1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek"

Transkrypt

1 Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu uzgodniony w dniu 18 października 2013 roku przez zarządy spółek uczestniczących w połączeniu o następującej treści: 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Niniejszy Plan połączenia został przygotowany i uzgodniony w oparciu o art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 1030), pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu, to jest: Spółką przejmującą: a) spółka Piotr i Paweł Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , b) typ: spółka akcyjna, c) siedziba i adres: ul. Tatrzańska 1/5, Poznań, d) kapitał zakładowy: zł (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), na który składa się (słownie: dziesięć milionów czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 7 zł (słownie złotych: siedem 00/100) każda. Spółką przejmowaną nr 1: a) spółka GRODMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , b) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, c) siedziba i adres: ul. Tatrzańska 1/5, Poznań,

2 d) kapitał zakładowy: zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100), na który składa się 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) każdy, przy czym wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki przysługują jedynemu wspólnikowi spółce Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr , Spółką przejmowaną nr 2: a) spółka GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , b) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, c) siedziba i adres: Al. Wojska Polskiego 19, Zielona Góra d) kapitał zakładowy: zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100), na który składa się 3000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) każdy, przy czym wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki przysługują jedynemu wspólnikowi spółce Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr Sposób łączenia spółek 1. Połączenie będzie dokonane zgodnie z przepisem art pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj. spółek GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. na inną spółkę, tj. spółkę przejmującą Piotr i Paweł S.A. 2. Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego dla spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A. (dzień połączenia). 3. Połączenie spółek nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej oraz zgromadzeń wspólników spółek przejmowanych, których projekty stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Planu połączenia. 4. W wyniku połączenia spółki przejmowane, tj. spółka GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. przestaną istnieć i zostaną wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

3 5. Spółka przejmująca, tj. spółka Piotr i Paweł S.A. jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. oraz jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. wobec tego połączenie zostanie dokonane zgodnie z art oraz kodeksu spółek handlowych, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, w szczególności połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A., co oznacza że nie dojdzie do zmiany statutu spółki przejmującej. Z tego względu wymagania określonego przepisem art pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych dotyczącego dołączenia do planu połączenia projektu zmian Statutu spółki przejmującej nie stosuje się. Oznacza to również, że: a) w planie połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej, b) w Planie połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej, c) w Planie połączenia nie określa się dnia, od którego akcje przyznane w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. 6. W związku z powyższym w toku łączenia Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, nie zostaną też sporządzone sprawozdania, o którym mowa w art kodeksu spółek handlowych oraz zarządy łączących się spółek nie będą zobowiązane do udzielania informacji, o których mowa w art kodeksu spółek handlowych. 7. Spółka przejmująca Piotr i Paweł S.A. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, tj. spółek GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. 3. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej Nie przewiduje się, w związku z połączeniem Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, przyznania przez spółkę przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom spółek przejmowanych. Nie przewiduje się także, w związku z połączeniem opisanym powyżej, przyznania przez spółkę przejmującą praw osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych.

4 4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się, w związku z połączeniem Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, przyznania przez spółkę przejmującą przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmującej i spółek przejmowanych, jak również szczególnych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu. 5. Udostępnienie Planu połączenia Niniejszy Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych: - spółki przejmującej o adresie: - spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. o adresie: - spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. o adresie nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia i zgromadzeń wspólników łączących się spółek, na których powzięte mają być uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń, zgodnie z postanowieniami art kodeksu spółek handlowych. Na podstawie art kodeksu spółek handlowych, wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać w siedzibach spółek uczestniczących w połączeniu następujące dokumenty: 1. Plan połączenia, 2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, oraz 3. dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Planu połączenia. Niniejszy Plan połączenia uzgodniono i przyjęto w dniu 18 października 2013 roku. Załączniki: 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A. o połączeniu spółek,

5 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. o połączeniu spółek, 3) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. o połączeniu spółek, 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A. na dzień 1 września 2013 r., 5) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. na dzień 1 września 2013 r., 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. na dzień 1 września 2013 r., 7) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. na dzień 1 września 2013 r., 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. na dzień 1 września 2013 r. Zarząd spółki Piotr i Paweł S.A. Piotr Woś Prezes Zarządu /-/ Paweł Woś Wiceprezes Zarządu /-/ Adam Puchalski Wiceprezes Zarządu /-/ Piotr Drządzewski Wiceprezes Zarządu /-/ Maciej Stoiński Wiceprezes Zarządu /-/ Zarząd spółki GRINMAR sp. z o.o. Jarosław Murawski Prezes Zarządu /-/ Zarząd spółki GRODMAR sp. z o.o. Piotr Drządzewski Prezes Zarządu /-/

6 Załącznik nr 1 do planu połączenia Uchwała nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Piotr i Paweł S.A. w Poznaniu z dnia roku w sprawie: połączenia spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako spółkami przejmowanymi, wraz ze zgodą na plan połączenia Na podstawie postanowienia 16 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z przepisem art pkt. 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. uchwala niniejszym o połączeniu spółki Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako spółkami przejmowanymi, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia tych spółek z dnia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że spółka przejmująca, spółka Piotr i Paweł S.A., ma 100 % udziałów w kapitale zakładowym obu spółek przejmowanych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. postanawia, że połączenie zgodnie z przepisem art ustawy Kodeks spółek handlowych zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Piotr i Paweł S.A. i bez wydania akcji spółki przejmującej, spółki Piotr i Paweł S.A., wspólnikom spółek przejmowanych. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na plan połączenia spółek Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką GRINMAR sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako spółkami przejmowanymi, z dnia roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie oraz spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia.. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych. 3. Z uwagi na fakt, że połączenie opisane powyżej nastąpi w trybie przepisu art ustawy Kodeks spółek handlowych oraz że zgodnie z przepisem art ustawy Kodeks spółek handlowych połączenie opisane powyżej nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółek przejmowanych, połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A. nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek opisanym powyżej.

7 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, ale połączenie spółki Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką GRINMAR sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako spółkami przejmowanymi, nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, spółki Piotr i Paweł S.A.

8 Załącznik nr 2 do planu połączenia Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GRODMAR Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu z dnia roku o połączeniu spółki GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako spółki przejmowanej (łącznie ze spółką GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jako spółką przejmowaną) ze spółką Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu jako spółką przejmującą, wraz ze zgodą na plan połączenia Na podstawie przepisu art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art pkt. 1) ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRODMAR sp. z o.o. uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRODMAR sp. z o.o. postanawia niniejszym o połączeniu spółki GRODMAR sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Piotr i Paweł S.A. jako spółką przejmującą, oraz z przejmowaną jednocześnie przez spółkę przejmującą Piotr i Paweł S.A. spółką przejmowaną GRINMAR sp. z o.o, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, w tym spółki GRODMAR sp. z o.o. na spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia spółek Piotr i Paweł S.A. jako spółki przejmującej ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, z dnia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych, przy czym połączenie zgodnie z przepisem art ustawy Kodeks spółek handlowych, zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Piotr i Paweł S.A. i bez wydania akcji spółki przejmującej, spółki Piotr i Paweł S.A., wspólnikom spółek przejmowanych. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRODMAR sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę na plan połączenia spółek Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, z dnia 2013 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych. 3 Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, ale połączenie spółki Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, tj. spółki Piotr i Paweł S.A.

9 Załącznik nr 3 do planu połączenia Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GRINMAR Sp. z o.o.. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia roku o połączeniu spółki GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jako spółki przejmowanej (łącznie ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako spółką przejmowaną) ze spółką Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu jako spółką przejmującą, wraz ze zgodą na plan połączenia Na podstawie przepisu art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art pkt. 1) ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRINMAR sp. z o.o. uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRINMAR sp. z o.o. postanawia niniejszym o połączeniu spółki GRINMAR sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Piotr i Paweł S.A. jako spółką przejmującą, oraz z przejmowaną jednocześnie przez spółkę przejmującą Piotr i Paweł S.A. spółką przejmowaną GRODMAR sp. z o.o, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, w tym spółki GRINMAR sp. z o.o. na spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia spółek Piotr i Paweł S.A. jako spółki przejmującej ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, z dnia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych, przy czym połączenie zgodnie z przepisem art ustawy Kodeks spółek handlowych, zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Piotr i Paweł S.A. i bez wydania akcji spółki przejmującej, spółki Piotr i Paweł S.A., wspólnikom spółek przejmowanych. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRINMAR sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę na plan połączenia spółek Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, z dnia 2013 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych. 3 Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, ale połączenie spółki Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, tj. spółki Piotr i Paweł S.A.

10 Załącznik nr 4 do planu połączenia Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu sporządzone na dzień 1 września 2013 roku dla celów połączenia tej spółki ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i spółką GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny Zarząd spółki Piotr i Paweł S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 września 2013 roku w celu połączenia Spółki ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS oraz spółką GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone w celu połączenia spółek zostało przyjęte w wartościach zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym wg stanu na dzień 1 września 2013 roku.

11

12 Zarząd spółki Piotr i Paweł S.A. /-/

13 Załącznik nr 5 do planu połączenia Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, tj. spółki GRINMAR Sp. z o. o., na dzień 1 września 2013 roku Wartość majątku spółki GRINMAR sp. z o.o. (Spółka) jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku Spółki na dzień 1 września 2013 roku przedstawia się następująco: A. AKTYWA TRWAŁE ,85 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,44 III. Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,41 B. AKTYWA OBROTOWE ,26 I. Zapasy ,16 II. Należności krótkoterminowe ,14 III. Inwestycje krótkoterminowe ,04 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,92 AKTYWA RAZEM ,11 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,87 I. Rezerwy na zobowiązania ,61 II. Zobowiązania długoterminowe ,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,52 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,74 Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 września 2013 roku wartość majątku spółki przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi: ,76 zł (słownie: minus cztery miliony osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 76/100). Zarząd GRINMAR sp. z o.o. /-/

14 Załącznik nr 6 do planu połączenia Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki GRINMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze sporządzone na dzień 1 września 2013 roku dla celów połączenia tej spółki ze spółką Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny Zarząd spółki GRINMAR sp. z o.o. ( Spółka ) z siedzibą w Zielonej Górze, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 września 2013 roku w celu połączenia Spółki ze spółką Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone w celu połączenia spółek zostało przyjęte w wartościach zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym wg stanu na dzień 1 września 2013 roku. Lp Wyszczególnienie BILANS - AKTYWA Informacje dodatkowe na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,35 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,93 1. Środki trwałe , ,93 a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 839, ,04 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,24 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 9 344, ,65 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00

15 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,42 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,42 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,73 I. Zapasy , ,17 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,17 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,02 1. Należności od jednostek powiązanych , ,11 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,11 - do 12 miesięcy , ,11 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne ,09 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,91 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,34 - do 12 miesięcy , ,34 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow , ,04 c) inne , ,53 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,56 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,56 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,56 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,56 - inne środki pieniężne ,65 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,98 AKTYWA RAZEM , ,08

16 Lp Wyszczególnienie BILANS - PASYWA Informacje dodatkowe na dzień A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,12 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (-) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,17 VIII. Zysk (strata) netto , ,95 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B. ZOBOWIĄZANIA , ,20 I. Rezerwy na zobowiązania , ,61 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 1. dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia pracownicze , ,61 - długoterminowe 8 693, ,36 - krótkoterminowe , ,25 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych , ,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,81 1. Wobec jednostek powiązanych , ,73 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,40 - do 12 miesięcy , ,40 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne , ,33 2. Wobec pozostałych jednostek , ,94 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,85 - do 12 miesięcy , ,85 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz , ,13 h) z tytułu wynagrodzeń , ,44 i) inne , ,52 3. Fundusze specjalne , ,14 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,78 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

17 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,78 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,78 PASYWA RAZEM , ,08 Zarząd spółki GRINMAR sp. z o.o. /-/

18 Załącznik nr 7 do planu połączenia Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, tj. spółki GRODMAR sp. z o. o., na dzień 1 września 2013 roku Wartość majątku spółki GRODMAR sp. z o.o. (Spółka) jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku Spółki na dzień 1 września 2013 roku przedstawia się następująco: A. AKTYWA TRWAŁE ,61 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 331,19 III. Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,42 B. AKTYWA OBROTOWE ,72 I. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe ,86 III. Inwestycje krótkoterminowe 7 784,86 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 AKTYWA RAZEM ,33 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,32 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,42 IV. Rozliczenia międzyokresowe 56,90 Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 września 2013 roku wartość majątku spółki przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi ,99 zł (słownie: minus dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 99/100). Zarząd GRODMAR sp. z o.o. /-/

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie 26 października 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Boryszew

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA MED Sp. z o.o. oraz. CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA MED Sp. z o.o. oraz CALIPER Sp. z o.o. i Praktyka Lekarzy Rodzinnych OGNIK Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 25 lipca 2016r. roku przez Zarządy łączących

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek: PLAN POŁĄCZENIA Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie oraz Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie Łączące się spółki zgodnie postanawiają,

Bardziej szczegółowo

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU

UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU POMIĘDZY: FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ORAZ FAMUR BRAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH FAMUR BRAND Sp. z o.o. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 26 lutego 2009 roku ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA BAKALLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z MOGO SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁEK PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZENIU I. Projekt uchwały

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku

Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku Załącznik nr 1: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia.. roku w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA oraz zmian w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. oraz. REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Konin, dnia 30.09.2013 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY MED- ALKO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz REMEDIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Na podstawie art. 498

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach (Spółka Przejmująca) z: Primo Home Polska Grupa Rovita Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach, PROFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Niedomicach

Bardziej szczegółowo

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA

ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA ATM GRUPA S.A. oraz ATM PROFILM SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA Spis treści 1. DEFINICJE STOSOWANE W PLANIE POŁĄCZENIA... 1 2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU... 2 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NWZA GRAAL SA NR.../2009 Z DNIA 21.12.2009 R. Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

Bardziej szczegółowo

MSiG 132/2010 (3490) poz. 8672

MSiG 132/2010 (3490) poz. 8672 MSiG 1/1 (9) poz. 8 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. SPÓŁKI Z O.O. (1) WAŻNOŚĆ STATUTU Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu zapisania spółki w rejestrze handlowym. ZAŁĄCZNIK NR

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA NOVITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA I "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanase sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanase sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanase sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 29 kwietnia 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Stalprofil

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu r. UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu 12.06.2013r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie art. 409

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

PLAN POŁĄCZENIA. Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu PLAN POŁĄCZENIA Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został uzgodniony i sporządzony dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA OPEN FINANCE S.A. Z HB FINANSE SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA OPEN FINANCE S.A. Z HB FINANSE SP. Z O.O. Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie oraz HB Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłaszają, że 17 listopada 2015 r. sporządzony został Plan Połączenia tych Spółek zmieniony korektą

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ORAZ ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK FINPLAST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ENIRON SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: Finplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej FINPLAST

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Z ABAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Z ABAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Z ABAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plan połączenia spółki akcyjnej pod firmą Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie ze spółką

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. Futuris spółka akcyjna. oraz. ITvent spółka akcyjna. oraz. Novian TMT spółka akcyjna PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy Futuris spółka akcyjna ITvent spółka akcyjna Novian TMT spółka akcyjna Warszawa, 17 września 2012 roku Niniejszy plan połączenia przez przejęcie

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITA S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "NOVITA" S.A. z dnia 02 lipca 2015 r. Uchwała Nr 1 z dnia 02 lipca 2015 /drugiego lipca dwa tysiące piętnastego/ roku, w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Raport bieżący nr 30/2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA R. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SETANTA S.A. ORAZ SPARTAN CAPITAL S.A. Z DNIA 28.10.2014 R. W związku z zamiarem połączenia spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Spartan Capital S.A.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca),

W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca), W związku z planowanym połączeniem Spółek: GRAJAN sp. z o.o. (Spółka przejmująca), Klotyldzin 5, 64-830 Margonin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo