PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku"

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , zwana dalej: Spółką Przejmującą", oraz Eurochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , zwana dalej: Spółką Przejmowaną", zwanymi łącznie dalej: Spółkami". Wstęp Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: Planem połączenia") został uzgodniony w dniu 21 maja 2015 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej. W ramach ustaleń wykazane zostało, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia określonej w art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U, z 2013 r. póz. 1030), dalej: k.s.h. Na tej podstawie Zarządy obu Spółek przyjęły Plan połączenia o następującej treści: 1 - Podstawa prawna połączenia 1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 491 oraz art w związku z art k.s.h. 2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art pkt. 1 k.s.h., z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 k.s.h. oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art k.s.h. w związku z art k.s.h.

2 3. Podstawę połączenia stanowić będą: a) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art pkt 1 w związku z art oraz art k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. b) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zgodnie z art pkt 1 w związku z art oraz art k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej. 2 - Procedura połączenia 1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 2. W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania: a) Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h., b) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h., odpowiednio dla Spółki Przejmującej - dla Spółki Przejmowanej - c) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie żart k.s.h. w związku z art oraz art k.s.h., d) Zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art k.s.h. w zw. z art oraz art k.s.h. e) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art k.s.h. wzw. żart k.s.h. f) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art pkt 1 k.s.h.,w związku z art k.s.h. oraz z art k.s.h.,

3 g) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art pkt 1 k.s.h. w związku z art k.s.h. oraz z art k.s.h., h) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art k.s.h. oraz art. 508 k.s.h. w zw. z art k.s.h. 3 - Istotne aspekty połączenia 1. W skutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej. 2. Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone stosownie do art w związku z k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 3. Nadto, na podstawie art pkt 2-4 w związku żart zdanie drugie k.s.h.; a) nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej; b) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca; c) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca. 4. W związku z faktem, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi, zgodnie żart k.s.h. w zw. z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art k.s.h w zw. z art k.s.h., umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art pkt 2 k.s.h. w związku z art k.s.h. 5. W związku z Połączeniem nie orzewiduje się orzyznania orzez Spółkę Przeimuiaca żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej. Im t J Ł* ' h. J J b b,

4 6. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 7. Kadencja Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia). 4 - Skutki połączenia 1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h. w związku z art zdanie drugie k.s.h.: a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej; b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja po przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej. 2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art k.s.h. 3. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, póz. 331 ze zm.) połączenie Eurochem Sp. z o.o. przez przejęcie przez Chemikals Sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej. 5 - Załączniki do Planu połączenia 1. Do niniejszego Planu połączenia załącza się: a) Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu; b) Załącznik nr 2 - projekty Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu; c) Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej cnr\r-tcih-7/-łn i na rł-/ioń 3Q k l *'' otn,i TOKU' wfs wi du*^\d^wi 'v i iw MŁIWI w l < ivsn > w, d) Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2015 roku;

5 e) Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Braniewo, dnia 25 maja 2015 roku. W imieniu Chemikals Sp. i o.o.: Marcin Dobruchowski - Prezes Zarządu W imieniu Eurochem Sp Marcin Dobruchowski - Prezes Zarządu

6 Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia połączeniu Wspólników Spółki Przejmowanej o Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: EUROCHEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie z dnia [-] 2015 roku w sprawie: połączenia spółki EUROCHEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie ze spółką CHEMIKALS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EUROCHEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie (zwanej dalej: EUROCHEM Sp. z o.o." lub Spółka Przejmowana") działając na podstawie art pkt 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h w związku z art k.s.h. uchwala, co następuje: 1 1. EUROCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy sią z CHEMIKALS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , (zwaną dalej: CHEMIKALS Sp. z o.o." lub Spółka Przejmująca"). 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art pkt 1 w związku z art Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., póz z późn. zm.) ( k.s.h.") tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - EUROCHEM Sp. z o.o. na CHEMIKALS Sp. z o.o., w sposób określony w art k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - CHEMIKALS Sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 25 maja 2015 roku (dalej: Plan Połączenia"), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EUROCHEM Sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 3. Plan Połączenia zgodnie z art k.s.h. w zw. z art k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

7 2 1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca - CHEMIKALS Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej - EUROCHEM Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 3 W związku z faktem, że połączenie CHEMIKALS Sp. z o.o. oraz EUROCHEM Sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego CHEMIKALS Sp. z o.o. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki CHEMIKALS Sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany umowy spółki CHEMIKALS Sp. z o.o., o których mowa w art k.s.h, Niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EUROCHEM Sp. z o.o. w tym zakresie. 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EUROCHEM Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa. 5 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby CHEMIKALS Sp. z o.o. W imieniu CHEMIKALS Sp. z ó.o. W imieniu EUROCHEM Sp: z o.

8 Załącznik nr 2 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: CHEMIKALS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie z dnia [ ] 2015 roku w sprawie: połączenia spółki EUROCHEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie ze spółką CHEMIKALS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CHEMIKALS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie (zwanej dalej: CHEMIKALS Sp. z o.o." lub Spółka Przejmująca") działając na podstawie art pkt. 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h w związku z art k.s.h. uchwala, co następuje: 1 1. CHEMIKALS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się z EUROCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , (zwanądalej: EUROCHEM Sp. z o.o." lub Spółka Przejmowana"). 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art pkt 1 w związku z art Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., póz z późn. zm.) ( k.s.h."} tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - EUROCHEM Sp. z o.o. na CHEMIKALS Sp. z o.o., w sposób określony w art k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - CHEMIKALS Sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 25 maja 2015 roku (dalej: Plan Połączenia"), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CHEMIKALS Sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 3. Plan Połączenia zgodnie z art k.s.h. w zw. z art k.s.h. został udostępniony na stronach internatowych łączących się Spółek.

9 2 1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca - CHEMIKALS Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej - EUROCHEM Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 3 W związku z faktem, że połączenie CHEMIKALS Sp. z o.o. oraz EUROCHEM Sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego CHEMIKALS Sp. z o.o. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki CHEMIKALS Sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany umowy spółki CHEMIKALS Sp. z o.o., o których mowa w art k.s.h, Niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CHEMIKALS Sp. z o.o. w tym zakresie. 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CHEMIKALS Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa. 5 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby CHEMIKALS Sp. z o.o. W imieniu CHEMIKALS MII Sp. z o W imieniu EUROCHEM Sp. z o. EUROCHEM SP. / REZES

10 Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 30 kwietnia 2015 roku USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI EUROCHEM SP. Z O.O. - SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Wartość majątku Spółki EUROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie na dzień 30 kwietnia 2015 r ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 30 kwietnia 2015 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (DZ. U. z 2002 Nr 76, póz. 694 z późn. zmianami). Na podstawie poniższego bilansu wartość majątku spółki EUROCHEM Sp. z o.o., rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi ,14 zł. AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe AKTYWA OBROTOWE Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM , , , , , , ,21 PASYWA KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA l REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe , , , , ,21 PASYWA RAZEM Wartość aktywów ogółem Wartość zobowiązań krótkoterminowych zobowiązania Wartość rozliczeń międzyokresowych AKTYWA NETTO i rezerw na Wszystkie wartości podane zostały w złotych polskich (PLN). em Sp. z o.o , , , ,606,14

11 Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2015 roku Oświadczenie o stanie księgowym EUROCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie na dzień 30 kwietnia 2015 r. Działając w imieniu EUROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie, na podstawie art pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia EUROCHEM Sp. z o.o. siedzibą w Braniewie z CHEMIKALS Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie, stan księgowy spółki EUROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2015 r., załączonym do niniejszego oświadczenia. Wartości wykazane w bilansie na dzień 30 kwietnia 2015 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tyrn samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2014 r. W załączeniu: - Bilans na dzień 30 kwietnia 2015 r. Za EUROCHEM Marcin Dobruchowski C U ROCHEM SP PREZES

12 Bilans EUROCHEM Sp. z o.o. stan na SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa l. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: - środki trwałe w budowie 4.lnwestycje długoterminowe 5. Należności długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia miądzyokresowe 7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności handlowe 2.1 Od jednostek powiązanych: a) należności z tytułu dostaw i usług 2.2 Od pozostałych jednostek: a) należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: -do 12 miesięcy 3. Należności krótkoterminowe inne 3.1 Od jednostek powiązanych: 3.2 Od pozostałych jednostek: a) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń b) pozostałe należności 3.3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - dotyczące pozostałych jednostek 4. Należności z tytułu podatku dochodowego 5. Inwestycje krótkoterminowe 6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A k t y w a razem Pasywa l. Kapitał własny M. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych III. Zobowiązania długoterminowe IV. Zobowiązania krótkoterminowe - pozostałe jednostki 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Kredyty i pożyczki 4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 5. Zobowiązania handlowe 5.1. Wobec jednostek powiązanych bieżącego okresu , , ,00 stan na koniec bieżącego okresu , , , , ,04 494,00 494, , , ,34 99,00 99, , , , , , , , , , , ,57 678, , , , ,21 673, , , , , ,07 i«o o A "ł r\r\ ,00 f\ r" r\r\f\ ^ /** 25 3^o, DO , , ,75 ISQ 04-5 nn , , , ,86

13 - wobec jednostek w ramach grupy 5.2. Wobec pozostałych jednostek 5.3. Inne rozliczenia międzyokresowe 6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - dotyczące pozostałych jednostek Pasywa ra^jąm , , , , , , , , , ,35 Marcin Dobruchoytfski 'EUROCHEM SP PREZES"' Marcin "rezes Zarządul/

14 Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 kwietnia 2015 roku Oświadczenie o stanie księgowym CMEMIKALS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie na dzień 30 kwietnia 2015 r. Działając w imieniu CHEMIKALS Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie, na podstawie art pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia EUROCHEM Sp. z o.o. siedzibą w Braniewie z CHEMIKALS Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie, stan księgowy spółki CHEMIKALS Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2015 r., załączonym do niniejszego oświadczenia. Wartości wykazane w bilansie na dzień 30 kwietnia 2015 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2014 r. W załączeniu: - Bilans na dzień 30 kwietnia 2015 r. ZaCHEMIKALS-SpT^o.o. X

15 Bilans CHEMIKALS Sp. z o.o. stan na SPRAWOZDANIE 2 SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa i. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 3. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: - środki trwałe w budowie 4. Inwestycje długoterminowe 4.1 Nieruchomości inwestycyjne 4.2 Wartości niematerialne i prawne 4.3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach w ramach grupy 5. Należności długoterminowe 5.1 Od jednostek powiązanych - od jednostek w ramach grupy 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary 2. Należności handlowe 2.1 Od jednostek powiązanych: a) należności z tytułu dostaw i usług 2.2 Od pozostałych jednostek: a) należności z tytułu dostaw i usług o okresie i_ i spłaty: - do 12 miesięcy 3. Należności krótkoterminowe inne 3.1 Od jednostek powiązanych: 3.2 Od pozostałych jednostek: a) pozostałe należności 3.3. Krótkoterminowe rozliczenia miądzyokresowe - dotyczące pozostałych jednostek 4, Należności z tytułu podatku dochodowego 5, Inwestycję krótkoterminowe 6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty A k t y w a razem konipr r\wi 1 1 w v bieżącego okresu stan na koniec bieżącego okresu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^ ,77 4 no T o e i ua f uu 190,13 o;oo , ,10 /"l

16 Pasywa 1. Kapitał własny II. Ujemna wartość firmy Jednostek podporządkowanych III. Zobowiązania długoterminowe 1. Rezerwy na zobowiązania 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku i i j dochodowego 4. Kredyty i pożyczki 4.1. Wobec jednostek powiązanych - wobec jednostek w ramach grupy 5. Długoterminowe zobowiązania finansowe 5.1. Wobec jednostek powiązanych 5.2. Wobec pozostałych jednostek 6. Pozostałe zobowiązania długoterminowe tv. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Rezerwy na zobowiązania - pozostałe jednostki 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Kredyty i pożyczki 3.1. Wobec jednostek powiązanych - wobec jednostek w ramach grupy 4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4.1. Wobec jednostek powiązanych 4.2. Wobec pozostałych jednostek 5. Zobowiązania handlowe 5.1. Wobec jednostek powiązanych - wobec jednostek w ramach grupy 5.2. Wobec pozostałych jednostek 5.3. Inne rozliczenia międzyokresowe 6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - dotyczące pozostałych jednostek P asy w a razem Marcin DobrutA Maećin Dobj , , UfWU , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 1-FjWw G,! , , , , , , , , , , , , , , ,10

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: ATALIAN GLOBAL SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) (dalej łącznie: Spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu PLAN POŁĄCZENIA Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został uzgodniony i sporządzony dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

17 grudnia 2007 roku PLAN POŁĄCZENIA. Cersanit S.A. oraz. Opoczno S.A.

17 grudnia 2007 roku PLAN POŁĄCZENIA. Cersanit S.A. oraz. Opoczno S.A. 17 grudnia 2007 roku PLAN POŁĄCZENIA Cersanit S.A. oraz Opoczno S.A. Niniejszy Plan Połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) zostało przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o.

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o. P L A N P O D Z I A Ł U B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND Sp. z o.o. SPORZĄDZONY DNIA 05-04-2013 PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI B. C. P - BORGHI CHEMICALS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSICACH Art. 534, paragraf

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4264. CAREY AGRI INTERNATIONAL-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000051098.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć.

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć. Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć Michał Czerniak PROWADZĄCY: Łukasz Motała PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Kontynuacja działalności

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo