PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/2011 z dnia r. na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z języka angielskiego metodą blended learning dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Piątnicy na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu W związku z realizacją przez Gminę Piątnica projektu Zajęcia dodatkowe podstawą rozwoju uczniów z gimnazjum w Piątnicy, realizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, rozstrzygnięte zostało Zapytanie ofertowe prowadzone w celu wyłonienia Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje następujące usługi: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie kursu języka angielskiego z wykorzystaniem technik informatycznych, to jest za pomocą metody blended-learning, na poniższych zasadach: W kursie języka angielskiego z wykorzystaniem technik informatycznych, to jest kursie realizowanym za pomocą metody blended-learning, uczestniczyć będzie 72 beneficjentów ostatecznych, uczniów klas 1-3 gimnazjum. 72 beneficjentów ostatecznych zostanie przydzielonych do 6 grup średnio 12 osobowych, zgodnie z wynikami przeprowadzonych przez Wykonawcę testów plasujących. Kurs każdej grupy będzie trwał 100 godzin lekcyjnych. W sumie w projekcie zostanie zrealizowanych 600 godzin lekcyjnych (45 min.) kursu języka angielskiego. Zajęcia rozpoczną się w grudniu 2011 i będą trwać do maja 2012 r. 2. Co najmniej raz na dwa tygodnie zajęcia będą przeprowadzane w salach komputerowych szkół do których uczęszczają beneficjenci ostateczni. Zajęcia będą wtedy realizowane za pomocą platformy on-line o następujących cechach: platforma osadzona jest w środowisku internetowym każdy z uczestników grupy może korzystać z niej w dowolnym czasie na dowolnym komputerze, również domowym, który posiada dostęp do Internetu. ze zindywidualizowanego toku nauki on-line słuchacz będzie korzystał po uprzednim zalogowaniu (dostęp do konta uczestnika chroniony jest hasłem). platforma zawiera materiały dydaktyczne umożliwiające naukę w zakresie gramatyki, słownictwa, doskonalenia umiejętności pisania, doskonalenia umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania na przyjętych dla danej grupy poziomach zaawansowania lektor ma możliwość wysyłać uczniom zadania domowe za pomocą platformy

2 platforma umożliwia generowanie raportów indywidualnych i grupowych platforma posiada funkcję archiwizowania ćwiczeń, testów wypełnianych przez beneficjentów ostatecznych lektor ma możliwość dodawać ćwiczenia do zestawów, które już istnieją w ramach platformy 3. Zamawiający zapewnia sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne (podręcznik i ćwiczenie) dla każdego beneficjenta ostatecznego. Zakup podręcznika i ćwiczenia o określonym tytule zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 4. Do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zapewni kadrę posiadającą wykształcenie wyższe, biegłą znajomość języka angielskiego, uprawnienia pedagogiczne( co najmniej 3 letnie doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym) odpowiednie dla przedmiotu zlecenia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pisemnych testów plasujących, na podstawie których beneficjenci ostateczni będą przydzieleni do grup na terenie szkół, do których uczęszczają. 6. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego monitorowania postępów beneficjentów ostatecznych przeprowadzając różne formy weryfikacji przyrostu kompetencji językowych (m.in. testy, kartkówki) nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie. Weryfikacja przyrostu kompetencji może też odbywać się przy wykorzystaniu platformy on-line. 7. Do dnia 10 grudnia 2011 roku Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę loginów i haseł do platformy on-line dla każdego beneficjenta ostatecznego. 8. Wykonawca w systemie miesięcznym to jest do 10 dnia każdego miesiąca (począwszy od grudnia 2011 r.) przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie z realizacji usługi według wzoru przekazanego przez Zamawiającego, zawierające m.in. raportowanie o frekwencji i postępach uczestników kursu. 9. Wykonawca jest zobligowany do informowania Zamawiającego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach beneficjentów ostatecznych na kursie, zgodnie z umową uczestnika projektu. 10. Po zakończeniu kursu Wykonawca wystawi zaświadczenie dla każdego beneficjenta ostatecznego, który ukończy kurs. 11. Wykonawca prowadzi dzienniki zajęć z uwzględnieniem: tematów, liczby godzin zajęć, listy obecności na zajęciach (podpisanej przez beneficjentów ostatecznych oraz lektora prowadzącego kurs). 12. Kurs będzie realizowany w ramach Projektu pt.: Zajęcia dodatkowe podstawą rozwoju uczniów z gimnazjum w Piątnicy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13. W związku z powyższym wypłata należności za przeprowadzenie kursu uzależniona będzie od daty wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Zamawiającego założony na potrzeby realizacji projektu pt.: Zajęcia dodatkowe podstawą rozwoju uczniów z gimnazjum w Piątnicy

3 Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wytycznych w zakresie informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. III. Wymagania związane z wykonaniem (np. termin wykonania, termin gwarancji i inne): Zajęcia realizowane będą od grudnia 2011 r. do maja 2012 r. Zapytania ofertowe wysłano drogą w dniu roku do trzech potencjalnych wykonawców usługi: 1. EMPIK SCHOOL 2. ENGLISH COLOURS 3. LEKTOR SZKOŁA JĘZYKOWA DODATKOWO ZAPYTANIE ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ: w dniach ; oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Piątnicy i Publicznego Gimnazjum w Piątnicy 1. WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY L.P. NAZWA OFERENTA DATA WPŁYWU 1. LEARNING SYSTEM POLAND Sp z o.o Warszawa, Ul. Al. Solidarności 117 EMPIK SCHOOL Ul. Białowny 9/1, Białystok ZESPÓŁ OCENIAJĄCY W SKŁADZIE: 1. WIERZBOWSKI ARTUR 2. BARGIELSKA IZABELA 3. URYN KRYSTYNA Uznał, iż oferta, która wpłynęła spełnia warunki formalne Przy rozpatrzeniu poddano analizie kryteria wyboru oferty, tj. Kryterium 1: będzie podlegało ocenie w skali od 0 do 30 punktów, wyliczone według: Udostępnienie platformy on-line do realizacji zajęć 30 pkt. Brak platformy 0 pkt. Kryterium 2: będzie podlegało ocenie wg poniższego wzoru: B=( B min/b badana)*15 punktów

4 Gdzie B- cena realizacji usługi B min- cena ofert najniższej B badana- cena oferty badanej Kryterium 3: będzie podlegało ocenie w skali od 0 do 35 punktów wg poniższego wyliczenia: Doświadczenie powyżej 1 roku 15 pkt Doświadczenie powyżej 2 lat 25 pkt Doświadczenie powyżej 3 lat 35 pkt Kryterium 4: będzie podlegało ocenie w skali od 0 do 20 punktów wg poniższego wyliczenia: Doświadczenie powyżej 1 roku 5 pkt Doświadczenie powyżej 2 lat 10 pkt Doświadczenie powyżej 3 lat 20 pkt Analizując w/w kryteria zespół oceniający postanowił na podstawie przedstawionej dokumentacji przyznać ofercie firmy: LEARNING SYSTEM POLAND Sp z o.o.; Warszawa, Ul. Al. Solidarności 117 Za następującą liczbę punktów: EMPIK SCHOOL; Ul. Białowny 9/1, Białystok L.P. KRYTERIUM OCENY KRYTERIUM PUNKTOWE LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW RAZEM PUNKTÓW 1 KRYTERIUM 1 metoda nauczania Udostępnienie platformy on-line do realizacji zajęć 30 pkt. Brak platformy 0 pkt. Udostępnienie platformy 30 pkt 30 2 KRYTERIUM 2 - cena B=(Bmin/Bbadana)*15 punktów (46500/46500)* 15 pkt 15 3 KRYTERIUM 3 doświadczenie w POKL Doświadczenie powyżej 1 roku 15 pkt Doświadczenie powyżej 2 lat 25 pkt Doświadczenie powyżej 3 lat 35 pkt Doświadczenie powyżej 3 lat 35 pkt 35 4 KRYTERIUM 4 doświadczenie w realizacji metody blended-learning Doświadczenie powyżej 1 roku 5 pkt Doświadczenie powyżej 2 lat 10 pkt Doświadczenie powyżej 3 lat 20 pkt Doświadczenie powyżej 3 lat 20 pkt 20 RAZEM

5 2. POSTANOWIONO PRZYJĄĆ OFERTĘ I ZLECIĆ REALIZACJĘ USŁUGI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA NASTĘPUJĄCEMU WYKONAWCY: L.P. NAZWA OFERENTA 1. LEARNING SYSTEM POLAND Sp z o.o Warszawa, Ul. Al. Solidarności 117 EMPIK SCHOOL Ul. Białowny 9/1, Białystok CENA 77,50 zł cena za godzinę zajęć (45 minut) zł cena za przeprowadzenie kursu W/w przedstawił spełnił wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. ZESPÓŁ OCENIAJĄCY 1. WIERZBOWSKI ARTUR PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO 2. BARGIELSKA IZABELA CZŁONEK ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO 3. URYN KRYSTYNA CZŁONEK ZESPOŁU OCENIAJACEGO PODPISY ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO: Załączniki: 1. Zestawienie oferentów i ich oferty 2. Informacje o wysłaniu zapytania ofertowego Z poważaniem Artur Wierzbowski

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 Strona1 Warszawa, dnia 04.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 ecdl@uth.edu.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZO.110.5.2013 Stok Lacki 19.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych obejmujących organizację i prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Stoku Lackim w ramach projektu: Jestem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy:

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy: ZAPYTANIE nr 4 z dnia 16.11.2012r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia Księgowość i rozliczanie projektów unijnych w ramach projektu MY W ZETO kompleksowy program szkoleń dla pracowników ZETO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL Zielonka, dnia 26 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/POKL-121/2015 ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W PROJEKTACH POKL 1. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Kolos BIURO PROJEKTU: ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Sztabin, dn. 13.04.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty W związku z realizacją projektu Twój czas Twoje miejsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 121/2013 Kielce, dn. 13. 03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi wynajmu sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu NAUCZYCIEL opiekun pracowni komputerowej; profesjonalny użytkownik

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL ZAPYTANIE NR OA.SZKOL.2

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL ZAPYTANIE NR OA.SZKOL.2 Nowy Sącz 24.09.2013 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego ZAPYTANIE NR OA.SZKOL.2 80533100-0

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m

Bardziej szczegółowo