Część I zamówienia Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I zamówienia Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia Część I zamówienia Język angielski kursy grupowe 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursów językowych grupowych z języka angielskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym, z modułem konwersacji indywidualnych na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, w których udział weźmie 26 pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia. 2. Celem kursów jest nabycie oraz podwyższenie umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego, przez osoby wskazane przez Zamawiającego do udziału w ww. kursach. 3. Kursy powinny być prowadzone w obiektach Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować miejscami szkoleniowymi położonymi na terenie Warszawy w promieniu nie większym niż 5 km od siedziby Zamawiającego (odległość jest liczona wg mapy google od pkt: Długa 38/40, Warszawa, Polska), pozwalającymi uczestnikom na dojazd środkami publicznej komunikacji miejskiej. Miejsca te muszą posiadać warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych (o których mowa w pkt 4 i 5). 4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt sale do prowadzenia zajęć, spełniające ogólne standardy (dobre oświetlenie, pomieszczenie klimatyzowane, odpowiednie krzesła i ławki). Sale do prowadzenia kursów językowych oraz zaplecze Zakup finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżet państwa

2 socjalne muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w dostosowaniu do liczby uczestników. 5. Wykonawca zapewni sprzęt multimedialny, jeśli będzie niezbędny do prowadzenia zajęć, tj. komputer, rzutnik multimedialny, ekran oraz dydaktyczne pomoce audiowizualne: kasety audio do ćwiczeń, kasety video i płyty CD/DVD do ćwiczeń. 6. Grupa szkoleniowa, do której zostanie zakwalifikowany każdy z uczestników, nie może być większa niż 6 osób. Zamawiający wymaga dołączenia skierowanych na szkolenie osób, do kursów stacjonarnych, w których uczestniczą osoby z zewnątrz. 7. Sposób nauczania musi być dostosowany do poziomu zaawansowania znajomości języka przez uczestnika. 8. W trakcie realizacji umowy, na każdego uczestnika przypadać będzie minimum 70 godzin lekcyjnych nauki w semestrze, z zastrzeżeniem, że kursy realizowane będą do dnia 31 lipca 2015 roku. 9. W każdym semestrze nauki, na każdego uczestnika przypadać będzie: 9.1 na poziomie podstawowym: a) minimum 70 godzin lekcyjnych w ramach kursów grupowych; 9.2 na poziomie średniozaawansowanym: a) minimum 65 godzin lekcyjnych w ramach kursów grupowych; b) minimum 5 godzin lekcyjnych w ramach konwersacji indywidualnych język specjalistyczny funduszy europejskich, tj. słownictwo używane w dokumentach stanowiących podstawę wdrażania i realizacji Programów/projektów finansowanych/współfinansowanych z funduszy europejskich; 9.3 na poziomie zaawansowanym: a) minimum 60 godzin lekcyjnych w ramach kursów grupowych; b) minimum 10 godzin lekcyjnych w ramach konwersacji indywidualnych język specjalistyczny funduszy europejskich, tj. słownictwo używane w dokumentach stanowiących podstawę wdrażania i realizacji Programów/projektów finansowanych/współfinansowanych z funduszy europejskich. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2015 roku, a realizacja umowy w latach , będzie się odbywała po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 2

3 11. Kursy będą się odbywać od poniedziałku do piątku, w godzinach , a także w uzasadnionych przypadkach (na wniosek lub za zgodą uczestnika kursu) również w innych godzinach oraz w soboty i niedziele. 12. Uczestnik kursu, w porozumieniu z Wykonawcą, po zakwalifikowaniu na odpowiedni poziom, może dołączyć do dowolnie wybranej grupy na tym poziomie, z uwzględnieniem wymagań określonych w SOPZ. 13. Godzina lekcyjna wynosić będzie minimum 45 minut. Kursy językowe w poszczególnych grupach językowych będą się odbywały w formule 2 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu. 14. Jeżeli Wykonawca zaproponuje dłuższe godziny lekcyjne czas ich trwania może wzrastać o 5 minut i nie może przekroczyć 60 minut. 15. Wykonawca będzie realizował własne programy grupowych kursów nauki języka, z zastrzeżeniem, że w ramach realizacji tych programów lektorzy / native speakerzy uwzględniać będą bieżące potrzeby uczestników kursów. 16. Programy kursów na poszczególnych poziomach zaawansowania powinny być zgodne z poziomami biegłości językowej (Common Reference Levels: global scale) określonymi przez europejski system opisu kształcenia językowego sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy, odpowiednio: a) A1 lub A2 dla poziomu podstawowego, b) B1 lub B2 dla poziomu średniozaawansowanego, c) C1 lub C2 dla poziomu zaawansowanego. 17. Każda z jednostek lekcyjnych musi mieć przypisaną w programie kursu zawartość merytoryczną oraz wskazaną metodykę nauczania. 18. Wykonawca zapewni prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych lektorów i native speakerów. Lektorzy muszą posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe, dające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego (wyższe wykształcenie filologiczne i/lub lingwistyczne) na wszystkich poziomach zaawansowania, z przygotowaniem metodyczno - pedagogicznym do prowadzenia kursów językowych. Lektorzy języka angielskiego nie posiadający powyższych kwalifikacji muszą posiadać minimum wykształcenie wyższe i certyfikat zaświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie C2 oraz przygotowanie metodyczno pedagogiczne do prowadzenia kursów językowych potwierdzone kursem metodycznym obejmującym obserwowane zajęcia dydaktyczne, zakończone uzyskaniem certyfikatu CELTA, CertTESOL lub DELTA (lub równoważne, tj. nadające takie same uprawnienia do nauczania języka angielskiego). Native speakerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz przygotowanie metodyczno pedagogiczne do 3

4 prowadzenia kursów językowych potwierdzone kursem metodycznym obejmującym obserwowane zajęcia dydaktyczne, zakończone uzyskaniem certyfikatu CELTA, CertTESOL lub DELTA (lub równoważne, tj. nadające takie same uprawnienia do nauczania języka angielskiego). Ponadto lektorzy oraz native speakerzy muszą posiadać w okresie ostatnich 3 lat minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, obejmującego minimum 900 godzin lekcyjnych, w tym minimum 450 godzin w nauczaniu osób dorosłych. 19. Wykonawca zapewni prowadzenie zajęć przez native speakerów, w wymiarze: a) dla poziomu średniozaawansowanego minimum 25 % godzin lekcyjnych; b) dla poziomu zaawansowanego minimum 50 % godzin lekcyjnych. 20. Moduł konwersacji indywidualnych może być prowadzony przez lektora / native speakera innego niż kurs grupowy, z tym, że lektor / native speaker wyznaczony do prowadzenia zajęć indywidualnych musi posiadać kwalifikacje wskazane w pkt W przypadku złożenia do Wykonawcy umotywowanego pisemnego zgłoszenia, podpisanego przez minimum 60 % uczestników kursu w grupie, której uczestnikiem jest pracownik Zamawiającego, dotyczącego zmiany lektora / native speakera prowadzącego zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do złożonego zgłoszenia i w przypadku uznania stanowiska grupy do zmiany lektora / native speakera, z zastrzeżeniem pkt 18 oraz pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 22. W przypadku złożenia do Wykonawcy umotywowanego pisemnego zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika kursu, dotyczącego zmiany lektora / native speakera prowadzącego moduł konwersacji indywidualnych, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do złożonego zgłoszenia i w przypadku uznania stanowiska uczestnika kursu do zmiany lektora / native speakera, z zastrzeżeniem pkt 18 oraz pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 23. W przypadku absencji lektora /native speakera prowadzącego zajęcia w danej grupie, Wykonawca skieruje do przeprowadzenia zajęć innego prowadzącego, o kwalifikacjach wskazanych w pkt W przypadku absencji lektora /native speakera prowadzącego moduł konwersacji indywidualnych, uczestnik ustala z lektorem / native speakerem inny termin zajęć. 25. W przypadku nieobecności uczestnika na module konwersacji indywidualnych, zgłoszonej Wykonawcy na 1 dzień przed zajęciami, uczestnik ustala z lektorem / native speakerem inny termin zajęć. Z tytułu zmiany terminu zajęć Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 4

5 26. Wykonawca przed rozpoczęciem kursów językowych przeprowadzi niezbędne testy lingwistyczne, kwalifikujące skierowanych uczestników na poszczególne poziomy nauki języka. 27. Wykonawca, w ramach swojej oferty, zapewni możliwość bezpłatnego korzystania z dodatkowych form nauki, tj.: platformy edukacyjnej, biblioteki, wypożyczalni. 28. Wykonawca, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć przekaże Zamawiającemu listę uczestników zakwalifikowanych na poszczególne poziomy języka angielskiego. W przypadku, gdy uczestnik uzna, że poziom na jaki został zakwalifikowany jest dla niego za niski lub za wysoki, po uzgodnieniu z Wykonawcą zostanie przeniesiony do grupy na odpowiednim poziomie. 29. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego w terminie, który umożliwi przedstawienie listy uczestników zakwalifikowanych na poszczególne poziomy nauki, w terminie o którym mowa w pkt 28, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę tego terminu, z tym, że zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej. 30. W ramach kursów grupowych podstawową metodą prowadzenia zajęć muszą być konwersacje, w tym w formie symulacji/rozmów sytuacyjnych. 31. Wykonawca zapewni nieodpłatnie, każdej osobie biorącej udział w kursie językowym pomoce naukowe minimum podręcznik do nauki języka i ćwiczenia do nauki języka. 32. Pomoce naukowe Wykonawca przekaże uczestnikom kursów językowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 33. Wykonawca zapewni dodatkowe materiały dydaktyczne dostosowane do zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu umowy, niezbędne do nauczania i sporządzania notatek przez uczestników. 34. Wykonawca ma obowiązek prowadzić ewidencję obecności uczestników kursów oraz w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przekazywać Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie list obecności. Każdy uczestnik kursu swoją obecność na zajęciach potwierdza własnoręcznym podpisem. 35. W przypadku usprawiedliwionej przez Zamawiającego nieobecności uczestnika na zajęciach w ramach kursów grupowych, Wykonawca zapewni mu niezwłoczną możliwość samodzielnego uzupełnienia materiału zrealizowanego na zajęciach programowych. 36. W sytuacji, gdy dotychczasowy uczestnik zmuszony będzie zrezygnować z udziału w kursie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego uczestnika. Nowy uczestnik 5

6 w terminie ustalonym z Wykonawcą samodzielnie uzupełni wskazane przez Wykonawcę treści programowe. 37. W przypadku nieobecności uczestnika wynikającej z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu tacierzyńskiego, urlopu wychowawczego lub ustania stosunku pracy uczestnika z Zamawiającym i braku możliwości wyznaczenia przez Zamawiającego nowego uczestnika, zgodnie z pkt 36, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie, wskazując osobę, której sprawa dotyczy, przyczynę nieobecności i dzień od którego uczestnik będzie nieobecny. Za niezrealizowane z ww. powodu zajęcia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 38. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania na bieżąco wpisów do dokumentacji dydaktycznej kursu. 39. Po zrealizowaniu każdego z semestrów, Wykonawca przeprowadzi test sprawdzający wiedzę każdego z uczestników. 40. Po zakończeniu każdego semestru Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia dla każdego uczestnika kursu zaświadczenia o ukończeniu danego semestru kursu. Zaświadczenia będą przekazywane Zamawiającemu wraz z fakturą. 41. W zależności od funduszy europejskich, z których kursy dla poszczególnych uczestników zostaną sfinansowane, zaświadczenia muszą być oznaczone odpowiednimi logotypami, zgodnie z zasadami określonymi w: a) Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce, w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata w ramach środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; b) Podręczniku Komunikacji i identyfikacji wizualnej i Wymogach dotyczących informacji i promocji stanowiących załącznik 4 do,,regulacji ws. Wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata w ramach kosztów zarządzania i Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego ; c) dokumencie: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów w odniesieniu do zamówień publicznych finansowanych w ramach Funduszu Pomocy Technicznej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Aktualne dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są pod adresem: w zakładce Dokumenty promocyjne. Logotypy zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 6

7 42. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu. 43. Wraz z fakturą Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) zaświadczenia o ukończeniu semestru kursu przez uczestników kursów; b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dzienników zajęć, w których wskazana będzie tematyka poszczególnych zajęć, liczba godzin oraz metodyka nauczania; c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych przez poszczególnych uczestników kursów. Kopie, o których mowa w ppkt c) Wykonawca przekaże jednorazowo, wraz z pierwszą fakturą obejmującą koszty kursu danego uczestnika. Część II zamówienia - Język francuski kursy grupowe 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursów językowych grupowych z języka francuskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym, z modułem konwersacji indywidualnych na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, w których udział weźmie 2 pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia. 2. Celem kursów jest nabycie oraz podwyższenie umiejętności komunikacyjnych z języka francuskiego, przez osoby wskazane przez Zamawiającego do udziału w ww. kursach. 3. Kursy powinny być prowadzone w obiektach Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować miejscami szkoleniowymi położonymi na terenie Warszawy w promieniu nie większym niż 5 km od siedziby Zamawiającego (odległość jest liczona wg mapy google od pkt: Długa 38/40, Warszawa, Polska), pozwalającymi uczestnikom na dojazd środkami publicznej komunikacji miejskiej. Miejsca te muszą posiadać warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych (o których mowa w pkt 4 i 5). 4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt sale do prowadzenia zajęć, spełniające ogólne standardy (dobre oświetlenie, pomieszczenie klimatyzowane, odpowiednie krzesła i ławki). Sale do prowadzenia kursów językowych oraz zaplecze socjalne muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w dostosowaniu do liczby uczestników. 5. Wykonawca zapewni sprzęt multimedialny, jeśli będzie niezbędny do prowadzenia zajęć, tj. komputer, rzutnik multimedialny, ekran oraz dydaktyczne pomoce audiowizualne: kasety audio do ćwiczeń, kasety video i płyty CD/DVD do ćwiczeń. 7

8 6. Grupa szkoleniowa, do której zostanie zakwalifikowany każdy z uczestników, nie może być większa niż 6 osób. Zamawiający wymaga dołączenia skierowanych na szkolenie osób, do kursów stacjonarnych, w których uczestniczą osoby z zewnątrz. 7. Sposób nauczania musi być dostosowany do poziomu zaawansowania znajomości języka przez uczestnika. 8. W trakcie realizacji umowy, na każdego uczestnika przypadać będzie minimum 70 godzin lekcyjnych nauki w semestrze, z zastrzeżeniem, że kursy realizowane będą do dnia 31 lipca 2015 roku. 9. W każdym semestrze nauki, na każdego uczestnika przypadać będzie: 9.1 na poziomie podstawowym: a) minimum 70 godzin lekcyjnych w ramach kursów grupowych; 9.2 na poziomie średniozaawansowanym: a) minimum 65 godzin lekcyjnych w ramach kursów grupowych; b) minimum 5 godzin lekcyjnych w ramach konwersacji indywidualnych język specjalistyczny funduszy europejskich, tj. słownictwo używane w dokumentach stanowiących podstawę wdrażania i realizacji Programów/projektów finansowanych/współfinansowanych z funduszy europejskich; 9.3 na poziomie zaawansowanym: a) minimum 60 godzin lekcyjnych w ramach kursów grupowych; b) minimum 10 godzin lekcyjnych w ramach konwersacji indywidualnych język specjalistyczny funduszy europejskich, tj. słownictwo używane w dokumentach stanowiących podstawę wdrażania i realizacji Programów/projektów finansowanych/współfinansowanych z funduszy europejskich. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2015 roku, a realizacja umowy w latach , będzie się odbywała po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 11. Kursy będą się odbywać od poniedziałku do piątku, w godzinach , a także w uzasadnionych przypadkach (na wniosek lub za zgodą uczestnika kursu) również w innych godzinach oraz w soboty i niedziele. 12. Uczestnik kursu, w porozumieniu z Wykonawcą, po zakwalifikowaniu na odpowiedni poziom, może dołączyć do dowolnie wybranej grupy na tym poziomie, z uwzględnieniem wymagań określonych w SOPZ. 8

9 13. Godzina lekcyjna wynosić będzie minimum 45 minut. Kursy językowe w poszczególnych grupach językowych będą się odbywały w formule 2 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu. 14. Jeżeli Wykonawca zaproponuje dłuższe godziny lekcyjne czas ich trwania może wzrastać o 5 minut i nie może przekroczyć 60 minut. 15. Wykonawca będzie realizował własne programy grupowych kursów nauki języka, z zastrzeżeniem, że w ramach realizacji tych programów lektorzy / native speakerzy uwzględniać będą bieżące potrzeby uczestników kursów Programy kursów na poszczególnych poziomach zaawansowania powinny być zgodne z poziomami biegłości językowej (Common Reference Levels: global scale) określonymi przez europejski system opisu kształcenia językowego sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy, odpowiednio: a) A1 lub A2 dla poziomu podstawowego, b) B1 lub B2 dla poziomu średniozaawansowanego, c) C1 lub C2 dla poziomu zaawansowanego. 17. Każda z jednostek lekcyjnych musi mieć przypisaną w programie kursu zawartość merytoryczną oraz wskazaną metodykę nauczania. 18. Wykonawca zapewni prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych lektorów i native speakerów. Lektorzy muszą posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe, dające kwalifikacje do nauczania języka francuskiego (wyższe wykształcenie filologiczne i/lub lingwistyczne) na wszystkich poziomach zaawansowania, z przygotowaniem metodyczno - pedagogicznym do prowadzenia kursów językowych. Lektorzy języka francuskiego nieposiadający powyższych kwalifikacji muszą posiadać minimum wykształcenie wyższe i certyfikat zaświadczający znajomość języka francuskiego na poziomie C2 oraz przygotowanie metodyczno pedagogiczne do prowadzenia kursów językowych potwierdzone kursem metodycznym obejmującym obserwowane zajęcia dydaktyczne, zakończone uzyskaniem certyfikatu DALF (lub równoważne, tj. nadające takie same uprawnienia do nauczania języka francuskiego). Native speakerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz przygotowanie metodyczno pedagogiczne do prowadzenia kursów językowych potwierdzone kursem metodycznym obejmującym obserwowane zajęcia dydaktyczne, zakończone uzyskaniem certyfikatu DALF (lub równoważne, tj. nadające takie same uprawnienia do nauczania języka francuskiego). Ponadto lektorzy oraz native speakerzy muszą posiadać w okresie ostatnich 3 lat minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, obejmującego minimum 900 godzin lekcyjnych, w tym minimum 450 godzin w nauczaniu osób dorosłych. 9

10 19. Wykonawca zapewni prowadzenie zajęć przez native speakerów, w wymiarze: a) dla poziomu średniozaawansowanego minimum 25 % godzin lekcyjnych; b) dla poziomu zaawansowanego minimum 50 % godzin lekcyjnych. 20. Moduł konwersacji indywidualnych może być prowadzony przez lektora / native speakera innego niż kurs grupowy, z tym, że lektor / native speaker wyznaczony do prowadzenia zajęć indywidualnych musi posiadać kwalifikacje wskazane w pkt W przypadku złożenia do Wykonawcy umotywowanego pisemnego zgłoszenia, podpisanego przez minimum 60 % uczestników kursu w grupie, której uczestnikiem jest pracownik Zamawiającego, dotyczącego zmiany lektora / native speakera prowadzącego zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do złożonego zgłoszenia i w przypadku uznania stanowiska grupy do zmiany lektora / native speakera, z zastrzeżeniem pkt 18 oraz pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 22. W przypadku złożenia do Wykonawcy umotywowanego pisemnego zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika kursu, dotyczącego zmiany lektora / native speakera prowadzącego moduł konwersacji indywidualnych, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do złożonego zgłoszenia i w przypadku uznania stanowiska uczestnika kursu do zmiany lektora / native speakera, z zastrzeżeniem pkt 18 oraz pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 23. W przypadku absencji lektora / native speakera prowadzącego zajęcia w danej grupie kursantów lektora / native speakera prowadzącego moduł konwersacji indywidualnych, Wykonawca skieruje do przeprowadzenia zajęć innego prowadzącego, o kwalifikacjach wskazanych w pkt W przypadku absencji lektora / native speakera prowadzącego moduł konwersacji indywidualnych, uczestnik ustala z lektorem / native speakerem inny termin zajęć. 25. W przypadku nieobecności uczestnika na module konwersacji indywidualnych, zgłoszonej Wykonawcy na 1 dzień przed zajęciami, uczestnik ustala z lektorem / native speakerem inny termin zajęć. Z tytułu zmiany terminu zajęć Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 26. Wykonawca przed rozpoczęciem kursów językowych przeprowadzi niezbędne testy lingwistyczne, kwalifikujące skierowanych uczestników na poszczególne poziomy nauki języka. 27. Wykonawca, w ramach swojej oferty, zapewni możliwość bezpłatnego korzystania z dodatkowych form nauki, tj.: platformy edukacyjnej, biblioteki, wypożyczalni. 10

11 28. Wykonawca, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć przekaże Zamawiającemu listę uczestników zakwalifikowanych na poszczególne poziomy języka francuskiego. W przypadku, gdy uczestnik uzna, że poziom na jaki został zakwalifikowany jest dla niego za niski lub za wysoki, po uzgodnieniu z Wykonawcą zostanie przeniesiony do grupy na odpowiednim poziomie. 29. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego w terminie, który umożliwi złożenie dokumentu, do dnia o którym mowa w pkt 28, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę tego terminu, z tym, że zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej. 30. W ramach kursów grupowych podstawową metodą prowadzenia zajęć muszą być konwersacje, w tym w formie symulacji/rozmów sytuacyjnych. 31. Wykonawca zapewni nieodpłatnie, każdej osobie biorącej udział w kursie językowym pomoce naukowe minimum podręcznik do nauki języka i ćwiczenia do nauki języka. 32. Pomoce naukowe Wykonawca przekaże uczestnikom kursów językowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. 33. Wykonawca zapewni dodatkowe materiały dydaktyczne dostosowane do zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu umowy, niezbędne do nauczania i sporządzania notatek przez uczestników. 34. Wykonawca ma obowiązek prowadzić ewidencję obecności uczestników kursów oraz w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przekazywać Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie list obecności. Każdy uczestnik kursu swoją obecność na zajęciach potwierdza własnoręcznym podpisem. 35. W przypadku usprawiedliwionej przez Zamawiającego nieobecności uczestnika na zajęciach w ramach kursów grupowych, Wykonawca zapewni mu niezwłoczną możliwość samodzielnego uzupełnienia materiału zrealizowanego na zajęciach programowych. 36. W sytuacji, gdy dotychczasowy uczestnik zmuszony będzie zrezygnować z udziału w kursie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego uczestnika. Nowy uczestnik w terminie ustalonym z Wykonawcą samodzielnie uzupełni wskazane przez Wykonawcę treści programowe. 37. W przypadku nieobecności uczestnika wynikającej z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu tacierzyńskiego, urlopu wychowawczego lub ustania stosunku pracy uczestnika z Zamawiającym i braku możliwości wyznaczenia przez Zamawiającego nowego uczestnika, zgodnie z pkt 36, Zamawiający pisemnie poinformuje 11

12 Wykonawcę o tym fakcie, wskazując osobę, której sprawa dotyczy, przyczynę nieobecności i dzień od którego uczestnik będzie nieobecny. Za niezrealizowane z ww. powodu zajęcia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 38. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania na bieżąco wpisów do dokumentacji dydaktycznej kursu. 39. Po zrealizowaniu każdego z semestrów, Wykonawca przeprowadzi test sprawdzający wiedzę każdego z uczestników. 40. Po zakończeniu każdego semestru Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia dla każdego uczestnika kursu zaświadczenia o ukończeniu danego semestru kursu. Zaświadczenia będą przekazywane Zamawiającemu wraz z fakturą. 41. W zależności od funduszy europejskich, z których kursy dla poszczególnych uczestników zostaną sfinansowane, zaświadczenia muszą być oznaczone odpowiednimi logotypami, zgodnie z zasadami określonymi w: a) Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce, w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata w ramach środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; b) Podręczniku Komunikacji i identyfikacji wizualnej i Wymogach dotyczących informacji i promocji stanowiących załącznik 4 do,,regulacji ws. Wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata w ramach kosztów zarządzania i Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego ; c) dokumencie: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów w odniesieniu do zamówień publicznych finansowanych w ramach Funduszu Pomocy Technicznej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Aktualne dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są pod adresem: w zakładce Dokumenty promocyjne. Logotypy zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 42. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu. 44. Wraz z fakturą Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) zaświadczenia o ukończeniu semestru kursu przez uczestników kursów; b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dzienników zajęć, w których wskazana będzie tematyka poszczególnych zajęć, liczba godzin oraz metodyka nauczania; 12

13 c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych przez poszczególnych uczestników kursów. Kopie, o których mowa w ppkt c) Wykonawca przekaże jednorazowo, wraz z pierwszą fakturą obejmującą koszty kursu danego uczestnika. Część III zamówienia - Język angielski konwersacje indywidualne 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursu z języka angielskiego w formie konwersacji indywidualnych dla 3 pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia. 2. Celem kursu jest podwyższenie umiejętności z języka angielskiego, przez osoby wskazane przez Zamawiającego do udziału w ww. kursie, w szczególności z uwzględnieniem słownictwa medycznego i dotyczącego funduszy europejskich. 3. Konwersacje będą prowadzone w obiekcie Zamawiającego. 4. Miejscem realizacji kursu udostępnionym przez Zamawiającego jest: Warszawa, ul. Długa 38/40. Jeżeli w czasie trwania umowy wystąpią okoliczności, w wyniku których konieczna będzie zmiana miejsca realizacji kursu, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie. 5. Sposób nauczania musi być dostosowany do poziomu zaawansowania języka uczestnika. 6. W trakcie realizacji umowy, na każdego uczestnika kursu przypadać będzie nie mniej niż 90 godzin lekcyjnych nauki w trakcie roku szkolnego, z zastrzeżeniem, że kursy realizowane będą do dnia 31 lipca 2015 roku, a realizacja umowy w latach , będzie się odbywała po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 7. Kurs odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami , w godzinach ustalonych przez Wykonawcę z uczestnikiem kursu. 8. Godzina lekcyjna wynosić będzie minimum 45 minut. Kursy językowe w poszczególnych grupach językowych będą się odbywały w formule 2 x 2 godzinny lekcyjne w tygodniu. 9. Jeżeli Wykonawca zaproponuje dłuższe godziny lekcyjne czas ich trwania może wzrastać o 5 minut i nie może przekroczyć 60 minut. 10. Program kursów powinien być zgodny z poziomami biegłości językowej (Common Reference Levels: global scale) określonymi przez europejski system opisu kształcenia językowego sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy, odpowiednio: a) B1 lub B2 dla poziomu średniozaawansowanego, b) C1 lub C2 dla poziomu zaawansowanego. 13

14 11. Program kursów, na wszystkich poziomach zaawansowania, będzie obejmował w wymiarze min. 30 % godzin lekcyjnych język specjalistyczny UE, tj. słownictwo używane w dokumentach stanowiących podstawę wdrażania i realizacji Programów/projektów finansowanych/współfinansowanych z funduszy UE. 12. Wykonawca zapewni prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych lektorów i native speakerów. Lektorzy muszą posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe, dające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego (wyższe wykształcenie filologiczne i/lub lingwistyczne) na wszystkich poziomach zaawansowania, z przygotowaniem metodyczno - pedagogicznym do prowadzenia kursów językowych. Lektorzy języka angielskiego nie posiadający powyższych kwalifikacji muszą posiadać minimum wykształcenie wyższe i certyfikat zaświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie C2 oraz przygotowanie metodyczno pedagogiczne do prowadzenia kursów językowych potwierdzone kursem metodycznym obejmującym obserwowane zajęcia dydaktyczne, zakończone uzyskaniem certyfikatu CELTA, CertTESOL lub DELTA (lub równoważne, tj. nadające takie same uprawnienia do nauczania języka angielskiego). Native speakerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz przygotowanie metodyczno pedagogiczne do prowadzenia kursów językowych potwierdzone kursem metodycznym obejmującym obserwowane zajęcia dydaktyczne, zakończone uzyskaniem certyfikatu CELTA, CertTESOL lub DELTA (lub równoważne, tj. nadające takie same uprawnienia do nauczania języka angielskiego). Ponadto lektorzy oraz native speakerzy muszą posiadać w okresie ostatnich 3 lat minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, obejmującego minimum 900 godzin lekcyjnych, w tym minimum 450 godzin w nauczaniu osób dorosłych. 13. Wykonawca zapewni prowadzenie zajęć przez native speakera, w wymiarze maksimum 50 % godzin lekcyjnych. 14. W przypadku złożenia do Wykonawcy umotywowanego pisemnego zgłoszenia, przez uczestnika, dotyczącego zmiany lektora / native speakera prowadzącego zajęcia, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do złożonego zgłoszenia i w przypadku uznania stanowiska uczestnika kursu do zmiany lektora / native speakera, z zastrzeżeniem pkt 12, oraz pisemnego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie. 15. W przypadku absencji lektora / native speakera prowadzącego zajęcia, Wykonawca skieruje do przeprowadzenia zajęć innego lektora/ native speakera, o kwalifikacjach wskazanych w pkt 12. Jeżeli nie będzie to możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezpośredniego poinformowania o tym fakcie uczestnika kursu, nie później niż 1 dzień przed zajęciami i ustalenia z nim innego terminu przeprowadzenia zajęć. 14

15 16. Wykonawca zapewni możliwość korzystania z dodatkowych form nauki, tj. platformy edukacyjnej, biblioteki, wypożyczalni, z możliwością dostarczenia przez lektora / native speakera (w dniu zajęć) uczestnikowi kursu wybranej przez niego pozycji książkowej. 17. Wykonawca zapewni nieodpłatnie, w przypadku takiej potrzeby, uczestnikowi kursu pomoce naukowe minimum podręcznik do nauki języka i ćwiczenia do nauki języka. 18. Pokwitowaniem otrzymania pomocy naukowych przez osobę biorącą udział w kursie jest odpowiednia adnotacja na liście obecności. 19. Wykonawca zapewni dodatkowe materiały dydaktyczne dostosowane do zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu umowy, niezbędne do nauczania i sporządzania notatek przez uczestnika. 20. Wykonawca ma obowiązek prowadzić ewidencję realizacji godzin kursów dla poszczególnych uczestników kursów oraz wraz z fakturą przekazywać Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie list obecności. Każdy uczestnik kursu swoją obecność na zajęciach potwierdza własnoręcznym podpisem. 21. W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach, zgłoszonej Wykonawcy na 1 dzień przed zajęciami, uczestnik ustala z lektorem / native speakerem inny termin zajęć. Z tytułu zmiany terminu zajęć Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego uczestnika w sytuacji, gdy dotychczasowy uczestnik zmuszony będzie zrezygnować z udziału w kursie. 23. W przypadku nieobecności uczestnika wynikającej w szczególności z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu tacierzyńskiego, urlopu wychowawczego lub z utraty przez uczestnika uprawnienia do korzystania z kursów językowych w formie konwersacji indywidualnych i braku możliwości wyznaczenia przez Zamawiającego nowego uczestnika, zgodnie z pkt 22, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie, wskazując osobę, której sprawa dotyczy, przyczynę nieobecności i dzień, od którego zajęcia nie będą się odbywać. Za niezrealizowane z ww. powodu zajęcia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 24. Pod pojęciem utraty przez uczestnika uprawnienia do korzystania z kursów językowych w formie konwersacji indywidualnych rozumie się sytuację, w której uczestnik zaprzestaje zajmowania stanowiska służbowego, któremu regulacje wewnętrzne Zamawiającego przyznają możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego w formie konwersacji indywidualnych. 25. Wykonawca zobowiązany będzie do wydania po zakończeniu każdego kolejnego roku szkolnego każdemu z uczestników zaświadczenia o odbyciu kursu. 15

16 26. W zależności od funduszy europejskich, z których kursy dla poszczególnych pracowników zostaną sfinansowane, zaświadczenia muszą być oznaczone odpowiednimi logotypami, zgodnie z zasadami określonymi w: a) Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce, w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata w ramach środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; b) Podręczniku Komunikacji i identyfikacji wizualnej i Wymogach dotyczących informacji i promocji stanowiących załącznik 4 do,,regulacji ws. Wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata w ramach kosztów zarządzania i Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego ; c) dokumencie: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów w odniesieniu do zamówień publicznych finansowanych w ramach Funduszu Pomocy Technicznej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Aktualne dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są pod adresem: w zakładce Dokumenty promocyjne. Logotypy zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 27. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu. 28. Wraz z fakturą Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dzienników zajęć, w których wskazana będzie tematyka poszczególnych zajęć, liczba godzin oraz metodyka nauczania. 16

Część I Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1

Część I Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia Część I Język angielski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kompetencje.wup.opole.pl; www.wup.opole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kompetencje.wup.opole.pl; www.wup.opole. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kompetencje.wup.opole.pl; www.wup.opole.pl Opole: Usługa szkoleniowa z języka niemieckiego obejmująca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. "Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC ZAPYTANIE OFERTOWE na "Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC" 1 Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Kursy języka angielskiego w 2017 roku dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opis przedmiotu zamówienia. Kursy języka angielskiego w 2017 roku dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do IPU Opis przedmiotu zamówienia Kursy języka angielskiego w 2017 roku dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie kursów języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The TOWER, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa ul. Bukowińska 22 lok. 8B, 02-703 Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. The TOWER, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa ul. Bukowińska 22 lok. 8B, 02-703 Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.11.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Wykonawcy na opracowanie i przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-10-442/10

WND-POKL.08.01.01-10-442/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, dnia 12 września 2011 r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangaŝowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2012 roku, WYKAZ OSÓB,

Bardziej szczegółowo

Język angielski - Poziom zaawansowany. Wymieniona osoba:

Język angielski - Poziom zaawansowany. Wymieniona osoba: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, WYKAZ OSÓB,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PL-Opole: Oferowanie kursów językowych 2013/S 037-058128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Opole: Oferowanie kursów językowych 2013/S 037-058128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:58128-2013:text:pl:html PL-Opole: Oferowanie kursów językowych 2013/S 037-058128 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ROZEZNANIE RYNKU ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ROZEZNANIE RYNKU Kraków, 20.04.2016 roku ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (w ramach procedury zgodnej z zasadą efektywnego zarządzania finansami określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wyłączając obsługę)

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wyłączając obsługę) Załącznik do zarządzenia nr 21 /XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2017 r. REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wyłączając

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr

UMOWA SZKOLENIOWA Nr Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia UMOWA SZKOLENIOWA Nr zawarta w dniu r. pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Szkolenia specjalistyczne i indywidualne. Godzina szkoleniowa godzina szkoleniowa zajęć trwająca 45 minut.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Szkolenia specjalistyczne i indywidualne. Godzina szkoleniowa godzina szkoleniowa zajęć trwająca 45 minut. Część III -1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szkolenia specjalistyczne i indywidualne SŁOWNIK TERMINÓW UŻYWANYCH W OPZ: Godzina szkoleniowa godzina szkoleniowa zajęć trwająca 45 minut. Grupa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

SG Raba Wyżna

SG Raba Wyżna SG.042.2.2011 Raba Wyżna 30-05-2011 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30-05-2011 na Przeprowadzenie dwusemestralnego kursu języka angielskiego dla 10 pracowników Urzędu w Rabie Wyżnej w ramach zadania SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018 Alliance Française w Toruniu oferuje kursy języka francuskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 6/WWK/SPZRIV/2011 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego kursu na certyfikat ECDL START (wraz z egzaminami) lub równoważny. Za równoważny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2013 roku, WYKAZ OSÓB, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

Miejsce szkoleń: Szkolenia odbywać się będą w Biurze Projektu, będącym równocześnie siedzibą Wnioskodawcy, we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 46 C.

Miejsce szkoleń: Szkolenia odbywać się będą w Biurze Projektu, będącym równocześnie siedzibą Wnioskodawcy, we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 46 C. Wrocław, dn. 07.03.2011 r. Dolnośląskie Centrum Językowe DEMOSTENES Ul. Ruska 46 C 50-079 Wrocław Dolnośląskie Centrum Językowe Demostenes w związku z realizacją projektu Język obcy specjalistyczny dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności Koszalin, 24.06.202 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AYA Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-728 ul. H. Modrzejewskiej 7, zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów Absolwent na rynku pracy z elementami autoprezentacji dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu pt.: Wykształceni Technicy

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/105/2012 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń językowych

Zapytanie ofertowe nr 02/105/2012 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń językowych Białystok, dnia 24 września 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 02/105/2012 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń językowych Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE KURSÓW JĘZYKOWYCH I. Opis przedmiotu zamówienia

SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE KURSÓW JĘZYKOWYCH I. Opis przedmiotu zamówienia SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE KURSÓW JĘZYKOWYCH I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalnych indywidualnych kursów języków obcych dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup usługi przeprowadzenia kursów językowych zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na zakup usługi przeprowadzenia kursów językowych zgodnie z zasadą konkurencyjności Wrocław, 30 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe na zakup usługi przeprowadzenia kursów językowych zgodnie z zasadą konkurencyjności Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Północ we Wrocławiu składa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z KURSEM ECDL BASE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACOWNICY 30+.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa. 2. Przedmiot zaproszenia do składania

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia RPDS /16

Oferta szkolenia RPDS /16 Oferta szkolenia RPDS.10.000-02-0004/16 Usługa trenerska dla kursu informatycznego ECDL Akademia kompetencji kursy informatyczne i językowe dla osób dorosłych z woj. dolnośląskiego I. DANE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie kursu zawodowego Prawo jazdy kat.b zawarta w. w dniu

Umowa na przeprowadzenie kursu zawodowego Prawo jazdy kat.b zawarta w. w dniu Wzór umowy Umowa na przeprowadzenie kursu zawodowego Prawo jazdy kat.b zawarta w. w dniu pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo NIP 5820004643 Regon 001072817 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego metodą Callana

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego metodą Callana Żywiec, dn. 26 kwietnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj z siedzibą w Żywcu, ul. Pod Górą 4 w związku z realizacją zadań w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer postępowania: 1/ZO/SZKOLENIE/SPRZEDAWCA/RpD/2011 Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego

Umowa nr na przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego OAK.KCB.2621/125/16 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa nr na przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego Zawarta w dniu 2016 r. w Lublinie pomiędzy: Województwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI Regulamin kursów 2015/2016 określający wzajemne zobowiązania Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi - organizatora kursu oraz Studenta - Uczestnika kursu: Alliance

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr2/2016

Zapytanie ofertowe nr2/2016 Łuków, 16.12.2016 r. Dotyczy Projektu Zawodowy staż bez granic (POWERVET-POWERVET-2016-1- PL01-KA102-025409) realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/NPE2/8/01/2014 - Kurs komputerowy oraz warsztaty informatyczne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START

Bardziej szczegółowo

C. M. T. consulting management training

C. M. T. consulting management training C. M.. consulting management Zapytanie cenowe nr 2/11/2016 na przeprowadzenie Kursów zawodowych: 1) Sekretarka z językiem angielskim zakończona egzaminem z językiem angielskiego i MOS, w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

RŚ09/05/2017 Wrocław, ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2017/ZAM

RŚ09/05/2017 Wrocław, ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2017/ZAM ZD.421.6.2017.BŚ.26 RŚ09/05/2017 Wrocław, 17.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE 17/05/2017/ZAM zamówienie prowadzone jest na potrzeby projektu Akcja Integracja! realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I

Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: CZĘŚĆ I Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak: DOA.III.272.1.106.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szkolenie wraz z egzaminem PRINCE2 - poziom Fundation 2. Szkolenie wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 55 Egz. Nr 1 Malbork, dnia 31.07.2014r. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22blot.wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

Znaczenie procentowe kryterium

Znaczenie procentowe kryterium Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.58. Warszawa, dnia 05 stycznia 2016 r. 1. Zamawiający: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Oferowanie kursów językowych 2014/S 024-038366. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Opole: Oferowanie kursów językowych 2014/S 024-038366. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38366-2014:text:pl:html Polska-Opole: Oferowanie kursów językowych 2014/S 024-038366 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO PCPR.EFS.IV.541.23.2013 Kępno, 23.10.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Kielce, 26.01.2012. Znak: POA/271/03/2012

Zaproszenie. Kielce, 26.01.2012. Znak: POA/271/03/2012 Kielce, 26.01.2012 Znak: POA/271/03/2012 Zaproszenie Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie szkolenia językowego w ramach projektu Nowoczesne Kompetencje

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert 22. 12. 2016 Nazwa zamawiającego Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Poszyler w Poznaniu (PCKZ) ul. Dąbrowskiego 75/15 60-523 Poznań Numer

Bardziej szczegółowo

POKL.09.02.00-24-035/11

POKL.09.02.00-24-035/11 Mam zawód - mam pracę w regionie Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL.09.02.00-24-035/11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25.02.2010 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Lublin, dnia 25.02.2010 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Lublin, dnia 25.02.2010 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Kompetentni współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.2017 (Wzór umowy)

UMOWA Nr.2017 (Wzór umowy) UMOWA Nr.2017 (Wzór umowy) Załącznik nr 2.1 zawarta w dniu: r. w Cudzynowicach pomiędzy Powiatem Kazimierskim, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielkiego, NIP: 6050013491, Zespołem Szkół Rolniczych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem w PUP wsparcia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik do wniosku o przyznanie bonu.

Oferta szkoleniowa dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem w PUP wsparcia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik do wniosku o przyznanie bonu. Wypełnia PUP Załącznik Nr 1 do bonu szkoleniowego Nr z dnia. Oferta szkoleniowa dla osoby bezrobotnej zainteresowanej uzyskaniem w PUP wsparcia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik do wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn. Znak sprawy: ZP/PNK/U/2015/07/122 Załącznik nr 1 do SIWZ Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z KURSEM ECDL PROFILE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

angielski z dojazdem do Ciebie

angielski z dojazdem do Ciebie angielski z dojazdem do Ciebie 514 514 517 biuro.warszawa@mobile-english.pl 1 Co różni mobile ENGLISH od tradycyjnej szkoły językowej? 2 Co nas wyróżnia? komfort nauki uczysz się kiedy chcesz, gdzie chcesz

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą NIP:.., REGON:.., zwanym/-ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/-ą przez.., następującej treści: 1.

... z siedzibą NIP:.., REGON:.., zwanym/-ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/-ą przez.., następującej treści: 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE KURSÓW JĘZYKOWYCH Zawarta w dniu.. 2011 r. w Toruniu pomiędzy: Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Liczebność grupy kursowej: 10 osób. Częstotliwość zajęć: - zajęcia powinny odbywać się po 5 godzin lekcyjnych dziennie.

Liczebność grupy kursowej: 10 osób. Częstotliwość zajęć: - zajęcia powinny odbywać się po 5 godzin lekcyjnych dziennie. MUP.PK.III.SG.371-71/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Projektowanie stron internetowych w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo