I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek"

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony w dniu 21 grudnia 2015 r. w Opatówku przez: a) spółkę pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, b) spółkę pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, c) spółkę pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Opatówku. I. WPROWADZENIE Zarząd spółki pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku oraz spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, będącej jednocześnie komplementariuszem spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opatówku (zwanych łącznie dalej: Spółkami ), w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie oraz art. 517 i 518 w zw. z art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm; dalej zwanej KSH ), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej Planem Połączenia ). II. WARUNKI POŁĄCZENIA 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwana dalej Spółką Przejmującą lub zamiennie COLIAN Sp. z o.o. ). Spółkami przejmowanymi są: a) spółka pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: Strona 1 z 25

2 pięć tysięcy) złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwana dalej GULVINI Sp. z o.o. ), b) spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto) złotych, w pełni wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwana dalej GULVINI S.K.A. ), zwane dalej łącznie Spółkami Przejmowanymi. 2. Sposób połączenia Połączenie nastąpi w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co znajduje uzasadnienie w następujących okolicznościach: a) Spółka Przejmująca pozostaje jedynym wspólnikiem GULVINI Sp. z o.o., b) GULVINI Sp. z o.o. pozostaje jedynym komplementariuszem GULVINI S.K.A., c) Spółka Przejmująca pozostaje jedynym akcjonariuszem GULVINI S.K.A. 3. Stosunek wymiany udziałów i akcji oraz zasady dotyczące przyznawania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych Biorąc pod uwagę, iż w związku z połączeniem Spółek nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną przyznane udziały Spółki Przejmującej i nie ustala się stosunku wymiany udziałów i akcji. Strona 2 z 25

3 4. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Biorąc pod uwagę, iż w związku z połączeniem Spółek nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną przyznane udziały Spółki Przejmującej. 5. Korzyści przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych i innym osobom uprawnionym w Spółkach Przejmowanych Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści wspólnikom Spółek Przejmowanych i innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 6. Zmiana umowy Spółki Przejmującej Nie przewiduje się zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem. 7. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. III. ZAŁĄCZNIKI Załącznikami do Planu Połączenia są: 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek, 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników GULVINI Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek, 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GULVINI S.K.A. w przedmiocie połączenia Spółek, 4) ustalenie wartości majątku GULVINI Sp. z o.o., 5) ustalenie wartości majątku GULVINI S.K.A., 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 listopada 2015 r., 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GULVINI Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 listopada 2015 r., 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GULVINI S.K.A. sporządzone na dzień 1 listopada 2015 r. Strona 3 z 25

4 COLIAN Sp. z o.o.: Jan Kolański Prezes Zarządu Marcin Szuława Członek Zarządu Krzysztof Koszela Członek Zarządu Jarosław Taberski Członek Zarządu GULVINI Sp. z o.o.: Jan Kolański Prezes Zarządu GULVINI S.K.A. : Jan Kolański Prezes Zarządu komplementariusza Strona 4 z 25

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), postanawia: a) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej KSH ) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze: 1) spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , 2) spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , Strona 5 z 25

6 (zwanymi dalej łącznie Spółkami Przejmowanymi ), w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, b) na podstawie art KSH wyrazić zgodę na: 1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 21 grudnia 2015 r., 2) niewprowadzanie zmian do umowy spółki Spółki Przejmującej. Strona 6 z 25

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , postanawia: a) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej KSH ) wyrazić zgodę na połączenie spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku ze: 1) spółką pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmującą ), 2) spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: Strona 7 z 25

8 , NIP: (zwaną dalej łącznie ze spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkami Przejmowanymi ), w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, b) na podstawie art KSH wyrazić zgodę na: 1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 21 grudnia 2015 r., 2) treść umowy Spółki Przejmującej. Strona 8 z 25

9 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , postanawia: a) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej KSH ) wyrazić zgodę na połączenie spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Opatówku ze: 1) spółką pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmującą ), 2) spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , Strona 9 z 25

10 REGON: , NIP: (zwaną dalej łącznie ze spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Spółkami Przejmowanymi ), w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, b) na podstawie art KSH wyrazić zgodę na: 1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 21 grudnia 2015 r., 2) brzmienie umowy Spółki Przejmującej. Strona 10 z 25

11 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zgodnie z art w zw. z art pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej KSH ) zarząd spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: , REGON: , NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ), oświadcza, że w świetle bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 1 listopada 2015 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: 4.825,27 (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć 27/100) złotych. Strona 11 z 25

12 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Zgodnie z art w zw. z art pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej KSH ) zarząd spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , będącej komplementariuszem spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ), oświadcza, że w świetle bilansu Spółki Przejmowanej na dzień 1 listopada 2015 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: ,52 (słownie: sto milionów pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć 52/100) złotych. Strona 12 z 25

13 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOSCIĄ NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2015 R. Zgodnie z art w zw. z art pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ze zm., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) zarząd spółki pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 listopada 2015 r. została sporządzona dla celów połączenia ze: 1) spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , 2) spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. Bilans na dzień 1 listopada 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Załącznik: bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2015 r. Strona 13 z 25

14 BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2015 R. Bilans - Aktywa A. AKTYWA TRWAŁE ,11 I. Wartości niematerialne i prawne ,63 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy ,35 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,28 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ,44 1. Środki trwałe ,29 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) ,94 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,51 c) urządzenia techniczne i maszyny ,97 d) środki transportu ,72 e) inne środki trwałe ,15 2. Środki trwałe w budowie ,15 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe ,04 1. Nieruchomości ,12 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,92 a) w jednostkach powiązanych ,92 - udziały lub akcje ,32 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki ,60 - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE ,13 I. Zapasy ,06 1. Materiały ,14 2. Półprodukty i produkty w toku ,07 3. Produkty gotowe ,44 4. Towary ,41 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe ,78 Strona 14 z 25

15 1. Należności od jednostek powiązanych ,20 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,20 - do 12 miesięcy ,20 - powyżej 12 miesięcy b) inne 5 138,00 2. Należności od pozostałych jednostek ,58 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,76 - do 12 miesięcy ,76 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,60 c) inne ,22 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,68 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,68 a) w jednostkach powiązanych ,93 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki ,93 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,75 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,85 - inne środki pieniężne ,90 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia ,98 V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,63 Aktywa razem: ,24 Bilans - Pasywa A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,01 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,87 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,21 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,93) VIII. Zysk (strata) netto ,86 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,23 I. Rezerwy na zobowiązania ,21 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,00 - długoterminowa ,00 - krótkoterminowa ,00 Strona 15 z 25

16 3. Pozostałe rezerwy ,21 - długoterminowe - krótkoterminowe ,21 II. Zobowiązania długoterminowe ,50 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,50 a) kredyty i pożyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) inne ,50 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,52 1. Wobec jednostek powiązanych ,10 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,10 - do 12 miesięcy ,10 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,63 a) kredyty i pożyczki ,76 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,35 - do 12 miesięcy ,35 - powyżej 12 miesięcy 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,55 h) z tytułu wynagrodzeń ,59 i) inne ,38 3. Fundusze specjalne ,79 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 0,00 Pasywa razem: ,24 Strona 16 z 25

17 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2015 R. Zgodnie z art w zw. z art pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ze zm., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) zarząd spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku na dzień 1 listopada 2015 r. została sporządzona dla celów połączenia ze: 1) spółką pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , 2) spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. Bilans na dzień 1 listopada 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Załącznik: bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2015 r. Strona 17 z 25

18 BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2015 R. Bilans - Aktywa A. AKTYWA TRWAŁE 100,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 1. Środki trwałe 0,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 100,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 100,00 a) w jednostkach powiązanych 100,00 - udziały lub akcje 100,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE 4 794,00 I. Zapasy 0,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 95,00 Strona 18 z 25

19 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 95,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 95,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 4 699,00 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 699,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 699,00 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 699,00 - inne środki pieniężne 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem: 4 894,00 Bilans - Pasywa A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 825,27 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto -174,73 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 68,73 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 0,00 Strona 19 z 25

20 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 68,73 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek 68,73 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 68,73 - do 12 miesięcy 68,73 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Pasywa razem: 4 894,00 Strona 20 z 25

21 ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2015 R. Zgodnie z art w zw. z art pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej KSH ) zarząd spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , będącej komplementariuszem spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym spółki pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Opatówku na dzień 1 listopada 2015 r. została sporządzona dla celów połączenia ze: 1) spółką pod firmą: COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmującą ), 2) spółką pod firmą: GULVINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, Opatówek, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Strona 21 z 25

22 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 października 2015 r. Bilans na dzień 1 listopada 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. Załącznik: bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2015 r. Strona 22 z 25

23 BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ: GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2015 R. Bilans - Aktywa A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 1. Środki trwałe 0,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE ,96 I. Zapasy 0,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe ,96 Strona 23 z 25

24 1. Należności od jednostek powiązanych ,96 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,96 - do 12 miesięcy ,96 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 95,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 95,00 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,00 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,00 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,00 - inne środki pieniężne 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem: ,96 Bilans - Pasywa A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,52 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto -802,48 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,44 I. Rezerwy na zobowiązania 645,16 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa Strona 24 z 25

25 3. Pozostałe rezerwy 645,16 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 645,16 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,28 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek ,28 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 78,74 - do 12 miesięcy 78,74 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,54 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Pasywa razem: ,96 Strona 25 z 25

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie 26 października 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Boryszew

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku

Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA oraz zmian w

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

MSiG 132/2010 (3490) poz. 8672

MSiG 132/2010 (3490) poz. 8672 MSiG 1/1 (9) poz. 8 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. SPÓŁKI Z O.O. (1) WAŻNOŚĆ STATUTU Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu zapisania spółki w rejestrze handlowym. ZAŁĄCZNIK NR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną POLAB Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną POLAB Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną POLAB Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz POLAB Spółka z o.o., z siedzibą w Płocku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa 31.12.2007

Bilans - Aktywa 31.12.2007 Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2007 AKTYWA 31.12.2006 31.12.2007 I Urząd Skarbowy A. Aktywa trwałe 1 751,00 1 751,00 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek: PLAN POŁĄCZENIA Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie oraz Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie Łączące się spółki zgodnie postanawiają,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 26 lutego 2009 roku ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁEK PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZENIU I. Projekt uchwały

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu PLAN POŁĄCZENIA Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został uzgodniony i sporządzony dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA MED Sp. z o.o. oraz CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 25 lipca 2016r. roku przez Zarządy łączących

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU POMIĘDZY: FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ORAZ FAMUR BRAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH FAMUR BRAND Sp. z o.o. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

31.12.2005 31.12.2006 A.

31.12.2005 31.12.2006 A. Fundacja Arna Canem Rachunek zysków Przeznaczenie: ul. Żeromskiego 85/25 i strat Urząd Skarbowy 90-502 Łódź na dzień 31.12.2006 Łódź Polesie NIP 7272609457 AS A INKASSO 31.12.2005 31.12.2006 A. Przychody

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Raport bieżący nr 30/2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5669. Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ Kazimierz Woźniak w Szklanej. [BMSiG-5335/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Prywatne Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Warszawa, 27.07.2007 r. Wniosek o ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym TVN Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166 (02-952), wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo