Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r. nr 211, reprezentowaną przez Piotra Zerbe Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta, zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowaną przez... zarejestrowaną w... pod numerem... z siedzibą w... zwaną dalej Wykonawcą. W wyniku przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów językowych dla 260 uczestników projektu: Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja. Projekt ten jest współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę będącą przedmiotem umowy w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 10 listopada 2011r Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w miastach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do niniejszej umowy, w salach udostępnionych przez Zamawiającego. 2. Przed rozpoczęciem kursów Wykonawca przeprowadzi testy określające poziom wiedzy uczestników w celu dostosowania poziomu nauczania. Terminy testów zostaną ustalone z koordynatorami terenowymi projektu. 3. Wykonawca winien przeprowadzić pierwsze zajęcia przynajmniej dla jednej z grup w terminie najpóźniej 10 dni od daty podpisania umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi odpowiednio oznakowane materiały dydaktyczne, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do niniejszej umowy, przekazanych najpóźniej na 3 zajęciach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wydania swoim pracownikom, mającym dostęp do danych osobowych Imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników w ciągu

2 7 dni od daty podpisania umowy. Kopie upoważnień potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu końcowego weryfikującego wiedzę uczestnika. Test może mieć formę ustną lub pisemną. Na podstawie testu końcowego każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje. 7. Wykonawca zobowiązany jest na ostatnich zajęciach przeprowadzić ankiety przekazane przez Zamawiającego Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 260 osób. 2. Zamawiający przewiduje utworzenie 26 dziesięcioosobowych grup. Liczba osób w grupie może ulec zmianie w przypadku rezygnacji jego uczestnika lub niezgłoszenia się przewidywanej przez Zamawiającego liczby uczestników. 3. Na jednego uczestnika szkolenia przypada 80 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna = 45 min.). 4. Zajęcia realizowane będą w systemie bloków lekcyjnych maksymalnie 4 godz. dydaktyczne dziennie, w terminach uzgodnionych z koordynatorem wojewódzkim oraz koordynatorami terenowymi. 5. W przypadku nie odbycia się zajęć z godnie z harmonogramem ustalonym z koordynatorem terenowym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zaległe zajęcia zostaną przeprowadzone we wspólnie przez Strony ustalonym terminie, jednak nie później niż w terminie 15 dni od daty zajęć, które się nie odbyły, jednak nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania niniejszej umowy. Jeśli przyczyny odwołania zajęć leżą po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z 10 ust. 2c. 6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o absencji każdego uczestnika szkolenia, jeśli przekroczy ona 10% godzin przeznaczonych na szkolenie 1 uczestnika. 7. Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników, z powodu nie uczęszczania na zajęcia tylko i wyłącznie na pisemny wniosek Zamawiającego. 8. W przypadku skreślenia osoby z listy uczestników Zamawiający zapłaci za szkolenie tej osoby w proporcji do ilości przeprowadzonych godzin dydaktycznych, uwzględniając koszt przekazanych materiałów dydaktycznych, obliczonych na podstawie cen wskazanych w 8 ust. 1 i 2 niniejszej umowy Strony umowy zobowiązują się do ścisłego współdziałania ze sobą w trakcie realizacji umowy. 2. Osobą koordynującą wykonanie umowy ze strony Zamawiającego jest: Koordynator Wojewódzki -... oraz wyznaczeni przez niego koordynatorzy terenowi. 3. Osobą koordynującą wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest: Uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi określonej w 1 przekazywane będą pisemnie przez ustanowione w 5 ust. 2 i 3 osoby. 5. Koordynator Zamawiającego, jak i Koordynator Wykonawcy mogą być zamienieni w każdym czasie realizacji Umowy. Zmiana Koordynatora następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 6 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji prowadzonych kursów, w szczególności do: 1. prowadzenia dziennika zajęć wraz z listą obecności dla każdej grupy, 2. sporządzenia imiennej listy osób, które otrzymały materiały dydaktyczne (wraz z podpisami tych osób oraz datą przekazania materiałów)

3 7 Zamawiający zastrzega sobie: 1. Prawo do kontroli przebiegu i efektywności wykonywania zadania przez Wykonawcę oraz ich rejestracji (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie audio). 2. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz uprawnione instytucje, mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Wykonawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i w miejscu realizacji projektu. 3. Prawo do uczestniczenia w ocenie końcowej uczestników kursu, która będzie przeprowadzona w formie egzaminu. 4. Prawo do żądania zmiany osoby przeprowadzającej szkolenie, w przypadku stwierdzenia, iż jej kwalifikacje nie spełniają warunku opisanego w zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia. Zmiana lektora powinna nastąpić na następnych zajęciach po przekazaniu Wykonawcy wniosku o jego zmianę. 8 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, ustala się następująco: 1. Cena za materiały dydaktyczne dla 1 uczestnika zajęć: 2. Cena przeprowadzenia 1 godziny dydaktycznej dla 1 uczestnika zajęć (bez materiałów dydaktycznych): 3. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy określa się do kwoty: 9 1. Podstawą do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 8 będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z załącznikami opisanymi w ust. 2. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 14 dni od zakończenia realizacji usługi. 2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: - oryginały imiennych list obecności uczestników kursu, - kserokopie zaświadczeń o udziale w kursach wraz z zakresem godzinowym, - imienne listy osób wraz z podpisami potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych, - ankiety przeprowadzone na zakończenie zajęć Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym 85% wartości zamówienia opłacone zostanie z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (Fundusze Unijne), pozostałe 15% z rachunku bankowego Zamawiającego (Rezerwa Celowa Budżetu Państwa). W związku z możliwymi opóźnieniami w przekazywaniu funduszy z EFS, płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty przekazania środków do dyspozycji Zamawiającego i nie później do r Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

4 a) W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 3 pomniejszonego o wartość właściwie przeprowadzonych zajęć i przekazanych materiałów dydaktycznych wyliczoną na podstawie cen wskazanych w 8 ust. 1 i 2. b) W przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji szkoleń w terminie określonym w 3 ust. 3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 3 umowy. c) W przypadku przeprowadzenia zajęcia lub zajęć w sposób nienależyty, pod którym należy w szczególności rozumieć opóźnienie w rozpoczęciu danego zajęcia (jednostki lekcyjnej) lub jego zakończenie przed upływem godziny lekcyjnej lub jego nieprzeprowadzenie w terminie uzgodnionym z koordynatorem terenowym, Wykonawca zapłaci karę w wysokości ceny brutto jednostki lekcyjnej określonej w 8 ust. 2 przemnożonej przez liczbę uczestników danej grupy, za każdą godzinę lekcyjną, która została zrealizowana w sposób nienależyty. 3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 4. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem ich zapłaty przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez osobnego wezwania, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo pisemnej uwagi Zamawiającego nie zmienia sposobu jej wykonania. Prawo odstąpienia w takim przypadku przysługuje zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego i przesłania go do Wykonawcy dalszego wadliwego sposobu realizacji przedmiotu umowy. 2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy w trybie określonym w ust. 1, Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej zgodnie z postanowieniami 10 ust. 2a Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 13 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 15 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5 16 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. 17 Integralną częścią umowy są załączniki: załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia, załącznik 2 Formularz ofertowy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl 1 z 8 2012-02-29 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 6/WWK/SPZRIV/2011 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego kursu na certyfikat ECDL START (wraz z egzaminami) lub równoważny. Za równoważny

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2012-01-19 14:40 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 444812-2011 z dnia 2011-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy

UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy (projekt) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Powiatem Szczecineckim zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez :

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez : Załącznik Nr do SIWZ Umowa Nr /2010 Zawarta w dniu.2010 r. w Zgierzu pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 reprezentowanym przez: 1/ mgr

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Tytuł projektu: Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo