PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R."

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

2 Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art. 499 ksh uzgadniają plan połączenia w poniższym brzmieniu: Spółki podlegające procedurze połączenia 1.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA Typ, firma i siedziba Spółka przejmująca działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą NOKAUT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Spółka przejmująca zwana będzie dalej NOKAUT.PL sp. z o.o. lub Spółką Przejmującą Miejsce rejestracji oraz numer w KRS Spółka Przejmująca jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Adres spółki, numer NIP Adres Spółki Przejmującej: ul. Jodłowa 1/3, Gdynia. NIP: Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi zł i dzieli się na równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Jedynym wspólnikiem jest HUBSTYLE S.A. (KRS ) dalej HUBSTYLE S.A. 1.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA Typ, firma i siedziba Spółka przejmowana działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą SKLEPY FIRMOWE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Spółka przejmowana zwana będzie dalej SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. lub Spółką Przejmowaną Miejsce rejestracji oraz numer w KRS Spółka Przejmowana jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Adres spółki, numer NIP Adres Spółki Przejmowanej: ul. Jodłowa 1/3, Gdynia. NIP: Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi zł i dzieli się na 226 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Jedynym wspólnikiem jest HUBSTYLE S.A. 2

3 2 Sposób połączenia Połączenie nastąpi w drodze przejęcia SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. przez NOKAUT.PL sp. z o.o. w trybie określonym w art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. na NOKAUT.PL sp. z o.o. w zamian za udziały NOKAUT.PL sp. z o.o., które NOKAUT.PL sp. z o.o. wyda jedynemu wspólnikowi spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. spółce HUBSTYLE S.A. (,,Połączenie ). Kapitał zakładowy wskutek połączenia się NOKAUT.PL sp. z o.o. z SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. podwyższony zostanie o kwotę zł (sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych), każdy udział o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych), z przeznaczeniem dla jedynego wspólnika spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. tj. HUBSTYLE S.A. (dalej Udziały Połączeniowe"). SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. przeniesie na NOKAUT.PL sp. z o.o. swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, w dniu wpisania połączenia NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej, w zamian za Udziały Połączeniowe, które NOKAUT.PL sp. z o.o. wyda jedynemu wspólnikowi spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. tj. HUBSTYLE S.A. Po wpisaniu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy, nastąpi wykreślenie SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców oraz rozwiązanie SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. bez likwidacji, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. Dla celów połączenia przyjęto bilanse Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 30 września 2015 roku. 3 Stosunek wymiany udziałów 3.1 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej Udziały Połączeniowe NOKAUT.PL sp. z o.o. zostaną wydane jedynemu wspólnikowi spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. tj. HUBSTYLE S.A., przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. na Udziały Połączeniowe (dalej: Parytet Wymiany ): - w zamian za każdy 1 (jeden) udział SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. zostanie wydanych 13 udziałów NOKAUT.PL sp. z o.o. Udziały Połączeniowe NOKAUT.PL sp. z o.o. zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. według stanu posiadania udziałów SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. przez wspólnika spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby NOKAUT.PL sp. z o.o. (zwany dalej Dzień Wydania"). 3

4 3.2 Ustalenie Parytetu Wymiany Ustalając Parytet Wymiany Zarządy NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. uwzględniły wycenę obu Spółek dokonaną metodą aktywów netto. 3.3 Dopłaty W celu zachowania liczby całkowitej, przy ustalaniu parytetu wymiany udziałów, z jednoczesnym zachowaniem pełnej wartości nominalnej udziału Spółki Przejmującej w wysokości 50 zł, proponuje się uregulowanie różnicy - pomiędzy liczbą Udziałów Połączeniowych a wartością udziałów obliczonych na podstawie danych finansowych na dzień 30 września 2015r. - w wysokości zł, poprzez dopłatę. Dopłata zostanie zapłacona przez dotychczasowego jedynego wspólnika spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. tj. HUBSTYLE S.A. na rachunek bankowy Spółki Przejmującej, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o połączeniu. 4 Zasady przyznania udziałów W zamian za przeniesienie majątku SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. na NOKAUT.PL sp. z o.o. Spółka Przejmująca przyzna, wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z Parytetem Wymiany, łącznie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym NOKAUT.PL sp. z o.o., każdy udział o nominalnej wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), a tym samym HUBSTYLE S.A. utrzyma status jedynego wspólnika Spółki Przejmującej. Udziały te zostaną przyznane jedynemu wspólnikowi spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. według stanu posiadania udziałów SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. w Dniu Wydania. W dniu podpisania Planu Połączenia SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. nie posiadają udziałów własnych, a NOKAUT.PL sp. z o.o. nie posiada udziałów SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. 5 Dzień, od którego udziały połączeniowe, uprawniają do udziału w zysku Udziały Połączeniowe przyznane jedynemu wspólnikowi spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. będą uprawniały do udziału w zysku NOKAUT.PL sp. z o.o. począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku. 6 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści wspólnikowi (ani osobom szczególnie uprawnionym) spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. 7 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 4

5 8 Zgody i zezwolenia Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty przez zarządy obu łączących się spółek. 9 Załączniki Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia zostały załączone następujące dokumenty: 1. Projekty uchwał o połączeniu Spółek: a. Zgromadzenia Wspólników NOKAUT.PL sp. z o.o. (załącznik nr 1), b. Zgromadzenia Wspólników SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. (załącznik nr 2). 2. Projekt zmian aktu założycielskiego NOKAUT.PL sp. z o.o (załącznik nr 3). 3. Ustalenie wartości majątku SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2015 r. (załącznik nr 4). 4. Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2015 r. Spółek: a. NOKAUT.PL sp. z o.o. (załącznik nr 5), b. SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. (załącznik nr 6). Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w Gdyni, dnia 30 października 2015 roku. Za NOKAUT.PL sp. z o.o. Za SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o... Dariusz Zaremba Prezes Zarządu Dariusz Zaremba Prezes Zarządu. Wiktor Mazur Wiceprezes Zarządu.. Wiktor Mazur Wiceprezes Zarządu 5

6 Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOKAUT.PL sp. z o.o. w sprawie połączenia z SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. Uchwała Nr /2015 Zgromadzenia Wspólników NOKAUT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2015 roku w sprawie: połączenia NOKAUT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z SKLEPY FIRMOWE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wraz ze zgodą na plan połączenia i na zmianę aktu założycielskiego NOKAUT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego NOKAUT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia NOKAUT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: NOKAUT.PL sp. z o.o. lub Spółką Przejmującą ) z SKLEPY FIRMOWE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. lub Spółką Przejmowaną ) opublikowanym na stronie internetowej ( Plan Połączenia ) oraz z załącznikami do Planu Połączenia, a także po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych kwestii związanych z Planem Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOKAUT.PL sp. z o.o. postanawia co następuje: 1 [Połączenie] 1. Uchwala się połączenie Spółki NOKAUT.PL sp. z o.o. ze Spółką SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. na NOKAUT.PL sp. z o.o., w zamian za udziały, które NOKAUT.PL sp. z o.o. wyda wspólnikowi SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o., tj. w trybie art pkt 1 Ksh (dalej: Połączenie ). 2. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia NOKAUT.PL sp. z o.o. z SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o., uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 30 października 2015 r., i ogłoszony na stronie nieprzerwanie od dnia 30 października 2015 r. do końca dnia dzisiejszego. 2 [Podwyższenie kapitału] 1. W celu realizacji Połączenia podwyższa się kapitał zakładowy NOKAUT.PL sp. z o.o. z kwoty zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych), o kwotę zł (sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych), tj. do kwoty zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez ustanowienie (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) nowych udziałów (dalej: Udziały Połączeniowe ) o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które objęte zostaną przez jedynego wspólnika SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. 6

7 tj. HUBSTYLE S.A. zgodnie z zasadami przyjętymi w Planie Połączenia. 3. Udziały Połączeniowe będą udziałami równymi i niepodzielnymi. 4. Udziały Połączeniowe będą uprawniały do udziału w zysku NOKAUT.PL sp. z o.o. począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku. 3 [Zasady przyznawania udziałów] 1. W zamian za majątek spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. przeniesiony na NOKAUT.PL sp. z o.o. w wyniku Połączenia, wspólnik SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. tj. HUBSTYLE S.A. obejmie udziały NOKAUT.PL sp. z o.o. zgodnie z następującym stosunkiem wymiany - w zamian za każdy 1 (jeden) udział SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. zostanie wydanych 13 udziałów NOKAUT.PL sp. z o.o. 2. Wydanie Udziałów Połączeniowych NOKAUT.PL sp. z o.o. nastąpi według stanu posiadania udziałów przez jedynego wspólnika spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby NOKAUT.PL sp. z o.o. (dalej "Dzień Wydania"). 3. W związku z Połączeniem i wydaniem Udziałów Połączeniowych NOKAUT.PL sp. z o.o. będą dokonywane dopłaty. 4. W celu zachowania liczby całkowitej, przy ustalaniu parytetu wymiany udziałów, z jednoczesnym zachowaniem pełnej wartości nominalnej udziału Spółki Przejmującej w wysokości 50 zł, proponuje się uregulowanie różnicy - pomiędzy liczbą Udziałów Połączeniowych a wartością udziałów obliczonych na podstawie danych finansowych na dzień 30 września 2015 r. - w wysokości zł, poprzez dopłatę. 5. Dopłata zostanie zapłacona przez dotychczasowego jedynego wspólnika spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. tj. HUBSTYLE S.A. na rachunek bankowy Spółki Przejmującej, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o połączeniu. 4 [Zmiany aktu założycielskiego] W związku z Połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NOKAUT.PL sp. z o.o. wyraża zgodę na proponowane zmiany aktu założycielskiego oraz postanawia zmienić akt założycielski w ten sposób, że: uchyla się dotychczasową treść Artykułu 6 aktu założycielskiego i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: Artykułu 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na (sto trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy. 7

8 5 [Upoważnienia] 1. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu l rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do: a. określenia szczegółowego trybu przyznania Udziałów Połączeniowych wspólnikowi SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. w związku z Połączeniem, b. zgłoszenia Połączenia do sądu rejestrowego, a. wystąpienia niezwłocznie po zarejestrowaniu Połączenia i wykreśleniu SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego o przepisanie praw SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. ujawnionych w księgach wieczystych i rejestrach na NOKAUT.PL sp. z o.o. - stosownie do art Kodeksu spółek handlowych, b. dokonania ogłoszenia o Połączeniu - stosownie do art. 508 Kodeksu Spółek Handlowych. 2. Upoważnia się Zarząd NOKAUT.PL sp. z o.o. do ustalenia jednolitego tekstu aktu założycielskiego uwzględniającej zmiany uchwalone niniejszą uchwałą. 6 [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8

9 Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. w sprawie połączenia z NOKAUT.PL sp. z o.o. Uchwała Nr /2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SKLEPY FIRMOWE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2015 roku w sprawie połączenia spółek NOKAUT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przez przejęcie SKLEPY FIRMOWE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego NOKAUT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia NOKAUT.PL sp. z o.o. (zwana dalej: NOKAUT.PL sp. z o.o. lub Spółką Przejmującą) z SKLEPY FIRMOWE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. lub Spółką Przejmowaną ), opublikowanym na stronie nieprzerwanie od dnia 30 października 2015 r. do końca dnia dzisiejszego ( Plan Połączenia ), oraz z załącznikami do Planu Połączenia, a także po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych kwestii związanych z Planem Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. postanawia co następuje: 1 [Połączenie] 1. Uchwala się połączenie przez przejęcie w trybie art pkt 1 Ksh, przez NOKAUT.PL sp. z o.o. spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. na NOKAUT.PL sp. z o.o. w zamian za udziały, które NOKAUT.PL sp. z o.o. wyda jedynemu wspólnikowi przejmowanej spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. HUBSTYLE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Połączenie ). 2. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia NOKAUT.PL sp. z o.o. z SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o., uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 30 października 2015 r., i ogłoszony na stronie nieprzerwanie od dnia 30 października 2015 r. do końca dnia dzisiejszego. 2 [Zmiany aktu założycielskiego] 1. W związku z Połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie następującej zmiany w akcie założycielskim NOKAUT.PL sp. z o.o., polegającej na tym, że: uchyla się dotychczasową treść Artykułu 6 aktu założycielskiego i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: 9

10 Artykułu 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na (sto trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy. 3 [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10

11 Załącznik nr 3: Projekt zmian aktu założycielskiego NOKAUT.PL sp. z o.o. Zgodnie z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd NOKAUT.PL sp. z o.o. podaje do wiadomości treść projektowanych w związku z połączeniem z SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. zmian w akcie założycielskim NOKAUT.PL sp. z o.o.: uchyla się dotychczasową treść Artykułu 6 aktu założycielskiego i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: Artykułu 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na (sto trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy. 11

12 Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku spółki SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30 września 2015 roku USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI SKLEPY FIRMOWE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI (Spółka Przejmowana) NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W związku z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki SKLEPY FIRMOWE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Jodłowa 1/3, Gdynia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (dalej: Spółka Przejmowana ) ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2015 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę ,51 zł (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset trzy złote i 51/100) Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej SKLEPY FIRMOWE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zarząd Spółki wykorzystał metodę aktywów netto. Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku. Gdynia, dnia 30 października 2015 roku Zarząd SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o.:.. Dariusz Zaremba Prezes Zarządu. Wiktor Mazur Wiceprezes Zarządu 12

13 Załącznik nr 5: Oświadczenie o stanie księgowym spółki NOKAUT.PL sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2015 roku OŚWIADCZENIE O STANIE KSIEGOWYM SPÓŁKI NOKAUT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI (Spółka Przejmująca) NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą NOKAUT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Jodłowa 1/3, Gdynia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (dalej: Spółka Przejmująca ), oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 września 2015 roku, stosownie do art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art Kodeksu spółek handlowych. 13

14 AKTYWA Poz. Nazwa pozycji A Aktywa trwałe , ,71 I Wartości niematerialne i prawne , ,40 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,25 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0, ,34 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 5 Prace rozwojowe w toku , ,81 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,76 1 Środki trwałe , ,76 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,65 d) środki transportu 7 559, ,11 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomości 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,55 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,55 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 6 257, ,00 B Aktywa obrotowe , ,14 I Zapasy 0,00 0,00 1 Materiały 0,00 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary 0,00 0,00 5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe , ,36 1 Należności od jednostek powiązanych , ,26 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,26 do 12 miesięcy , ,26 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek , ,10 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,42 -(1) do 12 miesięcy , ,42 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc , ,15 c) inne ,81 143,53 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,70 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,70 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,70 -(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,15 -(2) inne środki pieniężne 2 040, ,55 -(3) inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,08 Suma , ,85 14

15 PASYWA Poz. Nazwa pozycji A Kapitał (fundusz) własny , ,78 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,47 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,00 VIII Zysk (strata) netto , ,69 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,07 I Rezerwy na zobowiązania , ,66 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 549, ,24 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,42 -(1) długoterminowa 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowa 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 -(1) długoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 7 496, ,60 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 7 496, ,60 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 7 496, ,60 d) inne 0,00 0,00 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,60 1 Wobec jednostek powiązanych , ,32 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,32 -(1) do 12 miesięcy , ,32 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek , ,28 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,16 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,93 -(1) do 12 miesięcy , ,93 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,19 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i) inne ,96 0,00 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,21 1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,21 -(1) długoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe , ,21 Suma , ,85 15

16 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Poz. Nazwa pozycji A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,85 - od jednostek powiązanych , ,06 I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,85 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B Koszty działalności operacyjnej , ,95 I Amortyzacja , ,67 II Zużycie materiałów i energii , ,63 III Usługi obce , ,96 IV Podatki i opłaty, w tym: , ,41 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia , ,97 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,69 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,62 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,10 D Pozostałe przychody operacyjne , ,72 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Dotacje 0,00 0,00 III Inne przychody operacyjne , ,72 E Pozostałe koszty operacyjne 565, ,72 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne 565, ,72 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,10 G Przychody finansowe 5 118, ,54 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Odsetki, w tym: 5 114, ,42 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V Inne 3,66 6,12 H Koszty finansowe , ,35 I Odsetki, w tym: 9 616, ,36 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV Inne , ,99 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,91 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , ,91 L Podatek dochodowy 3 897, ,22 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,69 Dane zaprezentowane w informacji o stanie księgowym zostały sporządzone według tych samych zasad i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Gdynia, dnia 30 października 2015 roku Zarząd SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o.: Dariusz Zaremba - Prezes Zarządu Wiktor Mazur - Wiceprezes Zarządu 16

17 Załącznik nr 6: Oświadczenie o stanie księgowym SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2015 roku OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SKLEPY FIRMOWE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI (Spółka Przejmowana) NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Zarząd spółki SKLEPY FIRMOWE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Jodłowa 1/3, Gdynia), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (dalej: Spółka Przejmowana ), oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 września 2015 roku, stosownie do art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art Kodeksu spółek handlowych. 17

18 AKTYWA Poz. Nazwa pozycji A Aktywa trwałe , ,36 I Wartości niematerialne i prawne , ,36 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych , ,28 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0, ,08 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 5 Prace rozwojowe w toku 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1 Środki trwałe 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomości 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe , ,96 I Zapasy 10,60 0,00 1 Materiały 0,00 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary 0,00 0,00 5 Zaliczki na dostawy 10,60 0,00 II Należności krótkoterminowe , ,36 1 Należności od jednostek powiązanych , ,89 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,89 -(1) do 12 miesięcy , ,89 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek , ,47 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 232, ,85 -(1) do 12 miesięcy 6 232, ,85 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc ,17 14,39 c) inne 32,23 32,23 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,60 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,60 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe 0,00 0,00 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,60 -(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,01 -(2) inne środki pieniężne 3 680, ,59 -(3) inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma , ,32 18

19 PASYWA Poz. Nazwa pozycji A Kapitał (fundusz) własny , ,24 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,52 VIII Zysk (strata) netto , ,76 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,08 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 -(1) długoterminowa 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowa 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 -(1) długoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,08 1 Wobec jednostek powiązanych 7 684, ,24 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 684, ,24 do 12 miesięcy 7 684, ,24 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek , ,84 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 307, ,50 do 12 miesięcy 5 307, ,50 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 15,61 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5 393, ,34 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i) inne 0,00 0,00 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 -(1) długoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 Suma , ,32 19

20 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Poz. Nazwa pozycji A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,91 - od jednostek powiązanych , ,99 II Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,91 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B Koszty działalności operacyjnej , ,84 I Amortyzacja , ,06 II Zużycie materiałów i energii 3 772, ,35 III Usługi obce , ,94 IV Podatki i opłaty, w tym: 3 012, ,00 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia , ,64 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,68 VII Pozostałe koszty rodzajowe 693,10 687,17 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,07 D Pozostałe przychody operacyjne 0,00 369,00 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Dotacje 0,00 0,00 III Inne przychody operacyjne 0,00 369,00 E Pozostałe koszty operacyjne 5,95 9,00 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne 5,95 9,00 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,07 G Przychody finansowe 773, ,85 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Odsetki, w tym: 770, ,10 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V Inne 2,30 0,75 H Koszty finansowe 2,55 3,16 I Odsetki, w tym: 0,39 0,46 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 2,16 2,70 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,76 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , ,76 L Podatek dochodowy 0,00 0,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,76 Dane zaprezentowane w informacji o stanie księgowym zostały sporządzone według tych samych zasad i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Gdynia, dnia 30 października 2015 roku Zarząd SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o.: Dariusz Zaremba - Prezes Zarządu Wiktor Mazur - Wiceprezes Zarządu 20

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Emapol Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK. 1) Spółka Przejmująca TAN-VIET International Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa GROCHÓW Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS 0000143268 NIP 1132165520 REGON 016072062 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r Wyszczególnienie Stan w zł na

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo