UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014"

Transkrypt

1 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, Toruń, NIP: , REGON: , reprezentowany przez Bartłomiej Lech Prezes Zarządu zwany w dalszej treści umowy Zamawiającym, a... zwany w dalszej treści Umowy Wykonawcą, zwanych dalej każdy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, o następującej treści: Preambuła Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach Projektu Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, zwanego w dalszej części Umowy Projektem realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi przeprowadzenia kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych wraz z egzaminem końcowym, wydaniem dyplomu ukończenia kursu oraz certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu, zagwarantowanie sali dostosowanej do osób niepełnosprawnych, przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz usługą cateringową w okresie do r. w ramach Projektu pn.: Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na przeprowadzeniu następujących kursów zawodowych zgodnie z wymaganiami

2 określonymi w Zapytaniu Ofertowym z dnia 19 sierpnia 2014r. na potrzeby projektu Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych : Część 1: Przeprowadzenie kursu zawodowego Kadry i płace. Część 2: Przeprowadzenie kursu zawodowego Projektowanie stron www. Część 3: Przeprowadzenie kursu zawodowego Pomoc biurowa/sekretarka asystentka; Sekretarz - asystent. Część 4: Przeprowadzenie kursu zawodowego Robotnik placowy/konserwator zieleni. Część 5: Przeprowadzenie kursu zawodowego Pomoc kuchenna. 3. Do obowiązków Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej Umowy należą: 1) przygotowanie i przekazanie Wykonawcy imiennego wykazu Uczestników kursów; 2) zaakceptowanie materiałów dydaktycznych oraz programu kursów wraz z oznaczeniem niezbędnymi logotypami; 3) przekazanie materiałów szkoleniowych tj. list obecności, dzienników zajęć; 4) zapłata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 3. 2 Należyta staranność 1. Przedmiot niniejszej Umowy winien być wykonany z należytą starannością, z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego, z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Pośredniczącej (dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy. 3. Strony zobowiązują się do regularnej wymiany informacji dotyczących okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy. 4. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w ramach realizacji niniejszej Umowy: 1) ze strony Zamawiającego: Aneta Balik Koordynator projektu, tel.: (56) , 2) ze strony Wykonawcy:.. -. tel.:....., Zmiana osób wskazanych w ust. 4 powyżej lub wyznaczenie przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych osób do kontaktu wymaga dla swej skuteczności powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej, na adres wskazany w komparycji niniejszej Umowy.

3 6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania zlecenia i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością oraz dbając o interesy Zamawiającego. 3 Wynagrodzenie 1. Łącznie Wykonawca otrzyma za prawidłową realizację przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 Umowy wynagrodzenie w wysokości:... zł brutto, (słownie:.....) w tym podatek od towarów i usług VAT..zł (...%). 2. Dla potrzeby ewentualnych rozliczeń Strony przyjmują, że za poszczególne części zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie: a) zł (słownie: ) w tym podatek od towarów i usług VAT, za przeprowadzenie indywidualnych kursów zawodowych Kadry i płace wraz z egzaminem końcowym, wydaniem dyplomu ukończenia kursu oraz certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu, zagwarantowaniem sali dostosowanej do osób niepełnosprawnych, przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz usługą cateringową część 1. b) zł (słownie: ) w tym podatek od towarów i usług VAT, za przeprowadzenie indywidualnych kursów zawodowych Projektowanie stron www wraz z egzaminem końcowym, wydaniem dyplomu ukończenia kursu oraz certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu, zagwarantowaniem sali dostosowanej do osób niepełnosprawnych, przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz usługą cateringową część 2. c) zł (słownie: ) w tym podatek od towarów i usług VAT, za przeprowadzenie indywidualnych kursów zawodowych Pomoc biurowa/sekretarka asystentka; Sekretarz - asystent wraz z egzaminem końcowym, wydaniem dyplomu ukończenia kursu oraz certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu, zagwarantowaniem sali dostosowanej do osób niepełnosprawnych, przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz usługą cateringową część 3. d) zł (słownie: ) w tym podatek od towarów i usług VAT, za przeprowadzenie indywidualnych kursów zawodowych Robotnik placowy/konserwator zieleni wraz z egzaminem końcowym, wydaniem dyplomu ukończenia kursu oraz certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu, zagwarantowaniem sali dostosowanej do osób niepełnosprawnych, przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz usługą cateringową część 4.

4 e) zł (słownie: ) w tym podatek od towarów i usług VAT, za przeprowadzenie indywidualnych kursów zawodowych Pomoc kuchenna wraz z egzaminem końcowym, wydaniem dyplomu ukończenia kursu oraz certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu, zagwarantowaniem sali dostosowanej do osób niepełnosprawnych, przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz usługą cateringową część Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT/rachunku wystawione przez Wykonawcę po przeprowadzeniu wszystkich kursów zawodowych w terminie 21 dni na podstawie protokołu odbioru prac podpisanego przez obie strony Umowy. 4. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej, niż z momentem wpłynięcia na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej/Lidera Projektu środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu na etapie, na którym uczestniczył w nim Wykonawca. 6. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 7. W razie opóźnienia w przekazaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą/Lidera Projektu na konto Zamawiającego lub innych zdarzeń losowych, strony ustalą inny termin płatności wynagrodzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4 Kary umowne 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary umowne: 1) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% maksymalnej wysokości wynagrodzenia określonej w 3 ust. 1; 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej: a) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% maksymalnej wysokości wynagrodzenia określonej w 3 ust. 1, b) w przypadku stwierdzenia wad w realizacji Umowy w trakcie kursów Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ich zaistnieniu, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. W przypadku nieusunięcia wad w realizacji Umowy Zamawiający uzna, że Umowa została wykonana nienależycie i naliczy Wykonawcy po zakończeniu zajęć karę umowną w wysokości 5% maksymalnej wysokości wynagrodzenia, określonej w 3 ust. 1.

5 2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 3. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym. 5 Prawa autorskie 1. W ramach określonego w 3 ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych, które powstaną w związku z realizacją niniejszej Umowy, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a przeniesienie tych praw nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 6 Postanowienia końcowe 1. W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych lub finansowych dotyczących Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, które Wykonawca uzyska przy wykonywaniu niniejszej Umowy chyba, że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał. 2. Wykonawca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy przez osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu zlecenia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej Umowy do kontroli prowadzonej przez Instytucje Pośredniczącą. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 5. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu. 6. Realizacja niniejszej Umowy może ulec zawieszeniu w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu obejmującego usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 7. Zamawiający ma również prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z obowiązków, które zostały na niego nałożone w niniejszej Umowie, niezależnie od obowiązku zwrotu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy określonych kosztów lub zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych - zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

6 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 10. Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej Umowy Strony postarają się rozwiązać polubownie na zasadzie porozumienia. Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 12. Integralną część Umowy stanowi Zapytanie Ofertowe z dnia 19 sierpnia 2014r. 13. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego..... ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.skrzydladlabiznesu.pl Poznań, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawarta w dniu..r. w Poznaniu pomiędzy: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne

Istotne postanowienia umowne Załącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowne Umowa zawarta dnia... 2013 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo