodnie z ań65 ust 2 prawa przewozowegol art,17 ust 2 Konwencji CMR Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia ocpd w ruchu międzynarodowym klauzula paramount Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody spowodowane brakiem oświadczenia w liścieprzewozowym zgodnie z ań7 ust, 3 CMR zastrzeżeniem że TU R WARTA odpowiada zgodnie z CMR oraz OWU OCOT nienaieżyte wykonanie Klauzula braku poboru zaliczenia Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody powstałe w wyniku wydania pzesyłki bez pobrania od odbiorcy zalie,zenia (art21 konwencji CMR) limitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oc PRzEWoZNll(A Rodzaj przewożonych ładunków: -z -z INNE Flo TANoWlENlA Ładunki różnezwyłączeniem samochodów, żywych zwierząl, miedzi (przewozy całopojazdowe) i ładunków wyłączonych w OWU OCOT, w zależnościod zleceń Europa z wyłączeniem krajów b, WNP (Rosja, Białoruś,Ukraina, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenia, Tadżykistan, Kirgizja) Zakres terytorialny: Suma ubezpieczenia na EUR każde zdarzenie: Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie: 300 USD dla towarów innych niż wymienione poniżej 5% wańości szkody, nie mniej niż 500 USD dla towarów szybko psujących się 1 TUiR WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody powstałe w pzesyłce podczas parkowania (postój, zatrzymanie) środkatranspońu wlazz ładunkiem: 1) na parkingu stżeżonym/terenie tnrale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonym na znajdujących się na trasie pzewozu: a) parkingach dla samochodów ciężarowych położonych bezpośrednio pzy autostradzie/ drodze ekspresowej pzy motelu, hotelu, c) całodobowej stacji benzynowej 3) przy uzędzie celnym, pzejściach granicznych, term}nalach promowych w miejscach wskazanych pzezpoliąęl inne upoważnione służby 5) w wyznaczonych pzez odbiorców i nadawców miejscach postojowych Warunki szczególne dotyczące parkowania pojazdu z ładunkiem oraz postępowania z ładunkami wrażliwymi b) pzystosowanych dla samochodów ciężarowych,parkingach 2 i Reasekunc1 dla samochodów ciężarowych TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego z tytułu,przewozu wymienionych we wniosku ubezpieczeniowym/ umowie ubezpieczenia samochodów, sprzętu elektronicznego (w tym RTV, AGD), alkoho!u (z wyłączeniem piwa) oraz,wyrobów ftoniowych pod warunkiem spełnienia następujących wymogów szczególnych: 1) kierowcy są vvyposażeni w minimum jeden sprawnie działający środekłącznościnp telefon "WARTA'S,A, 3 Sądorivym z siedzi'bąw Warszawie, ul Chmielna 85/87, zaęestrowane w rejestze pzedsiębjorów w Krajowym Re estze _ pod numerem , prowadzonym pzez Sąd Rejonowy dla mst Wanzawy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: zł, opłaconym w całości,nlp: 521{ , adres do doręczeń: Centrum Obsfugi Klientów Korporacyjnych TUiR,,WARTA" SA, w Katowicach , ul Zabrska 10

4 RUCHU KRAJO]IIYYMl:M!ĘDZYNARODOWYM PRZEWOZNIKADROGOWEGO,W ORAZ SPEDYTORAI,,,,, ', ' :::,,, 10/ przewozy dokonywane są po drogach klasy międzynarodowej i kęowej (oznakowanych jedno, dwu lub tzycyfrowo), z wyjątkiem dróg dojazdowych do miejsca dostarczenia ładunku 3) podczas pzewozu dopuszcza się trwające nie dłużej niż 60 min postoje na całodobowej stacji benzynowej oraz parkingach dla samochodów ciężarowych położonych bezpośrednio przy autostradziel drodze ekspresowej pod warunkiem, iż kierowca nie opuszcza terenu o stacji/ parkingu w odniesieniu do pżewozu na terenie RP oraz poza terenem RP w kęach innych, niż wymienione poniżej dłuższy niż 60 min postój środkatranspońu dopuszczalny jest na parkingu stzeżonym/ terenie tnłale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonym - lub jeślikierowca nie opuszcza pojazdu - na całodobowej stacji benzynowej 5) w odniesieniu do przewozu w następujących kęach: Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Dania, Szwecja, Finlandia, Nonregia, Austria, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, lrlandia dłuższy niż 60 min postój środkatranśpońu dopuszczalny jest w miejscach wymienionych w ust 1 pkt 1) - 5) 6) pzewóz wyrobów tytoniowych na terenie RP dokonywany jest w porze dziennej tj, w godz Postanowienia dotyczące parkowania (postój, zatzymanie) nie dotyczą sytuacji, gdy parkowanie wynika co najmniej z jednej z następujących okoliczności: 1) wypadek drogowy, jakiemu uległ pojazd udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego 3) awaria eksploatacyjna pojazdu nagłe zachorowanie kierowcy, uniemożliwiające dalszą podróż 5) nagłe pogorszenie się warunków pogodowych, uniemożliwiające kontynuowanie pzewozu Warunki szczególne doęczące parkowania pojazdu z ładunkiem oraz postępowania z ładunkami wrażliwymi 3 6) 7) 4, wykonywanie czynności związanych z dostawą/odbiorem pzesyłki załatwianie formalności związanych z pżewozem przesyłki na granicy, uzędzie celnym, terminalach promowych 8) wykonywanie poleceń policji lub innych, uprawnionych służb pży czym cięźar dowodu wymienionych okoliczności postoju koniecznego spoczywa na Ubezpieczającym Opuszczając pąazd kierowca zobowiązany jest zabrać z pojazdu dokumenty przewozowe, zamknąć pojazd oraz uruchomić zamontowane w pojeździe zabezpieczenia pzeciwkradzieżowe Warunki szczegóine dotyczące przewozów towarów szybko psujących się W odniesieniu do pzewozu towarów szybko psujących się/ pzewożonych w kontrolowanej temperaturze TUiR WARTA SA udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem wyposażenia środkatranspońu w termograf 1 W sytuacji, gdy zprzyczyn niezależnych od ubezpieczającego nie jest możliwe zamieszczenie danych ubezpieczajągego na liściepaewozowyml innym dokumencie przewozowym/ liście przewozowym CMR przyjmuje się, iż wystarczające dla udokumentowania takiego pżewozu jest: - zamieszczenie na liściepżewozowym/innym dokumencie przewozowym/ liście pżewozowym CMR podpisu kierowcy ubezpiecząącego oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, którym wykonlwany jest pzewóz, oraz - pisemne zlecenie udzielone ubezpieczającemu jako podwykonawcy w pzedmiotowym transporcie Dokumentowanie pfzewozu Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpiecąącego z ltułu pzewozów wykonywanych na jego zlecenie pzez podwykonawców na podstawie listów pzewozowych / listów przewozowych CMR wystawionych na tychże podv,rykonawców Przewóz taki winien być udokumentowany w następujący sposób:,ę - pzyjęte pzez ubezpieczającego zlecenie transpońowe (umowa na dany przewóz), - zlecenie transportowe wystawione pzez ubezpieczającćgo dla podwykonawcy, - list pzewozowy wystawiony na dany przewóz, zawieęąc! min dane podwykonawcy i Reasekurac1 'WARTA" SA, 4 w KĘowym Rejestże Sądowym pod numerem , prowadzonym pzez Sąd Rejonowy dla mst Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy KĘowąo Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 187,938,580 zł, oplaconym w całości,nlp: ,,l0 adres do doręczeń: Centrum Obsługi Klientów Korporaryjnych TU R,,WARTA" S,A w Katowicach , ul Zabrska z siedzibąw Warszawie, ul Chmielna 85/8Z, zaęestrowane w rejestze pzedsięęiorców

5 Polisanr I l prżewóźnixn óróóowego w ńucnu xnłjo M,ilMlęoxŃARóóó M óffi śfeóvionł l0/85 10/84;::,13/02 Klauzula braku uprawnień kierowcy Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialnośćcywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek prowadzenia środkatranspońu pzez osobę bez ważnego prawa jazdy i/lub świadectwa kwalifikacji, jeżeli nie minęło 30 dni od daty wygaśnięcia ważnościprawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji i wygaśnięcie ważnościprawa jazdy nie wynika z utraty bądźodebrania uprawnień do prowadzenia środkatranspońu klauzule dodatkowe Klauzula braku ubezpieczonego w liścieprzewozowym Dopuszcza się dokonywanie pzewozów przez Ubezpieczonego na podstawie dokumentu pżewozowego, w którym nie jest on wymieniony jako pzewoźnik główny, ani sukcesywny W takiej sytuacji Ubezpieczony musi posiadać dokument zlecenia transpońowego z którego wynika zlecenie jemu pzedmiotowego przewozu oraz dokument potwierdzający, że ten transport był wykonywany pzez Ubezpieczo n e go OC PEDYTOFą * PRZEDM OT ZAKRES UBEZPIECZEN A TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, wykonującego usługi spedycyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozajej granicąmi Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, za szkody żeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawańej umowy spedycji (odpowiedzialnośćza pzewoźników i dalszych spedytorów zgodnie z ari799 kodeksu cywilnego) Odpowiedzialność TUiR WARTA z tytułu szkód finansowych wymienionych w ust 2 ograniczona jest do wysokości 5% sumy ubezpie zenia ustalonej w umowie ubezpieczenia Usługi spedycyjne objęte ochroną ubezpieczeniową Usługi logistyczne objęte ochroną ubezpieczeniową (wykonywane w ramach umowy spedycji) ) opracowywanie instrukcji wysyłkowych, zawieranie umów o pzewóz i pzygotowanie dokumentów związanychzpżewozem przesyłek, załadqnek, przeładunek i wyładunek przesyłki, kontrola ilościowa iwagowa pzesyłek, znakowanie przesyłek, pakowanie, pzepakowanie towarów, zgłaszanie pzesyłki do ubezpieczenia, zgłaszanie pzesyłki do odprawy celnej, składowanie przesyłek (z wyjątkiem składu celnego lub magazynu celnego) zgodnie z obowiązującymi dla danego rodzaju towaru pzepisami, normami orazanlycząami pzed rozpoczęciem pżewozu, w trakcie przewozu oraz po zakończeniu pżewozu pzez okres nie dłuższy niż 30 dni dla każdego z wymienionych rodzajów składowania 10)inne usługispedycyjne - po uprzednim uzyskaniu akceptacjituir WARTA 1 ADR l 3) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 3) kompletacjapzesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów, inne czynności logistyczne, po upzednim uzyskaniu akceptacji TU R WARTA Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność'cywilną,ubezpieczającego z tytułu zgłoszonej we wniosku o ubezpieczenie spedycji materiałówniebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi pżewozu materiałów niebezpiecznych obowiązującymi na'teryiorium Rzeczypospońtej iólsrib;, z wyjątkiem matffip łów zaliczonych do klasy l ivlladr Towaąstwo Llbezpieczeń ireasekuracjilwartł SA, 5 z siedzibąw Warszawie, ul Chmielna 85/87, zaęestrowane w Ęestze pzedsiębiorców w KĘowym Rejestrze Sądowym pod numerem , prowadzonym pzez Sąd Rejonowy dla mst Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy KĄowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: zt opłaconym w całości,nlp: {47, adres do doręczeń: Centrum Obsfugi Klientów Korporacyjnych TU R "WARTA" SA w Katowicach , ul Zabrska 10

6 Polisa nr }1! 9O821O2322O2I Ł UBEZPlEczENlE odpowledzlalnoscl CYWLNEJ prżffióźniru DnoóóWrgo w ńuchu krajówvm],,,vtiębzvruarodówym ótz śieóvióra i0/84i 13/02 Koszty dodatkowe TUiR WARTA pokrywa także w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia: 1) koszty wynagrodzenia żeczoznawców powołanych przez TU R WARTA albo zajego zgodą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione pzez ubezpieczającego w celu zapobieżenia powstaniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym wszczętym przeciwko ubezpieczającemu, prowadzonym zgodnie zzaleceniami TUiR WARTA Jeżeli pzeciwko ubezpieczającemu, jako sprawcy szkody zostanie wszczęte postępowanie karne, TUiR WARTA pokryje koszty zastępstwa procesowego pod warunkiem, żewyraziło zgodę na pokrycie takich kosztów 3) OC SPEDYTOPq =ln NE POSTANOWIENIA Rodzaj ładunków podlegających spedycji Ładunki różne z wyłączeniem ładunków wyłączonych w OWU OCOT, w zależnościod zleceń Zakres terytoria!ny Świat Suma ubezpieczenia na EUR każde zdarzenie Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie 300 USD w sytuacjach innych niż wymienione poniżej 400 USD w każdym pżewożonym pojeżdzie (spedycja samochodów) 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 USD dla towarów szybko psujących się STAWKAl SKŁADKA Planowane przychody z tytułu wykonywania usług przewozowych/ spedycyjnych (bez podatku VAT): Stawka: zł 0,24% Składka zaliczkowa obliczana jest od 80 % zadeklarowanej wańości przychodów planowanych w okresie ubezpieczenia iwynosi zł Składka: Rozliczenie składki zaliczkowej nastąpi w terminie 20 dni po zakończonym okresie ubezpieczenia na podstawie pzesłanej do TU R WARTA informacji o zeczywistej wańości pzychodów osiągniętych w okresie ubezpieczenia W przypadku, gdy wańośćfaktycznie osiągniętych w okresie ubezpieczenia pzychodów będzie Wsza od wańości pzyjętej do naliczenia składki zaliczkowej, Ubezpieczający zapłaci składkę uzupełniającą W przeciwnym pzypadku składką należną od Ubezpieczającego jest składka zaliczkowa Płatnośćskładki następuje pzelewem, w czterech ratach: kwota iitćrr irt,, tnośei:{6,,fl5ig; o92o15 lll lv 23o32016 rata ll płatnośóskładki: 23122o15 Składka płatna na konto w: mba_nks-a, ul Senatorska 18, Warszawa SWlFTl BREX PL PW, rachunek nr ,l ireasekuracji 'WARTA"SA, 6 z siedzibąw Warszawie, ul Chmielna 85/87, zaęestrowane w rejestze pzedsięblorców w KĄowym Rejestze Sądtiwym pod numerem , prowadzonym pżeżsąd Rejonowy dla mst Wanzawy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 187, zł, opłaconym w całości,nlp: 521Ą , adres do doręczeń: Cgnirum Obsługi Klientów Korporacyjnych TU R,,WARTA" SA w Katowicach , ul Zabnka 10 r9 ł i:i1]

7 óś ó Ńń Ń ą ó ą łą ą ń ż ć ę ę ż ó ł ń ł ó ń ł ą ó ó ż ą ąą ł Ę ż ł ó ą ę ę ć ń ś ż ł ś ą ń ą Ę ę ó Ę ą ż ą ł ą ą ł ł ł ś ę ń ł ó

Ś Ę Ź ć Ą Ą ć ć Ą ć Ą Warta. ToWa rzystwo U bezpiecze i Reasekuracj i,warta' 5.A. wymienionych we wniosku ubezpieczeniowym/ umowie ubezpieczenia materiaw niebezpiecznych dokonywanych zgodnie z obowizujcymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska SA DLA SPEDYTORÓW Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska Warszawa, 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Obrotowa Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Szwajcaria, Norwegia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Obrotowa Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Szwajcaria, Norwegia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora Oferta Numer Ubezpieczający Ubezpieczony TS Logistik Sylwia Hoffmann- Żurek Osiedle Robotnicze 26/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 622-224-73-42 REGON: 302613690 TS Logistik Sylwia Hoffmann- Żurek Osiedle

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym Współpracujemy z giełdami transportowymi oraz stowarzyszeniami

Bardziej szczegółowo

1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (baza)

1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (baza) WARUNKI UBEZPIECZENIA OCP 1. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (baza) PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ OCP

OFERTA UBEZPIECZEŃ OCP I. ZAŁOŻENIA DO OFERTY OCP DLA PRZEWOŹNIKÓW 1. Ubezpieczający / Ubezpieczeni: Przewoźnicy współpracujący z FM Polska i firmami z grupy kapitałowej FM Logistic, wykonujący przewozy drogowe zarówno międzynarodowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony

Fałszywy przewoźnik. charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Fałszywy przewoźnik charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony Spedytor z Łodzi zleca przewóz kosmetyków przewoźnikowi z Węgier sfałszowane dokumenty Spedytor z Poznania zleca przewóz cukru przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Literatura... XXV Akty prawne... XXXIII Orzecznictwo... XXXVII Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego... 1 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe... 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług podwykonawców

Regulamin usług podwykonawców Załącznik nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.12.2015r. Regulamin usług podwykonawców 1 Niniejszy regulamin usług podwykonawców (zwany dalej jako: RUP ) ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia OCP i OCS. Wpisany przez mgr Andrzej Sikorski

Ubezpieczenia OCP i OCS. Wpisany przez mgr Andrzej Sikorski Przewoźnik, zanim wykupi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP), powinien przede wszystkim wybrać dobry zakład ubezpieczeń. Firmy ubezpieczeniowe różnie radzą sobie z tym produktem

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym Uczestnicy transportu NADAWCA ODBIORCA NADAWCA PRZEWOŹNIK ODBIORCA NADAWCA SPEDYTOR PRZEWOŹNIK SPEDYTOR ODBIORCA usługa przewozu usługa spedycji

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR?

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR? Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR? Aby móc bezpiecznie dokonywać przewozu towarów Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora

Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora WNIOSEK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ POLISY Nr 190161 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA

REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku, reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym

Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku, reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym I miejsce w rankingu 28 sierpnia firm Warszawa szkoleniowych wg Gazety Finansowej 26 lutego 2018, Warszawa Centrum 26 lutego 2018, Warszawa Centrum Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę

Bardziej szczegółowo

Wlutowym wydaniu TSL Biznes (2/2011) wróciłem do

Wlutowym wydaniu TSL Biznes (2/2011) wróciłem do Prawo Polisa OCP, czyli gdzie i jak parkować według ubezpieczycieli Analiza polis OCP wskazuje, że zawarte są w nich liczne i niekorzystne dla przewoźników wyłączenia. Głównym i jednocześnie najbardziej

Bardziej szczegółowo

OKIEM BROKERA STANDARDOWE WYŁĄCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W OCPD

OKIEM BROKERA STANDARDOWE WYŁĄCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W OCPD BROKERS OKIEM BROKERA STANDARWE WYŁĄCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W OCPD Sprawdź, które klauzule możesz włączyć do swojego OCPD i uzyskać najlepsze warunki Wykaz wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego ő 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe I. Istota transportu i przewozu II. Rodzaje prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM ustalone uchwałą nr UZ/147/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA Niniejszy dokument określa prawne oraz formalne stosunki pomiędzy OMIDA Sp. z o.o. zwaną dalej Zleceniodawcą a Przewoźnikiem Drogowym, zwanym dalej Zleceniobiorcą usług transportowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI NA USŁUGĘ TRANSPORTU DO OBSŁUGI DELEGACJI PAIiIZ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI NA USŁUGĘ TRANSPORTU DO OBSŁUGI DELEGACJI PAIiIZ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH Zawarta w dniu 2006 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bagatela 12, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. Zakres obowiązywania 1 1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA EUROGATE LOGISTICS SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH DLA EUROGATE LOGISTICS SP. Z O.O. Data publikacji 28 lutego 2012 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych dla Eurogate Logistics Sp. z o.o. (zwane dalej Ogólnymi Warunkami) mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ę ę ó ś ś ż ó ż ż ń Ś Ś ść ó ś ś ń ę ż ź ń ś ó ś ś ś ó ż Ź ż ę ś ź ż ś ń ś ń ść ó Ś AIG Polisa ubezpieczenia Nr 0881000033 U BEZP ECZENl E odpowledz ALNoŚcl Strona 3 z 5 MINIMALNA SKADKA 1 l cywl LN EJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy - W z ó r - UMOWA GENERALNA NR zawarta w dniu...2016 r. w Kielcach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 51, NIP:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM ustalone uchwałą nr UZ/146/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 62/2005

Raport bieżący nr 62/2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 62/2005 Data sporządzenia: 2005-10-28 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego dotycząca umów istotnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ustalone uchwałą nr UZ/174/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 10 maja 2016 r. Informacje,

Bardziej szczegółowo

1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umową/zlecenie z Ruger Polska.

1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umową/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Spedycyjnych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/141/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU Ogólne Warunki Wykonywania Usług Przewozowych ( OWUP ) Polonia Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 1 (42-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Parkowa 3, reprezentowaną przez: Dyrektora - Sabinę Bajdę

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ustalone uchwałą nr UZ/142/2010 z dnia 25 marca 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo