I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek"

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014 r. w Częstochowie przez: a) spółkę pod firmą: "OFFERGELD LOGISTICS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, b) spółkę pod firmą: OFFERGELD TRANSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie. I. WPROWADZENIE Zarząd spółki pod firmą: "OFFERGELD LOGISTICS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie oraz zarząd spółki pod firmą: OFFERGELD TRANSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (zwanych dalej łącznie Spółkami ) w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie sporządziły i zaakceptowały, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej Planem Połączenia ). II. WARUNKI POŁĄCZENIA 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: "OFFERGELD LOGISTICS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwana dalej Spółką Przejmującą ). Spółką przejmowaną jest spółka pod firmą: OFFERGELD TRANSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwana dalej Spółką Przejmowaną ). Strona 1 z 22

2 2. Sposób połączenia Połączenie nastąpi w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem uproszczenia wynikającego z art KSH. W związku z wyżej wskazanym uproszczeniem procedury połączenia: a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i ekonomiczne, c) zarząd żadnej ze Spółek nie będzie nadto obowiązany informować zarządu drugiej ze Spółek tak, aby ten ostatni mógł poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty ,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty ,00 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, tj. o kwotę ,00 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez emisję (słownie: trzy tysiąc czterysta dziewięćdziesięciu dwóch) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Stosunek wymiany udziałów Zarządy Spółek, na podstawie bilansów sporządzonych dla celów przedmiotowego połączenia, zaokrąglając przy tym wyznaczony w oparciu o wartości bilansowe stosunek wymiany udziałów, ustaliły, iż w zamian za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej zostaną wydane 0,37 (słownie: trzydzieści siedem setnych) udziału Spółki Przejmującej. 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej Nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów określonego w punkcie 3 Planu Połączenia. Strona 2 z 22

3 Przyjęto, iż w sytuacji gdy wspólnik Spółki Przejmowanej posiada liczbę udziałów, która - po zastosowaniu, wskazanego w punkcie 3 niniejszego Planu Połączenia, stosunku wymiany udziałów - skutkowałaby wydaniem niecałkowitej/ułamkowej liczby udziałów, liczba wydawanych w zamian za nie udziałów Spółki Przejmującej wynikająca z ww. stosunku wymiany udziałów zostanie zaokrąglona w dół do pełnego udziału bez konieczności uiszczania jakichkolwiek dopłat przez Spółkę Przejmującą na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej. W efekcie zastosowania przyjętego stosunku wymiany udziałów Spółek w związku z połączeniem oraz zasady w zakresie zaokrąglenia wydawanych udziałów, o której mowa powyżej, jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce prawa luksemburskiego pod firmą: OFFERGELD LOGISTICS GMBH przyznanych zostanie (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) nowoutworzone nieuprzywilejowane udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy. 5. Dzień, od którego nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej przyznane jedynemu wspólnikowi Spółek uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej przyznane w związku z połączeniem jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom. 7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 8. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, ze zmianami) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Strona 3 z 22

4 połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy Spółek w dniu 20 paźdzernika2014 r., w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Spółek oraz dwa dla sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedziby każdej ze Spółek). Załączniki: 1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia, 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, 3. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, 4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2014 r., 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 października 2014 r., 6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 października 2014 r. Strona 4 z 22

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 2014 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: "OFFERGELD LOGISTICS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), postanawia: 1) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: OFFERGELD TRANSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmowaną ) w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, 2) na podstawie art KSH wyrazić zgodę na: a) plan połączenia podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 paźdzernika2014 r., b) zmiany umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 3 do planu połączenia, o którym mowa w lit. a) powyżej. Strona 5 z 22

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 2014 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: OFFERGELD TRANSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ), postanawia:: 1) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: "OFFERGELD LOGISTICS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmującą ), w trybie art pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, 2) na podstawie art KSH wyrazić zgodę na: a) plan połączenia podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 20 paźdzernika2014 r., b) brzmienie umowy Spółki Przejmującej oraz zmiany owej umowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do planu połączenia, o którym mowa w lit. a) powyżej. Strona 6 z 22

7 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 2014 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: "OFFERGELD LOGISTICS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), postanawia: a) zmienić 5 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Z - Transport drogowy towarów 2) Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 3) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 4) Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 5) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 6) Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 7) Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 8) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 9) Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 10) Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 11) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 12) Transport rurociągowy 13) Magazynowanie i przechowywanie towarów 14) Działalność usługowa wspomagająca transport Strona 7 z 22

8 15) Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 16) Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 17) Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 18) Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 19) Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 20) Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników b) zmienić 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) udziały, po 500,00 (pięćset) złotych każdy udział. c) w 8 po ust. 1 dodać ust. 2 i ust. 3 w następującym brzmieniu: 2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie dotychczasowych postanowień umowy Spółki, Offergeld Transport und Spedition Holding Gmbh & Co. KG z siedzibą w Wurselen, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Aachen, pod numerem HRA 4712 objęła udziałów, po 500,00 (pięćset) złotych każdy udział. 3. W związku z przejęciem przez Spółkę w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki pod firmą: OFFERGELD TRANSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: , spółce pod firmą: OFFERGELD LOGISTICS GMBH przyznanych zostało (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) nieuprzywilejowane udziały Spółki o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy. Strona 8 z 22

9 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zgodnie z art pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) zarząd spółki pod firmą: OFFERGELD TRANSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ), oświadcza, że w świetle bilansu na dzień 1 października 2014 r. wartość majątku (netto) Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi: ,67 (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 67/100) złotych. Strona 9 z 22

10 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zgodnie z art pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) zarząd spółki pod firmą: "OFFERGELD LOGISTICS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 października 2014 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: OFFERGELD TRANSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką przejmowaną ), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. Stan księgowy Spółki Przejmującej odzwierciedla bilans na dzień 1 października 2014 r. stanowiący załącznik do niniejszego oświadczenia. Załącznik: bilans sporządzony na dzień 1 października 2014 r. Strona 10 z 22

11 BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. AKTYWA Stan na (PLN) Stan na (PLN) A. AKTYWA TRWAŁE , ,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,00 1. Środki trwałe , ,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,00 d) środki transportu (osobowe) , ,00 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 f) środki transportu LKW , ,00 2. Środki trwałe w budowie 0, ,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe ,22 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek ,22 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 40,00 40,00 Strona 11 z 22

12 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 40,00 40,00 a) w jednostkach powiązanych 40,00 40,00 - udziały lub akcje 40,00 40,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 100,55 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,58 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,23 1. Należności od jednostek powiązanych , ,88 Strona 12 z 22

13 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,88 - do 12 miesięcy , ,88 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,35 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 587, ,72 - do 12 miesięcy 4 587, ,72 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,10 VAT PLN , ,20 c) inne , ,33 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,79 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,79 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0, ,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa aktywa pieniężne , ,79 Strona 13 z 22

14 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,79 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,56 AKTYWA RAZEM , ,58 PASYWA Stan na (PLN) Stan na (PLN) A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,29 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0, , ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,89 VIII. Zysk (strata) netto , ,18 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0, , ,29 I. Rezerwy na zobowiązania , ,55 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 500, ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,66 Strona 14 z 22

15 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy , ,89 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,89 II. Zobowiązania długoterminowe ,58 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,58 0,00 a) kredyty i pożyczki Fortis Aachen 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania ,58 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,74 1. Wobec jednostek powiązanych , ,06 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,06 - do 12 miesięcy , ,06 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,68 a) kredyty i pożyczki Częstochowa, Aachen , ,32 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe , ,28 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,75 - do 12 miesięcy , ,75 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 Strona 15 z 22

16 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,33 h) z tytułu wynagrodzeń 93,95 0,00 i) inne ,05 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 PASYWA RAZEM , ,58 Strona 16 z 22

17 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zgodnie z art pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) zarząd spółki pod firmą: OFFERGELD TRANSPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2014 r. została sporządzona dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: "OFFERGELD LOGISTICS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Rydza-Śmigłego 20/24, Częstochowa, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 złotych, wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmującą ), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. Stan księgowy Spółki Przejmującej odzwierciedla bilans na dzień 1 października 2014 r. stanowiący załącznik do niniejszego oświadczenia. Załącznik: bilans sporządzony na dzień 1 października 2014 r. Strona 17 z 22

18 BILANS SPÓŁKI POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. AKTYWA Stan na (PLN) Stan na (PLN) A. AKTYWA TRWAŁE , ,07 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,07 1. Środki trwałe , ,07 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,83 d) środki transportu , ,87 e) inne środki trwałe , ,37 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 Strona 18 z 22

19 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,88 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,08 1. Należności od jednostek powiązanych , ,73 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,73 - do 12 miesięcy , ,73 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,35 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,15 - do 12 miesięcy , ,15 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 Strona 19 z 22

20 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,02 c) inne , ,18 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,98 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,98 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,98 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,98 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,82 AKTYWA RAZEM , ,95 PASYWA Stan na (PLN) Stan na (PLN) A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,67 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 Strona 20 z 22

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu PLAN POŁĄCZENIA Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został uzgodniony i sporządzony dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o.

B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND. Sp. z o.o. P L A N P O D Z I A Ł U B. C. P. - BORGHI CHEMICALS POLAND Sp. z o.o. SPORZĄDZONY DNIA 05-04-2013 PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI B. C. P - BORGHI CHEMICALS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSICACH Art. 534, paragraf

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003

PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003 Raport bieżący nr 51/2003 - Poniedziałek, 29 września 2003 r. Temat: PODJĘTA UCHWAŁA PRZEZ XI NWZA POLNORD S.A. W DNIU 29.09.2003 Podstawa prawna: Zgodnie z 49 ust.1 pkt. 5 Zarząd POLNORD S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Nr 1/2011

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Nr 1/2011 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: COMP S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 22 kwiecień 2011 r. Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo