COMPENSA A?Z VIENNA INSURANCE GROUP. Zalqcznik nr 1 do umowy agencyjnej ff 03100O2t5197lt14 (,,Umowa,,) GDANSK, dnia 2014-O'1-10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMPENSA A?Z VIENNA INSURANCE GROUP. Zalqcznik nr 1 do umowy agencyjnej ff 03100O2t5197lt14 (,,Umowa,,) GDANSK, dnia 2014-O'1-10"

Transkrypt

1 COMPENSA A?Z VIENNA INSURANCE GROUP Zalqcznik nr 1 do umowy agencyjnej ff 03100O2t5197lt14 (,,Umowa,,) GDANSK, dnia 2014-O'1-10 PELNOMOCNICTWO N( N2O14 z dnia ,,Compensa Towazystwo Ubezpieczer'r S.A. Vienna Insurance Group" z siedzibqw Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162, warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XllWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 6691, NIP , o kapitale zaktadowym zl wplaconym w calo6ci, reprezentowana pzez. PAWEL GRABf EC na podstawie pelnomocnictwa Spotki Nr: 175/P/2O11 z dnia 20j1-e7-e1 zwana dalej Towarzystwem, ' ,00 nin iejszym udziela: Sp6lce: NEARSHORING MECURO SPOT KA Z O.O. Sp6tka z o.o. z siedzibq: GDANSK, ul LEBORSKA 3 P ptowadzqcej dzialalnos6 gospodarczq na podstawie wpisu do rejestru pzedsi?biorc6w przez Sqd Rejonowy w GDANSKU, Vll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem: , NIP wpisanej do rejestru agent6w ubezpieczeniowych pod numerem ' A reprezentowanej przez: PAWEI. PLISZKA - PREZES ZARZADU zwanej w dalszej czqsci Agentem, pelnomocnictwa do wykonywania czynnosci agencyjnych w imieniu i na rzecztowarzystwa, na podstawie w/w Umowy, zgodnie z zasadami i warunkami w niej okre6lonymi, powszechnie obowiqzujecymi pvepisami prawa i ogolnymi warunkami ubezpieczei obowiqzujqcymi w dniu wykonywania przez Agenta czynnosci agencyjnych w zakresie dzialu ll i grup ubezpieczeh i limit6w sum ubezpieczenia, wymienionych z Zalqczniku nr 1 do niniejszego pelnomocnictwa. Pelnomocnictwo upowaznia Agenta do pobierania od ubezpieczajqcych sktadki ubezpieczeniowej / pierwszej raty skladki w formie gotdwkowej w kwocie nje wyzszej niz 5 000,00 zt (pie6 tysiecy ztotych). peln_os_pfawna Compensa Towarzystwo Ubezpieczei S.A, Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie Warszawa, KRS 669l, S4d Rejonowy dla m.st. Warszawy XllWydzial Gospodarczy KRS, NIP l4 686 Kapital zakladou"y: ,00 zl - opiacony w calosci Iel.: Ol 6000, Faks: / l vl

2 COMPENSA A?Z VIENNA INSURANCE GROUP Agent nie jest upowazniony do odbierania jakichkolwiek zawiadomierl skladanych Towarzystwu w zwiqzku z zawatlymi umowami ubezpieczenia. Pelnomocnictwo niniejsze udzielane.iest na czas nieokreslony i stanowi integralnq czq56 Umowy. Pelnomocnictwo jest wazne od chwili jego wystawienia do czasu jego pisemnego odwo.lania. Wygasa takze z chwilq rozwiqzania lub wygasniecia Umowy zawartej z Towarzystwem. Niniejsze pelnomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych pelnomocnictw. i udrd I PvuPrr / Nearshoring Mecuro Sp. z oo, sca,rsk,!1. Leborska 3b tokal3.22 NiP:r.1:-.!5-,rt It -:0N peln_os_prawna Compensa TowarrFtwo Ubezpieczei S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie Warszawa, KRS 669I, S4d Rejonowy dla m.st. Warszawy Xll Wydzial Gospodarcry KRS, NIP l4 686 Kapital zakladowy: ,00 zl - oplacony w calosci $ Iet.: Ol S Faks: / l l

3 Zalqcznik nr 1 do Pelnomocnictwa - Limity sum ubezpieczenia Na podstawie niniejszego pelnomocnictwa Agent jest upowazniony do stalego zawierania umow ubezpieczenia w imieniu i na zecz Towarzystwa oraz posredniczenia przy zawierani um6w ubezpieczenia przez Towarzystwo w Dziale ll- Pozostate ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majetkowe w nast?pujqcych grupach ubezpieczen: Okres obowiezywania pemomocntcnva Dzial ubezpieczenia Obszar obowiezywania pelnomocnich4a Wazne od 20'14-0'l-20 Wazne do: ll. Pozostale ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj4tkowe )bszar Rzeczypospolitej Polskiej 6 I 10 01,rpi"cr*i" noarin"".1992!r!!9<se9'e! i ) ug. I\,4aks. wysokosi Llbezpieczenia PLl { -jedna osoba l01909, Gtqp! Uqgzplqqzglr ia I n9q9l.eiplecze!19 r"!l!!e. i\laks. wysoko66 ubezpieczenia PLI,l-jedna osoba; ' - - z Koozal uoezpreczenra 3. I\,4aks. wysokose ubezpieczenia! c ryp4q9ap19q,"1" 2 lod.ul,.,b"ipi"".:'l'" 3. Maks. wysokose ubezpieczenia, 0'1 pieczenie NNW 01 (182) Ubezpieczenie nastqpstw nieszcze6liwych wypadk6w dzieci, nlodziezy oraz personelu w szkotach i in. jednostkach oswiatowych Ubezpieczenje szkolne ll" '0 000 PLN -jedna osoba (19031) Ub ug!!9p!!ry! PLt jedna osoba; L Grupa ubezpieczenia - _ Rodzai ube?pieczenia (11043) rjb. zpieczenie Compensa Firma - I 3. Maks. wysokosi ubezpieczenia PLI 'l- jedna osoba, Gfup34gzptqc4ejta. Rodzajubezpieczenia 0'1 COMPFNSA VOYAGF,,hc ,19035) Ubezpieczenie Compensa M6; eizrcj- Irllrw r!}owe. Maks. wysokose ;0 ubezpieczenia 000 PLN jedna osobatyp 19033wa2nydo z limitem.0000 PLN..G.rup!!94pl99?qre 0'l y1!."t y""!""1b"1:-"" ) Compensa N4oj Dom PLN -jedna osoba Grupa.,.tqqfpt9lzg!a ) Compensa l\roj Dom tfwala niezdolnosi oo pracy lmahs wyso(osc ubezpleczenia Rodzaj ubezpleczenia. Maks. wysokos6 ubezpieczenia GruDa ubezoieczenia 000 PLN jedna osoba - 0l 21015) DOBROWOLNE UBEZptECZENtE t\4tenta W ;OSPODARS n,ryil ROI NYI\, PLN -jedna osoba Maks. wysokosc ubezpieczenia PLN -jedna osoba 0l 2,22043,220 14,22044) Ubezpieczenie nastqpstw )zesliwych wvpadk6w kierowcy i pasa2ef6w Limity_CP 1t6 /

4 , 275, 2BO, 285) ubezpieczenie CompensaTir;;" I\/aks wysokosi ubezpieczenia.godnie z OWU i SWU - bez prawa do zawiemnia um6w '15 16 l"d?:t-'f ::'""'" l\/aks. wysoko66 ubezpieczenia PLN -jedna osoba; L Rodzaj ubezpleczenia ]. Maks. wysokos6 ubezpieczenia PLN - jeden pojazd. l\,4aks. wysoko66 ubezpieczenia PLN - jeden pojazd ) Ubezpieczenie CONIPENSA VOYAGE: ubezpieczenie os/l6w lec/e1ia 03 ( ) Ubezprccze "'rr ;;ii),rv-d'' zniszczenia uszkodzenia lub utraty autocasco: samochody osobowe inne pojazdy w karoseriach samochod6w osobowych niezaleznie od sposobu zareiestr. 03 G ,2201 4,22044) Ubezpieczenie pojazd6w od zniszczenia uszkodzenia lub utraty autocasco w odniesieniu do oozostalvch ooiazdow Grupa ubezpieczenia Rodzaj Llbezpieczenia 3. Maks- wysokosi ubezpieczenia PLN - jeden transport 1 a-. '^r "h6?^ia.76^i. 3. l\,4aks. wysokosc ubezpieczenia 1. Grupa ubezpieczenia 17 ' (19033,19035) Ubezpieczenie Compensa l\,46j Biznes - Cargo )0 000 PLN - jeden tfansport, typ '19033 wazny da z imilen Pl N 08 lbb3) Ubezpieczenie Twoja Inwestycja 3 I\/aks wysokoia Lrbezpieczenia PLN jedna lokalizacja 1. Grupa ubezpieczenia 08 I 9031 ) Ubezpreczenie COIVIPENSA VOYAGE: ubezpieczenie aoa2lr ood162neoo 3. l\/aks. wysokosa ubezpieczenia PLN -jedna osoba; 1. Grupa ubezpiqc4qniq 08 JUro/ u!c.p,sl.r,,,s eu",pc,,ro,,,,,o - uv,c" I sowe 3. Maks. wysokosa ubezpieczenia PLN na klienta 1 Gruoa ubezoieczenia 08 i1s033, 1S035) Ubezpieczenie Compensa Moj Biznes - ogieir i inne rdarzenia losowe 3. Maks. wysokosi ubezpieczenia PLN - na klienta; typ wazny do Gruoa ubezoreczenia Rodzaj ubezpieczenla 19044) COMPENSA RODZINA: ubezoieczenie mieszkania 3 Maks. wysokose ubezpieczenia PLN - jedna lokalizacja 1. Gruoa ubezdieczenia 08? ) COI\,IPENSA RODZINA: ubezpieczenie domu mieskzlanego, ludowli. budvnk6w lub oomieszczei oosoodarczvch I l\,4aks wysokosi ubezpieczenia PLN -jedna lokalizacja. Gruoa ubezoieczenia 08 Z ) COIMPENSA RODZINA: ubezpieczenie domu letniskowego l. l\,4aks. wysokosc ubezpieczenia PLN -jedna lokalizacja #&k!, _G_rypqqbe4p1Sqt_C!',.i? ) Compensa lvl6jdom: ubezpieczenie domu mieszkalnego lub nieszkania z oom ies?czeniami oosoodafczvm i Limity_CP

5 Maks. wysokosi ubezpieczenia: DLN. jedna lokalizacja 08 a. l I i3. N4aks. wysokosi ubezpieczenia ' PLN - jedna lokalizacja. l 08 ^ ^ l 2 1q050) Compensa lvoj Dom ube,,pieczenre domu 27 2A Maks. wysoko6i ubezpieczenia PLN - jedna lokalizacja. Grupa ubezoieczenia 08 (21018) Ubezpieczenie budynk6 wchodzqcych w sklad rosoodarshrva rolneoo od oonia iinnvch zdarzei losowvch 3. N,4aks. wysoko6e ubezpieczenia PLN - jedna lokalizacla. GruDa ubezoieczenia ) DOBROWOLNE UBEZPTECZENTE [,4tENtA W ]OSPODARSTWIE ROLNYITI 3. Maks. wysoko6a ubezpieczenia PLN jedna lokalizacja Grupa ubezpieczenia 09 BB3) Ubezpieczenie Twoja Inwestycja 3. Maks. wysokosc ubezpieczeniai PLN -jedna lokalizacja L Gruoa Lrbezoieczenia ) Ubezpieczenie COI\4PENSA VOYAGE: ubezpieczenie aqazu Dodf6Zneqo 3. l\4aks. wysokosc ubezpieczenia PLN jedna osoba; 1. Grupa ubezpieczenia g ) LJbezpieczenie Compena Firma - kradzie2 3. Maks. wysokos6 ubezpieczeoia PLN -jeden klient 1. Gruoa ubezdieczenia ) Ubezpieczenie Compensa I\,4oJ Biznes. kradziez I Maks. wysokosa ubezpieczenia PLN jeden klienl; typ 1S033 wazny do GruDa ubezdieczenia 09 Z ,19035) ubezpieczenie Compensa I\,46j Biznes sprzet :lektronicznv stacionarnv 100 L Maks. wysokosd ubezpieczenia 000 PLN lyp wa2ny do z lim jtem zgodnie z GrLlpa ubezpieczenia ,19035) Ubezpieczenie Compensa M6j Biznes - przenosny sprzet eleklroniczny L Maks. wysokosc ubezpieczenia PLN typ 19033waznydo z limitem zgodnie z ]WU 1 Grupa r.rbezpieczenia 09 (19033,1S035) Ubezpieczenie Compensa Moj Biznes - zewnetrzne 2. Rodzaj ubezpieczenja rosniki dany( h idane L Maks. wysokos6 ubezpieczenia PLN - jeden klient; typ wazny do '14 z limitem pl N Grupa ubezpieczenia ) CO]\TPENSA RODZINA l. I\,4aks. wysokosc ubezpieczenia PLN jedna lokalizacja L Gruoa ubezpieczenia 3. Maks. wysokose ubezpieczenia/ PLN - na klienla il9043) Ubezpieczenie Compensa Firma - mienie od wszysikich ]zyk (all risk). Grupa ubezoieczenia ) PAKIET COMPENSA FIRMA - sprzql elektroniczny Maks. wysokos6 ubezpieczenia PLN jeden klient s.w Limity_CP 3/6 -/

6 vqezplg szglte uoezpreczenta Maks. wysokosd ubezpieczenia PLN - jeden klient 19043) Ubezpieczenie Compensa Firma - wandalizm Maks wysoko6d ubezpieczenia '19043) Ubezpieczenie 000 PLN jeden klient Firma szyby.. N,4aks. wysoko66 ubezpieczenia, q,$g!!9?pl9!!9! i? Rodzaj ubezpiecz-"nia l\laks. wysokosi ubezpieczenia 1. Grupa ubezpieczenia. l\raks. wysokosd ubezpieczenia Compensa M6j Dom 000 PLN - Jedna loka zacja 1015) DOBROWOLNE UBEZptECZENtE t\4tenta W PLN jedna lokalizacja,22043) ASSISTANCF POIVOC kos.,ly pomocy EUR jedno zdarzenie 10 12,22043,2201 4,22044) Ubetpieczenie OC i mechanicznych za szkody powstale w zwiazku z ruchem EUR - jedno zdafzenie, dot. szkod rzeczowvch Maks. wysohosc ubezpieczenta 4,22444) Ubezpteczenie OC posradaczy 6w mechanicznych za szkody powstale w zwiqzku z ruchem EUR - jedno zdarzenie, dot. szk6d osobowych 't3 Ubezpieczenia T 000 PLN - jedna lokalizacja ' ) Ubezpieczenie COMPENSA ' VallcEubezpiecze;G 4El!9!!r 000 PLN - jedna osoba; 19043) Ubezpieczenre PLN jeden klient 13 Firma - OC dzialalnosci 50 z. KooTal u0ezpteczenta Maks. wysokosi ubezpieczenia ) ubetpieczenie Compensa l\,4oj Biznes OC 000 PLN -jeden klient;typ wa2nydo 31.0' l\4aks. wysokos6 ubezpieczenia OC rolnik6w z Limity_CP Maks. wysokosd ubezpieczenia EUR -jedno zdarzenie, dot. szk6d rzeczowych It-Artrar1.-ct'""'" ", " 4/6 il

7 . Maks. wysokocc ubezpieczenia Compensa Moj Dom 000 PLN - zgodnie z OWU 2,22443,172A, I\,4aks. wysokos6 ubezpieczenia ) Ubezpieczenie COt\4PENSA VOYAGE: ubeti ]\/laks wysokosc ubezpreczenia. qrypq lt[qzpiqczeqiq Rodzajubezpieczenia. l\4aks. wysokosd ubezpieczenia 19035, 19043) Ubezpieczenie z OWU; typ wazny do I\,4aks. wysokose ubezpieczenia I qmarqg4p q49!ra.. l\laks. wysokosc ubezpieczenia. Gryp3 qbg<p!9!aer, lq-.-. Rodzajubezpieczenia 015) DOBROWOLNE UBEZFIECZENIE NXENIA W. IMaks wysokosi ubezpieczenia Rodzaj ubezpreczenra. Maks. wysokosc ubezpieczenia 22043, 22014, 22044) U bezp ieczen ie t , 22014, 22044) ASSTST EUR -jedno zdazenie W przypadku przekroczenia zakresu powyzszego upowaznienia, wazn056 zawartej umowy ubezpieczenia uzalezniona bgdzie od potwierdzenia jej zawarcia przezfowazystwo. Zmiana numeracji typu polisy/ryzyka nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu $ 10 ust. 2 Umowy agencyjnej i nie wymaga zachowania formy pisemnej. Limjty_CP 5/6

8 Pelnomocnictwo przyjmujg... i ZARZADU i podpis / Nea rshc. rc Mer 80-3"q6 C: -r, I I' lilp: 584:.:2rb!J; ;.r,j"h.-" Limity_CP 6/6 li) Y lt I

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej PEŁNOMOCNICTWO W imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia Data dokumentu 10 kwietnia 2014 Nr Twojej Polisy 3227647 22 599 95 22 22 599 95 95 odnowienia@axadirect.pl www.axadirect.pl Pani Hanna Siemińska Sękowo 9 09-411 Stara Biała Kontynuacja ubezpieczenia nr:

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Trzebnica: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym SuperFundusz Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Załącznik nr 5 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczne Zakupy i Karta: Karta Debetowa VISA dla firm oraz VISA Business Electron Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta Kredytowa Platinum Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo