STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)"

Transkrypt

1 STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Maxymiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 stycznia 2016 roku uzgodniły Plan Połączenia tych Spółek, który, zgodnie z treścią art Kodeksu Spółek Handlowych, udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej łączących się Spółek. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej Spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Zarząd Spółki (Odnośnik: Zobacz Plan Połączenia )

2 PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ORACLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ I MAXYMISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie ( Plan Połączenia ) został uzgodniony w dniu 4 stycznia 2016 roku pomiędzy zarządami następujących spółek: 1. ORACLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, spółką utworzoną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31, Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00zł (zwana dalej: Spółką Przejmującą lub Oracle Polska sp. z o.o. ), reprezentowaną przez: Panią Katarzynę Pawlak Prezesa Zarządu Pana Simon a Thomas a Allison Członka Zarządu Pana William a Joseph a Mulcahy Członka Zarządu Pana Ireneusza Włodzimierza Hytroś Członka Zarządu oraz 2. MAXYMISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, spółką utworzoną zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3, Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego 5.000,00zł (zwana dalej: Spółką Przejmowaną lub Maxymiser sp. z o.o. ), reprezentowaną przez: Panią Katarzynę Pawlak Członka Zarządu Oracle Polska sp. z o.o. oraz Maxymiser sp. z o.o. zwane są dalej Spółkami Uczestniczącymi. PREAMBUŁA Zważywszy, że: I. Oracle Polska sp. z o.o. oraz Maxymiser Polska sp. z o.o. zamierzają połączyć się w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, a także w celu restrukturyzacji zobowiązań poprzez przejęcie całego majątku Maxymiser sp. z o.o. przez Oracle Polska sp. o.o; II. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) (Artykuł 498 i następne, w szczególności artykuł 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) (dalej: k.s.h. ), w następstwie czego: A. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz

4 B. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz C. Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej; III. Oracle Polska sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Maxymiser sp. z o.o. IV. Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Oracle Polska sp. z o.o. oraz Maxymiser sp. z o.o. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana w dniu 4 stycznia 2016 roku uzgodniły co następuje: 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 1.1. Spółka Przejmująca Oracle Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS Spółka Przejmowana Maxymiser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 12 lok. 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy i wynosi łącznie 5.000,00 złotych. 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA 2.1. Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) przez przeniesienie całego majątku spółki Maxymiser sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej na Oracle Polska sp. z o.o. jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Maxymiser sp. z o.o. bez przeprowadzania jej likwidacji ( Połączenie ) W wyniku Połączenia, Oracle Polska sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami art k.s.h., wstąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Oracle Polska sp. z o.o. ( Dzień Połączenia ) we wszystkie prawa i obowiązki Maxymiser sp. z o.o Zważywszy, że Oracle Polska sp. z o.o. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Maxymiser sp. z o.o.: i. Połączenie będzie dokonane na podstawie art. 515 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego Oracle Polska sp. z o.o.;

5 ii. iii. Na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy; Na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Oracle Polska sp. z o.o. oraz Maxymiser sp. z o.o. 3. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ 3.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw, o których mowa w art pkt 5) k.s.h., jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej Spółce Przejmującej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. 4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 4.1. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. 5. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 5.1. W związku z tym, że połączenie następuje w sposób przewidziany w art. 515 k.s.h., bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej, nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w Umowie Spółki Przejmującej. 6. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 6.1. Zarządy łączących się Spółek ustaliły wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2015 roku. Sposób określenia oraz wysokość tej wartości określona jest w Załączniku Nr 3 do Planu Przekształcenia. 7. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 7.1. Do Planu Połączenia zostaną dodane oświadczenia Zarządów, łączących się Spółek, zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 grudnia 2015 roku, sporządzone dla celów Połączenia, stanowiące Załącznik Nr 4 i 5 do Planu Połączenia. 8. WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA 8.1. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz.

6 804), zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 9.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym lub wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących. 10. ZAŁĄCZNIKI Do Planu Połączenia, zgodnie z art k.s.h., zostaną dołączone: 1) Załącznik Nr 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Oracle Polska sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek; 2) Załącznik Nr 2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Maxymiser sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek; 3) Załącznik Nr 3 Ustalenie wartości majątku spółki Maxymiser sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2015 roku; 4) Załącznik Nr 4 Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Maxymiser sp. z o.o.; 5) Załącznik Nr 5 Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Oracle Polska sp. z o.o Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną całość. Podpisano w Warszawie, 4 stycznia 2016r. Zarząd Spółki Oracle Polska sp. z o.o. - Spółka Przejmująca Katarzyna Pawlak Prezes Zarządu /-/ Simon Thomas Allison Członek Zarządu /-/ William Joseph Mulcahy Członek Zarządu /-/ Ireneusz Włodzimierz Hytroś Członek Zarządu /-/ Zarząd Spółki Maxymiser sp. z o.o. - Spółka Przejmowana Katarzyna Pawlak Członek Zarządu /-/

7 Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o. (Projekt) Uchwała Nr 1 z dnia 2016 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Oracle Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Oracle Polska sp. z o.o. z Maxymiser sp. z o.o. 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmująca ) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art pkt 1) k.s.h., Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod firmą Maxymiser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ( Spółka Przejmowana ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 4 stycznia 2016r. ogłoszonym w dniu 11 stycznia 2016r. na stronie internetowej ( Plan Połączenia ), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3 Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art k.s.h. w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową. 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. 5 Połączenie następuje w trybie art k.s.h., tj. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 6

8 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. 7 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w powyższym brzmieniu została jednomyślnie przyjęta przez wszystkich wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu. Zarząd Spółki Oracle Polska sp. z o.o. Katarzyna Pawlak Prezes Zarządu /-/ Simon Thomas Allison Członek Zarządu /-/ William Joseph Mulcahy Członek Zarządu /-/ Ireneusz Włodzimierz Hytroś Członek Zarządu /-/

9 (Projekt) Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o. Uchwała Nr 1 z dnia 2016 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Maxymiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Oracle Polska sp. z o.o. z Maxymiser sp. z o.o. 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Maxymiser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmowana ) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art pkt 1) k.s.h., Spółki Przejmowanej ze spółką działającą pod firmą Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ( Spółka Przejmująca ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 4 stycznia 2016r. ogłoszonym w dniu 11 stycznia 2016r. na stronie internetowej: www. maxymiser.com ( Plan Połączenia ), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3 Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art k.s.h. w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, której wspólnikiem jest Spółka Przejmująca. 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. 5 Połączenie następuje w trybie art k.s.h., tj. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

10 6 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. 7 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w powyższym brzmieniu została jednomyślnie przyjęta przez cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu. Zarząd Spółki Maxymiser sp. z o.o. Katarzyna Pawlak Członek Zarządu /-/

11 Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o. OŚWIADCZENIE Zarządu spółki Maxymiser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wartości majątku spółki Maxymiser sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2015 roku Zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Zarząd Maxymiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ( Spółka Przejmowana ), oświadcza, że: wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2015 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 1 grudnia 2015 roku wynosi ,05 PLN (słownie: minus trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery i 05/100). Wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poniżej znajduje się zestawienie opisujące aktywa razem i zobowiązania razem, składające się na określoną kwotę aktywów/zobowiązań netto: AKTYWA - Wartości niematerialne i prawne 0,00 - Rzeczowe aktywa trwałe 3.901,63 - Zapasy 0,00 - Należności krótkoterminowe ,97 - Inwestycje krótkoterminowe ,50 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,33 RAZEM: ,43 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA - Rezerwy na zobowiązania 0,00 - Zobowiązania długoterminowe 0,00 - Zobowiązania krótkoterminowe ,48 - Rozliczenia międzyokresowe 0,00 RAZEM: ,48 Katarzyna Pawlak Członek Zarządu /-/

12 Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o. OŚWIADCZENIE Zarządu Maxymiser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016 roku o stanie księgowym spółki Maxymiser sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2015 roku Działając na podstawie art pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Maxymiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ( Spółka ) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2015 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ,43 PLN (słownie: piętnaście milionów jedenaście tysięcy trzysta pięć i 43/100). Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki, sporządzony na dzień 1 grudnia 2015 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., nr 76, poz. 694, z późniejszymi zamianami), zaś w zakresie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ustalonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), w zakresie przyjętym przez Komisję Wspólnot Europejskich oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 grudnia 2015 roku. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 grudnia 2015 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Maxymiser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na 1 grudnia 2015 r.: Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = ,43 złotych Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = ,48 złotych Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = ,05 złotych Poniżej znajduje się załączony fragment bilansu dotyczący aktywów (trwałych oraz obrotowych, w tym kwoty razem) oraz fragment dotyczący pasywów (kapitał

13 własny, zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe, co daje kwotę pasywów razem). Bilans (kwoty wyrażone w PLN) Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty własne Budynki i budowle, lokale i obiekty inżynierii ląd.i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny 3, Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem środki trwałe 3, Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Razem należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa trwałe w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa trwałe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa trwałe Inne inwestycje długoterminowe Razem inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Razem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem aktywa trwałe 3, B. Aktywa obrotowe l. Zapasy Materiały

14 Półprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw Razem zapasy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych 10,180, ,261, z tytułu dostaw i usług inne 10,180, ,261, Należności od pozostałych jednostek 363, , z tytułu dostaw i usług 3, , , , z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych świadczeń inne 38, , należności dochodzone na drodze sądowej Razem należności krótkoterminowe 10,544, ,411, III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa trwałe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa trwałe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4,260, , środki pieniężne w kasie i w banku 4,260, , inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Razem inwestycje krótkoterminowe 4,260, , IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 202, , Razem aktywa obrotowe 15,007, ,696, Aktywa razem 15,011, ,696, Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny PLN PLN Kapitał (fundusz) podstawowy 5, , Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych -1,149, , Zysk (strata) netto 752, , Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Razem kapitał własny -391, ,316.64

15 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe Razem rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe inne Razem zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 14,040, , z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy inne 14,040, , Wobec pozostałych jednostek 1,362, , kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36, , do 12 miesięcy 36, , powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń 913, , z tytułu wynagrodzeń 406, , inne 6, Fundusze specjalne Razem zobowiązania krótkoterminowe 15,402, ,601, IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe Razem rozliczenia międzyokresowe Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15,402, ,601, Pasywa razem 15,011, ,696,689.03

16 Zysk i strata PLN PLN A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 10,180, ,261, w tym od jednostek powiązanych 10,180, ,261, Przychód ze sprzedaży 10,180, ,261, Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja 1, Zużycie materiałów i energii 120, Usługi obce 1,910, , Podatki i opłaty 27, Wynagrodzenia 5,588, , Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,563, , Pozostałe koszty rodzajowe 43, Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty działalności operacyjnej 9,254, ,146, C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 925, , D. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne Razem pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne 7, Razem pozostałe koszty operacyjne 7, F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 917, , G. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek powiązanych od jednostek pozostałych Odsetki uzyskane od jednostek powiązanych od jednostek pozostałych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Pozostałe Razem przychody finansowe H. Koszty finansowe Odsetki od jednostek powiązanych od jednostek pozostałych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Pozostałe Razem koszty finansowe

17 l. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń 917, , nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto (I±J) 917, , L. Podatek dochodowy 164, , M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 752, , Zarząd Spółki Maxymiser sp. z o.o. Katarzyn Pawlak Członek Zarządu /-/

18 Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia Oracle Polska sp. z o.o. i Maxymiser sp. z o.o. OŚWIADCZENIE Zarządu Oracle Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016 roku o stanie księgowym spółki Oracle Polska sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2015 roku Działając na podstawie art pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Oracle Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ( Spółka ) oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 1 grudnia 2015 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta i 00/100). Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki, sporządzony na dzień 1 grudnia 2015 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., nr 76, poz. 694, z późniejszymi zamianami), zaś w zakresie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ustalonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), w zakresie przyjętym przez Komisję Wspólnot Europejskich oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 1 grudnia 2015 roku. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 grudnia 2015 roku wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 czerwca 2015 roku do 1 grudnia 2015 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans oraz rachunek zysków i strat został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Oracle Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczono, jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 1 grudnia 2015 r.: Aktywa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = ,00 złotych Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = ,00 złotych Wartość majątku = Aktywa netto = Aktywa - Zobowiązania = ,00 złotych

19 Poniżej znajduje się załączony fragment bilansu dotyczący aktywów (trwałych oraz obrotowych, w tym kwoty razem) oraz fragment dotyczący pasywów (kapitał własny, zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe, co daje kwotę pasywów razem), wraz z rachunkiem zysków i strat. ORACLE POLSKA SP. Z O.O. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2015 ROKU (kwoty wyrażone w tysiącach złotych) 01 grudnia Maja 2015 AKTYWA Aktywa trwałe 19, ,219.4 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 4, ,988.2 Środki trwałe 4, ,988.2 a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1, ,076.8 c) Urządzenia techniczne i maszyny 1, ,850.1 d) Środki transportu e) Inne środki trwałe 1, ,232.3 Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) W jednostkach powiązanych udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) W pozostałych jednostkach udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe

20 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14, ,376.5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14, ,376.5 Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe 229, ,274,0 Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe 122, ,351.1 Należności od jednostek powiązanych a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) Inne Należności od pozostałych jednostek 122, ,351.1 a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 120, , do 12 miesięcy 120, , powyżej 12 miesięcy b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) Inne Inwestycje krótkoterminowe 45, ,712.0 Krótkoterminowe aktywa finansowe 45, ,712.0 a) W jednostkach powiązanych udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) W pozostałych jednostkach udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45, , środki pieniężne w kasie i na rachunkach 45, , inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 62, ,210.9 AKTYWA RAZEM 249, , grudnia maja 2015 PASYWA Kapitał (fundusz) własny 74, ,928.5 Kapitał (fundusz) podstawowy 18, ,174.6 Należne wpłaty na kapitał podstawowy <wielkość ujemna> Udziały/(akcje) własne <wielkość ujemna> Kapitał (fundusz) zapasowy 36, ,299.4

21 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 75, ,828.8 Zysk/(strata) z lat ubiegłych -60, ,071.2 Zysk/(strata) netto 3, ,696.9 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <wielkość ujemna> Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 174, ,564.8 Rezerwy na zobowiązania 18, ,119.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 18, , długoterminowe - krótkoterminowe 18, ,697.3 Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a) Kredyty i pożyczki b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe d) Inne Zobowiązania krótkoterminowe 75, ,647.6 Wobec jednostek powiązanych 60, ,413.6 a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 60, , do 12 miesięcy 60, , powyżej 12 miesięcy b) Inne Wobec pozostałych jednostek 14, ,233.2 a) Kredyty i pożyczki b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1, , do 12 miesięcy 1, , powyżej 12 miesięcy e) Zaliczki otrzymane na dostawy f) Zobowiązania wekslowe g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 13, ,777.0 h) Z tytułu wynagrodzeń 0.3 i) Inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe 80, ,798.0 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 80, , długoterminowe 7, , krótkoterminowe 72, ,238.5 Pasywa razem 249, ,493.3 ORACLE POLSKA SP. Z O.O. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2015 ROKU (kwoty wyrażone w tysiącach złotych) Rachunek wyników porównawczy w tysiącach złotych 01 grudnia maja 2015

22 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 299, , od jednostek powiązanych 36, ,439.3 Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów <zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna> Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 299, ,384.6 Koszty działalności operacyjnej 292, ,937.9 Amortyzacja 1, ,454.9 Zużycie materiałów i energii 2, ,969.4 Usługi obce ,697.3 Podatki i opłaty, w tym: , podatek akcyzowy Wynagrodzenia 63, ,754.3 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5, ,082.0 Pozostałe koszty rodzajowe 6, ,510.2 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 212, ,438.8 Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B) 6, ,446.7 Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ,770.7 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 6, ,716.3 Przychody finansowe ,223.8 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: , od jednostek powiązanych 0.1 Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 0.5 Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 6, ,478.3 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk/(Strata) brutto (I±J) 6, ,478.3 Podatek dochodowy 2, ,781.4 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk/(Strata) netto (K-L-M) 3, ,696.9 Zarząd Spółki Oracle Polska sp. z o.o. Katarzyna Pawlak Prezes Zarządu /-/

23 Simon Thomas Allison Członek Zarządu /-/ William Joseph Mulcahy Członek Zarządu /-/ Ireneusz Włodzimierz Hytroś Członek Zarządu /-/

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA NOVITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA I "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ORACLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ I MICROS FIDELIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie ( Plan Połączenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK. 1) Spółka Przejmująca TAN-VIET International Spółka

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. Zarząd Spółki Flexible Packaging Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa GROCHÓW Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS 0000143268 NIP 1132165520 REGON 016072062 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r Wyszczególnienie Stan w zł na

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo