1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek"

Transkrypt

1 Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu uzgodniony w dniu 18 października 2013 roku przez zarządy spółek uczestniczących w połączeniu o następującej treści: 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Niniejszy Plan połączenia został przygotowany i uzgodniony w oparciu o art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 1030), pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu, to jest: Spółką przejmującą: a) spółka Piotr i Paweł Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , b) typ: spółka akcyjna, c) siedziba i adres: ul. Tatrzańska 1/5, Poznań, d) kapitał zakładowy: zł (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów trzysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), na który składa się (słownie: dziesięć milionów czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 7 zł (słownie złotych: siedem 00/100) każda. Spółką przejmowaną nr 1: a) spółka GRODMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , b) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, c) siedziba i adres: ul. Tatrzańska 1/5, Poznań,

2 d) kapitał zakładowy: zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100), na który składa się 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) każdy, przy czym wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki przysługują jedynemu wspólnikowi spółce Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr , Spółką przejmowaną nr 2: a) spółka GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , b) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, c) siedziba i adres: Al. Wojska Polskiego 19, Zielona Góra d) kapitał zakładowy: zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100), na który składa się 3000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) każdy, przy czym wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki przysługują jedynemu wspólnikowi spółce Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr Sposób łączenia spółek 1. Połączenie będzie dokonane zgodnie z przepisem art pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj. spółek GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. na inną spółkę, tj. spółkę przejmującą Piotr i Paweł S.A. 2. Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego dla spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A. (dzień połączenia). 3. Połączenie spółek nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej oraz zgromadzeń wspólników spółek przejmowanych, których projekty stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Planu połączenia. 4. W wyniku połączenia spółki przejmowane, tj. spółka GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. przestaną istnieć i zostaną wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

3 5. Spółka przejmująca, tj. spółka Piotr i Paweł S.A. jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. oraz jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. wobec tego połączenie zostanie dokonane zgodnie z art oraz kodeksu spółek handlowych, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, w szczególności połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A., co oznacza że nie dojdzie do zmiany statutu spółki przejmującej. Z tego względu wymagania określonego przepisem art pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych dotyczącego dołączenia do planu połączenia projektu zmian Statutu spółki przejmującej nie stosuje się. Oznacza to również, że: a) w planie połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej, b) w Planie połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej, c) w Planie połączenia nie określa się dnia, od którego akcje przyznane w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. 6. W związku z powyższym w toku łączenia Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, nie zostaną też sporządzone sprawozdania, o którym mowa w art kodeksu spółek handlowych oraz zarządy łączących się spółek nie będą zobowiązane do udzielania informacji, o których mowa w art kodeksu spółek handlowych. 7. Spółka przejmująca Piotr i Paweł S.A. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, tj. spółek GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. 3. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej Nie przewiduje się, w związku z połączeniem Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, przyznania przez spółkę przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom spółek przejmowanych. Nie przewiduje się także, w związku z połączeniem opisanym powyżej, przyznania przez spółkę przejmującą praw osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych.

4 4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się, w związku z połączeniem Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o., i GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, przyznania przez spółkę przejmującą przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmującej i spółek przejmowanych, jak również szczególnych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu. 5. Udostępnienie Planu połączenia Niniejszy Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych: - spółki przejmującej o adresie: - spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. o adresie: - spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. o adresie nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia i zgromadzeń wspólników łączących się spółek, na których powzięte mają być uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń, zgodnie z postanowieniami art kodeksu spółek handlowych. Na podstawie art kodeksu spółek handlowych, wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać w siedzibach spółek uczestniczących w połączeniu następujące dokumenty: 1. Plan połączenia, 2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, oraz 3. dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Planu połączenia. Niniejszy Plan połączenia uzgodniono i przyjęto w dniu 18 października 2013 roku. Załączniki: 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A. o połączeniu spółek,

5 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. o połączeniu spółek, 3) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. o połączeniu spółek, 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A. na dzień 1 września 2013 r., 5) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. na dzień 1 września 2013 r., 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej GRINMAR sp. z o.o. na dzień 1 września 2013 r., 7) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. na dzień 1 września 2013 r., 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej GRODMAR sp. z o.o. na dzień 1 września 2013 r. Zarząd spółki Piotr i Paweł S.A. Piotr Woś Prezes Zarządu /-/ Paweł Woś Wiceprezes Zarządu /-/ Adam Puchalski Wiceprezes Zarządu /-/ Piotr Drządzewski Wiceprezes Zarządu /-/ Maciej Stoiński Wiceprezes Zarządu /-/ Zarząd spółki GRINMAR sp. z o.o. Jarosław Murawski Prezes Zarządu /-/ Zarząd spółki GRODMAR sp. z o.o. Piotr Drządzewski Prezes Zarządu /-/

6 Załącznik nr 1 do planu połączenia Uchwała nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Piotr i Paweł S.A. w Poznaniu z dnia roku w sprawie: połączenia spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako spółkami przejmowanymi, wraz ze zgodą na plan połączenia Na podstawie postanowienia 16 ust. 3 pkt a) Statutu Spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z przepisem art pkt. 1) ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. uchwala niniejszym o połączeniu spółki Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako spółkami przejmowanymi, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia tych spółek z dnia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że spółka przejmująca, spółka Piotr i Paweł S.A., ma 100 % udziałów w kapitale zakładowym obu spółek przejmowanych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. postanawia, że połączenie zgodnie z przepisem art ustawy Kodeks spółek handlowych zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Piotr i Paweł S.A. i bez wydania akcji spółki przejmującej, spółki Piotr i Paweł S.A., wspólnikom spółek przejmowanych. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na plan połączenia spółek Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką GRINMAR sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako spółkami przejmowanymi, z dnia roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie oraz spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia.. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych. 3. Z uwagi na fakt, że połączenie opisane powyżej nastąpi w trybie przepisu art ustawy Kodeks spółek handlowych oraz że zgodnie z przepisem art ustawy Kodeks spółek handlowych połączenie opisane powyżej nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółek przejmowanych, połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Piotr i Paweł S.A. nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek opisanym powyżej.

7 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, ale połączenie spółki Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką GRINMAR sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze oraz ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako spółkami przejmowanymi, nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, spółki Piotr i Paweł S.A.

8 Załącznik nr 2 do planu połączenia Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GRODMAR Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu z dnia roku o połączeniu spółki GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako spółki przejmowanej (łącznie ze spółką GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jako spółką przejmowaną) ze spółką Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu jako spółką przejmującą, wraz ze zgodą na plan połączenia Na podstawie przepisu art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art pkt. 1) ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRODMAR sp. z o.o. uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRODMAR sp. z o.o. postanawia niniejszym o połączeniu spółki GRODMAR sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Piotr i Paweł S.A. jako spółką przejmującą, oraz z przejmowaną jednocześnie przez spółkę przejmującą Piotr i Paweł S.A. spółką przejmowaną GRINMAR sp. z o.o, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, w tym spółki GRODMAR sp. z o.o. na spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia spółek Piotr i Paweł S.A. jako spółki przejmującej ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, z dnia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych, przy czym połączenie zgodnie z przepisem art ustawy Kodeks spółek handlowych, zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Piotr i Paweł S.A. i bez wydania akcji spółki przejmującej, spółki Piotr i Paweł S.A., wspólnikom spółek przejmowanych. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRODMAR sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę na plan połączenia spółek Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, z dnia 2013 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych. 3 Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, ale połączenie spółki Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, tj. spółki Piotr i Paweł S.A.

9 Załącznik nr 3 do planu połączenia Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GRINMAR Sp. z o.o.. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia roku o połączeniu spółki GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jako spółki przejmowanej (łącznie ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako spółką przejmowaną) ze spółką Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu jako spółką przejmującą, wraz ze zgodą na plan połączenia Na podstawie przepisu art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art pkt. 1) ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRINMAR sp. z o.o. uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRINMAR sp. z o.o. postanawia niniejszym o połączeniu spółki GRINMAR sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Piotr i Paweł S.A. jako spółką przejmującą, oraz z przejmowaną jednocześnie przez spółkę przejmującą Piotr i Paweł S.A. spółką przejmowaną GRODMAR sp. z o.o, przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, w tym spółki GRINMAR sp. z o.o. na spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia spółek Piotr i Paweł S.A. jako spółki przejmującej ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, z dnia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych, przy czym połączenie zgodnie z przepisem art ustawy Kodeks spółek handlowych, zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Piotr i Paweł S.A. i bez wydania akcji spółki przejmującej, spółki Piotr i Paweł S.A., wspólnikom spółek przejmowanych. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GRINMAR sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę na plan połączenia spółek Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi, z dnia 2013 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki Piotr i Paweł S.A. o adresie spółki GRODMAR sp. z o.o. o adresie i spółki GRINMAR sp. z o.o. o adresie od dnia. roku do dnia dzisiejszego włącznie, zgodnie z art ustawy Kodeks spółek handlowych. 3 Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, ale połączenie spółki Piotr i Paweł S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami GRODMAR sp. z o.o. oraz GRINMAR sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, tj. spółki Piotr i Paweł S.A.

10 Załącznik nr 4 do planu połączenia Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu sporządzone na dzień 1 września 2013 roku dla celów połączenia tej spółki ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i spółką GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny Zarząd spółki Piotr i Paweł S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 września 2013 roku w celu połączenia Spółki ze spółką GRODMAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS oraz spółką GRINMAR sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone w celu połączenia spółek zostało przyjęte w wartościach zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym wg stanu na dzień 1 września 2013 roku.

11

12 Zarząd spółki Piotr i Paweł S.A. /-/

13 Załącznik nr 5 do planu połączenia Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, tj. spółki GRINMAR Sp. z o. o., na dzień 1 września 2013 roku Wartość majątku spółki GRINMAR sp. z o.o. (Spółka) jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku Spółki na dzień 1 września 2013 roku przedstawia się następująco: A. AKTYWA TRWAŁE ,85 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,44 III. Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,41 B. AKTYWA OBROTOWE ,26 I. Zapasy ,16 II. Należności krótkoterminowe ,14 III. Inwestycje krótkoterminowe ,04 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,92 AKTYWA RAZEM ,11 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,87 I. Rezerwy na zobowiązania ,61 II. Zobowiązania długoterminowe ,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,52 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,74 Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 września 2013 roku wartość majątku spółki przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi: ,76 zł (słownie: minus cztery miliony osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 76/100). Zarząd GRINMAR sp. z o.o. /-/

14 Załącznik nr 6 do planu połączenia Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki GRINMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze sporządzone na dzień 1 września 2013 roku dla celów połączenia tej spółki ze spółką Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny Zarząd spółki GRINMAR sp. z o.o. ( Spółka ) z siedzibą w Zielonej Górze, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 września 2013 roku w celu połączenia Spółki ze spółką Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone w celu połączenia spółek zostało przyjęte w wartościach zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym wg stanu na dzień 1 września 2013 roku. Lp Wyszczególnienie BILANS - AKTYWA Informacje dodatkowe na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,35 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,93 1. Środki trwałe , ,93 a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 839, ,04 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,24 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 9 344, ,65 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00

15 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,42 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,42 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,73 I. Zapasy , ,17 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,17 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,02 1. Należności od jednostek powiązanych , ,11 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,11 - do 12 miesięcy , ,11 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne ,09 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,91 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,34 - do 12 miesięcy , ,34 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow , ,04 c) inne , ,53 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,56 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,56 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,56 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,56 - inne środki pieniężne ,65 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,98 AKTYWA RAZEM , ,08

16 Lp Wyszczególnienie BILANS - PASYWA Informacje dodatkowe na dzień A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,12 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (-) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,17 VIII. Zysk (strata) netto , ,95 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B. ZOBOWIĄZANIA , ,20 I. Rezerwy na zobowiązania , ,61 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 1. dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia pracownicze , ,61 - długoterminowe 8 693, ,36 - krótkoterminowe , ,25 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych , ,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,81 1. Wobec jednostek powiązanych , ,73 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,40 - do 12 miesięcy , ,40 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne , ,33 2. Wobec pozostałych jednostek , ,94 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,85 - do 12 miesięcy , ,85 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz , ,13 h) z tytułu wynagrodzeń , ,44 i) inne , ,52 3. Fundusze specjalne , ,14 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,78 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

17 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,78 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,78 PASYWA RAZEM , ,08 Zarząd spółki GRINMAR sp. z o.o. /-/

18 Załącznik nr 7 do planu połączenia Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, tj. spółki GRODMAR sp. z o. o., na dzień 1 września 2013 roku Wartość majątku spółki GRODMAR sp. z o.o. (Spółka) jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wartość majątku Spółki na dzień 1 września 2013 roku przedstawia się następująco: A. AKTYWA TRWAŁE ,61 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 331,19 III. Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,42 B. AKTYWA OBROTOWE ,72 I. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe ,86 III. Inwestycje krótkoterminowe 7 784,86 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 AKTYWA RAZEM ,33 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,32 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,42 IV. Rozliczenia międzyokresowe 56,90 Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 września 2013 roku wartość majątku spółki przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi ,99 zł (słownie: minus dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 99/100). Zarząd GRODMAR sp. z o.o. /-/

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Emapol Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK. 1) Spółka Przejmująca TAN-VIET International Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI BILANS AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I Wartości niematerialne i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Udziały (akcje) własne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej:

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z art. 533 2 KSH przez Zarząd spółki dzielonej: FSG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377904 niniejszym ogłasza, iż dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe

Bilans na dzień r. A. Aktywa trwałe NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ Bilans na dzień 31.12.2012 r. Pozycja Wyszczególnienie BO BZ 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0.00 0.00 I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 1 Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie MEDICAL MANAGEMENT S.A. oraz POZ-MED sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2016 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ILC sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 30 października 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.)

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 7 marca 2016 r.) UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 07 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną POLAB Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną POLAB Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną POLAB Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz POLAB Spółka z o.o., z siedzibą w Płocku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. 1 Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz ITERO-SILFARM sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 września 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 29 grudnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo