Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga kod: 2014_RBP_v.01

2 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Warunków Ubezpieczenia (WU) oraz przykłady mające na celu zobrazowanie zapisów. Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga (kod: 2014_RBP_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Ubezpieczającego. Rozdział 1. Definicje W tym rozdziale znajdziesz wyjaśnienia wszystkich pojęć zdefiniowanych w Warunkach Ubezpieczenia (WU). Zdefiniowane pojęcia zapisujemy zawsze z wielkiej litery. W rozumieniu Warunków Ubezpieczenia poniższe określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 1. CERTYFIKAT dokument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy. 2. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA oświadczenie woli Klienta, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy. 3. DZIEŃ ROBOCZY dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951 Nr 4 poz. 28 ze zm.). 4. DZIEŃ ZAPŁATY KWOTY NA POCZET SKŁADKI dzień uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela kwotą zapłaconą na poczet Składki. 5. KLIENT osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem spółki cywilnej, która zawarła z Ubezpieczającym umowę o Produkt Bankowy. 6. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI okres, o którym mowa w Rozdziale 3, w którym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Okres przez jaki trwa Twoja ochrona ubezpieczeniowa. 7. OKRES SUBSKRYPCJI okres, w którym istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie i dożycie; czas trwania Okresu Subskrypcji wskazany jest w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. 8. PRODUKT BANKOWY produkt oferowany przez Ubezpieczającego w zakresie wykonywania czynności bankowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002 Nr 72 poz.665 ze zm.). 9. SERWIS INTERNETOWY udostępniany nieodpłatnie przez Ubezpieczyciela serwis internetowy o charakterze informacyjno-transakcyjnym dostępny pod adresem internetowym: umożliwiający Ubezpieczonemu zlecenie zmiany danych do ubezpieczenia oraz rezygnacji z ubezpieczenia. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wygodnie i bez wychodzenia z domu dokonać niezbędnych zmian dotyczących ubezpieczenia poprzez zlecenie odpowiednich czynności za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 10. SKŁADKA składka należna za Ubezpieczonego z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej, wskazana w Deklaracji Przystąpienia; minimalna wysokość Składki określona jest w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. Kwota jaką deklarujesz do wpłaty na poczet ubezpieczenia. 11. SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA dziedziny sportu: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, baloniarstwo, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, jeździectwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, lotnictwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, szermierka, sporty siłowe, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, skoki na linie, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfing, windsurfing. 12. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela wypłacane Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu w razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego. Świadczenie pieniężne, jakie otrzymasz w przypadku dożycia do końca Okresu Odpowiedzialności albo świadczenie pieniężne, które otrzyma Uprawniony w przypadku Twojej śmierci. 13. UBEZPIECZAJĄCY (ZWANY DALEJ RÓWNIEŻ BANKIEM) Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą przy ul. Piękna 20, Warszawa, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP: , REGON: o kapitale zakładowym w całości opłaconym w wysokości ,00 zł. 1

3 14. UBEZPIECZONY Klient objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Umowie. Ubezpieczony, czyli Ty. 15. UBEZPIECZYCIEL Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca numer REGON: i numer NIP: , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony zł. 16. UMOWA Ramowa Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie nr 3 Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., a Ubezpieczającym dnia r. 17. UPRAWNIONY osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego. Osoba, która będzie uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku Twojej śmierci. Możesz wskazać kilku Uprawnionych. 18. WARTOŚĆ WYKUPU kwota wypłacana w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia po rozpoczęciu Okresu Odpowiedzialności zgodnie ze wzorem wskazanym w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. 19. WARUNKI FINANSOWE UBEZPIECZENIA załącznik do niniejszych Warunków Ubezpieczenia stanowiący integralną część Umowy. Warunki Finansowe Ubezpieczenia określają w szczególności: Okres Subskrypcji, Okres Odpowiedzialności, wysokość minimalnej Składki, wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności, wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności, sposób ustalania premii dla Ubezpieczonego, zastrzeżenia, zasady obliczania i termin wypłaty Wartości Wykupu oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową wszystkich Klientów. 20. WYPADEK KOMUNIKACYJNY nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną niezależne od woli Ubezpieczonego, które miało miejsce w Okresie Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczony uczestniczył w charakterze pieszego albo pasażera bądź kierowcy, podczas jazdy rowerem, motorowerem lub pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, z wyłączeniem jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm ZAWODOWE I WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych oraz udział w ekspedycjach lub w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. 22. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE zgon Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności albo dożycie przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności. Rozdział 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu na wypadek zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności. W razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel spełni Świadczenie Ubezpieczeniowe na zasadach określonych w Rozdziale 10, w kwocie równej wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej zgodnie z Rozdziałem 5, z zastrzeżeniem Rozdziału 6. Rozdział 3. Okres Odpowiedzialności 1. Okres Odpowiedzialności (okres ubezpieczenia) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się 5. Dnia Roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji, w którym Klient przystąpił do ubezpieczenia, jeżeli zostały spełnione warunki określone w Rozdziale 4. Okres Odpowiedzialności wskazany jest w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2. Kwota zapłacona na poczet Składki w Okresie Subskrypcji zaliczona będzie z dniem rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności na poczet Składki. 2. Okres Odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się z upływem terminu wskazanego w pkt 2 Warunków Finansowych Ubezpieczenia, a także: 1) z dniem zgonu Ubezpieczonego albo 2) z dniem rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń wskazanych powyżej nastąpi pierwsze. Rozdział 4. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową W tym rozdziale wskazane są warunki, które muszą być spełnione, abyś został objęty ochroną ubezpieczeniową. 1. Ochroną ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem pkt 2 6 poniżej, może być objęty każdy Klient, który w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ma ukończone 18 lat oraz nie ma ukończonych 80 lat. 2. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Klient, dla którego łączna kwota zapłaconych Składek z tytułu przystąpienia do ubezpieczenia w danym Okresie Subskrypcji nie przekracza zł. 3. Warunkiem objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową jest złożenie przez Klienta w Okresie Subskrypcji, za pośrednictwem Ubezpieczającego, prawidłowo wypełnionej i podpisanej Deklaracji Przystąpienia (przystąpienie do ubezpieczenia). 2

4 4. Niezapłacenie kwoty na poczet Składki do końca pierwszego Dnia Roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji, uznane zostanie za rezygnację z ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji, a Klient nie zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową. 5. W razie niespełnienia przez Klienta warunków dotyczących wymaganego wieku, o których mowa w pkt 1 lub minimalnej wysokości Składki, o której mowa w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia, istnieje możliwość objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, na pisemny wniosek Ubezpieczającego złożony Ubezpieczycielowi. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Ubezpieczyciel. 6. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową wszystkich Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji określone są w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. 7. Ubezpieczyciel uprzedzi Ubezpieczającego o odwołaniu Okresu Subskrypcji do ostatniego dnia trwania Okresu Subskrypcji i nieobjęciu ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia w tym Okresie Subskrypcji oraz o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, w okresie po zakończeniu Okresu Subskrypcji do dnia poprzedzającego dzień, w którym rozpocząć się miał Okres Odpowiedzialności, w przypadku, gdyby zagrożona była możliwość realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Odwołanie Subskrypcji lub odmowa objęcia ochroną ubezpieczeniową może nastąpić w szczególności w związku z dużą zmiennością rynków, negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, o których mowa w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. W takim przypadku Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą kwotę na poczet Składki w maksymalnym terminie 10 Dni Roboczych od dnia, w którym Okres Subskrypcji został odwołany lub w maksymalnym terminie 14 Dni Roboczych od dnia zakończenia Okresu Subskrypcji (w przypadku odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową) Ubezpieczającemu na rachunek bankowy, z którego została zapłacona, a jeśli kwotę na poczet Składki zapłacił Klient, Ubezpieczyciel zwraca w powyższym terminie kwotę na poczet Składki Klientowi na wskazany w Deklaracji Przystąpienia lub w złożonym oświadczeniu o zmianie danych do ubezpieczenia rachunek bankowy. 8. Ubezpieczyciel uprzedzi Ubezpieczającego o przedłużeniu Okresu Subskrypcji, który może zostać przedłużony o okres nie dłuższy niż dwa miesiące. Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje Ubezpieczającego, a Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres Subskrypcji. W razie przedłużenia Okresu Subskrypcji, nowe daty obserwacji zostaną podane w Certyfikacie. 9. Ubezpieczający doręcza Klientowi przed przystąpieniem przez niego do ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia oraz Warunki Finansowe Ubezpieczenia. Rozdział 5. Suma ubezpieczenia Informacje dotyczące sposobu obliczania kwoty, która zostanie wypłacona w przypadku dożycia przez Ciebie do końca Okresu Odpowiedzialności albo Twojej śmierci, znajdziesz w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. 1. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności innego niż zgon Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego określona jest w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia i jest niezmienna w całym Okresie Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem Rozdziału Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności w wyniku Wypadku Komunikacyjnego określona jest w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia i jest niezmienna w całym Okresie Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem Rozdziału Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności określona jest w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności może zostać powiększona o premię, której wysokość dla Ubezpieczonego jest ustalana przez Ubezpieczyciela zgodnie z zapisami Warunków Finansowych Ubezpieczenia w terminie 5 Dni Roboczych od ostatniego dnia Okresu Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem zapisów Warunków Finansowych Ubezpieczenia. 4. Wysokość sumy ubezpieczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności innego niż zgon Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego, sumy ubezpieczenia na wypadek dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności oraz sposób ustalania premii dla każdego Ubezpieczonego dodatkowo wskazane są w Certyfikacie, o którym mowa w Rozdziale 8. Rozdział 6. Ograniczenia odpowiedzialności 1. Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt 1 ppkt 2), zostanie ograniczona do wysokości zapłaconej Składki, gdy zgon Ubezpieczonego nastąpił w wyniku: 1) popełnienia samobójstwa w okresie dwóch lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia, 2) wojny, stanu wyjątkowego, zamierzonego uczestnictwa w zamieszkach lub rozruchach, aktu terroryzmu lub sabotażu, eksplozji atomowej, napromieniowania radioaktywnego chyba, że nie miało to wpływu na przyczynę zajścia zgonu, 3) usiłowania lub dokonania przestępstwa przez Ubezpieczonego chyba, że nie miało to wpływu na przyczynę zajścia zgonu, 4) pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza chyba, że nie miało to wpływu na przyczynę zajścia zgonu, 5) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień chyba, że nie miało to wpływu na przyczynę zajścia zgonu. 2. Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt 1 ppkt 2), zostanie ograniczona do wysokości zapłaconej Składki, gdy zgon Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego w Okresie Odpowiedzialności nastąpił na skutek lub w bezpośrednim związku 3

5 z rekreacyjnym uprawianiem Sportu Wysokiego Ryzyka oraz w przypadku, gdy zgon Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego w Okresie Odpowiedzialności nastąpił w wyniku Zawodowego lub Wyczynowego Uprawiania Sportu. Pamiętaj! Towarzystwo Ubezpieczeń może ograniczyć wysokość wypłaconego świadczenia z tytułu Twojej śmierci w przypadkach opisanych powyżej. Rozdział 7. Uprawniony Możesz wskazać jednego lub więcej Uprawnionych, czyli osoby, którym zostanie wypłacone Świadczenie Ubezpieczeniowe w przypadku Twojej śmierci. W każdej chwili możesz łatwo zmienić swoje wskazanie, np. za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Powinieneś również wskazać procentowy udział poszczególnych osób w tym świadczeniu. 1. Ubezpieczony może wskazać jednego lub więcej Uprawnionych np. poprzez ich wskazanie w pomocniczo przygotowanym Formularzu ustanowienia Uprawnionych. 2. Ubezpieczony może wskazać procentowy udział każdego ze wskazanych Uprawnionych w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego z dokładnością do 1%. W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazał kilku Uprawnionych i nie określił wysokości przypadających im udziałów w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego uznaje się, że wszystkie udziały są równe, a gdy wskazane udziały nie sumują się do 100%, nierozdzielona część Świadczenia Ubezpieczeniowego zostanie podzielona w proporcji odpowiadającej udziałom określonym przez Ubezpieczonego. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego wskazanie jednego lub kilku Uprawnionych stało się bezskuteczne, Świadczenie Ubezpieczeniowe przypadające temu Uprawnionemu lub Uprawnionym zostanie wypłacone pozostałym Uprawnionym, w proporcji odpowiadającej ich udziałom określonym przez Ubezpieczonego, a jeśli Ubezpieczony nie określił przypadających im udziałów w częściach równych, z zastrzeżeniem pkt Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uprawnionego z zachowaniem formy pisemnej, poprzez złożenie oświadczenia, na przykład na druku Formularza ustanowienia Uprawnionych, który został pomocniczo przygotowany i udostępniany przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapisy pkt 2 stosuje się odpowiednio. Przy wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie zawiadomienie. 4. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uprawniony lub wskazanie wszystkich Uprawnionych stało się bezskuteczne), Świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego w sposób analogiczny do zasad dziedziczenia ustawowego wynikających z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia Ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione powyżej w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia Ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny Ubezpieczonego otrzymują Świadczenie Ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione na podstawie testamentu. 5. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. 6. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. 7. Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje osobie wskazanej w pkt 4, jeżeli umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Świadczenie Ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego wymienionym w dalszej kolejności. Rozdział 8. Certyfikat Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową. 1. Potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową dla Ubezpieczonego jest Certyfikat wystawiany przez Ubezpieczyciela w ciągu 14 Dni Roboczych od dnia zakończenia Okresu Subskrypcji, dla tych Klientów, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową. Certyfikat zostanie wysłany przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu listem zwykłym na ostatni wskazany przez Ubezpieczonego adres korespondencyjny. 2. Jeśli Ubezpieczony nie otrzymał Certyfikatu w ciągu 45 dni od zakończenia Okresu Subskrypcji, Ubezpieczyciel ponownie wyśle Certyfikat, niezwłocznie po otrzymaniu od Ubezpieczonego zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: lub +48 (71) (w tym dla połączeń z zagranicy), koszt połączenia zgodny z taryfą operatora lub za pośrednictwem adresu lecz tylko wówczas, gdy adres , z którego została wysłana wiadomość, został wcześniej podany przez Ubezpieczonego. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. W przypadku nieotrzymania Certyfikatu przez Ubezpieczonego i zgłoszenia tego faktu Ubezpieczającemu, Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji Ubezpieczyciela. 4

6 Rozdział 9. Składka 1. Do zapłaty Składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający dopuszczają możliwość sfinansowania kosztu kwoty na poczet Składki przez Klienta. W takim przypadku Klient oświadcza wolę zapłaty kwoty na poczet Składki w Deklaracji Przystąpienia określając jednocześnie jej wysokość. Zapłata kwoty na poczet Składki przez Klienta wyczerpuje roszczenia o zapłatę kwoty na poczet Składki za tego Klienta, które mogłyby przysługiwać Ubezpieczycielowi wobec Ubezpieczającego. Kwota na poczet Składki płatna jest na rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazany w Deklaracji Przystąpienia. Minimalna wysokość Składki określona została w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. 2. Składka płatna jest jednorazowo z góry za cały Okres Odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Zapłata kwoty na poczet Składki musi nastąpić do końca pierwszego Dnia Roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji. Kwota zapłacona na poczet Składki musi odpowiadać Składce wskazanej w Deklaracji Przystąpienia. W poleceniu przelewu należy podać: numer PESEL Klienta lub serię i numer paszportu, jeżeli Klient jest obcokrajowcem oraz numer Certyfikatu podany w Deklaracji Przystąpienia. Wpłacone środki pieniężne w Okresie Subskrypcji są nieoprocentowane. Składkę należy zapłacić najpóźniej do końca pierwszego Dnia Roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji. Wykonaj przelew na indywidualny rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazany w Deklaracji Przystąpienia. Zwróć uwagę na kwotę. W tytule przelewu podaj: Twój numer PESEL (lub serię i numer paszportu, jeżeli jesteś obcokrajowcem) oraz Numer Certyfikatu (podany w Deklaracji Przystąpienia). 3. Niezapłacenie kwoty na poczet Składki w terminie wskazanym w pkt 2 lub zapłacenie kwoty na poczet Składki w wysokości niższej niż zadeklarowana wysokość Składki, uznane zostanie za rezygnację z ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji, a Klient nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową. W takim przypadku zapłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 5 Dni Roboczych od upływu terminu, o którym mowa w pkt 2, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata. W przypadku, gdy zapłacona kwota na poczet Składki jest wyższa niż zadeklarowana wysokość Składki, kwota nadpłaty zostanie zwrócona w ciągu 5 Dni Roboczych od daty stwierdzenia nadpłaty na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata. W przypadku, gdy kwota na poczet Składki zostanie zapłacona po terminie, o którym mowa w pkt 2, Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą kwotę na poczet Składki na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata, w terminie 5 Dni Roboczych od daty stwierdzenia takiej wpłaty na rachunku Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy zwrot na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata nie jest możliwy, środki pieniężne zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Deklaracji Przystąpienia lub w złożonym oświadczeniu o zmianie danych do ubezpieczenia. Rozdział 10. Wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego W tym paragrafie znajdziesz informacje dotyczące sposobu obliczania kwoty, która zostanie wypłacona w przypadku dożycia przez Ciebie do końca Okresu Odpowiedzialności albo w przypadku Twojej śmierci. 1. Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie Ubezpieczeniowe: 1) Ubezpieczonemu z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności albo 2) Uprawnionemu z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności innego niż zgon Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego albo w przypadku zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności w wyniku Wypadku Komunikacyjnego. 3) Wysokości Świadczeń Ubezpieczeniowych, o których mowa w niniejszym punkcie, określone zostały w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem Rozdziału Jeżeli do ostatniego dnia Okresu Odpowiedzialności nie zostało złożone do Ubezpieczyciela zawiadomienie o zgonie Ubezpieczonego lub zgłoszone roszczenie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego, a także Ubezpieczony nie złożył oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia (na przykład poprzez złożenie Oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, którego wzór został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela), przyjmuje się, że Ubezpieczony dożył do końca Okresu Odpowiedzialności. W takim przypadku następuje wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem pkt Wyplata Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności następuje w terminie nie późniejszym niż 10 Dni Roboczych od dnia zakończenia Okresu Odpowiedzialności, z zastrzeżeniem pkt 14, drogą przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia lub w oświadczeniu o zmianie danych do ubezpieczenia. 4. Wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności nie nastąpi w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel, po zakończeniu Okresu Odpowiedzialności, a przed wypłatą Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności, zgodnie z terminem określonym w pkt 3, otrzyma zawiadomienie o zgonie Ubezpieczonego lub zostanie zgłoszone roszczenie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, jeżeli ustalone zostanie, że nie doszło do Zdarzenia Ubezpieczeniowego w postaci zgonu Ubezpieczonego przed zakończeniem Okresu Odpowiedzialności, Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności zostanie niezwłocznie wypłacone. 5. W przypadku, gdy po wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności, zostanie złożone do Ubezpieczyciela zawiadomienie o zgonie Ubezpieczonego lub zostanie zgłoszone roszczenie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności, Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału. Jeżeli ustalone zostanie w trakcie przeprowadzanego postępowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, że doszło do Zdarzenia Ubezpieczeniowego w postaci zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności, Ubezpieczycielowi przysługuje zwrot wypłaconego Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu dożycia 5

7 przez Ubezpieczonego do końca Okresu Odpowiedzialności, jako świadczenia nienależnego. 6. W razie zgonu Ubezpieczonego Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem pkt Występujący z roszczeniem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności zawiadamia Ubezpieczyciela telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Ubezpieczyciela, o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego oraz składa bezpośrednio do Ubezpieczyciela dokument zgłoszenia roszczenia zawierający dane wskazane w formularzu przygotowanym przez Ubezpieczyciela, przy czym formularz ma charakter pomocniczy i stanowi załącznik nr 2 do Umowy oraz oryginały lub potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów, z zastrzeżeniem pkt 9: 1) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego jeżeli zgłaszający roszczenie posiada odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, 2) zaświadczenie lekarskie wskazujące przyczynę zgonu Ubezpieczonego lub karta statystyczna do karty zgonu jeżeli zgłaszający roszczenie posiada zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu Ubezpieczonego lub kartę statystyczną do karty zgonu, 3) dokument tożsamości zgłaszającego roszczenie (zgłaszających roszczenie), 4) dokumenty stwierdzające okoliczności zgonu Ubezpieczonego (np. protokół policji, postanowienia prokuratury również kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone jeżeli zgłaszający roszczenie posiada takie dokumenty; w przeciwnym wypadku zgłaszający roszczenie powinien poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach zgonu Ubezpieczonego, 5) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uprawnionego (imię, nazwisko np. odpis skrócony aktu małżeństwa) jeżeli miała miejsce zmiana danych osobowych Uprawnionego. 8. Jeżeli jest więcej niż jeden Uprawniony, każdy Uprawniony składa dokument zgłoszenia roszczenia, o którym mowa w pkt 7 oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 3) i o ile zachodzi sytuacja wskazana w pkt 7 ppkt 5), dokumenty tamże wskazane, natomiast dokumenty wymienione w pkt 7 ppkt 1), 2) i 4) mogą zostać złożone tylko przez jednego z Uprawnionych, w jednym egzemplarzu. 9. Występujący z roszczeniem udostępnia inne niż wskazane w pkt 7 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie Odpowiedzialności, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać i są one niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. 10. W przypadku, gdy Ubezpieczycielowi nie zostaną dostarczone dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 1), 2), 4) oraz w pkt 9, osoba występująca z roszczeniem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego powinna udzielić Ubezpieczycielowi informacji, takich jak: miejsce i data zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, nazwa i adres organu lub instytucji, w której w/w dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować, z zastrzeżeniem pkt Zasady opodatkowania Świadczeń Ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu lub Ubezpieczonemu z Umowy regulują przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych. 12. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego. 13. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego i Uprawnionego, jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 14. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w pkt 3 lub pkt 6 okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego albo wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie Ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w pkt 3 lub pkt Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia Ubezpieczeniowego w terminie określonym w pkt 3 lub pkt 6, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego. 16. Jeśli Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego przysługuje Uprawnionemu, Ubezpieczyciel przekazuje pisemną informację o wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego Uprawnionemu. 17. Jeżeli Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu roszczenia, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego. 18. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 19. Brak informacji umożliwiających identyfikację Uprawnionego i ustalenie prawa do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego do czasu uzyskania informacji przez Ubezpieczyciela lub podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji. 6

8 Rozdział 11. Rezygnacja z ubezpieczenia 1. Klient do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności lub Ubezpieczony po rozpoczęciu Okresu Odpowiedzialności może zrezygnować z ubezpieczenia poprzez złożenie Ubezpieczającemu z zachowaniem formy pisemnej Oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia (którego wzór został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest udostępniany przez Ubezpieczającego). Ponadto Ubezpieczony po rozpoczęciu Okresu Odpowiedzialności może zrezygnować z ubezpieczenia poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Możesz w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia. Musisz jednak liczyć się z ewentualnością, że w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia po rozpoczęciu Okresu Odpowiedzialności, wypłacana kwota może być niższa od wpłaconej przez Ciebie Składki. 2. W razie rezygnacji Klienta z ubezpieczenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności, Ubezpieczyciel w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania oświadczenia w tym zakresie, zwraca zapłaconą kwotę na poczet Składki Klientowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata kwoty na poczet Składki, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia Klient wskaże inny rachunek bankowy, na który powinny zostać wypłacone środki z tytułu rezygnacji z ubezpieczenia. 3. Podstawą do zwrotu kwoty na poczet Składki wskutek rezygnacji z ubezpieczenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności jest: 1) okazanie Ubezpieczającemu dokumentu tożsamości Klienta wskazującego imię, nazwisko i numer PESEL lub serię i numer paszportu, jeżeli Klient jest obcokrajowcem oraz 2) złożenie podpisanego przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia (wzór oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). 4. W razie rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia po rozpoczęciu Okresu Odpowiedzialności, Ubezpieczyciel w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania oświadczenia w tym zakresie, wypłaca na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego w złożonym oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia Wartość Wykupu wyliczoną zgodnie z zapisami Warunków Finansowych Ubezpieczenia. Jeśli zrezygnujesz z ubezpieczenia po rozpoczęciu Okresu Odpowiedzialności, otrzymasz kwotę równą Wartości Wykupu. Kwota ta może być niższa od wpłaconej przez Ciebie Składki. Szczegóły na temat zasad obliczania Wartości Wykupu znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. 5. Podstawą do wypłaty Wartości Wykupu jest: 1) okazanie Ubezpieczającemu dokumentu tożsamości Ubezpieczonego wskazującego imię, nazwisko i numer PESEL Ubezpieczonego lub serię i numer paszportu, jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem oraz 2) złożenie podpisanego przez Ubezpieczonego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia (wzór oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela). Rozdział 12. Postanowienia końcowe 1. Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie danych osobowych i teleadresowych (w tym adresu ) podanych w Deklaracji Przystąpienia, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego albo poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w tym zakresie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego (wzór Oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest udostępniany przez Ubezpieczającego). Pamiętaj, aby poinformować Towarzystwo Ubezpieczeń, jeśli zmienią się Twoje dane osobowe lub dane osobowe Uprawnionych. Możesz to zrobić za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub pisemnie za pośrednictwem Ubezpieczającego. 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie Warunków Ubezpieczenia, powinny być składane w formie pisemnej, chyba że Warunki Ubezpieczenia stanowią inaczej. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy lub ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, lub miejsca zamieszkania, lub siedziby Uprawnionego. 4. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ , 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 3) osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. W przypadku konieczności złożenia reklamacji zachęcamy do skorzystania z najwygodniejszej dla Ciebie formy kontaktu. 7

9 6. Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 7. W przypadku zmiany warunków Umowy lub prawa właściwego dla Umowy mających wpływ na istniejący stosunek ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania pisemnie informacji w tym zakresie Ubezpieczonemu, ze wskazaniem wpływu tych zmian na wartość Świadczenia Ubezpieczeniowego, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy lub prawa właściwego dla Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu o tym informacji od Ubezpieczyciela. Zmiana Umowy na niekorzyść Ubezpieczonego lub Uprawnionego wymaga zgody Ubezpieczonego. 8. Ubezpieczający i Ubezpieczyciel kierują się zasadami określonymi w III rekomendacji dobrych praktyk na rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. 9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04)

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04) Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja (kod: 2013_RBST_v.04) kod: 2013_RBST_v.04 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02)

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2 (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) kod: 2013_DBEFVIII_v.02 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7. WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01)

Strona 1 z 7. WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 50 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6 WARUNKI UBEZPIECZENIA FABRYKA ZYSKÓW (kod: 2010_GBFZ_v.03) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen Banku.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA KAPITAŁ BEZPIECZEŃSTWA V (kod: 2009_GBKBV_v.02) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów GETIN Banku SA Kapitał Bezpieczeństwa V regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "TWOJA OPTIMUM+ "BEZPIECZNA "Polisa Creditum+" POLISA" POŻYCZKA" Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA. Rozdział 1. DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA. Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Banku DnB NORD Polska SA NORD 4 effekt Strona 1 z 7

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Banku DnB NORD Polska SA NORD 4 effekt Strona 1 z 7 WARUNKI UBEZPIECZENIA NORD 4 effekt (kod: 2009_DNBN4E_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie NORD 4 effekt regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1)

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) Niniejsza warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA LIBRA III (kod: 2011_NBLIBIII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia KorpoInvest. (kod: 2013_EAKI_v.01)

Warunki ubezpieczenia KorpoInvest. (kod: 2013_EAKI_v.01) Warunki ubezpieczenia KorpoInvest (kod: 2013_EAKI_v.01) kod: 2013_EAKI_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane treści wewnątrz Warunków Ubezpieczenia mają na celu zwrócenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.10) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 08/03/13 z dnia 15.03.2013r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS. (kod: 2014_PGB_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS. (kod: 2014_PGB_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie POLSCY GIGANCI BIS (kod: 2014_PGB_01_v.01) kod: 2014_PGB_01_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Kwartet Gwiazd II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY F Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) do

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR. kod: 2015_ANGLCSR_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR. kod: 2015_ANGLCSR_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR kod: 2015_ANGLCSR_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. ANTIDOTUM PRO Poniższe Warunki Ubezpieczenia stanowią wyciąg

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII (kod: 2012_ BIRNKAB_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. ANTIDOTUM PROGRESYWNE Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. WARUNKI UBEZPIECZENIA DB GWARANCJA POTĘGA EURAZJI (kod: 2009_DBPA _v.01)

Strona 1 z 5. WARUNKI UBEZPIECZENIA DB GWARANCJA POTĘGA EURAZJI (kod: 2009_DBPA _v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA DB GWARANCJA POTĘGA EURAZJI (kod: 2009_DBPA _v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie db Gwarancja Potęga Eurazji regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT

WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT 5 Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGAPROFIT 5 (kod: 2009_BINGM500_v02) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE 10 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KRS 11 13, , NIP , REGON

KRS 11 13, , NIP , REGON Zestawienie najważniejszych informacji dotyczących Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. ANTIDOTUM PRO Poniższe Warunki Ubezpieczenia stanowią wyciąg

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 02/02/14 z dnia 06.02.2014r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A. Strategia KURS NA ZYSKI II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A. Strategia KURS NA ZYSKI II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW CENTRALNEGO DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO S.A. Strategia KURS NA ZYSKI II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Elita Europy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Elita Europy Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie Elita Europy Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 24 karaty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 24 karaty OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 24 karaty zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 06/04/13 z dnia 18.04.2013 r. Informacje

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ELITA EUROPY. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 03/09/14 z dnia r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ELITA EUROPY. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 03/09/14 z dnia r. Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) oraz przykłady mające na celu zobrazowanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie db Elita Funduszy XII_2 Kod: GSDB12/02/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Mega Światowa Lokata Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie Mega Światowa Lokata (kod: 2009_BINMSL00_v02) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

S.A. ANTIDOTUM PROGRESYWNE

S.A. ANTIDOTUM PROGRESYWNE Zestawienie najważniejszych informacji dotyczących Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. ANTIDOTUM PROGRESYWNE Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY. (kod: 2015_DAE_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY. (kod: 2015_DAE_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY (kod: 2015_DAE_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo