Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość TU na Życie Europa S.A.

2

3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość Spis Treści Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 5 Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności ubezpieczyciela 5 Odstąpienie od umowy ubezpieczenia i rozwiązanie umowy ubezpieczenia 6 Wyłączenia odpowiedzialności 7 Uprawniony 8 Polisa ubezpieczeniowa 9 Suma ubezpieczenia 9 Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego 10 Składka ubezpieczeniowa 12 Postanowienia końcowe 13 1

4 2

5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna Przyszłość (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 03/06/12 z dnia r.) Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia na życie oraz w zakresie całkowitej niezdolności do pracy Stabilna przyszłość (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (zwane dalej TU na Życie Europa S.A.) z Ubezpieczającymi Umów ubezpieczenia na życie. Definicje 1 Użyte w niniejszych OWU terminy, pisane wielką literą, oznaczają: 1. Całkowita niezdolność do pracy stan zdrowia Ubezpieczonego, będący wynikiem Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby, zaistniały w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela powodujący wydanie Orzeczenia, 2. Choroba schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała, zaistniałe niezależnie od woli kogokolwiek, powstałe w wyniku patologii, która może zostać zdiagnozowana przez lekarza, 3. Dzień roboczy dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy, 4. Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego: 1) w przypadku Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego dzień powstania niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskazany w Orzeczeniu; w przypadku, gdy Orzeczenie nie wskazuje dnia powstania niezdolności do pracy, za dzień jej powstania przyjmuje się dzień wydania Orzeczenia, 2) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego dzień zgonu Ubezpieczonego, wskazany w akcie zgonu, 5. Dzień zapłaty składki dzień uznania kwotą należnej składki lub raty składki rachunku bankowego Ubezpieczyciela, 6. Ekspedycja zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym lub naukowym, 7. Nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego, w szczególności takich jak: zawał, krwotok, udar mózgu, 8. Orzeczenie prawomocne orzeczenie wydane na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach oraz przepisów orzekania o niezdolności do pracy przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską lub prawomocny wyrok sądu, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy, 9. Partner osoba pozostająca z Ubezpieczonym w związku formalnym lub nieformalnym, we wspólnym gospodarstwie domowym, przy wspólnym nakładzie środków finansowych na utrzymanie, 10. Przedsiębiorca: 1) osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, 2) osoba prawna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, 3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą; 11. Świadczenie ubezpieczeniowe świadczenie pieniężne wypłacane Uprawnionemu przez Ubezpieczyciela z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, 12. Ubezpieczający osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 3

6 prawnych lub osoba prawna, zawierająca Umowę ubezpieczenia, zobowiązana do zapłaty składki lub raty składki, 13. Ubezpieczony osoba fizyczna lub Przedsiębiorca, którego życie i zdrowie są przedmiotem ubezpieczenia na warunkach określonych w OWU, 14. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony zł, 15. Umowa ubezpieczenia umowa zawarta na podstawie niniejszych OWU, 16. Uprawniony osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku Zgonu Ubezpieczonego, 17. Wiek liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem a datą urodzenia, 18. Współmałżonek osoba pozostająca z Ubezpieczonym w związku małżeńskim w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 1964., nr 9, poz. 59 z późn. zm.), 19. Zdarzenie ubezpieczeniowe zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i z przyczyn zaistniałych w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 1) Zgonu Ubezpieczonego albo 2) Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU, 20. Zgon śmierć Ubezpieczonego. 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana Ubezpieczonemu na wypadek: 1) Zgonu, 2) Całkowitej niezdolności do pracy. 3. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego TU na Życie Europa S.A. spełni Świadczenie ubezpieczeniowe na zasadach określonych w 12, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU. Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone Ubezpieczonemu albo Uprawnionemu zgodnie z zapisami OWU. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko za pierwsze ze zgłoszonych Zdarzeń ubezpieczeniowych w postaci Zgonu lub Całkowitej niezdolności do pracy. 4. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy jedynie tych Zdarzeń ubezpieczeniowych, których bezpośrednie przyczyny zaistniały w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy jest udzielana Ubezpieczonemu do dnia nabycia przez niego prawa do świadczeń emerytalnych lub rentownych zgodnie z przepisami prawa polskiego o emeryturach i rentach. Zawarcie umowy ubezpieczenia 3 6. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie pisemnego Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 7. Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia może zostać wypełniony przez Ubezpieczającego za pośrednictwem internetu. W takim przypadku Umowa ubezpieczenia uznana jest za zawartą w dniu złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem internetu na zasadach określonych w dniu wypełnienia tego wniosku, pod warunkiem doręczenia do TU na Życie Europa S.A. poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego

7 i Ubezpieczonego Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia złożenia tego wniosku za pośrednictwem internetu. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta. 8. Ubezpieczający może zawrzeć Umowę ubezpieczenia również na cudzy rachunek (Ubezpieczonego) przez doręczenie pisemnego Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na rachunek Ubezpieczonego, Ubezpieczony wyraża zgodę na jej zawarcie oraz na wysokość sumy ubezpieczenia. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 4 9. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta każda osoba fizyczna lub Przedsiębiorca, który: 1) złożył prawidłowo wypełniony i podpisany Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia zawierający między innymi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do ubezpieczenia i objęcie przez Ubezpieczyciela ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z 3 ust. 1, oraz 2) podlega przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach w zakresie ubezpieczenia na wypadek Całkowitej niezdolności do pracy, oraz 3) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypos politej Polskiej, z zastrzeżeniem ustępów niniejszego paragrafu. 10. Ubezpieczonym może być osoba fizyczna lub Przedsiębiorca, który w dniu składania Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ma ukończone 18 lat oraz której Wiek powiększony o długość okresu ubezpieczenia nie przekracza 65 lat, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów OWU. 11. Ubezpieczony, który przechodził lub jest w trakcie leczenia Chorób lub schorzeń wskazanych we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia nie może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w niniejszych OWU. 12. Na rachunek jednego Ubezpieczonego może być zawartych kilka Umów ubezpieczenia, pod warunkiem, że łączna suma ubezpieczenia ze wszystkich zawartych Umów ubezpieczenia nie przekroczy kwoty PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 13. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz maksymalnie dwóch Ubezpieczonych, pod warunkiem, że są oni Współmałżonkami lub Partnerami. Jeżeli Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz dwóch Ubezpieczonych, wówczas składany Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia musi zostać podpisany przez Ubezpieczającego i dwóch Ubezpieczonych. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności ubezpieczyciela 5 1. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się z dniem wskazanym we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej, jednak nie wcześniej niż od Dnia zapłaty składki lub raty składki i nie wcześniej niż od godziny dnia następnego po otrzymaniu przez TU na Życie Europa S.A. podpisanego Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia wraz z kopią ważnego dowodu osobistego Ubezpieczonego i Ubezpieczającego oraz trwa nieprzerwanie przez kolejno następujące 12 miesięcy po tym dniu, z zastrzeżeniem ustępów niniejszego paragrafu. 2. TU na Życie Europa S.A. potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzez doręczenie Ubezpieczającemu Polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy ubezpieczenia. Potwierdzenie zawarcia Umowy ubezpieczenia może być wysłane Ubezpieczającemu w formie elektronicznej na 5

8 adres Ubezpieczającego wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony najpóźniej na 30 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia nie zrezygnuje z kontynuacji Umowy ubezpieczenia, uważa się, że w pierwszym dniu następującym po zakończeniu bieżącego okresu ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia zostaje przedłużona na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia (automatyczna kontynuacja), na warunkach obowiązujących na 30 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, pod warunkiem zapłaty składki lub raty składki, z zastrzeżeniem ustępów niniejszego paragrafu. Jeżeli Ubezpieczony do dnia rozpoczęcia się kolejnego okresu ubezpieczenia nie zapłaci składki lub raty składki, okres ubezpieczenia nie zostanie przedłużony, a Umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. 4. Jeżeli Ubezpieczony w pierwszym dniu kolejnego okresu ubezpieczenia nie będzie spełniał warunku Wieku określonego w 4 ust. 2 i Wiek Ubezpieczonego na koniec kontynuowanego okresu ubezpieczenia przekroczy 65 lat, okres ubezpieczenia nie zostanie przedłużony, a Umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu z końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. 5. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego kończą się: 1) z upływem okresu na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, lub 2) z dniem rozwiązania Umowy ubezpieczenia, lub 3) z dniem odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, lub 4) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, lub 5) z dniem Zgonu Ubezpieczonego, lub 6) z dniem wydania Orzeczenia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 6, lub 7) w dniu określonym na wezwaniu do zapłaty w przypadku niezapłacenia składki lub raty składki zgodnie z 13 ust. 4, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 6. W razie, gdyby przed wydaniem Orzeczenia upłynął okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego po wydaniu Orzeczenia, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów OWU. 6 Odstąpienie od umowy ubezpieczenia i rozwiązanie umowy ubezpieczenia 6 1. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyny odstąpienia, w terminie: 1) 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający jest osobą fizyczną, 2) 7 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający jest Przedsiębiorcą. 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony może w każdym czasie rozwiązać Umowę ubezpieczenia składając do Ubezpieczyciela pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia. Pisemne oświadczenie o wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia powinno zawierać: oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, serię i numer Polisy ubezpieczeniowej, Imię i Nazwisko, PESEL Ubezpieczonego lub numer paszportu, jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem, numer rachunku bankowego do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia nastąpi z dniem wskazanym w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z dniem następującym po dniu doręczenia Ubezpieczycielowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia. 3. W związku z wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia składka za

9 niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego zostanie rozliczona i zwrócona Ubezpieczającemu na jego wniosek w sposób wskazany w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku ogłoszenia upadłości Ubezpieczającego, Umowa ubezpieczenia niezwłocznie ulega rozwiązaniu. Wyłączenia odpowiedzialności 7 1. TU na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności: 1) w przypadku, gdy Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa popełnionego w okresie 2 pierwszych lat od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) w okresie 3 lat od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia w razie podania przed zawarciem Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczonego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub innym dokumencie nieprawdziwych informacji, w szczególności zatajenia Choroby rozpoznanej lub leczonej przed dniem zawarcia Umowy ubezpieczenia lub innego zdarzenia, które nastąpiło przed dniem zawarcia Umowy ubezpieczenia, będącego przyczyną Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Ponadto TU na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; 2) działaniami wojennymi (w tym wojna domowa), rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, nielegalnymi strajkami, rozruchami, zamieszkami społecznymi, bójkami; z wyjątkiem działania w obronie koniecznej i pod warunkiem przedstawienia raportu policyjnego dokumentującego działanie Ubezpieczonego w obronie koniecznej; 3) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem; 4) próbą samobójstwa bądź samookaleczenia lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego; 5) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przez Ubezpieczonego przestępstwa, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego; 6) alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice) występującymi u Ubezpieczonego; 7) udziałem Ubezpieczonego w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych o wysokim stopniu ryzyka, takich jak: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, rafting, speleologia, baloniarstwo, bobsleje i saneczkarstwo, sporty motorowe i motorowodne, jeździectwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, lotnictwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, szermierka, sporty siłowe, sporty walki i obronne, kajakarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe, skoki do wody, skoki na linie, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfing, windsurfing oraz czynnym udziałem w zawodach, wyścigach, rajdach i treningach sportowych; 8) uczestniczeniem przez Ubezpieczonego w zawodach z użyciem samolotów, spadochronów, lotni, paralotni itp., statków powietrznych, pojazdów kołowych, koni, łodzi, nart wodnych; 7

10 9) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza licencjonowanymi liniami lotniczymi; 10) wyczynowym (zawodowym) uprawianiem przez Ubezpieczonego jakiejkolwiek dyscypliny sportu, w szczególności udziału w zawodach, wyścigach, występach lub treningach sportowych; 11) uczestniczeniem przez Ubezpieczonego w wyprawach albo w Ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi; 12) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze kosmetycznym lub zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw Nieszczęśliwych wypadków) lub operacji zmiany płci; 13) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień; 14) jazdą motocyklem o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm 3 ; 15) pobytem Ubezpieczonego poza terytorium Unii Europejskiej, krajów członkowskich EFTA i Ameryki Północnej dłuższym niż 12 miesięcy; 16) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób (z wyjątkiem sytuacji związanej z Nieszczęśliwym Wypadkiem); 17) pełnieniem służby wojskowej, w tym w jednostkach cywilnych i pomocniczych działających w strukturze sił zbrojnych; 18) pełnieniem służby o charakterze policyjnym; 19) uczestniczeniem w organizacjach paramilitarnych lub służbach mundurowych, w szczególności takich jak: straż miejska, straż graniczna, straż pożarna, służby więziennictwa, służby ochrony kolei; 20) wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy w następujących zawodach: kaskader, korespondent wojenny, pirotechnik, marynarz, rybak morski i śródlądowy, pracownik ochrony życia i mienia. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło w następstwie lub w związku z konsekwencjami wypadków oraz Chorób Ubezpieczonego powstałych lub rozpoznanych przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Zdarzenie ubezpieczeniowe powstałe w następstwie lub w związku z wszelkimi Chorobami powstałymi lub rozpoznanymi, lub leczonymi do dnia złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczonego. 8 Uprawniony 8 1. Ubezpieczony we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia może wskazać jednego lub więcej Uprawnionych. 2. W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazuje kilku Uprawnionych, powinien określić procentowy udział każdego z nich w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego z dokładnością do 1%. Gdy wskazane udziały nie sumują się do 100%, uznaje się, że nierozdzielona część Świadczenia ubezpieczeniowego zostanie podzielona w proporcji odpowiadającej udziałom określonym przez Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie określił wysokości przypadających Uprawnionym udziałów w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego uznaje się, że wszystkie udziały są równe. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego wskazanie jednego lub kilku Uprawnionych stało się bezskuteczne zgodnie z ust. 6, Świadczenie ubezpieczeniowe przypadającemu temu Uprawnionemu lub Uprawnionym zostanie wypłacone pozostałym Uprawnionym, w proporcji odpowiadającej ich udziałom określonym przez Ubezpieczonego lub w równych częściach, w przypadku niewskazania przez Ubezpieczonego udziałów, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczony może w każdym czasie wskazać, zmienić lub odwołać wskazanie Uprawnionego, zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela z zachowaniem formy

11 pisemnej, składając oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia. W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie zawiadomienie. 4. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uprawniony lub wskazanie wszystkich Uprawnionych stało się bezskuteczne), Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego Ubezpieczonego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny do zasad dziedziczenia ustawowego wynikających z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny Ubezpieczonego otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednim, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione do spadku na podstawie testamentu. 5. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości, co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 6. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. Polisa ubezpieczeniowa 9 1. Potwierdzeniem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest Polisa ubezpieczeniowa wystawiana przez TU na Życie Europa w wersji elektronicznej lub papierowej. Polisa wysyłana jest na adres lub adres korespondencyjny Ubezpieczającego podany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia zgodnie z 5 ust. 3, TU na Życie Europa S.A. w terminie 30 Dni roboczych od rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia wystawia Polisę ubezpieczeniową w wersji elektronicznej lub papierowej. Polisa ubezpieczeniowa wysyłana jest na adres lub adres korespondencyjny podany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem złożonych oświadczeń o zmianie danych do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia i jest stała w całym danym okresie ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności TU na Życie Europa S.A. wobec danego Ubezpieczonego. 3. W przypadku automatycznej kontynuacji okresu ubezpieczenia zgodnie z 5 ust. 3, suma ubezpieczenia w kolejnym okresie ubezpieczenia pozostaje bez zmian, chyba że Ubezpieczający najpóźniej na 30 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia złożył do TU na Życie Europa S.A. wniosek o zmianę sumy 9

12 ubezpieczenia w kolejnym okresie ubezpieczenia. Jeżeli złożony przez Ubezpieczającego wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy podwyższenia sumy ubezpieczenia o więcej niż 10%, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, TU na Życie Europa S.A. może skierować Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie lub diagnostyczne przed zaakceptowaniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia z podwyższoną sumą ubezpieczenia. Badania lekarskie lub diagnostyczne zostaną przeprowadzone na koszt TU na Życie Europa S.A. 4. Minimalna suma ubezpieczania na jaką może zostać zawarta Umowa ubezpieczenia wynosi PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), natomiast maksymalna suma ubezpieczenia na jaką może zostać zawarta Umowa ubezpieczenia wynosi PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 5. Jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawierana na rzecz dwóch Ubezpieczonych (Współmałżonków lub Partnerów) wówczas limity, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, dotyczą pojedynczego Ubezpieczonego. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego Występujący z roszczeniem składa dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, którymi są oryginały lub kserokopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów, w szczególności: 1) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego: a) formularz zgłoszenia roszczenia, b) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego - chyba że Uprawniony jest osobą, która takiego odpisu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może go uzyskać, c) zaświadczenie lekarskie o przyczynie Zgonu Ubezpieczonego lub karta statystyczna do karty zgonu chyba że Uprawniony jest osobą, która takiego zaświadczenia ani karty statystycznej do karty zgonu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać, d) dokumenty stwierdzające okoliczności Zgonu Ubezpieczonego (np. protokół policji, postanowienie prokuratury kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający) jeśli zostały sporządzone chyba że Uprawniony jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać, w takiej sytuacji Uprawniony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach Zgonu Ubezpieczonego, e) kserokopie dowodu tożsamości Uprawnionego i zgłaszającego roszczenie; 2) w przypadku Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego: a) formularz zgłoszenia roszczenia, b) Orzeczenie, c) dokumentacja, na podstawie której wydano Orzeczenie, d) kserokopie dowodu tożsamości zgłaszającego roszczenie; 3) w przypadku Zdarzenia ubezpieczeniowego, które nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego wypadku, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lub 2), także dokumenty stwierdzające okoliczności zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego (np. protokół policji, postanowienie prokuratury kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający) jeśli zostały sporządzone chyba że zgłaszający roszczenie jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać, w takiej sytuacji zgłaszający roszczenie jest zobowiązany poinformować 10

13 Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Występujący z roszczeniem udostępni inne niż wskazane w ust. 1 dokumenty, o które TU na Życie Europa S.A. zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, niezbędne do przeprowadzenia przez TU na Życie Europa S.A. postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać. 3. TU na Życie Europa S.A., z zastrzeżeniem 7 i pozostałych postanowień OWU, wypłaca jednorazowo Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia, na jaką została zawarta Umowa ubezpieczenia: 1) Ubezpieczonemu z tytułu zajścia Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego albo 2) Uprawnionemu z tytułu Zgonu Ubezpieczonego. 4. Należne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem postanowień 12, od daty otrzymania przez TU na Życie Europa S.A. zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Jeżeli Ubezpieczony wskazał więcej niż jednego Uprawnionego, każda osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego składa formularz, o którym mowa w ust. 1, natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 2 mogą być złożone w jednym egzemplarzu tylko przez pierwszą osobę występującą z roszczeniem. W przypadku małoletnich Uprawnionych formularz, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, oraz inne dokumenty wymienione w ust. 1 2 składa ich opiekun prawny. 6. W przypadku, gdy TU na Życie Europa S.A. nie zostaną dostarczone wszystkie niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego dokumenty, o których mowa w ust. 1 2, osoba występująca z roszczeniem o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego powinna udzielić TU na Życie Europa S.A. informacji takich jak: miejsce i data zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, nazwa i adres organu lub instytucji, w której w/w dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować. 7. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa w ust. 1 2, uniemożliwiającej ustalenie prawa do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności zawierającej informacje o okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, udzielenie przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego do czasu uzupełnienia dokumentacji lub podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji. 8. Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu lub Ubezpieczonemu regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych W terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego (formularz zgłoszenia roszczenia), TU na Życie Europa S.A. informuje o tym fakcie Ubezpieczającego i Uprawnionego lub w razie Całkowitej niezdolności do pracy także Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na jaki osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 11

14 2. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w 11 ust. 4 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w 11 ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w 11 ust. 4, zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 4. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, TU na Życie Europa S.A. przekazuje wraz z jego wypłatą pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego odpowiednio Uprawnionemu lub Ubezpieczonemu. 5. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w formularzu zgłoszenia roszczenia, TU na Życie Europa S.A. informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 6. TU na Życie Europa S.A. ma obowiązek udostępnić osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez TU na Życie Europa S.A. udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez TU na Życie Europa S.A. 7. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności zawierającej informacje o okolicznościach zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, udzielenie przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenie ubezpieczeniowego informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych stanowi podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 8. TU na Życie Europa S.A. może zażądać na swój koszt przeprowadzenia badania medycznego u wskazanego lekarza, w celu potwierdzenia zasadności roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego. 9. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego następuje w formie wypłaty jednorazowej, przelewem bankowym, na wskazany w formularzu zgłoszenia roszczenia numer rachunku bankowego odpowiednio Uprawnionego lub Ubezpieczonego. 12 Składka ubezpieczeniowa Składka za danego Ubezpieczonego naliczana i opłacana jest jednorazowo z góry za cały okres odpowiedzialności. W przypadku, gdy wysokość naliczonej składki jednorazowej za danego Ubezpieczonego przekroczy kwotę 200 PLN, na wniosek Ubezpieczającego składka za danego Ubezpieczonego może być opłacana w ratach półrocznych lub kwartalnych. W przypadku, gdy wysokość naliczonej składki jednorazowej za przynajmniej jednego ze Współmałżonków lub Partnerów przekroczy kwotę 200 PLN, na wniosek Ubezpieczającego składka za tych dwóch Współmałżonków lub Partnerów może być opłacana w ratach półrocznych lub kwartalnych. Termin opłacenia składki lub rat składki określony jest w Polisie ubezpieczeniowej, o której mowa w Zapłata składki za danego Ubezpieczonego dokonywana jest w formie przelewu bankowego. Dniem zapłaty składki jest data uznania kwotą należnej składki lub raty składki rachunku bankowego Ubezpieczyciela. 3. Wysokość składki uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia, Wieku Ubezpieczonego oraz liczby rat składki. Wysokość składki obliczana jest zgodnie z Taryfą składek obowiązującą w dniu wygenerowania Wniosku o zawarcie

15 Umowy ubezpieczenia, a w przypadku kontynuacji okresu ubezpieczenia składka obliczana jest zgodnie z Taryfą składek obowiązującą na 30 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. 4. Składka, o której mowa w ust. 1 3, może zostać obniżona zgodnie z obowiązującą Taryfą składek w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia jednocześnie na rachunek obojga Współmałżonków lub Partnerów oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia. 5. W przypadku braku zapłaty kolejnej raty składki w terminie i w wysokości określonych w Polisie ubezpieczeniowej, o której mowa w 9, TU na Życie Europa S.A. wezwie pisemnie Ubezpieczającego do zapłaty kolejnej raty składki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak zapłaty kolejnej raty składki w wyznaczonym w wezwaniu terminie skutkuje rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia z upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty kolejnej raty składki. 6. W przypadku automatycznej kontynuacji Ubezpieczający ma prawo, za zgodą Ubezpieczyciela, do zmiany częstotliwości opłacania składek pod warunkiem, że pisemny wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składek zostanie złożony przez Ubezpieczającego najpóźniej 30 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, od którego zmiana ma być dokonana. Ubezpieczyciel w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyśle do Ubezpieczającego pisemną informację o zgodzie na zmianę częstotliwości opłacania składek wraz z kwotą składki lub rat składki oraz terminami ich zapłaty. 7. TU na Życie Europa S.A. ma prawo do zmiany wysokości składki w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie obciążeń na rzecz Skarbu Państwa w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. W takim przypadku TU na Życie Europa S.A. zobowiązane jest do poinformowania Ubezpieczającego, z zachowaniem co najmniej 14-dniowego wyprzedzenia o podstawie prawnej oraz dacie, od której będzie obowiązywać zmieniona wysokość składki. Strony ustalają, że taka zmiana składki nie wymaga zmiany Umowy ubezpieczenia. 8. Każda nadpłata środków pieniężnych na rachunku bankowym Ubezpieczyciela wskazanym we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ponad wysokość składki lub raty składki zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata, z zastrzeżeniem, że składka lub rata składki została wpłacona w sposób umożliwiający zwrotne dokonanie przelewu. 9. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego. Postanowienia końcowe Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia składane w związku z Umową ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony powinni poinformować TU na Życie Europa S.A. o każdej zmianie swoich danych podanych we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi pisemnego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. 5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez strony i podmioty stosunku powstałego na podstawie Umowy ubezpieczenia powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym z wyłączeniem polisy ubezpieczeniowej. 6. Jeżeli Umowa ubezpieczenia została zawarta na cudzy rachunek, w przypadku 13

16 zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia mających wpływ na istniejący stosunek ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania pisemnie informacji w tym zakresie Ubezpieczonemu, ze wskazaniem wpływu tych zmian na wartość Świadczenia ubezpieczeniowego, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia niezwłocznie po otrzymaniu o tym informacji od TU na Życie Europa S.A. Zmiana Umowy ubezpieczenia na niekorzyść Ubezpieczonego lub Uprawnionego wymaga zgody Ubezpieczonego. 7. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 8. Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres Ubezpieczyciela: ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nierozpatrzenia skargi Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub Uprawnionego w terminie przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uprawniony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 9. Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 10. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, przyjęte Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 03/06/12 z dnia r., wchodzą w życie z dniem roku i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia zawartych od dnia 14 czerwca 2012 r. 14

17 NOTATKI 15

18 NOTATKI 16

19

20 Biuro Obsługi Klienta (koszt połączenia wg stawki operatora) Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A Wrocław ul. Gwiaździsta 62

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Senior dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/110483/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. ŻYCIE 10 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców hipotecznych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "TWOJA OPTIMUM+ "BEZPIECZNA "Polisa Creditum+" POLISA" POŻYCZKA" Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 50 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02)

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2 (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) kod: 2013_DBEFVIII_v.02 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT SENIOR DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na nr 04/10/ 15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04)

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04) Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja (kod: 2013_RBST_v.04) kod: 2013_RBST_v.04 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 06/12/15 z dnia 08.12.2015 r., które wchodzi w życie z dniem 08.12.2015 r. i mają

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01

Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga. kod: 2014_RBP_v.01 Warunki Ubezpieczenia Cyfrowa Potęga kod: 2014_RBP_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen Banku.

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6 WARUNKI UBEZPIECZENIA FABRYKA ZYSKÓW (kod: 2010_GBFZ_v.03) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY

Ubezpieczenia. Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY F Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONA RATY Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) do

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7. WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01)

Strona 1 z 7. WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA KAPITAŁ BEZPIECZEŃSTWA V (kod: 2009_GBKBV_v.02) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów GETIN Banku SA Kapitał Bezpieczeństwa V regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie jest najważniejsze zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 10/03/15 z dnia 12.03.2015 r. kod: OWU/05/80600/2014/Z (zwane dalej: OWU) I. 1. Na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualny Program Ochronny do kredytu - Wariant Standardowy dla Klientów Getin Noble Bank S.A. KOD: OWU/1/108980/2016/Ż Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY DO KREDYTU - WARIANT STANDARDOWY DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 03/10/15 z dnia 09.10.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. ANTIDOTUM PRO Poniższe Warunki Ubezpieczenia stanowią wyciąg

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo