/ f*/ strona, ul,v'.u, r, ff, /Yl ^ \ l/ilfulro(ft, PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/ f*/ strona, ul,v'.u, r, ff, /Yl ^ \ l/ilfulro(ft, PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE"

Transkrypt

1 PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE DFM Sp6lka z ogr aniczonq o dp owiedzialnosci4 z siedzibe w Dobrym Mie5cie I BMT International Sp6lka z ogran iczon1odpowiedzialno6ciq z siedzib4 w Dobrym Mie6cie Dobre Miasto, 30 patdziernika 2014 roku / f*/ A strona, ul,v'.u, r, ff, /Yl ^ \ l/ilfulro(ft,

2 Ninieiszy plan pol4czenia przez przeiqcie (Plan Pol4czenia) zostal uzgodniony w dniu S O p at dlierniki 2014 roku p omi q dzy zarz4dami nastq pui 4cych sp 6lek: 1, DFM Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ci4 z siedzib4 w Dobrym Mie5cie [11-040), przy ul. Olsztyrisklej 21, wpisanq do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego pod nu..rem KRS , kt6rej dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w s4dzie Rejonowym w olsztynie, vlll wydzial Gospodarczy KRS, o numerze NIP: , REGON , z kapitalem zakladowym w wysokosci ,00 zl,zwan4 dalej,,dfm" lub,,sp6lk4 PrzeimuiEcq" oraz 2. BMT International Sp6lka z ograniczona odpowiedzialno5cie z siedzib4 w Dobrym Mie6cie [11-040J, przy ul, Fabryiznej 68 [Ma]e), wpisan4 do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS , kt6rei dokumentacja rejestroia przechowywana leit wsedzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy KRS, o numerze NIi: REGON: , z kapitatem zakladowym w wysoko6ci ,00 zi, zwan4dalej,,bmt" lub,,sp6lk4 Przeimowan4" gdzie Sp6lka Przejmu j4ca oraz Sp6lka Przejmowana zwane dalej bqd4 l4cznie,,sp6lkami Uczestnicz4cYmi". PREAMBUT,A (A) Sp6lki ljczestniczqce zamierzajq dokonat polqczenia w celu opstmalizacii i uproszczenia struktury wlas ciciel ski ei ; (B) Sp6lki l1czestniczqce zamierzajq polqczyt siq zgodnie z Tytulem IV Dzialem I (l'qczenie sig sp6tek) Rozdzialem I (Przepisy og6lne) oraz Rozdzialem 2 (f'qczenie siq sp6lek kapitilowych) Artykul 498 i nastqpne, w szczeg6lnosci Artykul Kodeksu sp6lek handlowy,6ll z dnia 15 wrzelnia 2000 roku (Dz,U. Nr 94, poz' L037 z p6zn' zm.) (,,KSH"), w nastqpstwie czego: i. ip6tka przejmowana zostanie rozwiqzana bez przeprowadzenia iei likwidacji; oraz ii. Wszystkie akrywa i pasywa Sp6lki Przeimowanei, przeidq, lub zostanq przeiqte przez Sp6lkq Przeimuiqcq w drodze sukcesii uniwersalnei;oraz iii. ip6tka przejmujqca wstqpi we wszystkie prawa i obowiqzki Sp6lki Przeimowanei; (C) plan polqczenii zosial przygotowany wsp6lnie przez Zarzqdy Sp6lekUczestniczqcych' przy id) tym jednak przewiduje sie opublikowanie planu polaczenia na stronach internetowych oni sp6tet<, mimo braku o6owiqzku, zgodnie z art Kodeksu sp6lek handlowych strona2z2t t eil ^, '7bcan't'ocu.+-,

3 Sp6lki Uczestnicz4ce uzgodnily, co nastqpuje: L. Typ, firma i siedziba l4cz4cych siq Sp6lek LI Sp6lka Przeimui4ca: DFM Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4z siedzibq w Dobrym MieScie (11-040), przy ul. Olsztyriskiei it, wpisana do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS , kt6rej dokumentacja rejestrowa przechowyvvana jest w S4dzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy KRS, o numerze NIP: , REGON , Kapita{ zakladowy: 50000,00 zl, kt6ry dzieli sig na L00 udziat6w o warto6ci nominalnej 500 zlotych ka2dy, Wszystkie udzialy w kapitale zakladowym nale2q do Romana Dariusza Kotakowskiego PESEL L.2 Sp6lkaPrzeimowana: BMT International Sp6tka z ograniczona odpowiedzialno3ci4 z siedzib4 w Dobrym MieScie (11-040), przy ul. Fabrycznej 6b (mate), wpisana do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS , kt6rej dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w SEdzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy KRS, o numerre NIP: REGON: 2801,29805, Kapital zakladowy: ,00 zl, kt6ry dzieli siq na 550 udzial6w o warto$ci nominalnej 1000 zl ka2dy. Wszystkie udzialy w kapitale zakladowym nalei4do Joanny Kolakowskiej PESEL 71' ' 2. Spos6bl4czeniaSp6lekUczestniczEcych Z.j. PolEczenie Sp6tek Uczestnicz4cych nast4pi na podstawie art.492 S 1 pkt 1 KSH (,,polqczenie") poprzez przeniesienie na Sp6lkq PrzejmujqcE catego maj4tku Sp6lki przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, w zamian za udzialy utworzone w podwy2szonym kapitale zakladowym Sp6tki Przejmuj4cej, kt6re Sp6lka Przejmuj4ca wyda wsp6lnikowi Sp6lki Przejmowanej. Z.Z W wyniku Pol4czenia, Sp6ika Przejmowana zostanie rozwi4zana w dniu wykre$lenia jej zrejestru przedsiqbiorc6w [art.493 S l KSH). Sp6tka Przejmuj4ca wst4pi z dniem Pot4czenia we wszystkie prawa i obowi4zki Sp6lki Przejmowanej (art.494 S 1KSH,). Na Sp6lkq Przejmuj4c4 przejd4 z dniem Pol4czenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, kt6re zostaly przyznane Sp6tce Przejmowanej, chyba 2e ustawa Iub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowinaczej (art.494 $2 KSH). 2.3 Niniejsze pol4czenie Sp6lek zostanie przeprowadzone z podwylszeniem kapitalu zakladowego Sp6tki Przejmuj4cej. Wskutek pol4czenia kapital zakladowy Sp6lki PrzejmujEcej wynosz4cy obecnie 50000,00 zt zostanie podwy2szony o kwotq 6 000,00 zl poprzez utworzenie nowych udzial6w. Utworzone zostanie Lz [dwana$cie) nowych udziai6w o warto6ci nominalnej 500 zl kazdy, kt6re zostanq wydane wsp6lnikowi Sp6lki Przejmowanej. Zatem kapital zakladowy Sp6lki Przejmujqcej wyniesie 56000,00 zt i bqdzie siq dzielil na tiz fsto dwanascie) udzial6w, kazdy o warto6ci nominalnej 500 zl. 2.4 Stosunekwymiany udzial6w oraz ewentualne doplaty 2.4.L W ramach Pol4czenia stosunek wymiany udzial6w jest okre6lony jako: // N Strona 3 z 21 {,.,, "

4 2.5 t2,5654 udzial6w Sp6tki Przejmuj4cej DFM za 550 Sp6lki Przejmowanej BMT, tj. t':0, B 1B [za jeden udzial w BMT przysluguje 0, udzialu w DFM). Z uwagi na to, i2 obie l4cz4ce siq sp6iki s4 jednoosobowe, stosunek wymiany mo2e byi podany bez powy2szego skr6cenia ulamk6w, tj.: 550: 12,5654 (za 550 udzial6w w BMT przysluguje 1,2,5654 udzial6w w DFM) W ramach poleczenia wsp6lnik Sp6lki Przejmowanej otrzyma w rozumieniu art.492 $ 2 K.S.H. doplatqwwysokosci ,6621. Zasady przyznania udzial6w w Sp6lce Przeimui4cei oraz uprawnienie do uczestniczenia w zysku Sp6lki PrzeimujEcei, zgodnie z art. 499 $ 1 pkt 3 i 4 KSH 2.5.1, W ramach Pol4czenia wsp6lnik Sp6tki Przejmowanej obejmie wszystkie 12 (dwana6ciej nowych udziai6w w podwy2szonym kapitale Sp6lki Przejmuj4cej powstate z dniem zarejestrowania podwy?szenia kapitalu Sp6tki Przejmuj4cej przez wla6ciwy sqd rejestrowy. R62nica wynikaj4ca z liczby calkowitej pruyznanych udziat6w a stosunku wymiany [0,5654 udzialu w Sp6lce Przejmuj4cej, liczonego wg warto5ci przyjqtej do ustalenia stosunku wymianyj zostanie rozliczona jako doptata, zgodnie z postanowieniem pkt niniejszego Planu Nowe udziaty w Sp6lce Przejmuj4cej przyznane wsp6lnikowi Sp6tki Przejmowanej uprawniajq do uczestnictwa w zysku Sp6tki Przejmuj4cej od dnia rejestracji Polqczenia przez wlasciwy sqd rejestrowy. 2.6 Uchwaly N adzwyczai nego Zgr omadzenia Wsp 6lnik6w Sp 6lki Przei mui 4cei oraz Nadzwy czajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6tki Przeimowanei Niniejsze Pol4czenie bqdzie dokonywane na podstawie uchwaiy Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6tki Przejmuj4cej oraz uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6tki Przejmowanej, obejmuj4cych zgodq na Plan Pol4czenia oraz zmianq umowy Sp6lki Przejmuj4cej zgodnie z art. 506 $ 1 i 4 KSH, 2.7 Brak obowi4zku zgloszenia zamiaru koncentracii. Sp6iki Uczestnicz4ce wskazuj4,2e zgodnie z art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1.6 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsument6w [Dz, U. Nr 50, poz.331 z poin. zm.), Pol4czenie nie wymaga zgloszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzqdu Ochrony Konkurencji Konsument6w, gdyi l4czny obr6t na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiqbiorc6w uczestniczecych w koncentracji (Sp6tek UczestniczEcych) w roku obrotowym poprzedzaj4cym (2013) nie przekroczyt r6wnowarto6ci euro, z kolei l4czny Swiatowy obr6t Sp6tek Uczestnicz4cych nie przekroczlzl w roku poprzedzajqcym [2013) 1 mld, a koncentracja nie ma wymiaru wsp6lnotowego w rozumieniu rozporz4dzenia [WE) Nr 139/2004 RADY UE z dnia 20 stycznia 2004r. wsprawie kontroli koncentracji przedsiqbiorstw (Dziennik Urzqdowy L024,29/07/2004 P ). Stronarrrrfl ' -{''''

5 3. Prawa przyznaneprzez Sp6lkq Przeimui4cq wsp6lnikom oraz osobom szczeg6lnie uprawnionym w Sp6lce Przeimowanei Sp6tka Przejmuj4ca nie przyznaje i nie przyzna w zwi4zku z Pol4czeniem jedynemu wsp6lnikowi Sp6lki Przejmowanej, jak r6wnie2 osobom szczeg6lnie uprawnionym w Sp6lce Przejmowanej,2adnych praw, o kt6rych mowa w art.499 S 1 pkt 5 KSH' 4. Szczeg6lne korzy3ci dla czlonk6w organ6w l4cz4cych siq sp6tek oraz innych os6b uczestniczqcych w Polqczeniu Zadna ze Sp6lek ljczestnicz4cych nie przyznaje i nie przyznaw zwi4zku z PolEczeniem, 2adnych szczeg6lnych korzy6ci czlonkom organ6w Sp6lki Przejmowanej, jak r6wnie2 czlonkom organ6w sp6tki Przejmuj4cej, jak r6wniei korzy6ci innym osobom uczestnicz4cym w Polqczeniu. 5. Dziefi, od kt6rego udzialy albo akcie, o kt6rych mowa w pkt 3, uprawniajq do uczestnictwa w zysku sp6lki przeimui4cei (art.499 S l pkt a KSH) tjdzialy albo akcje, o kt6rych mowa w ppkt 2.3 i2.5, uprawniai4 do uczestnictwa w zysku Sp6iki Przejmuj4cej od dnia 1, stycznia 20L5 roku, tj, pocz4wszy od ustalenia i przyznania dywidendy 2a201.4 rok. Pozostale postanowienia 5.1 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Pol4czenia okale siq niewazne lub niewykonalne, nie wplynie to na waino(;( lub wykonalno66 pozostatych postanowieri Planu Polqczenia. Niewa2ne lub niewykonalne postanowienie zostanie zast4pione wa2nym i wykonalnym postanowieniem, kt6re mo2liwie jak najbli2ej odzwierciedla cel niewaznego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Poi4czenia. 5.2 Do Planu Pol4czenia, zgodnie z art.499 S 2 KSH, zostaly zal4czone: 1.. Projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6lki Przejmowanej o Pol4czeniu. 2. Projekt uchwaiy Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6iki Przejmuj4cej o Pol4czeniu. 3. Projekt uchwaly Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w Sp6tki Przejmuj4cej w sprawie podwyzszenia kapitalu zakiadowego i zmian w umowie Sp6iki Przejmujqcej. 4. Ustalenie warto6ci maj4tku Sp6tki Przejmowanej na dzieri 30 wrze(nia 2014 roku. 5.3 Niniejszy Plan Pot4czenia zostat sporz4dzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla ka2dej ze Sp6iek Uczestnicz4cych. Ninieiszy Plan Pol4czenia zostal przez Sp6lki UczestniczEce uzgodniony i podpisany w Dobrym Mie5cie w dniu 3O pafldziernika 2014 roku "DjF.I!fl" spqrxq BMT international Sp, z o,o. Za DFM sp. Z ryq1fi';3'bf6?:'',$1':!ij% BMr International sp. ' pr-qqo Dobre Miasto, ul, Fabiyczna 6b NIP , REG E]REZES

6 PROJEKT Zal4czniknr 1do Planu Polqczenia Uchwala Nr [.] z dnia [.] 2014 roku Nadzwyczainego Zgromadzenia Wsp6lnik6w DFM Sp6tki z ograniczone odpowiedzialnosciq z siedzibq Dobrym Mie6cie w sprawie: pol4czenia sp6lek DFM Sp. z o.o. z siedzib4 w Dobrym MieScie z BMT International Sp. z o.o. z siedzib4 w Dobrym Mie5cie i wyrazenia zgody na Plan Pol4czenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w, dzialaj4c na podstawie art. 506 S 1 Kodeksu sp6tek handlowych, postanawia co nastqpuje: s1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6tki postanawia o pol4czeniu sp6lki DFM Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4 z siedzibq w Dobrym Mie5cie (11-040), przy ul. Olsztyriskiej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS , kt6rej dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w S4dzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy KRS, o numerze NIP: , REGON , z kapitalem zakladowym w wysoko6ci 50,000,00 zl, ze sp6lk4 BMT International Sp6lka z ograniczona odpowiedzialno6ci4 z siedzibe w Dobrym MieScie [11-040), przy ul. Fabrycznej 6b (male), wpisan4 do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS , kt6rej dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w S4dzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy KRS, o numerze NIP: REGON: 2801,29805, z kapitalem zakladowym w wysoko6ci ,00 zl, w trybie przewidzianym w art.492 g 1 pkt 1 Kodeksu sp6iek handlowych, tj. w drodze l4czenia przez pyzeniesienie calego maj4tku BMT International Sp6lka z ograniczona odpowiedzialnosci4 z siedzib4 w Dobrym MieScie [,,Sp6lka Przejmowana"J na DFM Sp6lka z ograniczon1 odpowiedzialno5ci4 z siedzibq w Dobrym MieScie (,,Sp6lka Przejmujqca"). s2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6tki postanawia,2e pol4czenie Sp6tki Przejmuj4cej ze Sp6lk4 Przejmowan4 odbqdzie siq w spos6b okreslony w art. 492 S 1 pkt L Kodeksu sp6lek handlowych z podwylszeniem kapitalu zakladowego Sp6lki Przejmuj4c oraz wraz ze zmianq umowy Sp6lki Przejmuj4cej, wedtug zasad przewidzianych we wsp6lnym planie pol4czenia uzgodnionym pomiqdzy zarz4dami Sp6tki Przejmuj4cej i Sp6lki Przejmowanej w dniu roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Sp6tki Przejmuj4cej oraz Sp6iki Przejmowanej, tj. oraz od dnia 31,.I r. s3 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6lki wyrala zgodq na plan poi4czenia, uzgodniony pomiqdzy zarzqdami Sp6tki Przejmuj4cej i Sp6lki Przejmowanej w dniu roku i publikowany nieprzerwanie na stronach internetowych Sp6lek Przejmu j4cej oraz Sp6tki Przejmowanej, tj. dfm.com.pl_qraz od dnia r, oraz na proponowane zmiany umowy Sp6lki Przejmujqcej, L, - // ql /" / Strona 6 z 21 i I - *:+fie*.- /

7 S+ Nadzwyczaine Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6tki zobowi4zuje Zarz4d Sp6lki do dokonania wszelkich czynno5ci koniecznych dla prawidlowego wykonania postanowief niniejszej Uchwaly oraz postanowieri przepis6w t5rtulu IV dzialu I rozdzialu 2 Kodeksu sp6lek handlowych, a szczeg6lno6ci do zgloszenia do Krajowego Rejestru Sqdowego pol4czenia sp6lek. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjqcia. s6 PNEZ ZaDFM Sp. z o.o.: "DFIV:[" sp6lka z ooraniczonq odpowiedzialnosci4 it-o+o Dobre Miasto ul. Olsztvflska 21 NtP ZARZADU ZaBMT International Sp. z o.o. BMT International SP. z o' Dobre Miasto. ul' Fabryczna 0b NIP 739-3$5S180, fieg tel. (089) & Kohkotoskl Tanz;qdu Strona 7 z 21

8 Zal1czniknr 2 do planu poleczenia PROJEKT Uchwala Nr [.] z dnia [.] 2014 roku Nadzwyczajnego Zgr omadzenia Wsp6lnik6w BMT International Sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialno5ci4 z siedzibq Dobrym Mie$cie w sprawie: Pol4czenia sp6lek DFM Sp. z o.o. z siedzib4 w Dobrym Mie6cie z BMT International Sp. z o.o. z siedzib4 w Dobrym MieScie i nlvrazenia zgody na Plan Pol4czenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w, dzialaj4c na podstawie art. 506 S 1 Kodeksu sp6lek handlowych, postanawia co nastepuje: s1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6tki postanawia o potqczeniu sp6lki DFM Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ci4 z siedzibe w Dobrym MieScie [11-040J, przy ul. Olsztyfiskiej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS , kt6rej dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sqdzie Rejonowym w Ofsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy KRS, o numerze NIP: , REGON S11,3SIBB2. z kapitalem zakladowym w wysoko6ci ,00 zl, ze sp6lke BMT International Sp6tka z ograniczona odpowiedzialno5ci4 z siedzib4 w Dobrym MieScie [11-040), przy ul. Fabrycznej 6b [ma]e), wpisan4 do Rejestru Przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS , kt6rej dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w S4dzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 73g REGON: 28012g805, z kapitalem zakladowym w wysoko6ci ,00 zl, w trybie przewidzianym w art.492 S 1 pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych, tj. w drodze lqczenia przez przeniesienie calego majqtku -BMT International Sp6lka z ograniczona odpowiedzialnoscie z siedzib4 w Dobrym Mie$cie [,,Sp6]ka Przejmowana") na DFM Sp6lka z ograni czon4 odpowiedzialnosci4 z siedzib4 w Dobrym MieScie [,,Sp6lka Przejmujqca"), s2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6lki postanawia,2e pol4czenie Sp6iki przejmuj4cej ze Sp6lk4 Przejmowanq odbgdzie siq w spos6b okre5lony w art, 4gZ S 1 pkt 1 Kodeksu sp6iek handlowych z podwylszeniem kapitalu zakiadowego Sp6lki Przejmujqc oraz wraz ze zmian4 umowy Sp6iki Przejmuj4cej, wedlug zasad przewidzianych we wsp6lnym planie polqczenia uzgodnionym pomiqdzy zarzedami Sp6iki Przejmujqcej i Sp6tki Przejmowanej w dniu 30'10.201'4 roku i publikowanym nieprzerwanie na stronach internetowych Sp6tki przejmuj4cej oraz Sp6lki Przejmowanej, tj, oraz www,bmtinternaiional.pl od dnii 31, r. Stronarrrr#

9 s3 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6lki Wraza zgodq na plan pol4czenia, uzgodniony pomiqdzy zarz4dami Sp6lki Przejmuj4cej i Sp6tki Przejmowanej w dniu roku i publikowany nieprzerwanie na stronach internetowych Sp6tek Przejmuj4cej oraz Sp6lki Przejmowanej, tj. oraz od dnia 3t,L r. oraz na proponowane zmiany umowy Sp6tki Przejmuj4cej. s4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w Sp6tki zobowi4zuje Zarz4d Sp6lki do dokonania wszelkich czynnosci koniecznych dla prawidlowego wykonania postanowiefr niniejszej Uchwaty oraz postanowieri przepis6w tytutu IV dzialu I rozdzialu 2 Kodeksu sp6tek handlowych, a szczeg6lno6ci do zgloszenia do Krajowego Rejestru S4dowego pol4czenia sp6tek. Uchwala wchodzi w ycie z dniem podjqcia. ss Za DFM Sp. z o.o.: t'dfl\rf', spotka z ograniczonq odpowiedzialno$ciq 11-04O Dobre Miasto ul. Olsztyrlska 21 NtP Za BMT International Sp. z o.o. BMT lnternational Sp. z o.o Dobre Miasto, ul Fabryczna 6 b NrP S186, REG tel. ( PNETE ZARZADU sz Galanciak Strona 9 z 21

10 Zal4czniknr 3 do Planu Pol4czenia PROJEKT Uchwala Nr [.] z dnia [.] 2014 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnik6w DFM Sp6tki z ograniczon4 odpowiedzialno Sciq zsiedzibq Dobrym Mie5cie w sprawie: zmian w umowie Sp6lki DFM Sp. z o.o. w zwi4zku z polqczeniem sp6lek DFM SD. z o.o. z siedzib4 w Dobrym Mie5cie z BMT International Sp. z o.o. z siedzib4 w Dobrym Miescie i qvrazenia zgody na plan pol4czenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w postanawia co nastqpuje: s1 1'. W zwi4zku z podjqciem uchwaly Nr [.] z dnia [.] o pol4czeniu sp6lek DFM Sp. z o.o. z siedzib4 w Dobrym Mie6cie z BMT International Sp. z o.o. z siedzibq w Dobrym Mie6cie i wyra2eniu zgody na Plan Polqczenia, podwy2sza siq kapitat zakladowy Sp6lki o kwotq 6.000,00 zl [siownie: sze1(. tysiqcy zlotych), tj. z kwoty zl fs]ownie: piqidziesigciu tysigcy zlotych) do kwoty ,00 zl [s]ownie: piqidziesiqciu sze6ciu tysiqcy z]otych), poprzez ustanowienie 1,2 [s]ownie: dwunastuj nowych, r6wnych i niepodzielnych udziat6w, o warto5ci nominalnej 500 zt [slownie: pigiset zlotych) kaidy, tj. o lecznej warto6ci nominalnej 6.000,00 zl (slownie: szes( tysigcy zlotych), kt6re objqte zostanq w zwi4zkuzpol4czeniem, o kt6rym mowaws 1-3povtyzej, w zamian za 550 udzial6ww [slownie: piqdset piqddziesiet) udziat6w, o warto6ci nominalnej 1000 zl (stownie: jeden tysiqc ziotychj ka dy, w Sp6lce Przejmowanej. 2. Wszystkie nowo ustanowione udzialy w podwyzszonym kapitale zakladowym Sp6tki zostaj4 objqte w rozumieniu art pkt 1 KSH w zw. z art. 494 g 4 KSH przez dotychczasowego jedynego wsp6lnika Sp6tki Przejmowanej, tj. Joanng Kolakowsk4, w zamian zaudzialy w Sp6tce Przejmowanej, zgodnie z ust. l tego paragrafu, 3. Wszystkie nowo ustanowione udzialy w podwy2szonym kapitale zakladowym Sp6iki pokryte zostan4 zgodnie z zasadami pol4czenia, o kt6rych mowa w ust. 1 powy2ej, w rozumieniu art. 492 $ 1 pkt 1 KSH maj4tkiem Sp6lki Przejmowanej. Nadwy2ka warto6ci czq{ci maj4tku, ustalona na potrzeby polqczenia zgodnie z Planem Pol4czenia zostanie przekazana na kapital zapasowy. s2 W zwi4zku z podwy szeniem kapitalu zakladowego DFM Sp. z o.o. z siedzib4 w Dobrym MieScie zgodnie z postanowieniami $ 1 niniejszej uchwaty zmienia siq Umowq Sp6lki w nastqpuj4cy spos6b: 1) S 3 Umowy otrzymuie nastqpui4ce brzmienie:,,s 3 PRZEDMIOT DZIAIAINOSCI Przedmiotem dzialalnosci Sp6lki jest: 1) produkcja mebli IPKD 31.0J, 2) produkcja pozostaiych mebli IPKD J, 3l produkcja materac6w (PKD J, 4) produkcja meblibiurowych i sklepowych [pkd 31.01,.2), 5l produkcja mebli kuchennych [PKD ),

11 7) pozostata produkcja wyrob6w [pkd 32), Bl produkcja wyrob6w, gdzie indziej niesklasyfikowana (pkd 32.9), 9l pozostala indywidualna dzialalno6i uslugowa [pkd 96.0), 10) handel hurtowy, zwyl4czeniem handlu pojazdami samochodowymi [pkd46), 1U handel detaliczny, z wyl4czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [pkd 47), 12) sprzeda2 detaliczna artykul6w u2ytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.5), 13J sprzeda2 detaliczna pozostalych wyrob6w prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7), 14) sprzeda2 detaliczna prowadzona poza sieci4 sklepow4, straganami i targowiskami [pkd 47.e), 1s) produkcja wyrob6w z drewna oraz korka, z wyl4czenie mebli; produkcja wyrob6w ze slomy i material6w u2ywanych do wyplatania [pkd 16), 16) produkcja wyrob6w z gumy i tworzyw sztucznych (pkd ZZ), 17) produkcja wyrob6w z gumy (PKD 22.1), 1Bl produkcja wyrob6w ztworzyw sztucznych (pkd ZZ.2), 1e) produkcja papieru i wyrob6w z papieru [pkd 17), 20) magazynowanie i dzialalnosi uslugowa wspomagaj4ca transport [pkd 52J, 21) magazynowanie i przechowywanie towar6w [pkd S2.10), 22) dziatalno6i uslugowa wspomagajeca transport [pkd SZ.2), 23) transport l4dowy oraz transport ruroci4gowy [pkd 49], 24) transport drogowy towar6w oraz dzialalnosi uslugowa zwi4zana z przeprowadzkami [PKD 4e.4), 25) transport drogowy towar6w (pkd ), 26) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazd6w samochodowych IPKD 45), 27) dzialalno6i zwi4zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpad6w; odzysk surowc6w [pkd 3BJ, 28) dzialalnosi zwi4zana z rekultywacj4 i pozostala dzialalnoid uslugowa zwi4zana z gospodark4 odpadami [pkd ), 29) poligrafia i reprodukcja zapisanych nosnik6w informacji [pkd 1BJ, 30) dziatalno6i wydawnicza (pkd 5BJ, 31) roboty budowlane zwi4zane ze wznoszeniem budynk6w (pkd 411, 32) roboty budowlane specjalistyczne (pkd 43), 331 dzialalno56 zwi4zana z obslug4 rynku nieruchomosci [pkd 6g), 34) dzialalnosi organizator6w turystyki, po6rednik6w i agent6w turystycznych oraz pozostala dziatalnosi uslugowa w zakresie rezerwacji i dzialalnos ci z ni4zwiqzane [pkd 7e), 35) dziaialno66 tw6rczazwi4zana z kultur4 i rozrywke [pkd 90.0J, 36) dzialalno5i zwiqzana ze sporrem (pkd 93,1), 37) dzialalnosi rozrywkowa i rekreacyjna (pkd 93.Z), 3B) reklama, badanie rynku i opinii publicznej [pkd 73J, 39) edukacja IPKD B5), 40) wychowanie przedszkolne [pkd J, 41) szkoty podstawowe [pkd BS.Z0.Z), 42) gimnazja [PKD AJ, //?*l Strona 1I z 2I

12 43) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajq( sportowych i rekreacyjnych IPKD Bs,s1.zJ, 44) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD ), 45) nauka )gzykow obcych IPKD ), 46) zakwaterowanie IPKD 55), 47) dzialalno6i uslugowa zwi4zanazwy2ywieniem IPKD 56), 48) finansowa dziaialnosi uslugowa, z wyl4czeniem ubezpieczefi i fundusz6w emerytalnych [PKD 64), 49) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wylqczeniem obowi4zkowego ubezpieczenia spolecznego (PKD 65J, 50) dzialalno66 wspomagajqca uslugi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66J, 511 pozostala dziaialno5i uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ), 52) przetwarzanie danych; zarz4dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzialalno6i; dzialalnosi portali internetowych [PKD 63.1), 53) zarz4dzanie nieruchomo6ciami wykonywane na zlecenie IPKD ), 54) dziaialnosi rachunkowo-ksiggowa; doradztwo podatkowe (PKD ), 55J dzialalno6i firm centralnych [head offices); doradztwo zwi4zane z zarz4dzaniem (PKD 70), 56) doradztwo zwi4zane zzarz4dzaniem (PKD 70.2), 57) badania i analizy techniczne IPKD 71.20), 5B) pozostale badania i analizy techniczne (PKD ), 59) dzialalno5i zwi4zana z tlumaczeniami [PKD ), 60) wynajem i dzieriawa (PKD 77), 61) wynajem i dzierlawa pojazd6w samochodowych, zwyl4czeniem motocykli [PKD 77.1), 62) wynajem i dzierlawa samochod6w osobowych i furgonetek (PKD 77.11,.2), 63) wynajem i dzier awa pozostatych pojazd6w samochodowych, zwyl4czeniem motocykli (PKD 77.L2.2), 64) wynajem i dzieriawa pozostalych maszyn, urz4dzefi oraz d6br materialnych [PKD 77.3), 65) wynajem idzierlawamaszyn iurz4dzefibiurowych, wl4czaj4ckomputery (PKD ), 66) wynajem i dzierlawa pozostalych maszyn, urz4dzefi oraz d6br materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD ), 67) dzialalnos6 zwi4zana z zatrudnieniem IPKD 7B), 68) pozostala dzialalnosi zwi4zana z udostgpnianiem pracownik6w (PKD ), 69) dzialalno5i Swiadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91*2)." ; 3) S 5 Umowy otrzymuie nastgpui4ce brzmienie:,,s5 KAPITAT ZAKTADOWY I UDZLAbY 1. Kapital zakladowy sp6lki wynosi ,00 [piqidziesiet sze56 tysiqcy) ztotych i dzieli siq na 112 fsto dwana6ciej r6wnych i niepodzielnych udzia]6w o warto6ci po 500,00 (piqisetj zlotych ka2dy udzial. 2. Wsp6lnik mo2e miei jeden lub wiqcej udzial6w. Strona 12 z 2I

13 3. Kapital zakladowy sp6tki moze byi podwy2szony o kwotq do maksymalnej wysokosci 25' ,00 zi (dwadzie6cia piqi milion6w zlotychj w terminie do dnia 31 grudnia 2020 (dwa tysi4ce dwudziestegoj roku, bez koniecznosci zmiany umowy Sp6}ki. 4' Podwy2szenie na podstawie postanowieri ust. 3 mo2e byd dokonane jedno- lub wielokrotnie w granicach sumy oznaczonej w tym ustqpie, w drodze uchwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w, kt6ra rozstrzyga o wysokosci podwy2szenia, czy podwy2szenie odbywa sig przez ustanowienie nowych udzial6w, czy tei przez podwylszenie warto6ci nominalnej udzial6w dotychczasowych oraz o sposobie pokrycia nowych udzial6w albo podwyiszenia ich wartosci nominalnej. 5' Udziaty s4 zbywalne i mogq byi oddawane w zastaw. Zbycie i zastawienie ka2dego udzialu uzale2nione jest od zgody Zgromadzenia Wsp6lnik6w w formie uchwaly podjqtej bezwzglgdnq wiqkszosci4 gtos6w oddanych. Zbycie udzialu bez zachowania tej formy jest niewa2ne. 6' Zgromadzenie Wsp6lnik6w w przedmioci e zbycia lub zastawienia udzial6w powinno odbyi siq w terminie najdalej 3 miesiqcy od dnia jego zwotan ia przez Zarz4d Sp6lki. 7. Wsp6lnik zbywaj4cy udzial jest zobowi4zany w pierwszej kolejno$ci zaoferowai jego nabycie pozostaiym Wsp6lnikom, a w przypadku nie wyra2enia woli nabyc ia udzial6w przez pozostaiych Wsp6lnik6w - sp6lce. Pozostali wsp6lnicy mog4wznaczyi spo6r6d siebie jednego wsp6lnika uprawnionego do nabycia udzialu lub nabyi udzial na zasadach wsp6lwlasnosci. Je2eli odpowiednio Wsp6lnicy, a nastqpnie sp6lka, nie zlo14 o6wiadczenia w terminie 7 [siedmiu) dni od dorqczenia oferty nabycia udzia]u odpowiednio wszystkim Wsp6lnikom, a nastqpnie sp6lce lub nie uiszcz4 w ci4gu nastgpnych 7 (siedmiuj dni ceny nabycia, Wsp6lnik mole zby( udzial dowolnej osobie. Terminy okre5lone w zdaniu poprzedzaj4cym biegn4 osobno dla Wsp6lnik6w i sp6tki. Oferowana cena zbywanego udzialu nie moze inna niz wartos6 ksiqgowa udzialu na ostatni dzieri bilansowy roku kalendarzowego poprzedzaj4cego dorqczenie oferty, zbycie udzialu bezzachowania powy2szego trybu jest niewa2ne. B' Zbycie lub zastawienie udzial6w powinno zostai dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poswiadczonymi. 9' W razie Smierci Wsp6lnika bqd4cego osob4 fizyczn4 jego udzialy przechodz4 na spadkobierc6w. L0' Udzialy przypadai4ce spadkobiercom po Smierci Wsp6lnika nie mog4 byi dzielone pomiqdzy spadkobierc6w. Uprawnieni spadkobiercy winni sewyznaczyi jednego spo5r6d nich, kt6remu przypadnq wszystkie udzialy po zmarlym wsp6lniku. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku kiedy zmarly Wsp6lnik posiadal tylko jeden udzial. Je2eli spadkobierca nie zostanie ustalony lub wyznaczony w terminie 6 (sze5ciu) miesiqcy od dnia otwarcia spadku, Zgromadzenie Wsp6lnik6w jest wladne podj46 uchwalq w sprawie splacenia spadkobierc6w, o kt6rej mowa w ust. 1,1. 11,' Zgromadzenie Wsp6lnik6w w drodze uchwaly podjqtej zwyl< 4 wiqkszo5ci4 glos6w wyraia zgodq na objqcie udzial6w przez spadkobiercq. Jeleli Zgromadzenie Wsp6lnik6w nie wyrazizgody na objqcie udzial6w przeziadnego z uprawnionych lub Wznaczonych w trybie ust. 10 spadkobierc6w, spadkobiercy zostan4 splaceni w trybie ust. 12 zdanie drugie. 12' Spadkobierca obejmujqcy udziaiy nie mo2e prow adzit. dzialalno5ci konkurencyjnej wobec sp6lki, w zakresie jej przedmiotu dzialalno6ci, okre6lonego w $ 3 umowy.jeleliwarunek ten spowoduje wylqczenie wszystkich spadkobierc6w od objgcia udzial6w, udzialy ulegajq Strona 13 z 21 \..=-*""-

14 spadkobiercom r6wnowartosi ksiqgow4 udzial6w okre$lonq na ostatni dziert bilansowv poprzedniego roku obrotowego sp6lki, 13. Udzialy mog4 byi przymusowo umorzone uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w, gdy: a) udzial zostanie zastawiony przez wierzyciela Wsp6lnika lub w inny spos6b zostanie przez niego egzekwowany, a Srodek egzekucyjny nie zostanie w ciqgu dw6ch miesiqcy, najp62niej do spieniq2enia udzialu, uchylony, b) wobec majqtku wsp6lnika otwarte zostanie postqpowanie upadio$ciowe lub otwarcie takiego postgpowania zostanie odrzucone z powodu braku masy maj4tkowej do spieniq2enia. 1'4' Umorzenie przymusowe udzial6w z innych przyczyn ni2 wymienione w ust. L3, nie jest mozliwe' Umorzenie udzial6w bez zachowania przepis6w o obni2eniu kapitalu zakladowego moleby( dokonane jedynie z czystego zysku. 15. Umorzenie dobrowolne udzial6w mo2liwe jest wyt4cznie za zgod4wsp6lnika, w drodze nabycia udzialu przez sp6lkg. Nabycie udzial6w nastqpuje po cenie ich warto6ci ksiqgowej ustalonej na ostatni dzieri bilansowy poprzedniego roku obrotowego sp6iki, 16. Zarz4d upowa2niony jest do wyplaty Wsp6lnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, stosownie do przepis6w art. Lg4 i 195 Kodeksu sp6iek handlowych. 1'7 ' wsp6lnicy obejmuiq udziaty i pokrywaiq ie got6wkq w nastqpuiqcy spos6b: - Roman Dariusz Kolakowski 51 (piqidziesiqt jedenj udzial6w o warto6ci nominalnej po 500 zi [piqisetzlotych) kaidy, co stanowi kwotq z] fdwudziestu piqciu tysiqcypiqciuset zlotych), - Burckhard Kramer 49 (czterdzie5ci dziewiqi) udziat6w o warto6ci nominalnej po 500 zi fpigiset z]otychj kazdy, co stanowi kwotq zt [dwudziestu czterech tysiqcy piqciuset zlotych). Wniesienie wklad6w na pokrycie kapitalu zakladowego nastqpuje z chwil4 zawarcia niniejszej umowy sp6lki." 4) $ Z Umowy otrzymuie nastqpui4ce brzmienier,,s7 ZARZ D 1. Zarz4d Sp6tki skiada siq z 1 [jednejj do 3 (trzech) os6b powolywanych przez Zgromadzenie Wsp6lnik6w. Liczbq czlonk6w Zarz4du okre6la organ powoluj4cy Zarz4d,kt6rego uchwala okre6la liczbq czlonk6w Zarzqdu i mo2e byi powziqta jednocze6nie z powolaniem Czlonk6w Zarz4du, bqdz osobno, a w6wczas jest wie2q ca przy ka2dym kolejnym powolaniu, o ile organ powoluiqcy zarz4d inn4, kolejn4 uchwalq, nie postanowi inaczej. 2. Czlonkami Zarz4du mogq by6 osoby spoza Wsp6lnik6w. 3. Czlonka Zarz4du powoluje siq na okres kadencji, kt6ra wynosi 7 [siedem) lat i biegnie pocz4wszy od poczqtku roku obrotowego Sp6lki, w kt6rym zostal on powolany,bezwzglqdu na datq ich powolania. 4' Cztonkowie Zarz4du otrzymujq wynagrodzenie, w wysokosci okreslonejuchwal4 Zgr omadzen ia Wsp 6l n i k6w, 5' Z czlonkiem Zarz4du Sp6lka mole zawrzei umowq o pracq lub inn4 umowq, z kt6rej b g dz i e wyn i kat o b owiqzek wykonywan i a czyn n os ci zarz4dczy ch. Strona 14 z 2I

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. Wy2ej wymienieni AkcjonariuszeZalo2yciele uchwalajq Statut Sp6lki Akcyjnej - zwanej dalej Sp6fkq w poni2szym brzmieniu. POSTANOWIENIA OG6LNE 5r L.Firma Sp6lki brzmi:

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Zatqcznik ^/^^/1 Zarzadu Wojewbdzlwa Lubuskiego AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Art. 1. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 4 lutego 2015 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015 Temat: jednolity tekst Statutu Emitenta Zarząd FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o.

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o. P L A N P O D Z I A Ł U B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND Sp. z o.o. SPORZĄDZONY DNIA 05-04-2013 PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI B. C. P - BORGHI CHEMICALS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSICACH Art. 534, paragraf

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 4036/2010), Oświadczenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

MASTERFORM S.A. Nota Informacyjna

MASTERFORM S.A. Nota Informacyjna MASTERFORM S.A. Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 127/2013

RAPORT BIEŻĄCY 127/2013 Warszawa, 7 listopada 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY 127/2013 Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w spółkę akcyjną. -------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu B3System S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2 1. Spółka działa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą numer 65 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: Polska Grupa Zbrojeniowa spółka akcyjna. --------------------------- 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo