REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL / Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem zawiera kryteria uczestnictwa, zasady rekrutacji, kwalifikowania Uczestniczek/ków, zasady organizacji i uczestnictwa, zasady rezygnacji z udziału w projekcie oraz zasady monitoringu odnoszące się do projektu PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem. 2. Wyjaśnienie pojęć: Beneficjent należy przez to rozumieć Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie , ul. Adama Mickiewicza 47, NIP , REGON , Biuro Projektu Regionalne biuro prowadzone przez Beneficjenta. Dane teleadresowe: Łódź , Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, nr telefonów: , , adres strony internetowej: adres Grupa docelowa - należy przez to rozumieć osoby, do których kierowane jest Wsparcie w ramach Projektu Kandydat/ka - należy przez to rozumieć osobę, która złożyła wypełniony Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu w siedzibie Beneficjenta w okresie naboru do udziału w Projekcie; Okres realizacji projektu należy przez to rozumieć okres od do r.

2 Projekt należy przez to rozumieć projekt PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2-go stopnia w ramach POKL. Uczestnik/czka Projektu - należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, w tym zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna w wieku lata, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkałą na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie decyzją Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisała Umowę udziału w Projekcie oraz Deklarację uczestnictwa w Projekcie. Osoba pozostająca bez zatrudnienia należy przez to rozumieć osobę w wieku lata niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym osobę zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a- k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Osoba bezrobotna należy przez to rozumieć (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: - ukończyła 18 lat,

3 - nie ukończyła 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna, - nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, - nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, - nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, - nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, - nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, - nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków

4 pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, - nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, - nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, - nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. Osoba długotrwale bezrobotna należy przez to rozumieć osobę bezrobotną pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. Wsparcie - należy przez to rozumieć działania zaplanowane do realizacji w ramach Projektu realizowane zgodnie z przepisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 nr 69 poz. 415, z późniejszymi zmianami) 3. Cele Projektu: a) Wzrost praktycznych zastosowań w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi poprzez adaptację modelu Case Managementu dostosowanego do specyfiki realizowanego projektu oraz charakterystyki województwa łódzkiego. b) Wzrost umiejętności programowania wsparcia dla osób bezrobotnych z województwa łódzkiego poprzez adaptację modelu Case Managementu c) Objęcie Uczestników Projektu indywidualnymi programami rozwoju d) Wzrost wiedzy na temat modelu Case Managementu pośród Uczestników projektu, służb pomocowych w województwie łódzkim oraz osób zaangażowanych w realizację projektu. 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 5. Informacje dotyczące realizacji Projektu (w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz zgłoszeniowy) dostępne są na stronie internetowej Beneficjenta na stronie projektu: oraz w siedzibie biura projektu (Łódź, Aleja Tadeusza Kościuszki 80/82, Łódź, piętro 4, pok. 414).

5 2 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby spełniające poniższe kryteria formalne: a) pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne w wieku lata, b) legitymujące się wykształceniem nie wyższym niż średnie, c) zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Projekt zakłada udział 90% osób długotrwale bezrobotnych. W projekcie weźmie udział 50 osób (w tym 30 kobiet). 2. Uczestniczkami/Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające kryteria grupy docelowej, które wyrażą chęć uczestnictwa w Projekcie, zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie decyzją Komisji Rekrutacyjnej oraz podpiszą Umowę udziału w Projekcie oraz Deklarację uczestnictwa w Projekcie. 3 Zasady rekrutacji oraz kwalifikacji Uczestniczek/ków 1. Rekrutacja do udziału w Projekcie realizowana będzie od dnia r. do czasu zakwalifikowania do udziału w projekcie 50 osób (w tym 30 kobiet) oraz utworzenia listy rezerwowej (10 osób) jednak nie później niż do dnia r. 2. Beneficjent podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwarciu naboru informacja udostępniana jest na stronie www Projektu, tablicach ogłoszeń w biurze Projektu, ogłoszona w mediach regionalnych (prasa, radio) oraz na tablicach ogłoszeń w Powiatowych Urzędach Pracy. 3. Zamknięcie naboru nastąpi: - w chwili zakwalifikowana do udziału w projekcie 50 (w tym 30 kobiet) osób oraz utworzenia listy rezerwowej (10 osób)

6 lub - po złożeniu Formularzy zgłoszeniowych w liczbie przekraczającej o 100 % liczbę miejsc przewidzianych w Projekcie (z zachowaniem proporcji dotyczących udziału kobiet i mężczyzn). 4. Beneficjent prowadzi rekrutację zgodnie z zasadą równości szans oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie Projektu. W toku realizowanej rekrutacji przygotowane zostaną dwie listy rankingowe kandydatów oddzielna dla kobiet i mężczyzn. Powyższe umożliwi zapewnienie udziału w projekcie kobiet i mężczyzn, zgodnie z założeniami projektu. 5. Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Beneficjenta. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta, Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, pok Rekrutacja Uczestniczek/ków obejmuje: I. Etap: 1. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego przez Kandydatkę/ta (Formularz Zgłoszeniowy nie stanowi zobowiązania Beneficjenta Projektu do zakwalifikowania do udziału w Projekcie). 2. Dostarczenie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (kopia świadectw ukończenia szkoły, świadectwa pracy). 3. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej. 4. Podpisanie przez kandydata Oświadczenia uprawniającego go do uczestnictwa w Projekcie. 5. Weryfikacja formalna (sprawdzenie spełniania przez Kandydatkę/ ta kryteriów formalnych) oraz wybór kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. II. Etap: 1. Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym (Case Managerem) weryfikacja predyspozycji do udziału w projekcie, ocena kompetencji zawodowych, diagnoza umiejętności społecznych) (max. 40 pkt.) 2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie: Koordynator Projektu, Asystent/Specjalista ds. rekrutacji i administracji, doradcy zawodowi oraz sporządzenie dwóch list: podstawowej (50 osób) oraz rezerwowej (10 os). W przypadku rezygnacji Uczestnika zakwalifikowanego do udziału w projekcie zastąpienie go osobą z listy rezerwowej. Komisja Rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty za:

7 miejsce zamieszkania: tereny wiejskie (3 pkt.) wiek do 25 roku i powyżej 50 roku (2 pkt.) doświadczenie zawodowe 0 5 lat (3 pkt.) 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną o tym fakcie poinformowane w sposób wskazany przez siebie w Kwestionariuszu rekrutacyjnym. 4. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu. 4 Zasady organizacji oraz uczestnictwa w Projekcie 1. Z chwilą przystąpienia do Projektu każda/y Uczestniczka/Uczestnik Projektu podpisuje Umowę o udziale w Projekcie oraz Deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenie dotyczące powierzenia danych osobowych. 2. Ścieżka udziału w Projekcie obejmuje: I. Doradztwo zawodowe w wymiarze 10 godzin w ramach którego przeprowadzona będzie: Diagnoza motywacyjnych i społecznych potencjałów i barier Ocena możliwości i umiejętności ważnych dla rozwoju zawodowego Wypracowanie indywidualnego planu pomocy Pomoc w doradcy w realizacji planu I. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz trening kluczowych umiejętności społecznych w wymiarze 30 godzin. II. Szkolenie zawodowe w wymiarze godzin Każdy uczestnik zostanie oddelegowany na szkolenie zgodne z przeprowadzoną diagnozą, ścieżką zainteresowań i predyspozycjami Szkolenie będzie zakończone egzaminem III. 6 miesięczne staże zawodowe Miejsce stażu jest ustalane indywidualnie z Uczestnikiem, zgodne z planem pomocy oraz kierunkiem szkolenia zawodowego. Opieka doradcy (Case Managera) przez cały okres trwania stażu (średnio 33h podczas 6-cio miesięcznego stażu)

8 IV. Pośrednictwo pracy. W czasie trwaniu stażu, doradca (Case Manager) we współpracy z Uczestnikiem projektu będzie prowadził działania na rzecz uzyskania zatrudnienia przez Uczestnika projektu. 3. Uczestniczka/Uczestnik jest uprawniony do: bezpłatnego udziału w Projektu stypendium i zwrotu kosztów dojazdu za okres odbywania warsztatów i szkoleń oraz stypendium za okres odbywania stażu (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. - Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415, z późniejszymi zmianami), zwrotu kosztów badań lekarskich związanych z rozpoczęciem stażu 4. Uczestniczka/Uczestnik jest zobowiązany do: Wypełniania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Projekcie, w tym m.in.: - Systematycznego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia organizowanych w ramach Projektu, - Punktualnego przychodzenia na zajęcia, - Potwierdzania obecności na każdych zajęciach własnoręcznym podpisem, - Wypełniania innych dokumentów niezbędnych do realizacji zaplanowanego Wsparcia, - Współpracy z Beneficjentem - dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu, 5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. Uczestniczka/Uczestnik rezygnujący ze wsparcia w ramach Projektu ponosi konsekwencje wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415, z późniejszymi zmianami). 2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

9 3. Uzasadnione przypadki mogą wynikać wyłącznie z podjęcia pracy, działalności gospodarczej, bądź z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestniczkę/ Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 4. Uczestniczka/ Uczestnik jest zobowiązana/zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 5 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz dokumenty poświadczające zaistnienie sytuacji (np. zwolnienie lekarskie, umowa o pracę). 6 Zasady monitoringu Projektu 1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są każdorazowo do potwierdzania swojej obecności na zajęciach u doradcy zawodowego (Case Managera), szkoleniu, stażu (złożenie podpisu na liście obecności), do wypełniania ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zgłaszania aktualizacji danych kontaktowych (nazwisko, ulica, numer domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej) w okresie realizacji Projektu. 3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do Informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej, tj. podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub samozatrudnienia w okresie od rozpoczęcia udziału w Projekcie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie poprzez niezwłoczne dostarczenie dokumentów potwierdzających ten fakt do Biura Projektu. 7 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu.

10 2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu. 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu Projektu należy Beneficjenta w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wydane na jej podstawie rozporządzenia.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo