REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1

2 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej przez ZDZ z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Numer umowy UDA-POKL / Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 72 (6 K i 66 M) młodych osób w wieku lat, pozostających bez zatrudnienia (w tym bezrobotnych z terenów 5 powiatów: koneckiego, skarżyskiego, ostrowieckiego, starachowickiego i opatowskiego) do końca r.. 4. Cele szczegółowe projektu: Nabycie nowych kompetencji zawodowych wśród 72 UP (6 K i 66 M) młodych osób pozostających bez zatrudnienia (w tym bezrobotnych z terenów SRP) poprzez udział w szkoleniach zawodowych do końca 2014r; Wzrost doświadczenia zawodowego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 72 UP (6 K i 66 M) młodych osób pozostających bez zatrudnienia (w tym os. bezrobotnych z terenów SRP) poprzez odbycie staży zawodowych do końca r.; Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz określenia własnej ścieżki zawodowej u 72 UP (6 K i 66 M) młodych osób pozostających bez zatrudnienia w tym osób bezrobotnych z terenu SRP poprzez: doradztwo, pośrednictwo pracy i opracowanie IPD do końca r. 6. Kluczową formą wsparcia dla 72 UP (6 K i 66 M) uczestników projektu będą 7 miesięczne staże u pracodawców. 7. Dodatkową formą wsparcia dla wszystkich uczestników projektu będzie: grupowe doradztwo zawodowe w wymiarze 8 godz. na grupę, Indywidualne doradztwo zawodowe/poradnictwo psychologiczne w wymiarze 6 godz. na uczestnika/uczestniczkę (3 spotkania po 2 godz.) mające na celu pomoc w kwestii wyboru ścieżki zawodowej oraz pod kierunkiem specjalisty opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy w wymiarze 3 godz. na uczestnika (3 spotkania po 1 godz.), w efekcie każdy uczestnik otrzyma min. 3 oferty pracy. 8. Okres realizacji projektu: 1 marzec 2014 r. 30 czerwiec 2015 r. 9. Grupa docelowa: 72 osoby (6 kobiet i 66 mężczyzn) - osoby młode w wieku lat zarejestrowane we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 1, zamieszkujące na obszarze 5 powiatów (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) koneckiego 1 Bezrobotny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z późn. zm.) to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: a) ukończyła 18 lat; b) nie ukończyła 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna; c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego; d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe; 2

3 skarżyskiego, ostrowieckiego, starachowickiego i opatowskiego. Preferencyjnie traktowane będą osoby z terenów wiejskich (4 K i 35 M). 10. Zakres wsparcia POŚREDNICTWO I PORADNICTWO ZAWODOWE wraz z opracowaniem IPD /OKRES REALIZACJI.: W celu dokładnego zidentyfikowania potrzeb oraz predyspozycji zostanie przeprowadzony test kompetencji oraz zostaną przeprowadzone Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, który wzmocni i zmotywuje do podejmowania dalszej aktywności zawodowych kandydatów i kandydatki. W oparciu o kryteria rekrutacji i wyniki testu kompetencji wyłoniona zostanie grupa 72 Uczestników i Uczestniczek Projektu przez Komisję Kwalifikacyjną, którzy w następnym etapie zostaną skierowani na indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w celu opracowania indywidualnego planu działania. SZKOLENIA /OKRES REALIZACJI.: Głównym celem tego zadania będzie podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przygotowujących do pracy w nowym zawodzie. W tym celu grupa 72 uczestników zostanie objęta wsparciem w postaci szkoleń zawodowych (wsparcie zasadnicze). Uczestnicy i uczestniczki Projektu wezmą udział w szkoleniu dostosowanym do predyspozycji zdiagnozowanych przez doradcę zawodowego w procesie rekrutacji. Na potrzeby szkoleń zawodowych zostanie stworzonych 6 grup szkoleniowych, po 12 osób w grupie. Po zakończeniu poszczególnych szkoleń uczestnicy przystąpią do egzaminów wewnętrznych lub zewnętrznych w zależności od specyfiki danego kursu. STAŻE /OKRES REALIZACJI.: Po zakończonych szkoleniach zawodowych każdy uczestnik/ uczestniczka zostanie skierowany do odbycia płatnego stażu u pracodawcy. Staż będzie trwał 7 miesięcy. 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania kandydatów do udziału w Projekcie, warunki organizacji szkolenia, warunki ukończenia szkolenia i otrzymania dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, procedury e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie; f) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników; g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego; j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. 3

4 w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania zajęć, a także prawa i obowiązki Uczestników szkolenia. 2. Realizatorem Projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 3. Biuro Projektu mieści się w Biurze Zakładu ZDZ w Kielcach ul. Śląska Projekt realizowany będzie w jednostkach Organizatora, w których jednocześnie będą zlokalizowane Punkty Informacyjno Rekrutacyjne (PIR): a) Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich, ul. Piłsudskiego 82, b) Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Metalowców 54, c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach, ul. Radomska 29, d) Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Furmańska 5, 5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa: a. o Projekcie należy przez to rozumieć Projekt pn. NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA, b. o Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w Projekcie NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA c. o Organizatorze należy przez to rozumieć Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. d. o uczestniku należy przez to rozumieć uczestnika projektu, e. o formach wsparcia należy przez to rozumieć kompleksowo: seminarium aktywizujące, szkolenie zawodowe, poradnictwo grupowe i indywidualne i staże. f. o PUP należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika. 3 Warunki uczestnictwa w Projekcie 1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki: a. pozostające bez zatrudnienia w wieku lat, zamieszkałe na Terenie Subregionu Północnego (powiat: konecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki) b. zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). c. spełniające wymogi formalne* 2 przewidzianych dla poszczególnych rodzajów kursów. 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określone są w programach kursów, ale w sytuacjach społecznie uzasadnionych (nie naruszających przepisów prawa) ostateczną decyzję podejmie Komisja Kwalifikacyjna przy uwzględnieniu opinii doradcy zawodowego i psychologa ze spotkań podczas których dokonają określenia predyspozycji zawodowych kandydata. Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B Magazynier + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Kurs dla kandydatów na kierowców kat. D + Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców kat. D ukończone 18 lat ukończona minimum szkoła podstawowa lub gimnazjalna dobry stan zdrowia, dający podstawę do wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi ukończone 18 lat ukończona minimum szkoła podstawowa lub gimnazjalna osoby, u których stwierdzi się brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie kierowca wózków jezdniowych (zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych), ukończone 24 lat, ukończona minimum szkoła podstawowa lub gimnazjalna, posiadanie prawa jazdy kat. B lub C (kserokopia prawa jazdy potwierdzona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata zostaje złożona wraz z dokumentami rekrutacyjnymi) dobry stan zdrowia, dający podstawę do wydania orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, w stosunku do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. D 4

5 W pierwszej kolejności kwalifikowane do udziału w Projekcie będą osoby spełniające dodatkowe kryteria: miejsce zamieszkania na terenach wiejskich 3, brak doświadczenia zawodowego, brak kwalifikacji zawodowych, 2. W Projekcie nie mogą wziąć udziału osoby: a. zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, b. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, c. będące uczniem/słuchaczem szkół dziennych, d. będące studentem studiów dziennych, e. poza wiekiem produkcyjnym, tj. poniżej 18 roku życia oraz powyżej 60 roku życia (kobiety) i 65 roku życia (mężczyźni), f. emeryci/renciści 4 Rekrutacja 1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie wyznaczonym przez Organizatora. 2. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów na szkolenie lub wyczerpania miejsc. 3. Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans oraz wskaźnikami ilościowymi określonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu: a) łączna liczba uczestników 72, w tym: liczba kobiet 6, liczba osób pochodzących z terenów wiejskich Rekrutacja będzie prowadzona w Punktach Informacyjno Rekrutacyjnych. 6. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy: a. Kandydaci przed złożeniem dokumentów powinni zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, b. Regulamin uczestnictwa w Projekcie i dokumenty rekrutacyjne ( Formularz zgłoszeniowy zawierający deklarację uczestnictwa w projekcie i kartę szkoleń) z danymi osobowymi, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są: w siedzibie Biura Projektu, na stronie internetowej Projektu w Punktach Informacyjno - Rekrutacyjnych. 7. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie i złożenie w jednostce szkoleniowej organizującej dane szkolenie Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami potwierdzającymi status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP właściwym wg miejsca zamieszkania. 8. Status osoby bezrobotnej jest dokumentowany poprzez Zaświadczenie wydane przez w PUP właściwy wg miejsca zamieszkania. 3 Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko-wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. Dostęp do danych w przedmiotowym rejestrze możliwy jest ze strony internetowej GUS 5

6 9. Komplet dokumentów ( Formularz Zgłoszeniowy, zaświadczenie) należy złożyć osobiście we właściwym Punkcie Informacyjno - Rekrutacyjnym. 10. Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane. 11. Przy składaniu dokumentów należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty w celu umożliwienia pracownikowi Punktu Rekrutacyjno Informacyjnego prowadzącego rekrutację, zweryfikowanie danych osobowych. 12. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu. 13. Dokumenty można składać w Punktach Informacyjno Rekrutacyjnych, w okresie rekrutacji, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz Telefoniczne rezerwowanie miejsc na szkolenie nie jest możliwe. 15. Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 16. Złożone przez kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 5 Kwalifikacja 1. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA 2. Kwalifikacja kandydatów na szkolenia dokonywana będzie przez Komisję Kwalifikacyjną w składzie: Dyrektor jednostki lub upoważniony przez niego pracownik Koordynator Lokalny Specjalista ds. badania predyspozycji zawodowych 3. Komisja Kwalifikacyjna będzie podejmować decyzje po sprawdzeniu poprawności i kompletności dokumentów oraz po weryfikacji wymogów formalnych przewidzianych dla poszczególnych rodzajów kursów z uwzględnieniem: ilość kobiet - 6, w tym z obszarów wiejskich 4 ilość mężczyzn - 66, w tym z obszarów wiejskich 35 na podstawie następujących kryteriów: A. kryterium dostępu (1-3) oraz kryterium dodatkowego (4-6): 1) miejsce zamieszkania na Terenie Subregionu Północnego( powiat: konecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki, 2) osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, 3) wiek 18-30lat, 4) miejsce zamieszkania na terenach wiejskich, 5) brak doświadczenia zawodowego, 6) brak kwalifikacji zawodowych. B. przy uwzględnieniu punktacji doradcy zawodowego/specjalisty ds. badania predyspozycji zawodowych: 7) predyspozycje zawodowe do udziału w szkoleniu, 8) poziom motywacji i zaangażowania do odbycia stażu oraz znalezienia zatrudnienia. 4. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie zadecyduje suma punktów zdobyta w oparciu o kryteria opisane w punkcie 3. Kandydat do udziału w Projekcie może uzyskać od min. 5 do max. 12 pkt. 5. Listy osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, z przydziałem do poszczególnych grup szkoleniowych, zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w Punktach Informacyjno Rekrutacyjnych. 6. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w 3, przekroczy liczbę dostępnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. 7. Listy rezerwowe będą tworzone zgodnie z kryteriami udziału w Projekcie. 8. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie). 6

7 9. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status (np. w sytuacji rezygnacji kobiety do udziału w szkoleniu zakwalifikowana zostanie pierwsza kobieta na liście rezerwowej). 10. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 6 Warunki prowadzenia szkolenia i uczestnictwa w Projekcie 1. Udział Uczestników w szkoleniu jest bezpłatny. 2. Każdy Uczestnik szkolenia może brać udział w Projekcie tylko jeden raz. 3. Jedna grupa szkoleniowa składa się z 12 osób. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności grup szkoleniowych. 4. W pierwszym dniu szkolenia Uczestnik jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia w sprawie spełniania warunków uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony będzie egzamin końcowy wewnętrzny lub zewnętrzny. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe. 6. Organizator szkolenia zapewnia osobom zakwalifikowanym bezpłatne badanie lekarskie od wyników, którego uzależniony jest udział w szkoleniu. Badaniami będą objęci kandydaci na następujące szkolenia: Lp. Nazwa kursu 1 Przedstawiciel handlowy + Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B 2 Magazynier + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Kurs dla kandydatów na kierowców kat. D 3 Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców kat. D badania lekarskie Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców kat. D badania psychologiczne W przypadku negatywnej opinii lekarza uczestnik nie może brać udziału w Projekcie. 7. Zajęcia odbywać się będą w ciągu całego tygodnia w godzinach (1 godzina zajęć teoretycznych = 45 minut). 8. Zajęcia będą się odbywać w siedzibach jednostek szkoleniowych ZDZ lub innych miejscach spełniających określone wymagania. 9. Harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych ustalany jest w danej jednostce przez Koordynatora Lokalnego. 10. Organizator szkolenia posiada zaplecze lokalowe i sprzętowe niezbędne do realizacji Projektu. 11. Wszystkie formy wsparcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i egzaminów. 12. Organizator posiada doświadczenie niezbędne do należytego przeprowadzenia szkolenia, ale nie może być odpowiedzialny za rezultat przeprowadzonego szkolenia. 13. Uczestnik szkolenia w zależności od rodzaju szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe (m.in.: torbę, długopis, zeszyt, podręcznik/i), które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w Projekcie (z wyjątkiem osób, które zrezygnują z udziału w trakcie szkolenia) oraz materiały do zajęć praktycznych. Fakt otrzymania materiałów szkoleniowych potwierdza własnoręcznym podpisem. 14. Organizator zapewnia Uczestnikom szkolenia poczęstunek oraz catering (ciepły posiłek). 15. Organizator zapewnia Uczestnikom szkolenia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Projektu oraz OC na czas stażu. 16. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu, który przysługuje za udział w szkoleniach i na stażach. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli forma wsparcia jest realizowana w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Uczestnika. Koszty ponoszone przez uczestników powinny być udokumentowane biletem komunikacji zbiorowej (w obie strony) za każdy dzień udziału w Projekcie. Bilety komunikacji zbiorowej to: bilety kolejowe II klasy, bilety komunikacji podmiejskiej, PKS, BUS itp.) W przypadku zakupienia biletów 7

8 długoterminowych np. tygodniowych, miesięcznych wskazane jest, aby termin ważności biletu odpowiadał terminowi udzielenia pomocy (cena biletu = ilość dni szkolenia). W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej koszt dojazdu może być rozliczany samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki w wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na danej trasie (według informacji uzyskanej od przewoźnika). Uczestnik powinien dostarczyć kserokopię prawa jazdy, dowód rejestracyjny (dla zweryfikowania, że jest właścicielem bądź współwłaścicielem samochodu) wraz z aktualnym przeglądem i ubezpieczeniem OC lub w przypadku, gdy uczestnik nie jest właścicielem/współwłaścicielem powinien przedstawić umowę użyczenia. Za udział w indywidualnym doradztwie i pośrednictwie pracy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu. 17. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 6 zł netto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 18. Każdy Uczestnik szkolenia może opuścić maksymalnie 20% godzin szkoleniowych(nie dotyczy zajęć dla kandydatów na kierowców i Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej). W wyjątkowych sytuacjach losowych istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności na podstawie zwolnienia lekarskiego L4 oraz stosownych dokumentów i oświadczeń. 19. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście obecności. 20. W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału teoretycznego będącego przedmiotem opuszczonych zajęć (samokształcenie). 21. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu końcowego na zakończenie szkolenia (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, jeśli kurs kończy się egzaminem zewnętrznym). 22. Uczestnik szkolenia obowiązany jest do wypełniania ankiet w trakcie trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu. 23. Warunkiem ukończenia szkolenia potwierdzonego zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia jest wymagana frekwencja na zajęciach i przystąpienie do egzaminów (bez względu na wynik egzaminu); warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem jest odpowiednia frekwencja na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie. 24. Po zakończonych szkoleniach zawodowych każdy uczestnik/ uczestniczka zostanie skierowany do odbycia płatnego stażu u pracodawcy. Staż będzie trwał 7 miesięcy. Każdy z uczestników otrzyma komplet odzieży oraz podczas odbywania stażu będzie pobierał stypendium stażowe w wysokości 1600 zł. Stypendium będzie wypłacane w systemie miesięcznym na koniec każdego miesiąca stażowego. 25. Nie wypełnienie obowiązków zawartych ww. regulaminie powoduje skreślenie z listy uczestników szkolenia. 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych, piśmienniczych oraz promocyjnych Organizatorowi szkolenia najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 8 Zasady monitorowania udziału w Projekcie 8

9 1. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Podpis ten jest jednocześnie potwierdzeniem odbioru usługi cateringowej (ciepły posiłek + bufet kawowy). 2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do potwierdzenia: odbioru materiałów szkoleniowych, odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i in. Potwierdzenie następuje poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście. 3. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. Celem badań ankietowych jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 4. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych istotnych zmianach danych osobowych, np. zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu zamieszkania. 5. Informacje, o których mowa w punktach 1 4 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 4. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu m.in. na skutek zmian w przepisach, w tym dotyczących Programu Operacyjnego 9

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej Numer projektu RPSW /15-00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej Numer projektu RPSW /15-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej Numer projektu RPSW.10.02.01-26-0080/15-00 1 Informacje ogólne 1. Projekt Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO DOCHODU 1 INFORMACJE OGÓLNE 1) Projekt pn. Agroturystyka szansą na alternatywne źródło dochodu realizowany jest przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bez barier

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bez barier REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bez barier 1 Definicje 1. Organizator: (Beneficjent projektu) Stowarzyszenie Humaneo, z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Mikołaja Reja 20, wpisany do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Imię i nazwisko Uczestniczki projektu:... 1 Organizator projektu, oświadcza, a podpisana poniżej Uczestniczka projektu przyjmuje do wiadomości, że projekt

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacja o projekcie 1. Projekt pod nazwą Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie. współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie. współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny Regulamin uczestnictwa w projekcie Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa 1 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 1. Projekt jest skierowany do 90os.(54K,36M) spełniające poniższe kryteria: a) 90 osób w tym 36 Mężczyzn i 54 Kobiet b) 100% osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

zaktywizowanie grupy 30 osób (14K; 16M) zamieszkujących powiat lęborski pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne)

zaktywizowanie grupy 30 osób (14K; 16M) zamieszkujących powiat lęborski pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) zaktywizowanie grupy 30 osób (14K; 16M) zamieszkujących powiat lęborski pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) powyżej 50 r.ż., w tym co najmniej 30% osób w wieku 55 lat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PROJEKTU Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNI NA RYNKU PRACY Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM!

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! Strona1 REGULAMIN PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! POKL.07.04.00-18-117/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Niepełnosprawny pełnowartościowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji w projekcie, określa zasady rekrutacji stosowane przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski zwane dalej: Realizatorem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW PROJEKTU Mniej sprawni nie mniej potrzebni realizowanego w ramach konkursu nr 5/POKL/7.2.1/2009 Poddziałanie 7.2.1 Działanie 7.2 Priorytet VII PO KL 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik pojęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik pojęć REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR.01.02.02-10-0017/15 realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji w Projekcie Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój firmy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT. Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Kompetencje ICT 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu Kompetencje ICT, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Aktywność moją szansą nr umowy WND-POKL.06.01.01-18-214/12. Postanowienia ogólne

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Aktywność moją szansą nr umowy WND-POKL.06.01.01-18-214/12. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie Aktywność moją szansą nr umowy WND-POKL.06.01.01-18-214/12 realizowanego przez w Końskich w ramach Programu, Priorytet VI, Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Pracująca mama. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Pracująca mama. Informacje ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Pracująca mama 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Pracująca mama współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

REGULAMIN PROJEKTU AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ REGULAMIN PROJEKTU AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo