Dotyczy: Projekt nr UDA-POKL /10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-623/10"

Transkrypt

1 Dotyczy: Projekt nr UDA-POKL /10 Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego Nr 19/623/2011 z dnia r. na Świadczenie usług szkoleniowych z języka angielskiego, w tym języka angielskiego technicznego w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów Szanowni Państwo, W związku ze złożonymi w dniu r. przez jednego z Wykonawców pytaniami do Zapytania ofertowego Nr 19/623/2011 z dnia r. na Świadczenie usług szkoleniowych z języka angielskiego, w tym języka angielskiego technicznego w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, informujemy, co następuje: 1. W treści umowy nie określono dokładnie ilości native speakerów, których planują Państwo zatrudnić w projekcie. Nie sprecyzowano, w jakich lokalizacjach będzie potrzebny native speaker, mimo iż Zamawiający na pewno posiada wstępną wiedzę na temat orientacyjnego poziomu znajomości języka przez słuchaczy w poszczególnych lokalizacjach (paragraf 3 punkt 2 a). Native speakerzy prowadzą na ogół zajęcia w grupach intermediate+, dlatego tam gdzie jest poziom podstawowy na pewno będą zbędni. Celem szkoleń jest nabycie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Uczestnicy posiadają umiejętności pisania i czytania, jednak mają barierę w przejściu na język werbalny i tutaj konieczny jest udział native speakera, który pozwoli samodzielnie uczestnikom załatwić wiele spraw. Nie możemy sprecyzować, w których lokalizacjach będzie konieczny udział native speakera, ponieważ jednym z zadań Wykonawcy będzie przeprowadzenie audytu wstępnego (testów) określających podział na grupy według zaawansowania i przyporządkowanie uczestników do grup językowych o właściwym poziomie. 2. Co Zamawiający ma na myśli pisząc o zapewnieniu ewentualnych konsultacji uczestnikom szkoleń z lektorem (paragraf 3 punkt 2s)? Czy chodzi tutaj o krótką konsultację przed lub po zajęciach językowych, czy też o przeznaczenie specjalnego czasu, kiedy słuchacz może spotkać się z lektorem niezależnie od terminu zajęć? (dodatkowy koszt) Uczestnik będzie miał możliwość do konsultacji z Lektorem (rozumianych, jako krótkiej opinii, porady, wskazówek) przed lub po zajęciach językowych. 1

2 3. Jak Zamawiający chciałby rozwiązać kwestię bieżącej konsultacji z przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach programu szkoleniowego, zakresu szkolenia, wyjaśnienia nieprawidłowości i innych kwestii organizacyjnych? Czy wystarczy kontakt telefoniczny, czy też miałyby to być cykliczne spotkania w siedzibie Zamawiającego? Jeżeli miałaby to być druga z wymienionych form, prosimy o określenie częstotliwości takich spotkań. Jest to projekt ogólnopolski, o kilku lokalizacjach, co wiąże się z dojazdami do Zamawiającego i ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Przedstawienie tego aspektu w paragrafie 3 punkt 2t, nie jest precyzyjne i wymusza pełne i bezsporne dostosowanie się Wykonawcy do Zamawiającego. Oczywiste jest, że Beneficjent Pomocy chce mieć wpływ i posiadać pełną informację na temat programu szkolenia, zakresu szkoleń i wszelkich innych spraw związanych ze szkoleniami, które dotyczą jego pracowników. Ustalenia o formie kontaktów pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem Pomocy zostaną doprecyzowane po zawarciu umowy. Nie możemy jednak wykluczyć, że Beneficjent Pomocy będzie życzył sobie wizyty Wykonawcy w jego siedzibie, celem omówienia spraw związanych z realizacją szkoleń. 4. Co Zamawiający ma na myśli pisząc o rezultacie, który chciałby uzyskać na koniec szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni zacząć komunikować się w angielskim i zdobyć umiejętności polegające na uzyskaniu samodzielności w załatwianiu spraw w tym języku (paragraf 2 punkt 5). Ten zapis niepokoi nas szczególnie w połączeniu z zapisem z paragrafu 12 punkt 1 niniejszej umowy ( ) Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego przeprowadzenia szkolenia ( ) na swój koszt oraz zwrotu Zamawiającemu uzasadnionych kosztów z tym związanych. Podstawowym zadaniem szkoły językowej jest dochowanie odpowiedniego zaangażowania i należytej staranności w nauczeniu słuchaczy. Rozumiemy obawę Zamawiającego, iż zaniedbanie ze strony lektora może wpłynąć na efektywność szkolenia, jednak nawet najefektywniejsze szkolenie językowe nie jest w stanie pokonać oporu materii słuchaczy, którzy postanowili, że nie nauczą się języka. Na to szkoła językowa nie ma wpływu. Chodzi nam o to, ze łącząc dwa wymienione zapisy umowy, można wymóc na szkole językowej powtórzenie szkolenia na jej koszt, tylko, dlatego, że grupa uczestników nie wykazała się należytym zaangażowaniem w naukę języka. Paragraf 12 pkt.1 dotyczy w szczególności sytuacji niewykonania i nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, tzn. "w tym w sytuacji, gdy lektor Wykonawcy nie pojawi się na szkoleniu bez uprzedzenia, skróci czas zajęć, przeprowadzi szkolenie w sposób nienależyty, w szczególności, co potwierdzą uzasadnione negatywne oceny Uczestników szkolenia". Sankcje na Wykonawcę nie dotyczą przypadku braku "chęci do nauki". Temu właśnie mają służyć m.in. konsultacje z Beneficjentem Pomocy. Ponadto samoistny brak zaangażowania uczestników w naukę języka nie jest okolicznością, która wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a zatem nie ma mowy o ponoszeniu z tego tytułu odpowiedzialności przez Wykonawcę, a pośrednio też odpowiedzialności Zamawiającego przed Beneficjentem Pomocy. 2

3 5. Czy w kwestii szkolenia techniczno-branżowego STORA ENSO w jakiś sposób wesprze Wykonawcę w przygotowaniu materiałów dodatkowych do szkolenia, np. przedstawiając materiały branżowe do wykorzystania? Na rynku nie ma pozycji książkowych, które traktowałyby angielski wyłącznie w punku widzenia branży produkcji papieru. Zakładanie, że Wykonawca posiada takie materiały, bo już szkolił pracowników firmy z identycznej branży narusza zasady równej konkurencji przy przestawianiu ofert w projektach unijnych i jest mało realistyczne do przedstawienia dla więcej niż jednego Wykonawcy. Wykonawca winien dostosować programy nauczania do potrzeb Beneficjenta Pomocy. Firma STORA ENSO POLAND S.A. jest producentem papieru i naturalne jest, że szkolenia, generalnie techniczne będą związane głównie ze słownictwem stosowanym w branży papierniczej. Język techniczny dotyczy pakietu 5, o czym informujemy w treści zapytania ofertowego. W par. 3 ust.4 Zamawiający wskazał, że Wykonawca powinien dostosować programy nauczania a nie, że powinien je posiadać. Wsparciu w dostosowaniu programów nauczania do potrzeb Beneficjenta Pomocy mają służyć m.in. konsultacje z Beneficjentem Pomocy. Bezpodstawne jest także stwierdzenie, że zakładanie, że Wykonawca posiada takie materiały, bo już szkolił pracowników firmy z identycznej branży narusza zasady równej konkurencji przy przestawianiu ofert w projektach unijnych i jest mało realistyczne do przedstawienia dla więcej niż jednego Wykonawcy., ponieważ warunki udziału dla Wykonawców oraz kryteria wyboru w żaden sposób nie są związane z koniecznością posiadania doświadczenia w szkoleniu z języka angielskiego stosowanego w branży papierniczej (Zamawiający wymagał jedynie posiadania przez Wykonawcę minimum 3-letniego udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych dla dorosłych z zakresu języka angielskiego dla grup zorganizowanych, jako wykonawca lub podwykonawca oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry w postaci minimum 10 lektorów mogących zrealizować szkolenia z języka angielskiego posiadających każdy: minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń orazdyplom ukończenia filologii angielskiej lub międzynarodowe uprawnienia native speaker a do nauczania języka angielskiego, przy czym minimum 1 z lektorów winien posiadać doświadczenie w szkoleniach z języka angielskiego technicznego). 6. W paragrafie 4 punkt 4 niniejszej umowy Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokona Audytu poziomów językowych i podzieli uczestników na grupy najpóźniej do dn. 30 września Przy projekcie obejmującym powyżej 150 uczestników, nie możemy tego obiecać bez pisemnego zobowiązania Zamawiającego, do kiedy najpóźniej Zamawiający przestawi nam listę uczestników projektu. Zakładanie, że tak liczną grupę osób, w kilku lokalizacjach można przetestować i podzielić na grupy z jeden lub dwa dni, jest małorealistyczne, biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów ogólnopolskich, obejmujących niekiedy nie kilka, a kilkanaście lokalizacji w ramach jednego projektu. Imienna lista uczestników projektu jest już znana. Zamawiający może ją przedstawić Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy. Termin przeprowadzenia audytu został ustalony w oparciu o zaplanowane terminy szkoleń. 3

4 7. W paragrafie 5 punkt 2 jest mowa o tym, że Zamawiający może zwlekać w wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy nie przedstawi on wraz z fakturą wszystkich wymaganych dokumentów rozliczenia miesiąca. Co się dzieje w sytuacji, gdy wszystko zostanie dostarczone Zamawiającemu w terminie, a mimo to Zamawiający zwleka z płatnością za fakturę? Po jakim czasie trwania takiej praktyki ze strony Zamawiającego, Wykonawca ma prawo odstąpić od realizacji projektu? Czy w takiej sytuacji należą się Wykonawcy odsetki karne za zwłokę w płatności. Płatności za faktury pochodziły będą w pierwszej kolejności ze środków unijnych i budżetu państwa, a w przypadku wyczerpania transz ze środków własnych GFKM. Dokumenty wymienione w paragrafie 5 punkt 2 są Zamawiającemu niezbędne do prawidłowego wykonania i rozliczenia projektu unijnego, a zatem m.in. do otrzymania środków na płatności dla Wykonawcy. Umowa jest wiążąca dla obu stron i w przypadku prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę brak będzie przesłanek wstrzymujących jakichkolwiek płatności. W przypadku hipotetycznej sytuacji, gdy wszystko zostanie dostarczone Zamawiającemu w terminie, a mimo to Zamawiający zwleka z płatnością za fakturę, Wykonawcy należą się zgodnie z Kodeksem Cywilnym odsetki za czas opóźnienia. Zamawiający jednak dotychczas nie stosował ani nie przewiduje w przyszłości takiej praktyki. Ponadto Zamawiający w tym miejscu poprawia w paragrafie 5 punkt 2 umowy oczywistą omyłkę, tj. w miejsce zwrotu: opisanych w Załączniku nr 1, wchodzi zapis: opisanych w ustępie powyżej, wobec czego paragraf 5 punkt 2 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej na konto wskazane na fakturze, po realizacji szkoleń opisanych w ustępie powyżej za dany miesiąc i po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej dokumentacji związanej z realizacją tych szkoleń, tj.: Listy obecności uczestników szkolenia, skanu bądź kopii Dziennika zajęć, Karty pracy lektorów oraz Raportu cząstkowego, jeżeli w danym miesiącu przypada termin złożenia tego raportu, a w przypadku ostatniej faktury w semestrze po przekazaniu dodatkowo następującej dokumentacji: Raportu podsumowującego przeprowadzone badanie po każdym semestrze, a także pozostałej dokumentacji, o której mowa w 3 ust. 2 niniejszej umowy, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 8. Proszę o doprecyzowanie treści ujętej w paragrafie 5 punkt 4, dotyczącym kwestii VAT u. Biorąc pod uwagę fakt, że cena jest pierwszym decydującym czynnikiem wyboru oferty szkoleniowej, trudno jest z góry podwyższać ją o 23% zakładając ewentualną, póki, co nieuzasadnioną, obawę o zmianie stawki VAT na szkolenia. Cena jest stała i nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. GFKM (Zamawiający) realizuje projekt unijny i nie może brać odpowiedzialności za ewentualne zmiany podatku VAT, gdyż żadne zmiany nie mogą wpływać na zmianę przyznanego dofinansowania przez PARP. Zamawiający informuje o tym wszystkich Wykonawców jednakowo celem zachowania uczciwej konkurencji. 4

5 9. Czy Wykonawca ma prawo odstąpić od wykonania umowy? Jeżeli tak to, w jakich okolicznościach i z zachowaniem, jakich terminów? Z uwagi na konieczność zapewnienia trwałości Projektu (rozpoczęcie i zakończenie procesu edukacji w sposób jednolity przez tego samego Wykonawcę) nie jest zamiarem Zamawiającego pozostawienie Wykonawcy swobodnej możliwości odstąpienia od umowy. Jednakże możliwości odstąpienia od umów zawarte są w określonych sytuacjach w Kodeksie Cywilnym i przysługują Wykonawcy na zasadach ogólnych. Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2011 r. 5

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa PCFE.272.95.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia wdrażanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl 1 z 8 2012-02-29 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 Poznań, dn. 7.05.2014 r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo